Wat zoekt u?
DUURZAAMHEID BIJ SCHÜCO
DUURZAAMHEID BIJ SCHÜCO
Duurzaamheid bij Schüco
Nu lezen: ons duurzaamheidsrapport 2019/20

Duurzaamheid bij Schüco

Onze bijdrage aan duurzamer bouwen

Duurzaamheid transparant gedocumenteerd

Duurzaamheid als holistische uitdaging

Duurzaamheid is geen trend, maar een houding die wij bij Schüco elke dag eisen en omzetten. Duurzaam handelen is voor ons zowel een verplichting als een drijfveer, onze "Motivation Green". Als onderneming in de bouwsector nemen wij onze verantwoordelijkheid op lange termijn en kunnen wij met onze producten en diensten een actieve bijdrage aan een duurzamere wereld leveren. Onze claim: wij willen een voorloper voor effectieve duurzaamheid in de bouwsector zijn. 

© United Nations
© United Nations

Voor ons is duurzaamheid meer dan milieu- en klimaatbescherming

Doeltreffend duurzaam handelen maakt een goed leven voor iedereen mogelijk, in de gebouwen en daarbuiten, over verschillende generaties heen. Daarom laten wij ons leiden door de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en dragen wij met bekwaamheid, inzicht in kwaliteit en ons enthousiasme voor uitstekende gebouwen bij aan de verwezenlijking van deze doelstelling. Een blik op de planetaire grenzen maakt duidelijk dat meerdere belastingsgrenzen van het ecosysteem van de aarde reeds zijn overschreden. Als we zo doorgaan, brengen we ons eigen levensonderhoud en onze economische basis in gevaar. Daarom kent duurzaam handelen voor ons geen alternatief. 

Meer informatie over onze bijdrage aan de Sustainable Development Goals. 

"De werkelijkheid overtreft nu al de ergste klimaatscenario's. Daarom moeten wij onmiddellijk ingrijpen. Klimaatbescherming en het behoud van hulpbronnen behoren daarbij tot de belangrijkste taken van mijn generatie, omdat wij de verantwoordelijkheid hebben om nu veranderingen tot stand te brengen. De bouwsector kan hier nu al een effectieve bijdrage leveren met energiebesparende en recycleerbare producten".

Andreas Engelhardt, persoonlijk aansprakelijke vennoot Schüco International KG

Een holistische aanpak in zes actiegebieden

Veel meer dan klimaat- en milieubescherming zien wij duurzaamheid als een holistische uitdaging. Daarom verbinden wij ons ertoe om op alle gebieden goed om te gaan met de beschikbare middelen. Voor ons is duurzaamheid geen abstract idee, maar een concrete taak die wij elke dag in elk van onze zes gedefinieerde actiegebieden Milieu, Producten, Bedrijfsontwikkeling, Toeleveringsketen, Medewerkers en Maatschappij aanpakken. Omdat we niet alles tegelijk kunnen omzetten, hebben we naast onze actiegebieden zes projecten gedefinieerd die de aandachtspunten van Schüco op het gebied van duurzaamheid verder afbakenen en waarop we ons momenteel concentreren. Wij hebben aan elk actiegebied een van deze focusprojecten toegewezen.

Onze focusprojecten

Emission Zero

Emission Zero

Actiegebied Milieu 

In ons actiegebied Milieu houden wij ons bezig met klimaatbescherming, water en afvalwater, biodiversiteit en landgebruik, afval en energiegebruik. Voor onze duurzaamheidsstrategie ligt de focus vooral op klimaatbescherming en het behoud van hulpbronnen. Daarom pakken wij deze onderwerpen ook actief aan in het kader van onze samenwerking met het WWF.

Focusproject Emission Zero 

Ons focusproject "Emission Zero" heeft concreet betrekking op onze doelstelling om de CO2-uitstoot te verlagen. In lijn met het klimaatakkoord van Parijs dragen deze doelen bij tot de beperking van de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 graden Celsius. Hiervoor willen wij onze totale uitstoot tegen 2025 met 30% verminderen ten opzichte van 2018, en tegen 2040 geen schadelijke uitstoot voor het milieu meer genereren. Deze ambitieuze doelen werden samen met het WWF uitgewerkt en door het Science Based Targets-initiatief (SBTi) in hun doeltreffendheid bevestigd.

Go Circular

Go Circular

Actiegebied producten

In ons actiegebied Producten hechten wij er als onderneming in de bouwsector belang aan dat onze producten en diensten een effectieve bijdrage aan een duurzamere wereld leveren. Dit onderscheidt ons van vele andere sectoren en ondernemingen. Om dit te bereiken, richten wij ons op kwaliteit, het behoud van hulpbronnen en recycleerbare producten. Zo dragen wij nu al bij tot de voortdurende verbetering van gebouwen voor toekomstige generaties.

Focusproject Go Circular

De basis voor ons focusproject "Go Circular" is het idee dat gebouwen de grondstoffendepots van de toekomst zijn. Daarom sturen wij in dit project actief aan op de overgang van een lineaire naar een circulaire bouwmethode, d.w.z. naar gesloten kringlopen van recycleerbare materialen. Wij willen het aantal producten die na hun gebruiksfase gemakkelijk opnieuw in de grondstoffenkringloop kunnen worden gebracht, voortdurend uitbreiden. Zo leveren wij onze bijdrage aan de opbouw van de circulaire economie en bevorderen wij de verantwoorde omgang met waardevolle hulpbronnen.

