Wat zoekt u?

Veelgestelde vragen

Duurzaamheid in het algemeen

1. Hoe definieert men duurzaamheid, waar kan men er meer over vernemen?

1. Hoe definieert men duurzaamheid, waar kan men er meer over vernemen?

De website van het ministerie voor verkeer, constructie en stadsontwikkeling biedt een goede introductie tot het onderwerp duurzaam bouwen:

Daar worden de drie basisfactoren van duurzaamheid: ecologie, economie en sociale/culturele aspecten in verband met gebouwen uitdrukkelijk en begrijpelijk beschreven.

2. Bestaan er verschillende certificeringssystemen voor gebouwen?

2. Bestaan er verschillende certificeringssystemen voor gebouwen?


Wereldwijd bestaan er verschillende certificeringssystemen. Veel systemen worden slechts regionaal ingezet en ontwikkelden zich uit uiteenlopende initiatieven. Internationaal worden LEED, BREEAM en DGNB ingezet en deze zijn toonaangevend op de markt. HQE is het toonaangevende systeem voor de nationale Franse markt.
De drie grote systemen hebben verschillende zwaartepunten. Een convergentie ligt niet in de lijn van de verwachtingen. Architecten, planners en fabrikanten zijn verplicht om bij de bouwplanning en -uitvoering rekening te houden met de respectievelijke vereisten. Uiteindelijk kiest de bouwheer het certificeringssysteem dat bij zijn gebouw past.

3. Met welke eisen moet men rekening houden bij gecertificeerde gebouwen voor gevels en ramen?

3. Met welke eisen moet men rekening houden bij gecertificeerde gebouwen voor gevels en ramen?

Bij alle systemen heeft een hoge energie-efficiëntie ook een positieve werking. Daarnaast hebben de systemen hun eisen gespecificeerd in criteria. Gebouwcertificaatverleners en planners vormen de eisen dan specifiek voor het gebouw om in prestatiebeschrijvingen. Omdat dit proces sterk afhangt van het gebouwconcept en het te bereiken kwaliteitsniveau, zijn geen schattingen mogelijk. De ervaring leert dat Schüco systemen zeer goed ingezet kunnen worden voor certificeringsgebouwen.

4. Zijn speciale documenten vereist?

4. Zijn speciale documenten vereist?

Het gebeurt steeds vaker dat men als bijkomende documenten verklaringen nodig heeft over het milieu-effect van producten. Daartoe stelt Schüco de gepaste EPD´s (Environmental Product Declarations) via SchüCal voor aluminium systemen , en voor kunststof benaderde waarden van EPD´s ter beschikking. Speciaal voor LEED wordt informatie over de regionaliteit en het recyclage-aandeel opgevraagd.

5. Welke waarde krijgen de ramenmaterialen aluminium, kunststof en hout met betrekking tot duurzaamheid?

5. Welke waarde krijgen de ramenmaterialen aluminium, kunststof en hout met betrekking tot duurzaamheid?

De demontage en recyclage zijn belangrijke factoren aan het einde van de gebruiksfase van de bekleding van een gebouw. Hout is in principe vernieuwbaar, raamkozijnen van hout moeten na demontage verbrand of gedeponeerd worden. Oude ramen van PVC worden al langere tijd gereclaimed door de organisatie Rewindo en opnieuw gebruikt voor raamprofielen. Voor aluminium ramen en gevels ontstond in 2011 door gecertificeerde reclaimers in Duitsland een effectieve recyclage-organisatie onder het dak van A/U/F. Uit afgedankte aluminium worden op die manier opnieuw hoogwaardige profielen geproduceerd, afhankelijk van de vraag en met een hoge energie efficientië. Alle ooit verwerkte aluminium vormt zodoende een materiaal-, recyclagemateriaal- en energiehouder voor komende generaties, die men dankzij echte recyclage op materiaalaanduiding kan hergebruiken, zonder daarbij in te boeten op zijn hoedanigheid en eigenschappen. De drie materialen zijn in totaal gezien praktisch ecologisch gelijkwaardig voor ramen. Raamsystemen van kunststof bieden economische voordelen, aluminium systemen functionele en vormgevingsvoordele.

Cradle to Cradle® (C2C)

6. Wat is cradle to cradle (C2C)?

6. Wat is cradle to cradle (C2C)?

Cradle to Cradle beschrijft de circulatie van materialen in gesloten en mogelijk oneindige cycli. In wezen gaat het erom dat materialen niet langer in afval veranderen, maar alle samenstellende materialen die als voedingsstoffen dienen voor biologische of technische kringlopen nadat ze zijn gebruikt. Dit vereist dat alle materialen toxicologisch onschadelijk zijn - en een productontwerp dat anticipeert op de het kunnen scheiden van componenten. Met andere woorden, Cradle to Cradle is de wetenschappelijke basis voor de implementatie van de circulaire economie in de bouwsector.

7. Waarom C2C certificatie?

7. Waarom C2C certificatie?

Het Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII) in San Francisco heeft een holistisch evaluatiesysteem ontwikkeld voor het ontwikkelen, beoordelen en certificeren van producten die voldoen aan de C2C-vereisten. Aangezien de vraag naar gebouwcertificeringen (LEED, BREEAM, DGNB) de afgelopen jaren gestaag is gegroeid, is ook de behoefte aan duurzame materialen en producten toegenomen. C2C is een productcertificering, d.w.z. onafhankelijke bevestiging van de kwaliteit van een product. Het certificaat is onder meer geldig als bewijs van naleving van schadelijke emissies tijdens installatie, gebruik en demontage en kan worden gebruikt als bewijs in aanbestedingen die duurzaamheid vereisen. C2C-gecertificeerde producten kunnen al worden gecrediteerd onder LEED, BREEAM en DGNB.

Voor de EU is de transformatie van de Europese economie in een circulaire economie een belangrijke strategie voor de toekomst. Het wordt sinds 2015 gepromoot met het pakket circulaire economie. Gecertificeerde, te recyclen producten zullen daarom in de toekomst aanzienlijk belangrijker worden, bijvoorbeeld bij openbare aanbestedingen.

8. Wat onderscheidt een C2C-gecertificeerd product?

8. Wat onderscheidt een C2C-gecertificeerd product?

Cradle to Cradle-gecertificeerde producten ondergaan een toxicologische analyse en kunnen worden gerecycled tot een hoge kwaliteit. Afhankelijk van het certificeringsniveau (Basic, Bronze, Silver, Gold of Platinum) wordt 75%, 95% of 100% van het gewicht van het samenstellende materiaal onderzocht en geoptimaliseerd en worden de recyclingprocessen aan het einde van de levenscyclus gegarandeerd . Tegelijkertijd moet Schüco het bewijs leveren van zijn leveranciers dat de grenswaarden en stoffenverboden die door C2CPII worden opgelegd, in alle componenten worden nageleefd. De analyse gaat hier naar het niveau van de chemische stoffen (100 ppm). De C2C-standaard vereist ook het gebruik van hernieuwbare energie, rentmeesterschap van water en hoge sociale normen bij de vervaardiging van producten. C2C-producten zijn daarmee aantoonbaar beter voor mens en milieu en gaan een stap verder op weg naar een circulaire economie.

9. Hoe werkt een certificatie?

9. Hoe werkt een certificatie?

Het certificaat wordt uitgereikt door het onafhankelijke Cradle to Cradle Product Innovation Institute (C2CPII) in San Francisco. Daartoe moet Schüco bewijzen dat aan alle eisen van de certificeringsnorm is voldaan en dit uitvoerig documenteren en de bijbehorende certificaten en metingen als bewijs leveren. Alle documenten worden bij de certificatie-instelling ingediend voor een conformiteitscontrole. Alleen als aan alle eisen is voldaan, wordt het certificaat uitgereikt. Bovendien is hercertificering elke twee jaar vereist.

Aangezien de test van de samenstellende materialen tot ver in de toeleveringsketen reikt en de materiaalsamenstelling tot 100 ppm (0,01%) nauwkeurig onderzoekt, moeten de leveranciers en onderaannemers worden betrokken.

Leveranciers kunnen hun bedrijfsgeheimen (bijv. Productieprocessen) beschermen door vertrouwelijke informatie te beschermen met een geheimhoudingsverklaring (NDA). Als materialen worden gevonden die niet voldoen aan de strenge eisen van de C2C-norm, moeten ze worden vervangen. Dit productoptimalisatieproces is een belangrijk onderdeel van de C2C-certificering.

Voor de controle, optimalisatie en het hele certificeringsproces werkt Schüco samen met EPEA Internationale Umweltforschung in Hamburg en Drees & Sommer SE.

10. Wat is het verschil tussen algemene recycling en C2C-recycling?

10. Wat is het verschil tussen algemene recycling en C2C-recycling?

De recycling die vandaag wordt uitgevoerd, is over het algemeen 'downcycling'. Dit betekent dat materialen tijdens het recyclingproces technische kwaliteit verliezen. Zo wordt vensterglas momenteel niet gerecycled tot hoogwaardig vensterglas. Het wordt meestal omgezet in containerglas of een ander inferieur product totdat het uiteindelijk op de vuilstort terechtkomt. Mineraal afval wordt omgevormd tot fundering in plaats van hergebruik voor muren en funderingen. Het doel van recycling volgens het Cradle to Cradle-principe is daarentegen dat alle materialen met een constante kwaliteit kunnen circuleren. Hierdoor blijft de waarde die wordt gecreëerd in productie- en afwerkingsprocessen permanent behouden.

Naast het C2C-initiatief is Schüco daarom actief betrokken bij het A / U / F-recyclinginitiatief om de materiaalcyclus in raam- en gevelbouw voor de lange termijn te verbeteren.

11. Wat is het verschil tussen de verschillende labels?

11. Wat is het verschil tussen de verschillende labels?

In tegenstelling tot bedrijfsgerelateerde certificaten zoals ISO 14001 (milieubeheer) of gebouwcertificaten zoals DGNB (Duitse Raad voor Duurzaam Bouwen), heeft Cradle to Cradle-certificering betrekking op een specifiek product. Volgens ISO 14024 is C2C-certificering een Type I-milieuverklaring, vergelijkbaar met de Blaue Engel ("Blue Angel") of natureplus. Dit betekent dat vastgestelde criteria worden onderzocht en geverifieerd door externe experts en dat de resultaten via het label worden gecommuniceerd als kwalitatieve en verifieerbare informatie, in dit geval als een Basic-, Bronze-, Silver- of Platinum-certificeringsniveau. In tegenstelling tot een EPD (Environmental Product Declaration), een Type III-milieuverklaring die voor elk product kan worden afgegeven, wordt de C2C-certificering alleen toegekend aan producten die voldoen aan de hoge C2C-normen voor materiaalgezondheid, recycleerbaarheid en energie, water en sociale vereisten.

12. Welke Schüco producten en systemen zijn al C2C gecertificeerd?

12. Welke Schüco producten en systemen zijn al C2C gecertificeerd?

Producten met C2C Bronze:

We hebben een modulair systeem ontwikkeld waarmee raam-, deur- en gevelsystemen kunnen worden ontworpen in overeenstemming met de C2C Bronze-standaard met behulp van de SchüCal-ontwerpsoftware. Gecertificeerde artikelen kunnen zo worden gecombineerd om een ​​bouwprojectspecifiek product te maken, dat vervolgens C2C-verificatie krijgt. De systemen die gebruikt worden zijn de Schüco AWS, Schüco ADS SimplySmart en Schüco FWS systemen, die de C2C Bronze standaard hebben behaald.

Het modulaire systeem wordt eind 2017 geoptimaliseerd naar Silver-niveau.

Producten met C2C Silver:

Drie producten zijn al gecertificeerd volgens de hoge C2C Silver-norm: Schüco FWS 50.SI, Schüco AWS 75.SI + en Schüco AWS 65 NL.


Alle certificaten zijn te vinden in Docu Center.

13. Welke ondersteuning krijg ik als ik SchüCal gebruik?

13. Welke ondersteuning krijg ik als ik SchüCal gebruik?

Met de ontwerp-, reken- en bestelsoftware van SchüCal kunt u al gemakkelijk controleren of Schüco-producten C2C-geverifieerd zijn. Met slechts een paar klikken kunt u zien of de geconfigureerde eenheid C2C-compatibel is. De verificatie is altijd gebaseerd op de bestaande certificaten voor individuele producten en modulaire systemen.

14. Welke Schüco producten worden in de toekomst gecetrificeerd?

14. Welke Schüco producten worden in de toekomst gecetrificeerd?

Schüco heeft een C2C-roadmap ontwikkeld om het continue verbeteringsproces te structureren (zie grafiek). Het C2C modulaire systeem op Silver-niveau zou begin 2018 beschikbaar moeten zijn. Alle aluminium systemen van Schüco moeten in de toekomst C2C-gecertificeerd zijn. De C2C-criteria worden ook geleidelijk geïntegreerd in de ontwikkeling van nieuwe producten en aanvullende productcategorieën. Schüco-medewerkers krijgen intensieve training over dit onderwerp.


15. Wat kan ik doen als mijn geplande systeem nog niet C2C-gecertificeerd is?

15. Wat kan ik doen als mijn geplande systeem nog niet C2C-gecertificeerd is?

Als een C2C-certificering vereist is voor een project en de planning een oplossing met C2C-conforme producten niet toelaat, is er een optie voor individuele certificering. Dit kost geld en kost tijd. Er zijn minder kosten voor speciale constructies gemaakt van aluminium profielen, omdat de standaard aluminium systemen van Schüco al gecertificeerd zijn. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Veelgestelde vragen
Dashboard
Sluiten