Schüco Sök
...

Miljöskydd

Vårt mål: Emission Zero

Noll Co2-utsläpp till 2040

Miljöskydd är en av huvuddelarna i vår hållbarhetsstrategi. I samarbete med WWF har vi tagit fram vetenskapsbaserade klimatskyddsmål som kommer att bidra till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, i linje med Parisavtalet. Vi siktar därför på att inte längre generera några miljöskadliga utsläpp till 2040. Vi kallar projektet "Emission Zero".

Ambitiösa klimatmål – uppbackade av vetenskap

Schüco i Tyskland har systematiskt registrerat företagets klimatrelaterade utsläpp sedan 2011: det så kallade koldioxidavtrycket. Grunden för våra ambitiösa mål är ett neutralt koldioxidavtryck över hela värdekedjan, vilket vi anger i vår hållbarhetsrapport 2017-2018 – som ett av få företag i byggbranschen som gör det. De absoluta minskningarna av CO2-ekvivalenter bakom målen har kontrollerats av SBTi (Science Based Targets initiative) och erkänts som vetenskapligt baserade. Det betyder att de uppfyller den nivå av koldioxidutsläpp som klimatforskare har fastställt för att klara 1,5°-gränsen. Schüco ansluter sig därmed till raden av banbrytande tyska företag med klimatmål som är mer ambitiösa än de som satts upp av den tyska regeringen.

Om företagets koldioxidavtryck

Om företagets koldioxidavtryck

Genom att regelbundet och systematiskt registrera vårt företags koldioxidavtryck för Tyskland, lägger vi grunden för minskning av CO2-utsläpp och en förbättrad energi- och miljöledning. Grunden för datainsamlingen är standarden DIN EN ISO 14064. Data från administration och produktion (energiförbrukning, vatten och avloppsvatten), transportlogistik (internt och externt), tjänsteresor, resor till och från jobbet samt pappersförbrukning och tryck ingår i balansen. Numren verifieras av TÜV NORD CERT och bekräftas genom att utfärda ett certifikat. Fram till 2016 sjönk de totala klimatrelaterade utsläppen till 27 888 ton CO2-ekvivalenter. Från 2017 till 2019 såg Schüco dock en ökning. Orsaken till denna utveckling var utbyggnaden av transportlogistiken i samband med företagets tillväxt samt en ökning av tjänsteresor på grund av ett högre antal anställda.


Våra framgångar

Innan Schüco utvecklade sina klimatskyddsmål använde vi redan olika åtgärder i syfte att minska utsläppen av växthusgaser. Till exempel introducerades ett byggnadsövervakningssystem på alla platser, uppvärmningen i stora delar av huvudkontoret i Bielefeld byttes till fjärrvärme med lägre utsläpp och nya systemstyrningsverktyg för att optimera transportlogistiken introducerades. Vi gick över till grön energi redan 2012. Det har gjort det möjligt för oss att sänka energirelaterade utsläpp till mindre än 10 % av det tidigare värdet. Sammantaget har dessa åtgärder gjort det möjligt för oss att minska vårt koldioxidavtryck med 55 % sedan 2011.

Om Science Based Targets initiative

Om Science Based Targets initiative

Initiativet Science Based Targets utvecklades genom ett partnerskap mellan UN Global Compact, WWF, World Resources Institute och den ideella organisationen CDP. Initiativet kräver att vetenskapligt underbyggda klimatmål sätts upp och stödjer företag i övergången till en koldioxidfri ekonomi genom att självständigt utvärdera de mål de har satt upp. Utöver Schüco har över 1000 företag svarat på SBTi:s uppmaning att fastställa vetenskapsbaserade klimatmål som är i harmoni med målen i Parisavtalet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C eller betydligt under 2°C.

Ett helhetsgrepp på området

De besparingar i CO2-ekvivalenter som Schüco vill uppnå till 2040 avser tre områden, så kallade Scopes. Enkelt uttryckt relaterar Scope 1 till utsläpp som vi själva producerar genom vår energiförbrukning på Schüco. Scope 2 relaterar till den energi som vi använder, t.ex. el som vi behöver till belysning eller vår IT-hårdvara. Scope 3 är det mest utmanande området och täcker hela livscykeln för våra produkter. Detta inkluderar hela leveranskedjan samt tillverkning, användning och bortskaffande av våra produkter. 99 % av utsläppen faller under Scope 3; 86 % av dessa är köpta varor och tjänster. Det innebär att Schüco har ett direkt inflytande över bara en mycket liten del av sina utsläpp, och klimatskyddsmålen kan endast uppnås i mycket nära samarbete med leverantörer.

Status quo

Mellan 2017 och 2019 ökade den absoluta mängden växthusgasutsläpp i Tyskland över alla Scopes, trots en trend mot lägre energiintensitet. Den främsta orsaken till denna utveckling är utbyggnaden av transportlogistiken i samband med företagets tillväxt samt ett ökat arbetsrelaterade resande på grund av ett högre antal anställda. Globalt sett har den absoluta mängden utsläpp av växthusgaser sedan 2019 också påverkats av ett mer exakt beräkningsunderlag som introducerades av Schüco för att ta fram Science Based Climate Targets. Istället för att förlita oss på de genomsnittliga europeiska värdena från EPD:erna ("litteraturdata") har vi tagit hänsyn till de faktiska emissionsdata ("primära data") för aluminiumprofiler som gjorts tillgängliga av de största pressverken. Dessa siffror ligger något, och ibland betydligt, över de genomsnittliga värden som tidigare använts.

På grund av Covid-19-pandemin observerades den motsatta trenden 2020, där arbetsresor för säljare (Scope 1) och affärsresor (Scope 3) har minskat avsevärt. Detta resulterade i att Scope 1-utsläppen minskade med 10 % till ca. 9 800 t CO2e och Scope 3-utsläpp med nästan 6 % till 1 780 000 t CO2e. Scope 2-utsläppen sjönk också, båda med endast 0,3 % till ca. 3900 t CO2e. De totala utsläppen från alla tre Scopes för 2020 uppgår till 1 793 238 t CO2e, vilket är 5,8 % lägre än 2019.

Vi möter utmaningarna tillsammans

Vi är medvetna om den enorma potentialen i byggbranschen: hållbart byggande efterfrågas och krävs akut för att uppfylla målen i Parisavtalet. Vi vill föregå med gott exempel med våra ambitiösa klimatskyddsmål och driva en hållbar utveckling i branschen framåt. I samarbete med WWF kommer dessa mål att omvandlas till konkreta åtgärder och förankras i vår dagliga verksamhet. Som en oberoende miljöskyddsorganisation stödjer WWF inte bara vidareutvecklingen och implementeringen av våra åtgärder, de kontrollerar också hur effektiva åtgärderna är. På så sätt kan vi säkerställa att vi fortsätter att arbeta målmedvetet mot en lösning.

Dokumenterat hållbarhetsarbete

Hållbarhetsrapporter

Schüco tar miljö- och hållbarhetsfrågor på allvar, vilket genomsyrar Schücos hållbarhetsrapporter. I enlighet med riktlinjerna för den internationella etablerade standarden GRI G4, ”Global Reporting Initiative”, redovisas här information om hur vi arbetar med hållbarhet på Schüco. Rapporterna redovisar företagets ekonomiska, ekologiska och sociala aktiviteter samt definierar mål för framtiden.