Schüco Sök
Hållbarhet på Schüco
Hållbarhet på Schüco
Vi bygger med framtiden i fokus

Hållbarhet på Schüco

Hållbarhet är ingen trend på Schüco - det är en attityd som vi kräver och utövar varje dag. För oss är att agera hållbart både en plikt och en motivation och något som genomsyrar hela företaget, från produktutveckling till hur vi använder våra resurser på ett ansvarsfullt sätt. Som företag i byggbranschen tar vi långsiktigt ansvar och använder våra produkter och tjänster för att aktivt bidra till en mer hållbar värld.

Vår mission är att vara pionjärer inom effektiv hållbarhet inom byggbranschen och har siktet inställt på att bli CO2-neutrala innan 2040.

© United Nations
© United Nations

Hållbarhet - ett begrepp som sträcker sig längre än att värna om miljön

Hållbarhet är nyckeln för en god levnadsstandard för alla. Det är därför vi har anpassat oss till FN´s klimatmål och arbetar varje dag för att uppnå dessa mål med vår expertis, vår förståelse för kvalitet och vår passion för att skapa enastående byggnader. Vi alla är väl överens om att gränserna för vad jordens ekosystem klarar av redan har överskridits. Om vi fortsätter på detta sätt kommer vi att äventyra grunden för våra liv och vår ekonomi. Så för oss finns det inget alternativ till ett hållbart företagande.

"The reality of the situation has already exceeded the worst-case climate scenarios. That is why we must act immediately. Protecting the climate and conserving resources are the most important duties of my generation, because it is our responsibility to drive change, now. The construction industry can make a crucial contribution to this today with energy-saving and recyclable products."

Andreas Engelhardt, Managing Partner på Schüco International KG

Ett helhetsgrepp inom flera olika områden

Hållbarhet sträcker sig utöver ett klimat- och miljöskydd. Det är därför vår plikt att agera samvetsgrant inom alla områden och använda det vi har till vårt förfogande. Hållbarhet är inte en abstrakt idé, utan en konkret punkt på agendan som vi tar upp varje dag inom vart och ett av våra sex definierade åtgärdsområden; miljö, produkter, affärsutveckling, leveranskedja, anställda och samhälle. Eftersom vi inte kan göra allt på en gång har vi definierat sex projekt utöver våra åtgärdsområden, som konkretiserar Schücos hållbarhetsfokus ytterligare och som för närvarande är vårt huvudfokus. Här har vi tilldelat varje åtgärdsområde ett av dessa fokusprojekt.

Ett holistiskt perspektiv

Våra fokusområden

Emission Zero

Emission Zero

Område: Miljö

Inom vårt fokusområde "miljö" fokuserar vi på områdena klimatskydd, vatten och avfallsvatten, biologisk mångfald och markanvändning, avfall och energianvändning. Vår hållbarhetsstrategi fokuserar på klimatskydd och i synnerhet att bevara resurser. Vi tar därför aktivt upp dessa frågor som en del av vårt samarbete med WWF.


Fokusprojekt: Emission Zero

Vårt fokusprojekt "Emission Zero" handlar specifikt om våra CO2-reduktionsmål. Dessa mål är i linje med klimatavtalet från Paris, som syftar till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Därför vill vi minska våra totala utsläpp med 30 procent till 2025 jämfört med referensåret 2018 och att inte längre generera några utsläpp som är skadliga för miljön till 2040. Dessa ambitiösa mål sattes upp tillsammans med WWF och deras effektivitet har validerats av initiativet Science Based Targets (SBTi).

Hållbarhet på Schüco - Miljö

Cirkuläritet

Cirkuläritet

Område: Produkter

Som företag inom byggbranschen tycker vi att det är viktigt att våra produkter och tjänster aktivt bidrar till en mer hållbar värld. För att säkerställa att vi uppnår detta fokuserar vi på kvalitet, att spara på resurser och skapa återvinningsbara produkter. Det är så vi redan idag hjälper till att ständigt förbättra byggnader för kommande generationer.


Fokusprojekt: Cirkuläritet

Kärnan i vårt fokusprojekt om cirkuläritet är tanken att byggnader är framtidens råvarulager. Detta projekt innebär därför att vi aktivt driver övergången från en linjär till en cirkulär konstruktionsmetod, det vill säga till slutna materialkretslopp. Vi vill fortsätta att öka antalet av våra produkter som lätt kan återföras till materialcykeln efter att de har använts. Detta är vårt bidrag till att expandera den cirkulära ekonomin och hur vi främjar en ansvarsfull användning av värdefulla resurser. Detta gör vi bland annat genom att utveckla våra produkter enligt designkonceptet Cradle to Cradle.

Hållbara produkter på Schüco

Innovativt företagande

Innovativt företagande

Område: Affärsutveckling

I vårt åtgärdsområde affärsutveckling ingår att komplettera vår kärnverksamhet med affärsmodeller och innovativa produkter med ett tydligt hållbarhetsfokus, samt att främja forskning och utveckling av våra produkter och material. För detta ändamål svarar vi på förändrade kundkrav som utlöses av klimatförändringarna och som kräver nya lösningar och en fullständig förändring av tänkesättet.


