Hva leter du etter?
210226_Slider_C2C_final
...

Sertifiserte resirkulerbare produktsystemer: Vårt bidrag til mer bærekraftig bygging

Cradle to Cradle Certified®

76 sertifiserte Schüco systemer

Byggeprosjekter på tegnebrettet definerer forholdene kommende generasjoner skal arbeide og leve under. Cradle to cradle representerer derfor en vesentlig del av vår tilnærming. Bygninger planlagt og gjennomført etter «vugge til vugge»-prinsippet oppfyller allerede fremtidens krav og utgjør samtidig en «materialbank» for verdifulle råstoffer.

Cradle to cradle-filosofien utgjør kjernen i all produktutvikling hos Schüco. Med 48 produkter sertifisert på sølv-nivå går selskapet foran som pioner i byggenæringen. C2C-sertifiserte produkter oppfyller morgendagens krav men representerer ingen merkostnad for byggherren. Derfor utgjør et bygg basert på C2C-prinsippene et fremtidsrettet og økonomisk interessant alternativ til en tradisjonell løsning. 


Last ned nå og lær mer: 

„Vi må tenke bærekraft på en ny måte når vi ønsker å skape en positiv fremtid for planeten. Cradle to cradle vektlegger “økt nytte” framfor “redusert skade”. Målsettingen med C2C består i å understøtte fremstilling av intelligente produkter som kan sirkulere i et teknisk kretsløp uten at verdien reduseres.

Byggenæringen kan ved dette paradigmeskiftet innta en lederrolle. Omtrent 50 prosent av verdens materialforbruk stammer fra byggsektoren. Denne situasjonen burde vi benytte som en mulighet for innovasjon og fremme utviklingen av produkter egnet for fullstendig tekniske kretsløp.”

Prof. Dr. Michael Braungart, medgrunnlegger av Cradle to Cradle-konseptet

Et revolusjonært konsept

Naturen og dens sirkulære prosesser ga inspirasjon til det banebrytende design-konseptet Cradle to cradle grunnlagt av prof. dr. Michael Braungart og William McDonough. C2C-filosofien innebærer at alle materialer utgjør ressurser i et biologisk eller teknisk kretsløp. Denne tilnærmingen innebærer noe langt mer enn ordinære resirkuleringsprinsipper da materialene som inngår gjenvinnes med sine originale kvaliteter uten at avfall oppstår.


Cradle to cradle produkter og produksjonsprosesser fordrer et helt nytt tenkesett og planlegging som omfatter hele livssyklusen til materialene som inngår; fra fremstilling, via bruksfase og frem til demontering med nødvendige prosesser for igjen å kunne tjene som råmateriale for nye produkter. Et dokumentert fravær av farlige stoffer samt fremstilling basert på fornybar energi gjelder som grunnleggende forutsetninger.

Cradle to Cradle Certified® is a registered trademark of the Cradle to Cradle Products Innovation Institute.
cycles_c2c_no

Sykluser spiller en sentral rolle i Cradle to Cradle-konseptet. Man har det biologiske kretsløpet for forbruksvarer og det tekniske kretsløpet for varige varer. Forbruksvarer utsettes for kontinuerlig slitasje i løpet av livssyklusen og bør derfor også være 100 % biologisk nedbrytbare. En biologisk nedbrytbar plast brukt som utgangsmateriale for et produkt utgjør ingen risiko for miljøet – den sirkulerer som et næringsstoff i en kontinuerlig biologisk syklus. Derimot utsettes ikke varige varer for slik slitasje, og dette inkluderer mange Schüco-produkter. I tillegg er mange av de nødvendige råvarene kun tilgjengelig på jorden i begrensede mengder, og kvaliteten må derfor være konstant høy slik at de kan føres tilbake til det tekniske kretsløpet uten tap i kvalitet.