Innovate Business

Innovate Business

Actiegebied Bedrijfsontwikkeling

Ons actiegebied Bedrijfsontwikkeling omvat de aanvulling van onze kernactiviteiten met bedrijfsmodellen en innovatieve producten met een duidelijke focus op duurzaamheid en de bevordering van onderzoek en ontwikkeling op het vlak van onze producten en materialen. Zo reageren wij op de veranderende eisen van de klant als gevolg van de progressieve klimaatverandering die nieuwe oplossingen en een fundamentelere heroverweging vereisen.

Focusproject Innovate Business

Ons focusproject in dit actiegebied heet "Innovate Business" en is gebaseerd op het feit dat wij een duurzame transformatie van de bouwsector niet alleen als een uitdaging zien, maar ook als een grote kans voor innovatieve bedrijfsontwikkelingen. Wij grijpen deze kans door nieuwe producten en diensten met een duidelijke focus op duurzaamheid aan onze kernactiviteiten toe te voegen. In combinatie met duurzame bedrijfsmodellen versterken wij zo de duurzame oriëntatie van de volledige onderneming.

Responsible Sourcing

Responsible Sourcing

Actiegebied Toeleveringsketen

De bouwsector is op hulpbronnen en materialen zoals aluminium of kunststof aangewezen. Ons actiegebied Toeleveringsketen omvat talrijke onderwerpen die voor ons als onderneming met wereldwijde toeleveringsketens bijzonder belangrijk zijn. Naast de uitdaging van de noodzakelijke broeikasgasreductie in de volledige toeleveringsketen en verantwoorde aankoopkanalen, zijn ook het waarborgen van de mensenrechten en de milieubescherming van belang en een goede, op partnerschap gebaseerde samenwerking met onze leveranciers belangrijk.

Focusproject Responsible Sourcing

In ons focusproject "Responsible Sourcing" willen wij ervoor zorgen dat er op een milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde manier met onze materialen wordt omgegaan en kijken daarbij kritisch naar elke stap in onze toeleveringsketen. Zo willen wij in nauwe samenwerking met onze directe leveranciers de bescherming van de mensenrechten en het milieu waarborgen en een verantwoord beheer van de toeleveringsketen toepassen.

Fair Company

Fair Company

Actiegebied Medewerkers

In ons actiegebied Medewerkers houden wij ons bezig met veilige werkplekken, eerlijke arbeidsomstandigheden en de gezondheid en veiligheid van onze werknemers. Deze onderwerpen hebben voor ons de hoogste prioriteit. Voorts hechten wij veel belang aan het creëren van een innovatieve werkomgeving voor onze medewerkers waarin geen plaats is voor discriminatie. Wij richten ons op diversiteit, cohesie en individuele verdere ontwikkeling. Alleen zo kunnen we samen de toekomst vormgeven.

Focusproject Fair Company

In ons focusproject "Fair Company" willen wij als werkgever veilige werkplekken garanderen en een eerlijke, gelijke behandeling van onze medewerkers garanderen. Voor ons zijn dit de fundamenten van een eerlijke onderneming. Wij verzetten ons duidelijk tegen elke vorm van discriminatie, ongeacht de redenen, en komen met ons zelfbeeld op voor de diversiteit en heterogeniteit van onze medewerkers. Daarom ontwikkelen wij een diversiteitsindex waaruit wij concrete doelstellingen en maatregelen distilleren.

Good Citizen

Good Citizen

Actiegebied Maatschappij

Als onderneming zijn wij ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit is ook het aandachtspunt van ons actiegebied Maatschappij. Met locaties over de hele wereld zetten wij ons niet alleen in voor de regio's waarin wij actief zijn en de mensen ter plaatse, maar steunen wij ook supraregionale en internationale initiatieven en verenigingen met een focus op duurzaamheid. Met het WWF als kritische partner aan onze zijde zetten wij ons ook actief in om een effectieve bijdrage aan een duurzamere bouwsector te leveren.

Focusproject Good Citizen 

In het kader van ons focusproject "Good Citizen" willen wij als onderneming bijdragen aan een goede gemeenschap en onze economische verantwoordelijkheid opnemen, die verder gaat dan het creëren en behouden van waardevolle en veilige werkplekken. Dit omvat ook de bevordering van maatschappelijke initiatieven, de betrokkenheid bij geselecteerde verenigingen en inzet voor maatschappelijke doelen. Wij willen deze maatregelen specificeren met de ontwikkeling van een Corporate Citizenship-strategie.

Transparant en consequent handelen voor onze toekomst

Wij hebben onze doelen bewust hoog gesteld. Hoewel wij nog niet op alles een antwoord hebben, stellen wij ons openlijk vragen, ontwikkelen wij doeltreffende concepten en passen wij die consequent toe. Daarbij brengen wij steeds op transparante wijze verslag uit over onze acties. Onderweg zullen wij waarschijnlijk ook fouten maken, aangezien er voor dit soort verandering geen blauwdruk bestaat die we gewoon kunnen overnemen. Het is belangrijk dat wij van onze fouten leren en nieuwe uitdagingen aangaan, zodat wij steeds beter worden. Hoewel niemand de wereld in zijn eentje kan redden, hebben wij als deel van de samenleving de verantwoordelijkheid om haar beter achter te laten dan wij haar hebben aangetroffen. Daarom stropen wij elke dag onze mouwen op om het beste van onszelf te geven. 

Duurzaamheid duidelijk gedocumenteerd

Duurzaamheidsrapporten

In overeenstemming met de richtlijnen van de internationaal vastgelegde normen van het Global Reporting Initiative (GRI) geven onze duurzaamheidsrapporten meer informatie over de economische, ecologische en sociale activiteiten van de onderneming.

Onze motivatie, onze bijdrage

Informatiebrochures

Meer informatie over de duurzaamheidsactiviteiten waarmee Schüco het hoofd biedt aan de globale uitdagingen van vandaag.