Hva leter du etter?
...
Bærekraftsmål

Vårt bidrag

Som selskap streber vi etter å sikre en god levestandard for alle. En avgjørende faktor er nettopp bærekraft. FNs bærekraftmål (Sustainable Development Goals – SDGs) danner grunnlaget for vår forståelse av temaet. Derfor har vi valgt å benytte disse 17 målene med underliggende delmål som basis for vårt arbeid.

Våre veiledende prinsipper

Vi har definert 13 SDG`er som de mest relevante for Schüco der vi igjen har identifisert fem globale bærekraftmål hvor vi har påvirkningskraft. Særlig relevant finner vi bærekraftmål 11, «Bærekraftige byer og lokalsamfunn» da vi med våre produkter og tjenester ønsker å bidra til inkluderende, trygge, holdbare byer og boliger der en også legger til rette for kommende generasjoner. Bærekraftmålene 13, 12, 10 og 8 inngår ikke kun i våre veiledende prinsipper, men er også målene vi har størst innflytelse på.

Ikoner bærekraftsmål
bærekraftsmål_utvalg

Prosessen for fastsettelse av bærekraftsmål

Gjennom kartlegging i ulike arbeidsgrupper har vi sikret at de mest relevante målene er solid forankret i vår bærekraftstrategi og våre systemer for måloppnåelse. Gjennom dette arbeidet ble FNs 17 bærekraftmål vurdert og analysert med tanke på deres relevans for Schüco. Vi vurderte positive og negative sider ved vår forretningsdrift sett i sammenheng med de globale utviklingsmålene. En prioritering av bærekraftmålene inkluderte blant annet evaluering av kvantitet og kvalitet på verdiene vi skaper og muligheter basert på vår forretningsmodell. Dette resulterte i 13 bærekraftmål med konkrete bidrag fra Schüco:

Våre prioriterte bærekraftmål

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Som en aktør i byggeindustrien ser vi det som vårt ansvar å bidra til en mer bærekraftig urbanisering (indikator 11.3) samt å redusere den miljømessig uheldige belastningen fra innbyggerne (indikator 11.6). Gjennom vår kjernevirksomhet bidrar vi aktivt ved å tilstrebe en optimalisering av våre produkter og tjenester med hensyn til energieffektivitet og ressursbruk.

mål 11- bokmål

Stoppe klimaendringene

Stoppe klimaendringene

Dette arbeidet utgjør en av det internasjonale samfunnets viktigste oppgaver og er forankret i vår bærekraft-strategi knyttet til SDG 13. Vi iverksetter effektive tiltak for reduksjon av vårt CO2-avtrykk for å oppnå vår målsetting om å være karbon-nøytral som selskap i 2040. Våre produkter bidrar til å oppnå globale klimamål gjennom energi-optimalisering i produksjons- og bruksfase. De øker også bygningens kapasitet til å stå imot klimarelaterte endringer(indikator 13.1). Vi støtter ulike bærekraft-initiativer som bidrar til utdannelse og økt oppmerksomhet rundt klimaendringer(indikator 13.3).

mål 13- bokmål

Ansvarlig forbruk og produksjon

Ansvarlig forbruk og produksjon

Det globale konsumet av begrensede ressurser fører til mangel på råvarer som vil skape store utfordringer for økonomien. Schüco søker derfor å yter et aktivt bidrag til en ansvarlig ressursutnyttelse (indikator 12.2) og en dreining mot en sirkulær økonomi (indikator 12.5). Vårt økende sortiment av «Cradle-to Cradle»-sertifiserte produkter illustrerer denne satsningen. Gjennom våre forpliktelser overfor ulike industri-initiativer ønsker vi å motivere andre aktører til å forbedre egne produkter og produksjonsprosesser, og synliggjøre resultatene i sin rapportering (indikator 12.6).

mål 12- bokmål

Forsvarlige arbeidsforhold og økonomisk vekst

Forsvarlige arbeidsforhold og økonomisk vekst

Som selskap har vi ansvar for å sikre forsvarlige arbeidsforhold for alle våre ansatte. Vi har derfor forpliktet oss til å sørge for trygge og rettferdige arbeidsforhold (indikator 8.5) samt trygge helsemessige rammer på lang sikt gjennom et godt og risikofritt arbeidsmiljø (indikator 8.8). Videre søker vi muligheter for innovasjon gjennom utvidelse av vår kjernevirksomhet med nye produkter og tjenester som støtter opp under bærekraftmål og lønnsomhet på lang sikt (indikator 8.2).

mål 8- bokmål

Redusere ulikhet

Redusere ulikhet

Som selskap disponerer vi en betydelig mulighet til å bekjempe ulikheter. Vi tilstreber like muligheter for alle våre ansatte uavhengig av alder, kjønn, funksjonsdyktighet, etnisitet, religion eller annet. Bekjempelse av diskriminering samt å fremme en åpen og inkluderende firmakultur ser vi som svært viktig (indikator 10.3). Våre fem utvalgte bærekraftmål harmonerer med fokus-prosjektene og gjør en konsentrert innsats mulig. Schüco ønsker å rapportere resultater av innsatsen for å nå de prioriterte bærekraftmålene.

mål 10 - bokmål

DIGITAL SOLUTIONS - OVERVIEW

Fra inspirasjon til drift

brosjyre_digital_solution

Schüco tilbyr digitale løsninger for hvert arbeidstrinn. Denne brosjyren gir deg en oversikt.