C2C-kriteriene

For å kunne oppnå sertifisering etter C2C Certified™ Product Standard blir produktet vurdert ut fra fem omfattende kriterier. Alle disse vektes likt, men kriteriet «Material health» inneholder også et ufravikelig krav om fravær farlige stoffer for at sertifisering skal være mulig. Disse stoffene fremgår av en «banned list» utarbeidet av Cradle to cradle-instituttet. Hvert enkelt kriterium vurderes i henhold til fem nivåer: basic, bronze, silver, gold og platin. Totalresultatet for produktet vil avhenge av det laveste nivået som oppnås.

materialhelse
materialkretsloep
fornybar_energi
vannforvaltning
samfunnsansvar
materialhelse
Råstoffene produktet er basert på

Produktet må ikke i noe stadium av kretsløpet utgjøre noen fare for mennesker og natur. Produsenten er pålagt å registrere og dokumentere komponentene som inngår, kontrollere disse mot grenseverdier og «banned list».

materialkretsloep
Produktets egenskaper i et teknisk eller biologisk kretsløp

Produsenten er ansvarlig for at produktet har et godt potensiale for videre anvendelse. Egenskaper med hensyn til resirkulering samt innhold av sekundærråstoffer skal dokumenteres og det skal foreligge tilfredsstillende returordninger.


fornybar_energi
Anvendelse av fornybar energi

Det tilstrebes bruk av fornybar energi. Produsenten skal registrere utslipp av drivhusgasser, benytte fornybar energi til produksjon og videre bearbeiding, eventuelt kompensere for CO2-utslipp gjennom sertifikatordninger.

vannforvaltning
Ansvarlig anvendelse av vann

Vann er av vital betydning for livet på jorden. Det forutsettes derfor en strategi som synliggjør en ansvarlig anvendelse av vann dokumentert gjennom uavhengige kontroller, der eventuelle vannforsynings- og kvalitetsproblemer utbedres.

samfunnsansvar
Overholdelse av sosialt ansvar

Dette kriteriet fordrer respekt for menneskeverdet og for naturen. Produsenten er pålagt å gjennomføre egen- og tredjepartskontroller for å kunne avdekke og utbedre eventuelle sosiale problemområder i leverandørkjeden og implementere «positive impact» strategier.

Sertifiserte Cradle-to-Cradle-systemer fra Schüco

Schüco-systemer sertifisert på sølvnivå

Schüco-systemer sertifisert på sølvnivå

I alt 62 Schüco-systemer er sertifisert på sølvnivå. Av disse finnes 37 vindusserier, 13 fasadevarianter, 10 dørserier samt 2 solskjermingssystemer. Her finner du sertifikatet i sølv (pdf, 156,2 KB) og våre sølv-sertifiserte systemer.


Vinduer

Fasader

Dører/branndører

Solskjerming

AWS 50 NI

FWS 35 PD.HI

AD UP 75

ALB faste storlameller

AWS 57 RO

FWS 50.SI

AD UP 75 BL

ALB C-/Z-lameller

AWS 65

FWS 50 S.SI

AD UP 90

AWS 65 RL

FWS 50 SG.SI

AD UP 90.SI

AWS 65 SL

FWS 60.SI

ADS 70 HD

AWS 65 MC

FWS 60 SG.SI

ADS 75 HD.HI

AWS 65 BS

AF UDC 80

ADS 65 HD Gen2

AWS 65 WF

AOC 50.TI

ADS 90 FR 30

AWS 70.HI

AOC 50.ST

ADS 90 FR 30 CE

AWS 70 RL.HI

AOC 60.TI

ADS 80 FR 30

AWS 70 SL.HI

AOC 60.ST

AWS 70 ST.HI

AOC 75.TI

AWS 70 BS.HI

AOC 75.ST

AWS 70 WF.HI

AWS 75.SI+

AWS 75 RL.SI+

AWS 75 BS.HI+

AWS 75 BS.SI+

AWS 75 WF.SI+

AWS 90.SI+

AWS 90 BS.SI+

AWS 120 CC.SI

AWS 65 VV

AWS 70 VV.HI

AWS 75 VV.SI+

AWS 90 VV.SI+

AWS 65 NL

AWS 90 AC.SI

AWS 120 AC.SI

AWS 50 RO

AWS 75.SI+ Optimized

AWS 75 BS.HI+ Wood Design

AWS 75 BS.SI+ Optimized

AWS 75 BS.SI+ Wood Design

AWS 90.SI+ Optimized

AWS 90 BS.SI+ Optimized

AWS 90 BS.SI+ Wood Design


Schüco-systemer sertifisert på bronsenivå

Schüco-systemer sertifisert på bronsenivå

14 Schüco-systemer har C2C-bronsesertifisering. Det omfatter 2 vindussystemer, 5 fasadesystemer, 6 skyvedørsystem og 1 branndør. Her finner du sertifikatet i bronse (pdf, 157,5 KB) og våre bronsesertifiserte systemer. 

