Wyszukiwarka Schüco
...

Ochrona klimatu

Nasz cel: Emission Zero

Zero emisji do 2040 roku

Ochrona klimatu jest jednym z najważniejszych elementów naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Wraz z WWF opracowaliśmy  naukowo potwierdzone cele ochrony klimatu, które pozwolą ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5 stopnia zgodnie z porozumieniem paryskim. W związku z tym dążymy do zmniejszenia do zera wszelkich szkodliwych dla środowiska emisji do roku 2040. Towarzyszący temu celowi projekt nosi nazwę „Emission Zero”.

Ambitne cele klimatyczne – poparte wiedzą naukową

Schüco w Niemczech od 2011 roku regularnie monitoruje emisje firmy wywierające wpływ na klimat, czyli „ślad węglowy”. Podstawą dla naszych ambitnych celów jest neutralny ślad węglowy w całym łańcuchu wartości, co przedstawiliśmy jako jedna z niewielu firm budowlanych w naszym raporcie zrównoważonego rozwoju za lata 2017-2018. Określony cel całkowitej redukcji w ekwiwalentach CO2 został zweryfikowany przez SBTi (inicjatywa Science Based Targets) i uznany za naukowo uzasadniony. Oznacza to, że odpowiada on poziomowi redukcji CO2 określonemu przez klimatologów w celu osiągnięcia limitu 1,5°. Schüco dołączyło tym samym do grona pionierskich przedsiębiorstw, których cele klimatyczne są ambitniejsze niż te wyznaczone na przykład przez rząd niemiecki.

Więcej na temat śladu węglowego firmy (Niemcy)

Więcej na temat śladu węglowego firmy (Niemcy)

Poprzez regularne monitorowanie śladu węglowego naszej firmy w Niemczech kładziemy podwaliny pod redukcję emisji CO2 oraz poprawę zarządzania energią i środowiskiem. Przy gromadzeniu danych opieramy się na normie DIN EN ISO 14064. W bilansie uwzględniane są dane pochodzące z działów administracyjnych i produkcyjnych (zużycie energii, woda i ścieki), obszaru logistyki i transportu (wewnętrznego i zewnętrznego), podróże służbowe, dojazdy do pracy i powroty z pracy, a także zużycie papieru i drukowanie. Dane te są weryfikowane przez TÜV NORD CERT i potwierdzane certyfikatem. Do 2016 roku całkowite emisje wpływające na klimat spadły do ekwiwalentu 27 888 ton CO2. Jednak w latach 2017-2019 Schüco odnotowało wzrost emisji w swoich niemieckich lokalizacjach. Było to spowodowane rozbudową logistyki w związku z rozwojem firmy, a także częstszymi podróżami służbowymi większej liczby pracowników.


Nasze sukcesy

Jeszcze przed opracowaniem celów ochrony klimatu firma Schüco stosowała różne środki mające na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Na przykład we wszystkich lokalizacjach wprowadzono system monitoringu budynków, zmieniono źródło ogrzewania w wielu częściach głównej siedziby w Bielefeld na mniej emisyjną sieć ciepłowniczą, a także wprowadzono nowe systemowe narzędzia optymalizacji transportu. W 2012 roku zaczęliśmy stosować zieloną energię. Pozwoliło nam to ograniczyć emisje związane z produkcją energii do poziomu poniżej 10 % poprzedniej wartości. Wszystkie te środki umożliwiły zmniejszenie naszego śladu węglowego o 66% w stosunku do roku 2011.

Więcej na temat inicjatywy Science Based Targets

Więcej na temat inicjatywy Science Based Targets

Inicjatywa Science Based Targets powstała dzięki współpracy między UN Global Compact, WWF, World Resources Institute oraz organizacją non-profit CDP. Inicjatywa ta postuluje wyznaczenie popartych naukowo celów klimatycznych oraz wspiera firmy w przejściu na gospodarkę niskoemisyjną, niezależnie oceniając ustanowione przez nie cele. Oprócz Schüco ponad 1000 firm odpowiedziało na wezwanie SBTi do wyznaczenia udowodnionych naukowo celów klimatycznych, które są spójne z celami porozumienia paryskiego dążącego do ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C lub znacznie poniżej 2°C.

