Wat zoekt u?
...

Klimaatbescherming

Ons doel: Emission Zero

Nul emissies tegen 2040

Klimaatbescherming is een van de centrale punten van onze duurzaamheidsstrategie. Samen met het WWF hebben wij wetenschappelijk onderbouwde klimaatbeschermingsdoelen ontwikkeld die in overeenstemming met het klimaatakkoord van Parijs bijdragen tot het beperken van de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 graad. Daarom willen wij tegen 2040 geen schadelijke emissies voor het milieu meer genereren en tegen 2025 al 30 % van onze emissies verminderen ten opzichte van het referentiejaar 2018. Bij Schüco wordt het begeleidende project "Emission Zero" genoemd.

Ambitieuze klimaatdoelstellingen – wetenschappelijk getest

Schüco Duitsland registreert al sinds 2011 systematisch de klimaatrelevante directe emissies van de onderneming, de zogenaamde CO2-voetafdruk. De basis voor onze ambitieuze doelstellingen is echter een klimaatbalans over de volledige waardeketen, die wij als een van de weinige ondernemingen in de bouwsector in het duurzaamheidsrapport 2017/2018 hebben voorgesteld. Het gaat dus niet alleen om het verlagen van onze directe emissies in de onderneming, maar ook om het verminderen van de emissies in de keten voor en na onze onderneming. De absolute CO2e-besparingen die aan de doelstellingen ten grondslag liggen, werden door het Science Based Targets-initiatief (SBTi) gecontroleerd en als wetenschappelijk onderbouwd erkend. Dit betekent dat ze overeenstemmen met de mate van decarbonisatie die uit het oogpunt van de klimaatwetenschap vereist is om de limiet van 1,5 graad te halen.

Meer informatie over de Corporate Carbon Footprint (Duitsland)

Meer informatie over de Corporate Carbon Footprint (Duitsland)

Met de regelmatige en systematische registratie van onze Corporate Carbon Footprint voor Duitsland leggen wij de basis voor een vermindering van de CO2-equivalenten en een beter milieu- en energiemanagement. De norm DIN EN ISO 14064 wordt gebruikt om de CO2-voetafdruk te berekenen en te verifiëren. De gegevens uit de bereiken van de administratie en de productie (energieverbruik, water en afvalwater), vervoerslogistiek (intern en downstream), zakenreizen, werkroutes, papierverbruik en printproductie zijn in de balans opgenomen. De cijfers worden door TÜV NORD CERT geverifieerd en met de afgifte van een certificaat bevestigd. Tegen 2016 waren de totale klimaatbeïnvloedende emissies gedaald tot 27.888 ton CO2-equivalenten. Van 2017 tot 2019 noteerde Schüco echter een stijging voor de Duitse locaties. De redenen voor deze ontwikkeling zijn de uitbreiding van de vervoerslogistiek in verband met de groei van de onderneming en een toename van het aantal zakenreizen met een groter aantal medewerkers. De daling van de emissies in 2020 is grotendeels toe te schrijven aan de coronapandemie.

Onze successen

Schüco heeft al voor de ontwikkeling van de klimaatbeschermingsdoelstellingen verschillende maatregelen getroffen om de emissie van klimaatrelevante gassen te verminderen. Daarvoor werd een locatieoverstijgende gebouwbewaking ingevoerd, de verwarming in de meeste delen van de ondernemingscentral in Bielefeld werd op emissiearme districtverwarming omgeschakeld en er werden nieuwe en uniforme systeemmanagementtools voor de optimalisatie van de transportlogistiek ingevoerd. Wij zijn al in 2012 overgestapt op groene stroom. Sindsdien is men erin geslaagd om de emissies in verband met elektriciteit terug te dringen tot minder dan 10 % van de vroegere waarde. In totaal hebben wij dankzij deze maatregelen onze Corporate Carbon Footprint sinds 2011 met 66 % kunnen verminderen.

Download hier het Tüv-certificaat (pdf, 63,6 KB).

Meer informatie over het Science Based Targets-initiatief Initiative (SBTI)

Meer informatie over het Science Based Targets-initiatief Initiative (SBTI)

Het Science Based Targets-initiatief is een samenwerking tussen het UN Global Compact, het WWF, het World Recources Institute en de non-profitorganisatie CDP. Het pleit voor het vastleggen van wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelstellingen en ondersteunt ondernemingen bij de overgang naar een koolstofarme economie door een onafhankelijke beoordeling van de door hen vastgestelde doelstellingen. Naast Schüco hebben al meer dan 1.000 ondernemingen gehoor gegeven aan de oproep van het SBTi om een wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelstelling vast te leggen die in lijn ligt met de resultaten van het akkoord van Parijs om de opwarming van de aarde tot 1,5 °C of duidelijk onder 2 °C te beperken.


