Hva leter du etter?
4023a102
...

Glasstak er en viktig del av moderne arkitektur

Glasstak

Vi mennesker er avhengig av dagslyset. Vi tilbringer mye tid innendørs og er avhengig av gode leve-, arbeids- og bomiljøer for å holde oss friske og opplagte i hverdagen. Glasstak og takvinduer har en unik evne til å slippe dagslyset langt inn i bygningskroppen, uansett om det gjelder et kontorbygg eller en enebolig. 

Schüco glasstak med mørke profiler

Glasstakets byggesteiner

Bærestrukturen for et glasstak baseres på de samme produktserier som benyttes for påhengsfasader, Schüco FWS 50 eller FWS 60. Det innebærer et bredt sortiment av profiler i ulike dybder som åpner for store selvbærende takflater uten underliggende primær bærekonstruksjon. Mulige frie spenn avgjøres av takform og takvinkel, dimensjoner på glass samt forventede vind- og snølaster.


Med Schüco AOC (add-on construction) ivaretas innfesting av glass, drenering, regn- og vindtetthet til såkalte null-profiler som monteres på en bærestruktur av stål eller treverk.

Der den vertikale fasaden gjør det mulig å benytte ulike dybder på utvendige dekklister tilstrebes på tak at i hvert fall horisontale lister utføres så flate som mulig. Horisontale dekklister skaper demninger som holder på vannet og disse bør minimeres. I tillegg legger systemspesifikke løsninger til rette for at vann ledes videre via spalter i enden, eventuelt på midten av dekklisten.

I større grad enn for fasader må glasstak være konstruert for å ta vare på og lede ut eventuelt vann som trenger inn.  Profilene er derfor konstruert med innvendige drenskanaler som sørger for å lede inntrengt vann via vertikale profiler, ned og ut i bunnen av glasstaket. Tette knutepunkter der horisontale profiler møter de vertikale er avgjørende for å unngå lekkasjer. En komplisert takgeometri fordrer stor presisjon når komponentene sammenføyes.

Lydisolering

God lydisolasjon opp til 48 dB

Overflatebehandling

Valgfri eloksering eller lakkering med mulighet for ulik farge på profilene utvendig og innvendig

Viktige momenter under designprosessen

Som nevnt over er det flere faktorer som påvirker behovet for en underliggende primær-konstruksjon. I tillegg kan design og behov knyttet til øvrig bygningsmasse ha betydning.

Takvinkel kommer ofte opp som et tema. Tilbake på 80-tallet, en periode da store glasstak og hele glassgårder kom for fullt, var anbefalingen minimum 25-30°. Videre utvikling av profilsystemer har bidratt til at glasstak bygges med betydelig mindre fall i dag. Schüco har dokumenterte løsninger for fall ned til 7°. En vellykket løsning betinger at alle detaljer er ivaretatt. Geometri og arealet av takflaten vil også ha betydning for en problemfri funksjon. All den stund det er fornuftig å legge inn sikkerhetsmarginer oppgir mange fasadeentreprenører 10° som et minimum.

Med liten takvinkel vil mer vann bli liggende i overkant av horisontale dekklister til det fordamper og dermed etterlate en rand av smuss. Generelt vil en større takvinkel bidra til en bedre selvrensende effekt.

Schüco glasstak over åpen plass
Glasstak med hvite profiler fra Schüco

Glassformater og U-verdier

Tidligere ble det anbefalt glass med moderate isolerende egenskaper for sikre at snø ikke ble liggende på glasset. Med strengere krav til energiregnskapet benyttes i dag også 3-lags glass i tak. Dette kan medføre at snø blir liggende noe lenger og at taket må dimensjoneres for større snølaster. Formatet på glass i tak påvirker kompleksiteten ved montasje og vedlikehold / utskifting. Økt avstand mellom taksperrene vil kreve kraftigere profiler. Større, tilnærmet kvadratiske glass risikerer «heng» på midten, noe som særlig ved lite fall på taket kan føre til at vann blir liggende til det fordamper.

Snø og vann

Håndtering av nedbør utgjør et vesentlig moment. Denne skal så effektivt som mulig ledes bort fra selve takflaten. Generelt kan en dele opp i to ulike situasjoner;  der vannet renner av taket og ned langs fasaden, eller at det må håndteres på selve takflaten.

I det første tilfellet ønsker en gjerne at vannet fanges opp siden det kan føre til ulempe for forbipasserende nedenfor. I kalde perioder vil  vannet kunne danne istapper som medfører direkte fare for personer. En renne montert utenpå fasaden vil kunne håndtere nedbør i form av vann, men er en mindre heldig løsning når vannet fryser til is. Ideelt sett bør derfor rennen integreres i selve glasstaket og være utstyrt med varmekabler.

Glasstak montert inne på større takflater bør bygges på knevegger som sikrer av vann og ikke minst snø som glir av ikke blir liggende inn på glassflaten. Når glasstaket deles opp, eksempelvis i flere separate saltak som monteres mot hverandre, er det avgjørende at det settes av plass til riktig dimensjonerte rennekonstruksjoner mellom disse. En økende tendens til intenst regn eller snøfall over korte tidsperioder stiller økte krav til rennesystemenes kapasitet.

Lufteluker for komfort- og røykventilasjon

Schüco glasstak hvite profiler

Glasstakene kan utstyres med topp- eller bunnhengslete luker som kan benyttes innenfor hele spekteret av aktuelle takvinkler. De kan bygges i formater opp til 4,5m2 og oppfylle inntil innbruddsklasse RC 2.

Glasstak med brannmotstand

Basert på Schüco FW 50+ BF oppnås brannmotstand inntil EI 30 med ulike takformer. Det brannklassifiserte systemet har tilsvarende ytre design som det uklassifiserte.

Klasse EI 60 krever pr i dag et stålrammeverk der Schüco Jansen VISS kan benyttes.

Highlights

Her finner du nye produkter, interessante prosjekter eller viktig informasjon om glasstak.

Disse fasadesystemene kan brukes som glasstak:

FWS_50_HI _k_04

Post-losholt fasade

Post-losholt systemene Schüco FWS 50 og FWS 60 er de mest benyttede systemene både i glassfasader og tak. Systemene i hhv. 50 og 60 mm bredde har et stort utvalg av innvendige bæreprofiler med dybde fra 50 til 250 mm som kan benyttes avhengig av spennvidde og belastning.

AOC add-on konstruksjon tre profilsnitt

Add-on konstruksjoner

Add-on konstruksjonene for å montere rett på bærekonstruksjon i tre eller stål finnes i 3 bredder, systemene Schüco AOC 50, AOC 60 og AOC 75. På mindre tak kan AOC 50 benyttes, på større tak anbefaler vi AOC 60 eller AOC 75 i 60 eller 75 mm bredde.

FW_50_plus_SG_SI_k_KS_Distanzstueck

Helglassfasade

Post-losholtsystemene Schüco FWS 50 SG og FWS 60 SG med kun fuge mellom glassene utvendig. Disse systemene bygger på løsningene i vanlig FWS 50 og FWS 60 og er godt egnet til bruk i tak spesielt der helningsvinkelen er liten eller en slik løsning ønskes med tanke på utvendig design.