Wyszukiwarka Schüco
...

Obszary specjalistyczne

Centrum Technologiczne Schüco w Bielefeld jest jednym z największych na świecie centrów badawczych techniki okiennej, drzwiowej i fasadowej. Jest symbolem naszego podejścia do optymalizacji jakości, niezawodności i trwałości wszystkich produktów Schüco.

Laboratorium wzorcujące

Laboratorium wzorcujące

POMIARY NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE
W Centrum Technologicznym (TC) wzorcowanie stanowi niezbędny interfejs pomiędzy specjalistycznymi obszarami badawczymi, technologiami, urządzeniami pomiarowymi, stanowiskami, systemami i oprogramowaniem, które są wykorzystywane lub wymagane do badań. Głównym zadaniem wzorcowania jest monitorowanie aparatury badawczej.

Dlatego też większość wzorcowań dokonywanych w tym celu jest wykonywana we własnym laboratorium wzorcującym DAkkS, które wykorzystując identyfikowalne wzorce referencyjne jest w stanie wykonać precyzyjne wzorcowania DAkkS i fabryczne. Dzieje się tak dlatego, że jako laboratorium wzorcujące DAkkS, Centrum Technologiczne podlega bezpośredniej jurysdykcji Państwowego Instytutu Metrologii (Physikalisch-Technische Bundesanstalt), najwyższego urzędu tego rodzaju w Niemczech. Pomiary wielkości elektrycznych (prąd, napięcie, rezystancja), mechanicznych (ciśnienie), termodynamicznych (temperatura, wilgotność) i parametrów przepływu (przepływ powietrza i wody) wzorcowania są przeprowadzane tutaj na najwyższym poziomie.

Akustyka budowlana

Akustyka budowlana

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA WYROBÓW BUDOWLANYCH
Wymagany poziom izolacji od zewnętrznych źródeł hałasu, szczególnie w przypadku kompleksowych fasad budynków, można zagwarantować wyłącznie dzięki pomiarom laboratoryjnym. Również izolacyjność akustyczna pomiędzy pomieszczeniami może być zapewniona na wymaganym poziomie jedynie wówczas, gdy zewnętrzna fasada zapobiega przenoszeniu hałasu. W Centrum Technologicznym Schüco może być to precyzyjnie zbadane na rzeczywistych elementach budowlanych; wykrywa się tu także przyczyny ewentualnych usterek, co pozwala zoptymalizować konstrukcję poszczególnych elementów. Jest to szczególnie istotne w przypadku izolacji akustycznej ruchomych ścian pomieszczeń w budynkach biurowych. Również po przebudowie pomieszczeń, w tzw. "wrażliwych strefach", powinien zostać zapewniony komfort akustyczny dzięki odpowiedniej izolacji dźwiękowej. Do pomiarów akustycznych w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych służą cztery pomieszczenia odseparowane zarówno od siebie nawzajem, jak i od dźwięków pochodzących z innych części budynku.

Dział akustyki budowlanej zajmuje się ponadto pomiarami emisji dźwięków pochodzących z elementów budowlanych, które je wytwarzają, np. napędzanych silnikami wentylatorów i okuć, a także pomiarami akustycznymi pomieszczeń. Schüco doradza inwestorom, producentom konstrukcji metalowych i architektom w złożonych kwestiach z zakresu akustyki budowlanej. Poza tym przeprowadza pomiary w budynkach w celu zapewnienia wysokiej jakości wykonawstwa i montażu lub akustycznej separacji od innych stref obiektu. Dodatkowo firma prowadzi wspólne badania rozwiązań specjalnych i przygotowuje specyfikacje realizowanych wymagań akustycznych.

