Wyszukiwarka Schüco
...

Łańcuch dostaw: Responsible Sourcing

Jako twórca i dostawca systemowych rozwiązań okien, drzwi i fasad, Schüco jest zależne od zasobów naturalnych, surowców i materiałów, takich jak metale i tworzywa konstrukcyjne. Z tego powodu chcemy upewnić się, że gospodarujemy materiałami w świadomy sposób pod względem ekologicznym i społecznym, a także dokładnie analizujemy każdą część naszego łańcucha dostaw.

Aluminium

Aluminium jest najważniejszym materiałem służącym do produkcji naszej ślusarki. Doskonały bilans ekologiczny tego materiału w fazie użytkowania i ponownego użycia kontrastuje z wyzwaniami społecznymi i ekologicznymi, które pojawiają się na samym początku łańcucha dostaw. Na przykład wydobycie pierwotnego aluminium jest obecnie energochłonne, co przekłada się na znaczny ślad węglowy. Do tego należy dodać potencjalne zagrożenia dla środowiska i konflikty dotyczące praw do użytkowania gruntów w krajach górniczych, takich jak Australia, Gwinea i Brazylia, na przykład z powodu wycinania lasów deszczowych. Ponieważ mamy wielu bezpośrednich dostawców związanych z produkcją ślusarki, odpowiedzialne tworzenie łańcucha dostaw aluminium z uwzględnieniem kwestii ekologicznych i społecznych, jest ogromnym wyzwaniem. Jednocześnie uważamy, że naszym obowiązkiem w ramach tworzenia łańcucha wartości, jest preferowanie aluminium certyfikowanego zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju.

Uważamy, że możemy wywierać bezpośredni wpływ, wdrażając strategię zakupów, która uwzględnia kryteria zrównoważonego rozwoju. Obecnie koncentrujemy się na dostawach niskoemisyjnych materiałów. W 2019 roku wspólnie z World Wide Fund for Nature (WWF) stworzyliśmy także obszerny kodeks postępowania dostawców, który wzywa naszych partnerów biznesowych do ochrony praw człowieka, zapewniania uczciwych warunków pracy, etycznego prowadzenia działalności i ochrony środowiska. Jeśli chodzi o aspekty, na które nie mamy wpływu, takie jak ochrona praw człowieka na wcześniejszych etapach tworzenia wartości, zwracamy się do organizacji. Na przykład jako członek-założyciel Aluminium Stewardship Initiative (ASI), angażujemy się w tworzenie obowiązujących na całym świecie, certyfikowanych standardów zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw aluminium.

PVC-U

Nasz dział PVC-U również prowadzi kampanię na rzecz zrównoważonego wykorzystania PVC w całym łańcuchu tworzenia wartości. Koncentruje się na środkach, które pozwolą zmniejszyć ślad węglowy PVC, promowaniu zrównoważonego używania dodatków oraz zwiększaniu proporcji zastosowanych materiałów pochodzących z recyklingu w skali roku. Jako uczestnik prowadzonego przez europejski przemysł PVC programu zrównoważonego rozwoju VinylPlus, Schüco Polymer Technologies spełnia standardy zrównoważonego zaopatrzenia w surowce oraz utrzymuje wysokie standardy zrównoważonego zakupu surowców.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ JASNO UDOKUMENTOWANY

Raporty na temat zrównoważonego rozwoju

Zgodnie z wytycznymi międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative (GRI), nasze raporty zrównoważonego rozwoju dostarczają pogłębionych informacji na temat działań ekonomicznych, ekologicznych i społecznych przedsiębiorstwa oraz określają jego cele na przyszłość.

NASZA MOTYWACJA, NASZ WKŁAD

Broszury na temat zrównoważonego rozwoju

Dowiedz się więcej o działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju, które firma Schüco podejmuje, aby sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów.