Hva leter du etter?
Bühne_utvalg_ikoner_mindre
FN's bærekraftsmål
BÆREKRAFT HOS SCHÜCO
Cradle to Cradle: Sertifisert resirkulerbare produktsystemer
Bærekraft hos Schüco
Les nå: vår bærekraftsrapport 2019/20
Bühne_utvalg_ikoner_mindre

FN's bærekraftsmål

Vårt bidrag til bærekraftig bygging

Bærekraft oversiktlig dokumentert

Bærekraft som en helhetlig utfordring

Bærekraft er ingen trend, men en holdning vi som Schüco som selskap forsøker å etterleve og praktisere hver dag. For oss representerer ansvarlighet overfor miljøet både forpliktelse og motivasjon – vår “grønne motivasjon”. Som et selskap innen byggeindustrien ønsker vi å ta et langsiktig ansvar gjennom en kontinuerlig videreutvikling av bærekraftprofilen på våre produkter og tjenester.

Ikoner-bærekraftsmål_17

Bærekraft handler om noe mer enn beskyttelse av miljø og klima

Bærekraft utgjør nøkkelen til en god levestandard for alle. Derfor retter vi inn våre aktiviteter etter Sustainable Development Goals som er etablert av FN og arbeider kontinuerlig for å nå målene. Stresstester av tålegrensene for jordas økosystemer viser at flere av disse allerede er overskredet. Dersom vi fortsetter uten å gjøre endringer setter vi ikke bare vår økonomi, men også hele vårt livsgrunnlag i fare. 


Finn ut mer om vårt bidrag for å nå FN's bærekraftsmål.


«Dagens situasjon har allerede overskredet “worst-case” klima-scenarier. Det betyr at vi må handle umiddelbart. Beskyttelse av klimaet og en ansvarlig ressursforvaltning utgjør min generasjons viktigste forpliktelser da det er vårt ansvar å skape forandring nå. Byggeindustrien kan allerede i dag med mindre energikrevende og resirkulerbare produkter yte et avgjørende bidrag.“

Andreas Engelhardt, Managing Partner i Schüco International KG

En helhetlig tilnærming – seks områder for handling

Bærekraft representerer en altomfattende utfordring og innebærer mer enn beskyttelse av miljø og klima. Bærekraft er ingen abstrakt ide, men består av konkrete tiltak vi iverksetter daglig gjennom våre seks fokusområder miljø, produkter, forretningsutvikling, leverandørkjede, ansatte og samfunn. Siden det er urealistisk å gjennomføre alle tiltak samtidig har vi valgt ut ett konkret prosjekt innen hvert fokusområde.

sustainability-action-areas-norsk

Våre fokusområder

Nullutslipp

Nullutslipp

Handlingsområde: Miljø


Innenfor handlingsområdet “miljø” arbeider vi med klimatiltak, vannressurser, biodiversitet, energiforbruk, avfall og landskapsutnyttelse. Vår bærekraftstrategi fokuserer særlig på klimatiltak og ansvarlig utnyttelse av ressursene. Konkrete handlingsplaner for dette utgjør en del av vårt samarbeid med WWF.


Fokus prosjekt: Nullutslipp


Dette prosjektet handler spesifikt om våre mål for reduksjon av CO2-utslipp. Målene er satt i tråd med Paris-avtalen som har som mål å begrense den globale oppvarmingen til 1,5°C. For å klare dette ønsker vi å redusere våre totale CO2-utslipp med 30% innen 2025, målt mot referanseåret 2018. I tillegg har vi som målsetting å eliminere alle våre miljøskadelige utslipp innen 2040. Målene er satt i tett dialog med WWF og deretter kvalitetssikret av Science Based Targets initiative (SBTi).

Sirkulærøkonomi

Sirkulærøkonomi

Handlingsområde: Produkter


Som en virksomhet innen byggeindustrien ser vi det som avgjørende at våre produkter og tjenester bidrar aktivt til en mer bærekraftig verden. Vi søker å sikre at vi når våre mål gjennom å fokusere vi på kvalitet, god ressursforvaltning og resirkulerbare produkter og på den måten bidra til konkrete forbedringer for fremtidige generasjoner.


Fokus prosjekt: Sirkulærøkonomi


Sentralt for vårt prosjekt innen sirkulærøkonomi er prinsippet om at bygninger utgjør et råvarelager for fremtiden. Derfor arbeider vi aktivt med å endre fra et lineært til sirkulært tenkesett gjennom lukkede materialsykluser. Vi søker hele tiden å øke antallet produkter som etter endt levetid enkelt kan tilbakeføres i en kontinuerlig materialsyklus.