Badania elementów i materiałów

Badania elementów i materiałów

ZGINANIE, ROZCIĄGANIE I ŚCISKANIE - NIC SIĘ NIE UKRYJE

Własne badania elementów i materiałów budowlanych mają w Schüco długą tradycję. W 1967 roku rozpoczęły się pierwsze tego typu badania, w roku 1968 zakupiono od TU Berlin pierwszą uniwersalną maszynę wytrzymałościową. Dziś, obok statycznych i dynamicznych prób na ściskanie, zginanie i rozciąganie, prowadzone są także badania mechanicznych parametrów eksploatacyjnych profili ościeżnic i skrzydeł z przekładką termiczną. Próby dokonywane są w temperaturze pokojowej oraz w zakresie od -80°C i +80°C w zamkniętym pomieszczeniu pomiarowym. Prowadzone są także testy starzenia się próbek przy zdefiniowanym wpływie ciężaru i temperatury przez okres do 1000 godzin.
Możliwe są także badania, dla których nie określono dotąd żadnych norm, np. mające na celu ustalenie niezbędnych wartości do obliczeń statycznych połączeń. Badania są uzgadniane zgodnie z wymaganiami zleceniodawcy i dotyczą nie tylko dla elementów i materiałów budowlanych, ale także symulacji środowiskowych i innych obszarów badawczych Centrum Technologicznego.

Badania szczelności

Badania szczelności

HURAGANY SĄ BEZ SZANS


W Centrum Technologicznym, Schüco dysponuje największym w Europie wewnętrznym stanowiskiem do badań fasad. W nowej, mierzącej 18 metrów wysokości hali można testować fasady o maksymalnej szerokości do 21 m i wysokości 13 m. Dzięki temu można badać szczelność większych i bardziej kompleksowych konstrukcji w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Rozbudowa centrum stanowi milowy krok w kierunku spełnienia stale rosnących wymagań klientów. Oprócz informacji o jakości wykonania i montażu, testy te pozwalają na ocenę jakości konstrukcji specjalnych rozwiązań na wczesnym etapie. Dodatkowe zadania wykonywane przez Schüco obejmują analizę błędów i szeroką gamę usług doradczych.

Badania szczelności poszczególnych elementów budynku oraz kompletnych fasad obejmują testy wodoszczelności, przepuszczalności powietrza oraz obciążenia wiatrem. W przypadku fasad badana jest między innymi wodoszczelność dynamiczna, podczas której oprócz spływającej wody deszczowej wytwarzany jest silny, turbulentny strumień powietrza z zewnątrz. Dodatkowo symulowane i badane są ruchy budynków, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i szczelność fasad (np. ruchy spowodowane obciążeniami lub trzęsieniami ziemi).

Kompatybilność elektromagnetyczna

Kompatybilność elektromagnetyczna

BEZPIECZNA ELEKTRONIKA I WYSOKI POZIOM OCHRONY BUDYNKU
Wszystkie produkty firmy Schüco, wyposażone w elementy elektroniczne własne lub innych producentów, muszą wykazywać kompatybilność elektromagnetyczną. Wymaga to zgodnych z odpowiednimi normami kontroli pod kątem ich odporności na zakłócenia oraz odbić zakłóceń elektromagnetycznych. Dzięki temu eliminuje się nieprawidłowości funkcjonowania oraz awarie, a także emisję szkodliwych fal elektromagnetycznych. Jednocześnie kontrole stopnia ochrony mają na celu sprawdzenie, czy elementy budowlane są należycie zabezpieczone przed czynnikami środowiskowymi, np. pyłem lub wodą, a części stanowiące zagrożenie i przewodzące prąd elektryczny zostały właściwie zabezpieczone. W ten sposób firma Schüco reaguje na coraz powszechniejsze stosowanie wyposażonych w silniki, sterowanych i wytwarzających energię elektryczną fasad, drzwi i okien. Wszystkie badania wykonywane są zarówno w stadium opracowywania produktów, jak i w gotowych obiektach.

Kontrole stopnia zabezpieczenia IP obejmują wszystkie testy istotne dla produktów Schüco, jak np. wodoszczelności (IPX1, IPX2, IPX3 i IPX4), ochrony przed dostępem do elementów niebezpiecznych i znajdujących się pod napięciem elektrycznym (IP1X, IP2X, IP3X, IP4X), pyłoszczelności (IP5X i IP6X) oraz polegające na zanurzaniu próbek (IPX7 i IPX8). Doświadczenia te umożliwiają jednoznaczną ocenę produktów zarówno własnych, jak i powierzonych, a tym samym bezpieczną i bezawaryjną eksploatację.

Machanika i trwałość

Machanika i trwałość

JAKOŚĆ W CENTRUM UWAGI
Kluczową kwestią dla Centrum Technologicznego Schüco jest obszar mechaniki, trwałości i bezpieczeństwa. To tutaj okna, drzwi, systemy przesuwne, osłony przeciwsłoneczne i napędy elektryczne poddawane są testom wytrzymałościowym. Podczas badań okna osiągają do 20000 cykli otwierania i zamykania, a drzwi do miliona. Wykorzystywane są do tego nowoczesne stanowiska testowe, które zapewniają szerokość otwarcia do 180°. Do bardziej złożonych badań, sekwencji ruchu i typów otwierania wykorzystywane są dwa roboty przemysłowe. Na specjalnych stanowiskach badawczych testowane są również klamki okienne, przekładnie komorowe, rolki i napędy silnikowe. Ponieważ okna i drzwi są narażone na wiele innych obciążeń, przeprowadzane są testy wytrzymałościowe, takie jak obciążenia pionowe, testy skręcania, odporności na uderzenia i przeciążenia.


Testy bezpieczeństwa

Testy bezpieczeństwa

BEZPIECZEŃSTWO DZIĘKI KULOODPORNOŚCI
Na stanowisku do badań balistycznych, próbki testowe są ostrzeliwane różnymi pociskami pod różnymi kątami, z odległości do 20 m. Jeśli wynik jest zgodny z normą, skutkuje to zaklasyfikowaniem do jednej z klas kuloodporności od FB1 do FB7. Dotyczą one wszystkich elementów kuloodpornych, które mogą być wykonane w systemach okiennych, drzwiowych i fasadowych Schüco. Gwarantuje to, że w momencie oddania strzału pocisk nie przebije elementu, ani też żaden materiał lub szkło nie odpryśnie od strony wewnętrznej.

Schüco przeprowadza wstępne badania zgodnie z normą w połączeniu z własnymi testami balistycznymi. Wymaga to również dokładnego pomiaru prędkości pocisku. Dla pocisku z zaostrzonym płaszczem metalowym wynosi ona do 950 m/s, czyli prawie trzykrotnie więcej niż prędkość dźwięku.  

Wykonywane są również badania odporności na uderzenia wahadłem oraz odporności na włamanie do klasy RC 5.

Dzięki fizycznemu oddzieleniu od innych działów zapewniona jest najwyższa poufność badań.

Symulacje środowiskowe

Symulacje środowiskowe

ODDZIAŁYWANIE KLIMATU POD KONTROLĄ

Jeżeli potrzebne są wiążące informacje dotyczące zachowania się powłoki budynku w określonych warunkach klimatycznych, należy przeprowadzić symulację warunków środowiska naturalnego. Dotyczy to także obserwacji dotyczących starzenia się materiałów, wykończeń powierzchni i produktów pod wpływem ciepła, zimna, wilgoci, promieniowania UV oraz oddziaływania czynników korozyjnych. Centrum Technologiczne Schüco oferuje w tym zakresie wiele możliwości.
Nowością jest specjalna komora klimatyczna do badania komponentów i kompletnych jednostek o wymiarach do 3000 x 3000 mm. W komorze badawczej zaprojektowanej dla Schüco dokonywane są symulacje różnic temperatur i wilgotności panujących wewnątrz i na zewnątrz obiektu. Dzięki niej nawet nieporęczna elementy można testować w zróżnicowanych, nawet ekstremalnych warunkach klimatycznych.

Pozostałe sekcje

Further reading