Hva leter du etter?
...

Klimabeskyttelse

Vårt mål: Emission Zero

Nullutslipp til 2040

Klimabeskyttelse er et av hovedområdene innen vår bærekraftstrategi. I samarbeid med WWF har vi utviklet forskningsbaserte mål for klimabeskyttelse som skal støtte opp under å begrense global oppvarming til 1,5 grader, i tråd med Parisavtalen. Derfor er vårt mål å ikke generere noen utslipp som er skadelig for miljøet innen 2040. Vi kaller prosjektet for «Emission Zero». 

  

CO2-reduksjonsmaal

Ambisiøse klimamål – støttet opp av forskning

Schüco i Tyskland har systematisk innhentet data på selskapets klimarelaterte utslipp siden 2011, det såkalte karbonavtrykket. Basis for våre ambisiøse mål er et nøytralt karbonavtrykk gjennom hele verdikjeden, som vi tydeliggjorde i vår bærekraftrapport 2017-18. Målene for reduksjonene i CO2-ekvivalentene har blitt sjekket av SBTi (Science Based Targets initiative), og anerkjent som vitenskapelig baserte. Dette betyr at de oppfyller nivået for avkarbonisering som er fastsatt av klimaforskere for å kunne nå 1,5°-grensen.

Om bedriftens karbonavtrykk

Om bedriftens karbonavtrykk

Ved regelmessig og systematisk å registrere bedriftens karbonavtrykk for Tyskland, legger vi grunnlaget for reduksjon av CO2-utslipp og forbedret energi- og miljøstyring. Grunnlaget for datainnsamlingen er standarden DIN EN ISO 14064. Data fra administrasjon og produksjon (energiforbruk, vann og avløpsvann), transportlogistikk (internt og eksternt), jobbreiser, reiser til og fra jobb samt papirforbruk og utskrift er innarbeidet i balansen. Tallene er verifisert av TÜV NORD CERT og bekreftet ved sertifikat. Frem til 2016 sank de totale klimarelaterte utslippene til 27 888 tonn CO2-ekvivalenter. Fra 2017 til 2019 registrerte imidlertid Schüco en økning for sine tyske lokasjoner. Årsaken til denne utviklingen skyldtes økt transportmengde knyttet til selskapets vekst samt økning i arbeidsrelaterte reiser grunnet et høyere antall ansatte. Schüco sin hovedproduksjon av materialer er lokalisert i Tyskland. Fra og med 2020 har også Schüco Norge og andre utenlandskontorer rapportert inn sine data fra jobbreiser, reiser til og fra jobb, papirforbruk og utskrift, samt Norgeskontorets forbruk av energi. Slik ønsker Schüco å skaffe oversikt over hele organisasjonens karbonavtrykk, for dermed å kunne jobbe mot redusert CO2-utslipp og forbedret energi- og miljøstyring på tvers av alle bedriftens internasjonale lokasjoner.Våre suksesser

Før Schüco utviklet sine klimamål hadde selskapet allerede tatt i bruk ulike tiltak for å redusere klimagassutslipp. For eksempel ble et bygningsovervåkingssystem introdusert på tvers av alle anleggene, oppvarmingen i store deler av hovedkvarteret i Bielefeld ble byttet til fjernvarme med lavere utslipp, nye systemstyringsverktøy for å optimalisere transportlogistikk ble introdusert og vi gikk over til grønn energi allerede i 2012. Dette har gjort det mulig for oss å senke energirelaterte utslipp til under 10 % av tidligere verdi. Samlet sett har disse tiltakene gjort det mulig for oss å redusere vårt karbonfotavtrykk med 55 % siden 2011.


Last ned Tüv-sertifikatet (pdf, 1,4 MB) (engelsk).

Om Science Based Targets Initiative

Om Science Based Targets Initiative

Science Based Targets initiative ble utviklet gjennom et partnerskap mellom FNs Global Compact, WWF, World Resources Institute og den ideelle organisasjonen CDP. Initiativet krever at det settes klimamål som er vitenskapelig underbygget og støtter bedrifter i overgangen til en karbonfri økonomi ved å evaluere målene de har satt. I tillegg til Schüco, har over 1000 selskaper besvart SBTi`s oppfordring om å etablere vitenskapsbaserte klimamål som er i tråd med målene i Parisavtalen om å begrense global oppvarming til 1,5°C eller betydelig under 2°C.


Mer Informasjon finner du på nettsiden til SBTi.

CO2e-utslipp

Helhetlig utslippsbesparelse

Reduksjonen i CO2-ekvivalenter som Schüco ønsker å oppnå innen 2040 er knyttet til tre områder, kjent som Scopes. Enkelt sagt relaterer Scope 1 seg til utslipp som vi selv produserer gjennom vårt energiforbruk hos Schüco. Scope 2 forholder seg til energien vi bruker, f.eks. strøm som behøves til belysning eller IT-maskinvare. Scope 3 er det mest utfordrende området da dette dekker hele livssyklusen til produktene våre. Dette inkluderer hele forsyningskjeden samt produksjon, bruk og avhending. 99 % av utslippene faller inn under Scope 3; 86 % av disse er innkjøpte varer og tjenester. Dette betyr at Schüco har direkte innflytelse kun over en svært liten del av sine utslipp, og mål for klimabeskyttelse kan derfor bare nås i svært tett samarbeid med leverandører.

Møte utfordringene sammen

Vi er klar over det enorme potensialet i byggenæringen: økt tempo i miljøvennlig bygging er nødvendig for å oppfylle målene i Paris-avtalen. Vi ønsker å gå foran som et godt eksempel med våre ambisiøse klimamål og drive frem bærekraftig utvikling i bransjen. I samarbeid med WWF vil disse målene bli omgjort til konkrete tiltak godt forankret i vår daglige virksomhet. Som en uavhengig miljøvernorganisasjon støtter WWF ikke bare videreutvikling og implementering av tiltakene, men kontrollerer også hvor effektive de er. På denne måten kan vi korrigere og kvalitetssikre arbeidet som nedlegges.

Bærekraft tydelig dokumentert

Bærekraftsrapporter

I samsvar med retningslinjene i den internasjonalt etablerte standarden til Global Reporting Initiative (GRI), gir våre bærekraftsrapporter ytterligere informasjon om selskapets økonomiske, økologiske og sosiale aktiviteter.

Vår motivasjon, vårt bidrag

Infobrosjyrer

Finn ut mer om hvilke aktiviteter Schüco svarer på tidens globale utfordringer med.