Wyszukiwarka Schüco
...
Cele Zrównoważonego Rozwoju

Nasz wkład

Jako firma z branży budowlanej dążymy do zapewnienia dobrego standardu życia wszystkim ludziom przebywającym w budynkach i poza nimi, w perspektywie pokoleń. Wierzymy, że kluczem do tego jest zrównoważony rozwój. Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) Organizacji Narodów Zjednoczonych tworzą podstawę naszego rozumienia zrównoważonego rozwoju, dlatego koncentrujemy się na 17 celach SDG i ich 169 wskaźnikach.

Nasze zasady przewodnie

W sumie zdefiniowaliśmy 13 celów zrównoważonego rozwoju, które są istotne dla Schüco. Spośród nich zidentyfikowaliśmy pięć globalnych celów zrównoważonego rozwoju, na które mamy największy wpływ.

Szczególnie istotny jest cel SDG 11 „Zrównoważone miasta i społeczności”, gdyż to właśnie budynki są naszą pasją. Chcemy, aby dzięki naszym produktom i usługom miasta oraz mniejsze miejscowości  stały się bezpieczne, trwałe i przyjazne środowisku. Dlatego też postrzegamy cel SDG 11 jako naszą zasadę przewodnią. Staramy się zapewnić ludziom lepsze życie – w budynkach i poza nimi. Dla przyszłych pokoleń. To jest to, co pozwala nam rozwijać się każdego dnia. Cele zrównoważonego rozwoju SDG 13, 12, 10 i 8 nie tylko aktywnie wpisują się w nasze przewodnie zasady, lecz także stanowią niektóre z celów, na które mamy największy wpływ w naszym obszarze działalności. Dlatego nadajemy im najwyższy priorytet.

© United Nations
© United Nations

Procedura określania poszczególnych celów SDG

Aby określić nasz wkład w realizację celów zrównoważonego rozwoju, zorganizowaliśmy wieloetapowe warsztaty, podczas których porównaliśmy nasze cele zrównoważonego rozwoju i kluczowe obszary działań z wymogami zrównoważonego rozwoju na poziomie globalnym. W ten sposób zapewniliśmy, że cele SDG, które są dla nas istotne, zostały mocno zakorzenione w naszej strategii zrównoważonego rozwoju i naszym systemie docelowym.

Podczas warsztatów przeanalizowano 17 celów zrównoważonego rozwoju na poziomie wskaźników i ich znaczenie dla Schüco. W tym celu najpierw przeanalizowaliśmy negatywne i pozytywne skutki naszych działań biznesowych w kontekście globalnych celów rozwoju. W wyborze priorytetowych dla Schüco celów SDG decydujące znacznie miały takie aspekty, jak ocena jakości i ilości zapewnianych przez nas wartości, bezpośrednie i pośrednie oddziaływanie oraz wykorzystanie możliwości związanych z naszym modelem biznesowym. W rezultacie wskazano łącznie 13 celów SGD, do których osiągnięcia firma Schüco przyczynia się w ramach strategii zrównoważonego rozwoju. Pięć spośród nich objęto specjalnym priorytetem.

Nasze priorytetowe cele zrównoważonego rozwoju SDG

Zrównoważone miasta i społeczności

Zrównoważone miasta i społeczności

Jako część sektora budowlanego, jesteśmy odpowiedzialni za nadanie urbanizacji bardziej zrównoważonego charakteru (wskaźnik 11.3) oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko per capita (wskaźnik 11.6). Wnosimy w te cele kluczowy wkład w ramach naszej podstawowej działalności. Robimy to poprzez analizę i ciągłą optymalizację naszych produktów i usług pod kątem ich wkładu w zrównoważone budynki, nowe i remontowane. W praktyce nasze rozwiązania systemowe zwiększają efektywność energetyczną budynków i zwiększają oszczędność zasobów w budownictwie.

Mniej nierówności

Mniej nierówności

Jako firma mamy ogromny wpływ na walkę z nierównościami. Dążymy do zapewnienia równych szans naszym pracownikom, bez względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, narodowość, pochodzenie społeczne, religię lub inne cechy. Ochrona przed dyskryminacją i promowanie otwartej, zróżnicowanej kultury firmy są dla nas niezwykle ważne (wskaźnik 10.3). Dlatego wybraliśmy pięć celów zrównoważonego rozwoju w zgodzie z naszymi głównymi projektami, co pomaga nam skoncentrować nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój. W przyszłości Schüco planuje przejrzyście raportować swój wkład w realizację priorytetowych celów zrównoważonego rozwoju.

Działania w dziedzinie ochrony klimatu

Działania w dziedzinie ochrony klimatu

Ochrona klimatu jest jednym z najważniejszych zadań globalnej społeczności i mocno zakorzeniła się w naszej strategii zrównoważonego rozwoju zgodnej z SDG 13. Chcemy podejmować skuteczne działania i ograniczać emisję dwutlenku węgla, abyśmy mogli być neutralni jako firma pod względem emisji dwutlenku węgla do 2040 roku. Nasze produkty przyczyniają się do osiągania globalnych celów ochrony klimatu ze względu na stałą optymalizację zużycia energii w fazie produkcji i użytkowania, także zwiększają zdolność adaptacji do zmian klimatycznych (wskaźnik 13.1). Promujemy również edukację i podnoszenie świadomości w zakresie oddziaływania zmian klimatycznych, wspierając inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju (wskaźnik 13.3).

Zrównoważona konsumpcja i produkcja

Zrównoważona konsumpcja i produkcja

Globalna konsumpcja ograniczonych zasobów doprowadzi w nadchodzących latach do narastającego niedoboru surowców i będzie stanowić ogromne wyzwanie dla gospodarki. W związku z tym Schüco aktywnie przyczynia się do efektywnego wykorzystania zasobów (wskaźnik 12.2) i rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym (wskaźnik 12.5). Dowodem na to jest nasze stale rosnące portfolio cyrkularnych produktów Cradle-to-Cradle. Ponadto, poprzez nasze zaangażowanie w inicjatywy branżowe zachęcamy również inne firmy do wprowadzania zrównoważonych procesów i produktów oraz do uwzględniania informacji o zrównoważonym rozwoju w swoich raportach (wskaźnik 12.6).

Godna praca i wzrost gospodarczy

Godna praca i wzrost gospodarczy

Jako firma ponosimy odpowiedzialność za wszystkich naszych pracowników i dlatego jesteśmy zobowiązani do zapewnienia im dobrych warunków pracy. W tym celu dążymy do zagwarantowania bezpiecznych i uczciwych stosunków pracy (wskaźnik 8.5), a także do zapewnienia długoterminowego zdrowia naszych pracowników poprzez bezpieczeństwo i minimalizację ryzyka (wskaźnik 8.8). Zrównoważony rozwój postrzegamy również jako okazję do tworzenia innowacyjnych rozwiązań biznesowych i chcemy uzupełniać naszą podstawową działalność o nowe produkty i usługi z wyraźnym ukierunkowaniem na zrównoważony rozwój, abyśmy mogli odnosić długofalowe sukcesy (wskaźnik 8.2).

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ JASNO UDOKUMENTOWANY

Raporty na temat zrównoważonego rozwoju

Zgodnie z wytycznymi międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative (GRI), nasze raporty zrównoważonego rozwoju dostarczają pogłębionych informacji na temat działań ekonomicznych, ekologicznych i społecznych przedsiębiorstwa oraz określają jego cele na przyszłość.

NASZA MOTYWACJA, NASZ WKŁAD

Broszury na temat zrównoważonego rozwoju

Dowiedz się więcej o działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju, które firma Schüco podejmuje, aby sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów.