Wyszukiwarka Schüco
Zrównoważony rozwój w Schüco
Zrównoważony rozwój w Schüco

Zrównoważony rozwój w Schüco

Zrównoważony rozwój czarno na białym

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój nie jest trendem, lecz postawą, której w Schüco wymagamy i wyrażamy na co dzień w praktyce. Zrównoważone działania są dla nas zarówno obowiązkiem, jak i motywacją – naszą „zieloną motywacją”. Jako firma z branży budowlanej bierzemy na siebie długoterminową odpowiedzialność. Poprzez nasze produkty oraz usługi aktywnie przyczyniamy się do tworzenia bardziej zrównoważonego świata. Naszym powołaniem jest przyjęcie roli pioniera w dziedzinie zrównoważonego rozwoju w branży budowlanej.

© United Nations
© United Nations

Dla nas zrównoważony rozwój to coś więcej niż ochrona środowiska i klimatu

Zrównoważony rozwój to klucz do zapewnienia wszystkim ludziom optymalnego standardu życia. Dlatego dostosowujemy nasze działania do Celów Zrównoważonego Rozwoju ustanowionych przez ONZ i dokładamy starań, by je osiągnąć, dzięki naszej wiedzy, podejściu do kwestii jakości oraz pasji tworzenia wyjątkowych budynków. Wystarczy popatrzeć na granice wytrzymałości ekosystemów naszej planety, aby zobaczyć, że kilka z nich już zostało przekroczonych. Jeśli nadal będziemy działać w ten sposób, podstawy naszego życia i globalnej gospodarki ulegną zagrożeniu. Dlatego uważamy, że jedynym wyjściem jest prowadzenie zrównoważonej działalności biznesowej.


Dowiedz się więcej o naszym wkładzie w realizację celów zrównoważonego rozwoju.

„Rzeczywistość już wyszła poza najgorsze scenariusze klimatyczne. Dlatego musimy działać natychmiast. Ochrona klimatu i oszczędzanie zasobów należą do najważniejszych zadań mojego pokolenia, ponieważ to my teraz jesteśmy odpowiedzialni za inspirowanie do wprowadzania zmian. Branża budowlana może dziś w istotny sposób się do nich przyczynić, dzięki energooszczędnym i przydatnym do recyklingu produktom.”

Andreas Engelhardt, Partner Zarządzający Schüco International KG

Holistyczne podejście – sześć obszarów działań

Zrównoważony rozwój postrzegamy jako złożone wyzwanie, które wykracza poza ochronę klimatu i środowiska. Dlatego naszym obowiązkiem jest świadome działanie we wszystkich obszarach i z wykorzystaniem wszystkich zasobów, które mamy do dyspozycji. Zrównoważony rozwój nie jest abstrakcyjną ideą, ale konkretnym zadaniem, które realizujemy codziennie w każdym z sześciu zdefiniowanych przez nas obszarach działania: środowisko, produkty, rozwój przedsiębiorstwa, łańcuch dostaw, pracownicy i społeczeństwo. Ponieważ nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego naraz, stworzyliśmy ponadto sześć projektów określających najważniejsze priorytety związane ze zrównoważonym rozwojem, na których się obecnie skupiamy. Każdy obszar działania został przypisany do jednego z głównych projektów.

Nasze główne projekty

Emission Zero

Emission Zero

Obszar działania: Środowisko


W obszarze „Środowisko” koncentrujemy się na kwestiach ochrony klimatu, wody i ścieków, bioróżnorodności, a także zagospodarowania gruntów, odpadów oraz zużycia energii. Nasza strategia zrównoważonego rozwoju skupia się głównie na ochronie klimatu i oszczędności zasobów. Aktywnie stawiamy czoła tym problemom w ramach naszej współpracy z WWF.