Kompleksowa redukcja emisji

Redukcje CO2 liczone w ekwiwalentach, które Schüco planuje osiągnąć do 2040 roku, odnoszą się do trzech obszarów nazwanych „Scopes”. W uproszczeniu Scope 1 jest związany z emisjami, które sami wytwarzamy w efekcie zużycia energii w Schüco. Scope 2 dotyczy energii potrzebnej np. do zasilania oświetlenia czy komputerów. Scope 3 odnosi się do najbardziej wymagającego obszaru, który obejmuje cały cykl życia naszych produktów, włącznie z całym łańcuchem dostaw, ich produkcją, użytkowaniem i utylizacją. Scope 3 generuje aż 99% emisji, z czego 86% pochodzi z zakupionych towarów i usług. Oznacza to, że Schüco ma bezpośredni wpływ na bardzo małą część swoich emisji, a cele ochrony klimatu możemy osiągnąć tylko w ścisłej współpracy

Status quo

W latach 2017-2019 bezwzględna ilość emitowanych gazów cieplarnianych w Niemczech wzrosła we wszystkich zakresach („Scope”) pomimo rozwoju w kierunku niższej energochłonności. Główną przyczyną tego zjawiska była rozbudowa logistyki transportowej, która towarzyszy rozwojowi przedsiębiorstw, wzrost liczby podróży służbowych i zwiększona liczba pracowników. Patrząc globalnie, od 2019 r. na bezwzględną wielkość emisji gazów cieplarnianych wpływ miała również bardziej precyzyjna podstawa obliczeń, wprowadzona przez Schüco w celu opracowania celów klimatycznych Science Based Climate Targets. Zamiast opierać się na średnich wartościach europejskich z EPD („dane literaturowe”), uwzględniliśmy rzeczywiste dane emisyjne („dane pierwotne”) dla profili aluminiowych udostępniane przez największe tłocznie. Są one nieznacznie, a czasem znacznie wyższe od stosowanych wcześniej wartości średnich.

Z powodu pandemii Covid-19 w 2020 r. zaobserwowano odwrotną tendencję. Znacznie spadły podróże służbowe pracowników terenowych (Scope 1), podróże służbowe i przebyte kilometry (Scope 3). Pozwoliło to ograniczyć emisje ze Scope 1 o 10 % do około 9800 ton CO2e, a emisje ze Scope 3 o niemal 6 % do 1,780,000 ton CO2e. Emisje z Scope 2 również spadły, choć tylko o 0,3 % do ok. 3900 ton CO2e. Całkowita emisja wszystkich trzech zakresów w 2020 r. wyniosła 1,793,238 ton CO2e, czyli o 5,8 % mniej niż w 2019 r.

Wspólnie stawiamy czoła wyzwaniom

Wiemy, jak ogromny potencjał posiada branża budowlana. Aby osiągnąć cele porozumienia paryskiego, już teraz konieczne jest wdrożenie budownictwa przyjaznego środowisku. Chcemy dawać dobry przykład poprzez nasze ambitne cele ochrony klimatu i dążyć do zrównoważonego rozwoju branży. We współpracy z WWF przekształcimy cele w konkretne działania i mocno osadzimy je w naszej codziennej działalności. WWF, jako niezależna organizacja ekologiczna, nie tylko wspiera nas w dalszym rozwoju i wdrażaniu działań, lecz także sprawdza ich efektywność. W ten sposób możemy zapewnić dalszą pracę nad rozwiązaniami w tym zakresie.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ JASNO UDOKUMENTOWANY

Raporty na temat zrównoważonego rozwoju

Zgodnie z wytycznymi międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative (GRI), nasze raporty zrównoważonego rozwoju dostarczają pogłębionych informacji na temat działań ekonomicznych, ekologicznych i społecznych przedsiębiorstwa oraz określają jego cele na przyszłość.

NASZA MOTYWACJA, NASZ WKŁAD

Broszury na temat zrównoważonego rozwoju

Dowiedz się więcej o działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju, które firma Schüco podejmuje, aby sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów.