Wat zoekt u?
...
Sustainable Development Goals

Onze bijdrage

Als onderneming in de bouwsector streven wij naar een goed leven voor iedereen, in de gebouwen en daarbuiten, over verschillende generaties heen. De sleutel daarvoor is volgens ons duurzaamheid. De Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties vormen de basis van ons begrip van duurzaamheid en daarom hebben wij ons intensief beziggehouden met de 17 SDG's en hun 169 subdoelen. 

Onze leidraad

In totaal hebben wij 13 SDG's gedefinieerd die relevant zijn voor Schüco en nog eens vijf globale duurzaamheidsdoelstellingen geïdentificeerd waarop we de grootste invloed hebben.

SDG 11 "Duurzame steden en gemeenten" is daarbij bijzonder relevant, want uitstekende gebouwen zijn onze passie. We willen steden en woongebieden met onze producten en diensten inclusief, veilig, weerstandbiedend en duurzaam maken. Daarom beschouwen wij SDG 11 als onze leidraad. Wij streven ernaar om mensen een goed leven te bieden, zowel in de gebouwen als daarbuiten. Over verschillende generaties heen. Dit drijft ons, dag na dag. De SDG's 13, 12, 10 en 8 komen niet alleen actief terug in onze leidraad, maar behoren ook tot de doelen waar wij met onze activiteiten de grootste invloed op hebben. Daarom behandelen wij ze met bijzondere prioriteit.

Werkwijze voor de bepaling van de relevante SDG's

Om onze bijdrage aan de SDG's te identificeren, hebben wij een meerfasige workshop gehouden waarin wij onze duurzaamheidsdoelstellingen en onze belangrijke actiegebieden op de vereisten voor een duurzame ontwikkeling op globaal niveau hebben afgestemd. Zo hebben wij ervoor gezorgd dat de voor ons relevante SDG's stevig in onze duurzaamheidsstrategie en onze doelstellingen zijn verankerd.

Tijdens de workshop werden de 17 SDG's op het niveau van de subdoelstellingen bekeken en volgens hun relevantie voor Schüco geanalyseerd. Daarvoor hebben wij eerst naar de negatieve en positieve uitwerkingen van onze bedrijfsactiviteiten in de context van de wereldwijde ontwikkelingsdoelstellingen gekeken. Doorslaggevend voor de prioritering van de voor Schüco relevante SDG's waren: beoordelingen van de kwantiteit en kwaliteit van onze waardebijdrage, directe en indirecte beïnvloedingsmogelijkheden en de realisatie van kansen met betrekking tot ons bedrijfsmodel. Dit resulteerde in een totaal van 13 SDG's, waaraan Schüco in het kader van zijn duurzaamheidsstrategie een bijdrage levert en waarvan er vijf met bijzondere prioriteit worden behandeld. 

Onze prioritaire SDG's

Duurzame steden en gemeenten

Duurzame steden en gemeenten

Als deel van de bouwsector beschouwen wij onszelf als verantwoordelijke om de verstedelijking duurzamer te maken (subdoelstelling 11.3) en de milieubelasting van steden per hoofd van de bevolking te verminderen (subdoelstelling 11.6). Wij leveren hieraan een centrale bijdrage in onze kernactiviteiten. Wij doen dit door onze producten en diensten te toetsen en voortdurend te optimaliseren met betrekking tot hun bijdrage aan duurzame nieuwbouw en renovaties. Onze systeemoplossingen verhogen de energie-efficiëntie van gebouwen en ondersteunen een grondstofbesparende bouwmethode.