Meer informatie vindt u op de website van SBTi.

Verlaging van de uitstoot

De verlaging van de CO2e-uitstoot die Schüco tegen 2040 wil bereiken, heeft betrekking op drie gebieden ("scopes"). Eenvoudig gezegd heeft scope 1 betrekking op de uitstoot die we zelf door ons energieverbruik bij Schüco genereren. Scope 2 verwijst naar de energie die wij inkopen, bijv. stroom, die wij nodig hebben voor verlichting of voor onze IT-diensten. Scope 3 is het meest veeleisende gebied en behelst de volledige levenscyclus van onze producten. Die omvat de volledige toeleveringsketen, de verwerking, het gebruik en de afvoer van onze producten. In totaal zorgt scope 3 voor 99 % van de uitstoot, waarbij de ingekochte goederen en diensten al goed zijn voor 86 %. Dit betekent dat Schüco slechts op een zeer klein deel van zijn uitstoot rechtstreeks invloed heeft en dat de doelstellingen op het vlak van klimaatbescherming alleen door een nauwe samenwerking met de leveranciers kunnen worden bereikt. 

Huidige stand van zaken

Tussen 2017 en 2019 is de absolute hoeveelheid broeikasgassen die in Duitsland wordt uitgestoten in alle scopes toegenomen, ondanks de tendens van een dalende energie-intensiteit. De reden voor deze ontwikkeling moet vooral worden gezocht in de uitbreiding van de vervoerslogistiek in verband met de groei van de onderneming en in een toename van het aantal zakenreizen met een toenemend aantal medewerkers. In de wereldwijde beschouwing heeft de nauwkeurigere berekeningsbasis die Schüco bij de bepaling van wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelstellingen heeft ingevoerd, sinds 2019 ook een impact op het niveau van de absolute broeikasgasemissies gehad. In plaats van ons op Europese gemiddelde waarden uit de EPD's ("secundaire gegevens") te baseren, houden wij nu rekening met de werkelijke emissiegegevens ("primaire gegevens") van de aluminiumprofielen die door de belangrijkste persinstanties worden verstrekt. Die liggen minstens licht, soms sterker, boven de eerder gebruikte gemiddelde waarden.

Door de coronapandemie is in 2020 een tegengestelde trend ontstaan: zo zijn in het bijzonder de zakenreizen van de buitendienst (scope 1) en de zakenreizen en het aantal afgelegde kilometers (scope 3) gedaald. Dit leidt tot een vermindering van de emissies van scope 1 met 10 % tot ongeveer 9.800 ton CO2e en van scope 3 met bijna 6 % tot 1.780.000 ton CO2e. Ook de emissies van scope 2 zijn gedaald, zij het onbeduidend met 0,3 % tot ongeveer 3.900 ton CO2e. In totaal bedragen de emissies van alle drie de scopes voor 2020 1.793.238 ton CO2e, 5,8 % minder dan in 2019. 

Samen aanpakken

Wij weten welk enorm potentieel er in de bouwsector schuilt: klimaatvriendelijk bouwen is dringend nodig om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. Met onze ambitieuze doelstellingen op het vlak van klimaatbescherming willen wij het goede voorbeeld geven en de duurzame ontwikkeling in de sector stimuleren. In samenwerking met het WWF worden deze doelstellingen in concrete maatregelen omgezet en in de dagelijkse bedrijfsactiviteiten verankerd. Als onafhankelijke milieubeschermingsorganisatie steunt het WWF niet alleen de verdere ontwikkeling en uitvoering van onze maatregelen, maar controleert het die ook op hun doeltreffendheid. Zo zorgen wij ervoor dat wij continu oplossings- en doelgericht werken.

Duurzaamheid duidelijk gedocumenteerd

Duurzaamheidsrapporten

In overeenstemming met de richtlijnen van de internationaal vastgelegde normen van het Global Reporting Initiative (GRI) geven onze duurzaamheidsrapporten meer informatie over de economische, ecologische en sociale activiteiten van de onderneming.

Onze motivatie, onze bijdrage

Informatiebrochures

Meer informatie over de duurzaamheidsactiviteiten waarmee Schüco het hoofd biedt aan de globale uitdagingen van vandaag.