Vinduer

Fasader

Skyvedører

Branndør

AWS 114.SI

FWS 60 CV

ASS 77 PD.HI manual      

ADS 90 FR 90

AWS 114 SG.SI

AF UDC 80.HI

ASE 60

AF UDC 80.SI

ASE 80.HI

AF UDC 80 CV

AS FD 90.HI

AF UDC 80 SG

AS FD 75

AS PD 75.HI

„Helt siden årtusenskiftet har vi beskjeftiget oss med spørsmål knyttet til arkitektoniske løsninger for bærekraftige bygninger. Underveis i prosessen har våre betraktninger strukket seg langt utover det opprinnelige kjernetemaet knyttet til energieffektivitet. En økende knapphet på ressurser fordrer en helhetlig betraktning av bygninger og deres livssyklus.

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) lanserte i 2008 den hittil mest omfattende sertifiseringsmetoden for bærekraftige bygg, med fokus på økologiske og sosiokulturelle aspekter. Siden etableringen av en ekstern rådgivergruppe for ordningen har vi deltatt aktivt med konstruktive innspill til ordningen. Gjennom dette arbeidet fikk vi tidlig satt fokus på en ansvarlig omgang med ressursene der en kretsløp-tankegang er av vesentlig betydning. Design-konseptet Cradle to cradle sammenfatter disse prinsippene i ett system. Som en konsekvens av vårt arbeid med bærekraft var det for oss naturlig å benytte C2C-standarden som verktøy for videreutviklingen av våre vindus- og fasadesystemer tilpasset gjenbruk eller utnyttelse av råmaterialene i et videre kretsløp.“

Prof. Dr.-Ing. Winfried Heusler, Senior Vice President Schüco International KG

Planlegg med bærekraft

Ethvert bygg har sitt særpreg. Arkitekter og planleggere behøver derfor løsninger som innebærer en fleksibel prosjektering og gjennomføring av prosjektet. Schüco byggesystemer utgjør ideelle utgangspunkt for å skape ulike kombinasjoner av vinduer, dører og fasader samtidig som en holder kontroll med kostnader og kvalitetsnivå.


Allerede i 2016 oppnådde Schüco C2C-sertifisering på bronse-nivå for sine byggesystemer. Dermed kan en med basis i sertifiserte enkeltprodukter sammenstille komplette fasadeløsninger etter C2C bronse-standard. I 2018 ble nivået for byggesystemer løftet til sølv-nivå. Hittil er allerede 43 systemer sertifisert på sølv-nivå.

SchüCal: Kalkulasjonsverktøyet Schücal muliggjør et helhetlig tenkesett i tidlig fase som også omfatter verifisering av C2C-ytelser for kombinasjoner av vinduer, dører og fasader. Schücal inneholder nødvendige data for å kunne fastlegge om et ønsket design oppfyller kravene for en C2C-sertifisering på sølvnivå. Programmet generer om ønskelig også nødvendige EPD`er, CE-dokumentasjon og U-verdier, ytelser som sikrer kvaliteten på en bærekraftig fasadeløsning.


Sertifisering av bygninger: Med C2C-sertifiserte produkter oppnås ekstra poeng innen sertifiseringsmetoder som LEED og DGNB. I tillegg tjener C2C som viktig dokumentasjon innen flere andre «green building»-standarder. Schüco bistår arkitekter, rådgivere, investorer og egne kunder etter behov med detaljert dokumentasjon.

© Jens Kirchner 

Tidligere prosjekter

Det første bygget i Tyskland som ble utført etter C2C-prinsipper er RAG-Zentrale i Essen, lokalisert i Zeche Zollverein som befinner seg på UNESCO`s verdensarv-liste. Bygningen er utstyrt med vindussystemet Schüco AWS 75.SI+. Vinduene er designet på en måte som legger til rette for gjenbruk eller for en fullstendig gjenvinning uten avfall. RAG-Zentrale ligger an til å oppnå et DGNB-sertifikat på platina-nivå.


Mer om RAG-bygningen kan du finne på våre referanse-sider

DIGITAL SOLUTIONS - OVERVIEW

Fra inspirasjon til drift

brosjyre_digital_solution

Schüco tilbyr digitale løsninger for hvert arbeidstrinn. Denne brosjyren gir deg en oversikt.