Innovasjon

Innovasjon

Handlingsområde: Forretningsutvikling


Vi søker en videre utvikling av våre forretningsområder ved å komplementere vår kjernevirksomhet med forretningsmodeller og innovative produkter med et tydelig fokus på bærekraft. Samtidig bidrar vi med støtte til forskning og utvikling innen våre produkt- og materialområder. Krav i markedet som følge av klimaendringene fordrer nye løsninger og et annet tenkesett.


Fokus prosjekt: Forretningsinnovasjon


Dette fokusområdet er basert på at bærekraftig transformasjon innen byggeindustrien ikke bare utgjør en utfordring, men også en attraktiv mulighet for innovasjon. Vi utnytter denne muligheten ved å supplere vår kjernevirksomhet med nye bærekraftige produkter og tjenester som hjelper oss å sikre en bærekraftig forretningsmodell inn i fremtiden.

Ansvarlig innkjøp

Ansvarlig innkjøp

Handlingsområde: Forsyningskjede


Byggenæringen er avhengig av tilgang på ressurser og materialer. Som et selskap med globale forsyningskjeder arbeider vi for å redusere klimagasser, ivareta ansvarlige innkjøpsmetoder, menneskerettigheter og miljø, samt opprettholde gode relasjoner med våre leverandører.


Fokus prosjekt: Ansvarlig innkjøp


Gjennom ansvarlig innkjøp ønsker vi å vurdere alle ledd i forsyningskjedene for å sikre at våre materialer blir ansvarlig håndtert med hensyn til miljø og sosialt ansvar. Vi ønsker å jobbe tett med våre direkte leverandører for å sikre at menneskerettigheter og miljø blir ivaretatt.

Rettferdig selskap

Rettferdig selskap

Handlingsområde: Ansatte


Innen dette handlingsområdet fokuserer vi på trygge arbeidsplasser, rettferdige arbeidsbetingelser, helse og trygge ansettelsesforhold, oppgaver som gis høyeste prioritet. Vi ønsker å legge til rette for et innovativt arbeidsmiljø for våre ansatte der vi forplikter oss til å fremme mangfold, solidaritet og personlig utvikling.


Fokus prosjekt: Rettferdig selskap


Vårt mål som arbeidsgiver er å sikre trygge arbeidsplasser der vi garanterer for rettferdig og lik behandling av alle, med nulltoleranse for diskriminering av noe slag. Derfor er vi også i ferd med å utvikle en mangfolds-indeks, som skal benyttes til å sette konkrete mål og tiltak.

God medborger

God medborger

Handlingsområde: Samfunn


Som selskap er vi bevisst på vårt samfunnsansvar, noe som utgjør et hovedfokus innen dette handlingsområdet. Med lokasjoner over hele verden støtter vi ikke utelukkende opp under lokalbefolkningen i de regionene vi er aktive, men også overregionale og internasjonale initiativer og organisasjoner som fokuserer på bærekraft. Som en nøkkelpartner bistår WWF oss med å iverksette konkrete tiltak for en mer bærekraftig byggenæring.


Fokus prosjekt: God medborger


Som en del av vårt fokusprosjekt ønsker vi å bidra til et bedre samfunn ved å ta samfunnsansvar utover å skape og opprettholde sikre arbeidsplasser. Dette inkluderer også støtte til sosiale initiativer og organisasjoner samt aktiviteter med sosiale formål. Vi ønsker å forankre disse tiltakene gjennom en medborgerstrategi.

Transparent og effektiv virksomhet for fremtiden

Vi har satt oss høye mål uten å ha svaret på alt, men med et åpent sinn for effektive konsepter som vi implementerer fortløpende. Vi rapporterer transparent om de ulike aktivitetene underveis i prosessen. Uten noen endelig fasit vil det sannsynligvis bli gjort feil underveis, feil det er viktig å ta lærdom av for å kunne gi seg i kast med nye utfordringer i en kontinuerlig forbedringsprosess. Ingen kan redde verden på egenhånd, men som aktører i samfunnet er alle ansvarlige for å bidra i arbeidet mot en bærekraftig jordklode.


BÆREKRAFT TYDELIG DOKUMENTERT

Bærekraftsrapporter

I samsvar med retningslinjene i den internasjonalt etablerte standarden til Global Reporting Initiative (GRI), gir våre bærekraftsrapporter ytterligere informasjon om selskapets økonomiske, økologiske og sosiale aktiviteter.

Vår motivasjon, vårt bidrag

Infobrosjyrer

Finn ut mer om hvilke aktiviteter Schüco svarer på tidens globale utfordringer med.