Fokusprojekt: Innovativt företagande

Vårt fokusprojekt inom detta åtgärdsområde bygger på premissen att se den hållbara omvandlingen av byggbranschen inte bara som en utmaning, utan även som en enorm möjlighet för innovativ affärsutveckling. Vi tar tillfället i akt genom att lägga till nya, hållbara produkter och tjänster till vår kärnverksamhet. Detta tillsammans med hållbara affärsmodeller gör att vi kan stärka vårt framtida fokus för hela företaget.

Hållbar affärsutveckling på Schüco

Ansvarsfulla inköp

Ansvarsfulla inköp

Område: Leveranskedjan

Byggbranschen är beroende av resurser och material som aluminium och PVC-U. Vårt åtgärdsområde för hållbara leveranskedjor täcker en rad områden som är av särskild betydelse för oss som ett företag med globala leveranskedjor. Här fokuserar vi på utmaningen att minska växthusgaserna längs hela kedjan, driva ansvarsfulla upphandlingsmetoder, värna mänskliga rättigheter och miljö samt upprätthålla goda arbetsrelationer med våra leverantörer.


Fokusprojekt: Ansvarsfulla inköp

Inom detta fokusprojekt vill vi säkerställa att vi hanterar våra material på ett miljö- och socialt medvetet sätt och granskar därför varje del av våra leverantörskedjor. Vi vill arbeta nära våra direkta leverantörer för att säkerställa att mänskliga rättigheter och miljön skyddas och hantera vår leveranskedja på ett ansvarsfullt sätt. Vi är även medgrundare och certifierade enligt initiativet ASI som innebär en ansvarsfull användning av aluminium. 

Ansvarsfulla leveranskedjor på Schüco

Rättvisa arbetsförhållanden

Rättvisa arbetsförhållanden

Område: Medarbetare

Inom detta åtgärdsområde fokuserar vi på säkra arbetsplatser, rättvisa arbetsförhållanden, hälsa och säkra anställningar för våra anställda – dessa frågor är vår högsta prioritet. Dessutom anser vi att det är viktigt att skapa en innovativ arbetsmiljö för vår personal, utan plats för diskriminering. Vi är engagerade i mångfald, solidaritet och personlig utveckling eftersom det är det enda sättet vi kan forma framtiden tillsammans.


Fokusprojekt: Rättvisa arbetsförhållanden

Vi vill vara en arbetsgivare som tillhandahåller trygga jobb och garanterar rättvis och lika behandling av alla anställda – detta är grundläggande för ett rättvist företag. Vi tolererar inte diskriminering av något slag eller av någon anledning och förespråkar mångfalden hos våra anställda. För detta ändamål utvecklar vi ett mångfaldsindex som vi kommer att använda för att sätta upp konkreta mål och åtgärder.

Rättvisa arbetsförhållanden på Schüco

Ansvarsfulla medborgare

Ansvarsfulla medborgare

Område: Samhälle

Som ett kommersiellt företag är vi medvetna om vårt sociala ansvar. Med anläggningar över hela världen är vi inte bara bekanta med de regioner där vi är aktiva och dess lokalbefolkning, vi stödjer också tvärregionala och internationella initiativ och föreningar som fokuserar på hållbarhet. Med WWF som nyckelpartner vid vår sida arbetar vi också aktivt med att ge ett effektivt bidrag till en mer hållbar byggbransch.


Fokusprojekt: Ansvarsfulla medborgare

Vi vill som företag bidra till ett bättre samhälle och ta ett företagsansvar som går utöver att skapa och behålla värdefulla trygga jobb. Det inkluderar också att stödja sociala initiativ, åta sig att välja ut föreningar och arbeta med sociala ändamål.

Samhällsansvar är viktigt på Schüco
Transparent arbete inom hållbarhet på Schüco

Agera transparent och effektivt – för vår framtid

Vi har medvetet siktat högt. Visserligen har vi inte ett svar på allt, men vi är fördomsfria, utvecklar effektiva koncept och implementerar dem konsekvent. Vi rapporterar även löpande om våra framsteg på ett öppet och transparent sätt. Vi kommer förmodligen också att göra misstag på vägen eftersom det inte finns någon plan för denna typ av förändring för oss att helt enkelt kopiera. Men det är viktigt för oss att vi lär oss av våra misstag och tar oss an nya utmaningar så att vi ständigt kan förbättra oss. Även om ingen kan rädda världen på egen han är vi som en del av samhället ändå ansvariga för att lämna den i ett bättre skick. Det är därför vi kavlar upp ärmarna och gör förändringar, dag för dag.

Dokumenterat hållbarhetsarbete

Hållbarhetsrapporter

Schüco tar miljö- och hållbarhetsfrågor på allvar, vilket genomsyrar Schücos hållbarhetsrapporter. I enlighet med riktlinjerna för den internationella etablerade standarden GRI G4, ”Global Reporting Initiative”, redovisas här information om hur vi arbetar med hållbarhet på Schüco. Rapporterna redovisar företagets ekonomiska, ekologiska och sociala aktiviteter samt definierar mål för framtiden.