Maatregelen voor de klimaatbescherming

Maatregelen voor de klimaatbescherming

Klimaatbescherming is een van de belangrijkste taken van de wereldgemeenschap en is in de zin van SDG 13 stevig in onze duurzaamheidsstrategie verankerd. Wij willen effectieve maatregelen treffen en onze CO2-emissies verminderen om als onderneming in 2040 klimaatneutraal te zijn. Onze producten dragen bij tot het bereiken van wereldwijde klimaatbeschermingsdoelstellingen door een continu geoptimaliseerd energieverbruik in de productie- en gebruiksfase. Tegelijkertijd vergroten zij het aanpassingsvermogen aan klimaatgebonden veranderingen (subdoelstelling 13.1). Daarnaast bevorderen wij de toelichting en de bewustwording van de gevolgen van klimaatverandering door initiatieven met de focus op duurzaamheid te steunen (subdoelstelling 13.3).

Duurzame consumptie en productie

Duurzame consumptie en productie

Het wereldwijde verbruik van eindige hulpbronnen zal in de komende decennia leiden tot een progressief tekort aan grondstoffen en voor grote uitdagingen voor de economie zorgen. Schüco levert daarom een actieve bijdrage aan het efficiënte gebruik van hulpbronnen (subdoelstelling 12.2) en de opbouw van een circulaire economie (subdoelstelling 12.5). Het bewijs daarvan is ons groeiend portfolio van recycleerbare cradle-to-cradle-producten. Bovendien motiveren wij, door onze betrokkenheid bij initiatieven van de sector, ook andere ondernemingen om duurzame processen of producten in te voeren en duurzaamheidsaspecten in hun rapportering op te nemen (subdoelstelling 12.6).

Menswaardig werk en economische groei

Menswaardig werk en economische groei

Als onderneming dragen wij de verantwoordelijkheid voor al onze medewerkers en hebben wij dus de aanspraak om voor goede arbeidsomstandigheden te zorgen. Daarvoor zetten wij ons in voor veilige en eerlijke arbeidsomstandigheden (subdoelstelling 8.5) en waarborgen wij de gezondheid van onze medewerkers op lange termijn door middel van gezondheid en veiligheid op het werk en risicominimalisering (subdoelstelling 8.8). Wij zien duurzaamheid ook als een kans voor innovatieve bedrijfsontwikkeling en willen onze kernactiviteiten aanvullen met nieuwe producten en diensten met een duidelijke focus op duurzaamheid om permanent succesvol te zijn (subdoelstelling 8.2).

.

Focusproject Good Citizen 

In het kader van ons focusproject "Good Citizen" willen wij als onderneming bijdragen aan een goede gemeenschap en onze economische verantwoordelijkheid opnemen, die verder gaat dan het creëren en behouden van waardevolle en veilige werkplekken. Dit omvat ook de bevordering van maatschappelijke initiatieven, de betrokkenheid bij geselecteerde verenigingen en inzet voor maatschappelijke doelen. Wij willen deze maatregelen specificeren met de ontwikkeling van een Corporate Citizenship-strategie.

Minder ongelijkheid

Minder ongelijkheid

Als onderneming hebben we veel invloed om ongelijkheid te bestrijden. Wij streven ernaar om onze medewerkers gelijke kansen te bieden, ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, etnische afkomst, herkomst, godsdienst of andere status. De bescherming tegen discriminatie en de bevordering van een open, diverse bedrijfscultuur hebben voor ons een hoge prioriteit (subdoelstelling 10.3). De in totaal vijf geselecteerde SDG's stemmen overeen met onze focusprojecten en helpen ons bij ons duurzaamheidsengagement. Schüco plant om in de toekomst op een transparante manier verslag uit te brengen over de bijdragen aan de verwezenlijking van de prioritaire SDG's.

Duurzaamheid duidelijk gedocumenteerd

Duurzaamheidsrapporten

In overeenstemming met de richtlijnen van de internationaal vastgelegde normen van het Global Reporting Initiative (GRI) geven onze duurzaamheidsrapporten meer informatie over de economische, ecologische en sociale activiteiten van de onderneming.

Onze motivatie, onze bijdrage

Informatiebrochures

Meer informatie over de duurzaamheidsactiviteiten waarmee Schüco het hoofd biedt aan de globale uitdagingen van vandaag.