Główny projekt: Emission Zero

Nasz główny projekt „Emission Zero” dotyczy w szczególności naszych celów redukcji CO2. Są one zgodne z paryskim porozumieniem klimatycznym, którego celem jest ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia Celsjusza. Dlatego chcemy ograniczyć nasze łączne emisje o 30 procent do 2025 roku w porównaniu z rokiem 2018 i zredukować je do zera w roku 2040. Te ambitne cele zostały opracowane we współpracy z WWF, a ich efektywność potwierdziła inicjatywa Science Based Targets (SBTi).

Go Circular

Go Circular

Obszar działania: Produkty

Jako firma z branży budowlanej przywiązujemy dużą wagę do tego, aby nasze produkty i usługi aktywnie przyczyniały się do tworzenia bardziej zrównoważonego świata. To nas wyróżnia spośród wielu innych branż i firm. Aby to zapewnić, skupiamy się na jakości, ochronie zasobów i produktach przydatnych do recyklingu. W ten sposób już dziś przyczyniamy się do ulepszania budynków dla przyszłych pokoleń.


Główny projekt: Go Circular

W centrum naszego głównego projektu „Go Circular” znajduje się idea mówiąca, że budynki są magazynami surowców na przyszłość. Dlatego w ramach tego projektu aktywnie wspieramy transformację budownictwa linearnego w budownictwo cyrkularne, czyli oparte na zamkniętych cyklach materiałowych. Chcemy wciąż zwiększać liczbę oferowanych produktów, które w końcowym cyklu życia mogą być łatwo wprowadzone z powrotem do obiegu materiałów. W ten sposób przyczyniamy się do rozwoju gospodarki cyrkularnej i promujemy odpowiedzialne wykorzystanie cennych zasobów.

Innovate Business

Innovate Business

Obszar działania: Rozwój przedsiębiorstwa

Nasz obszar działania w zakresie rozwoju biznesu obejmuje uzupełnianie naszej podstawowej działalności o modele biznesowe i innowacyjne produkty z wyraźnym ukierunkowaniem na zrównoważony rozwój, a także promowanie badań i rozwoju w obszarze produktów i materiałów. W tym celu reagujemy na zmieniające się oczekiwania klientów w związku z postępującymi zmianami klimatycznymi, które wymagają nowych rozwiązań i całkowitej zmiany podejścia.


Projekt główny: Innovate Business

Nasz główny projekt w tym obszarze działań opiera się na założeniu, że należy postrzegać zrównoważoną transformację branży budowlanej nie tylko jako wyzwanie, lecz także ogromną szansę na innowacyjne rozwiązania biznesowe. Wykorzystujemy ją i uzupełniamy naszą główną działalność o nowe, zrównoważone produkty i usługi. W połączeniu ze zrównoważonymi modelami biznesowymi umożliwia to nam ugruntowanie przyszłościowego ukierunkowania całej firmy.

Responsible Sourcing

Responsible Sourcing

Obszar działania: Łańcuch dostaw

Branża budowlana jest zależna od surowców i materiałów, takich jak aluminium i PVC-U. Nasz obszar działań w dziedzinie łańcucha dostaw obejmuje szereg aspektów, które są dla nas szczególnie ważne jako dla firmy z globalnymi łańcuchami dostaw. W tym obszarze koncentrujemy się na problemie redukcji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu dostaw, stosowaniu odpowiedzialnych praktyk zaopatrzenia, ochronie praw człowieka i środowiska, a także utrzymywaniu partnerskiej współpracy z naszymi dostawcami.


Główny projekt: Responsible sourcing

Celem naszego głównego projektu „Responsible Sourcing” jest zapewnienie, że gospodarujemy materiałami w świadomy sposób pod względem ekologicznym i społecznym, a także dokładnie analizujemy każdą część naszego łańcucha dostaw. Chcemy blisko współpracować z naszymi bezpośrednimi dostawcami, aby zapewnić ochronę środowiska i praw człowieka oraz zarządzać odpowiedzialnie naszym łańcuchem dostaw.

Fair Company

Fair Company

Obszar działania: Pracownicy

W tym obszarze działania skupiamy się na bezpiecznych miejscach pracy, uczciwych warunkach zatrudnienia, a także na zapewnieniu zdrowia i bezpieczeństwa naszym pracownikom – te kwestie mają priorytetowe znaczenie. Ponadto kładziemy duży nacisk na tworzenie innowacyjnego środowiska pracy dla naszych pracowników, w którym nie ma miejsca na dyskryminację. Wspieramy idee różnorodności, solidarności i rozwoju osobistego, ponieważ tylko w ten sposób możemy wspólnie kształtować przyszłość.


Główny projekt: Fair Company

W ramach naszego głównego projektu „Fair Company” chcemy być pracodawcą, który dostarcza pewnych miejsc pracy oraz gwarantuje sprawiedliwe i równe traktowanie wszystkim pracownikom – to fundamentalne podstawy uczciwej firmy. Nie tolerujemy żadnej dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu i opowiadamy się za różnorodnością wśród naszych pracowników. W tym celu pracujemy nad wskaźnikiem różnorodności, który będziemy wykorzystywać do określania konkretnych celów i środków działań.

Good Citizen

Good Citizen

Obszar działania: Społeczeństwo

Jako spółka handlowa jesteśmy świadomi naszej społecznej odpowiedzialności. Jest ona również centralnym elementem naszego obszaru działania. Posiadamy oddziały na całym świecie, dlatego nie tylko znamy regiony, w których jesteśmy aktywni oraz mieszające w nich lokalne społeczności, lecz także wspieramy międzyregionalne i międzynarodowe inicjatywy oraz stowarzyszenia, które zajmują się zrównoważonym rozwojem. Wraz z naszym kluczowym partnerem WWF pracujemy nad efektywnym wkładem w bardziej zrównoważoną branżę budowlaną.


Główny projekt: Good Citizen

W ramach naszego głównego projektu „Good Citizen” chcemy jako firma przyczyniać się do tworzenia lepszego społeczeństwa i przyjąć odpowiedzialność korporacyjną, która wykracza poza tworzenie oraz utrzymywanie wartościowych i bezpiecznych miejsc pracy. Wspieramy również inicjatywy społeczne, promujemy działalność wybranych stowarzyszeń i angażujemy się na rzecz realizacji celów społecznych. Chcemy udoskonalać te działania, opracowując strategię obywatelstwa korporacyjnego.

Transparentne i efektywne działania – dla naszej przyszłości

Celowo stawiamy sobie poprzeczkę wysoko. Co prawda nie mamy odpowiedzi na wszystkie problemy, ale jesteśmy otwarci na rozwiązania i rozwijamy efektywne koncepcje. Konsekwentnie je wdrażamy i w transparentny sposób informujemy o postępach. Być może po drodze popełnimy jakieś błędy, ponieważ nikt nie ma gotowego planu wprowadzania tego rodzaju zmian, na którym można bazować. To dla nas ważne, abyśmy mogli uczyć się na własnych błędach, podejmować nowe wyzwania i stale się doskonalić. Nikt nie może sam uratować świata, jednak jako część społeczeństwa jesteśmy odpowiedzialni za to, by pozostawić go w lepszym stanie niż ten, w którym go zastaliśmy. Dlatego codziennie nad tym pracujemy i dokonujemy zmian dzień po dniu.


ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ JASNO UDOKUMENTOWANY

Raporty na temat zrównoważonego rozwoju

Zgodnie z wytycznymi międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative (GRI), nasze raporty zrównoważonego rozwoju dostarczają pogłębionych informacji na temat działań ekonomicznych, ekologicznych i społecznych przedsiębiorstwa oraz określają jego cele na przyszłość.

NASZA MOTYWACJA, NASZ WKŁAD

Broszury na temat zrównoważonego rozwoju

Dowiedz się więcej o działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju, które firma Schüco podejmuje, aby sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów.