Čo hľadáte?

Odvetvia

The Schüco Technology Center in Bielefeld is one of the world’s largest test centre for window, door and façade technology. It is a symbol of how we optimise the quality, reliability and durability of all Schüco products. 

Calibration laboratory

Calibration laboratory

MEASURING UP TO THE HIGHEST STANDARD
At the Technology Center (TC), calibration is the interface between the other specialist areas because here everything revolves around test technology – that is the (measuring) devices, test rigs, systems and software which are used in or required by the Technology Center. A central task of this area is the monitoring of test equipment.

This is why most of the calibrations for the test equipment monitoring are carried out in the company’s own DAkkS calibration laboratory, which, using traceable reference standards, is able to make precise DAkkS and factory calibrations. This is because, as a DAkkS calibration laboratory, the Technology Center falls under the direct jurisdiction of the National Metrology Institute (Physikalisch-Technische Bundesanstalt), the highest authority of its kind in Germany. For the electrical measured values (current, voltage, resistance), mechanical measured values (pressure), thermodynamic measured values (temperature, humidity) and flow rate measured values (air and water flow), the highest level of calibration is performed here.

Balistické skúšky

Balistické skúšky

Protihluková ochrana na originálnom dielci
Spoľahlivá protihluková ochrana fasády môže fungovať len vtedy, keď sa zamedzí prenosu hluku cez vonkajšiu fasádu. Schüco toto dokáže v technickom centre na originálnych dielcoch nielen precízne odskúšať, ale vie aj zistiť príčiny možných nedostatkov, aby sa dielec následne optimalizoval. To je napríklad obzvlášť dôležité pre protihlukovú ochranu flexibilne nasadzovaných priestorovo deliacich systémov v administratívnych budovách. Pretože aj po prestavbe interiéru má byť práve v citlivých zónach zabezpečená diskrétnosť prostredníctvom protihlukovej ochrany. Pre realite blízke merania v oblasti stavebnej akustiky sú k dispozícii štyri vzájomne oddelené priestory, ktoré sú akusticky izolované aj od kmitania zvyšku technologického centra.

Schüco radí dodávateľom stavieb, kovospracovateľom a architektom v ťažkých stavebno-akustických otázkach. Okrem toho Schüco realizuje merania na stavbe na zabezpečenie zhotovovateľskej a montážnej kvality alebo na akustické ohraničenie voči iným remeselníckym prácam. K tomu pristupujú aj obecné skúšky pri mimoriadnych riešeniach alebo súpis parametrov pre realizovateľné akustické požiadavky.

Skúšky stavebných dielcov a materiálov

Skúšky stavebných dielcov a materiálov

Ohyb, ťah, tlak - nič neostane utajené
Vlastné skúšky stavebných dielcov a materiálov majú v Schüco tradíciu. V roku 1967 začala skúšobná prevádzka, 1968 sa získal prvý opotrebovaný univerzálny skúšobný stroj od Technickej univerzity Braunschweig. Dnes sa popri statických a dynamických
tlakových, ohybových a ťahových skúškach realizujú aj skúšky zachovávania mechanických vlastností okenných (zárubňových) a krídlových profilov s prerušeným tepelným mostom. Pokusy sa vykonávajú pri teplote prostredia od -20°C do +80°C v uzatvorenom meracom laboratóriu. Skúškam sa podrobuje aj starnutie skúšobných telies za pôsobenia definovaného záťažového a teplotného vplyvu v časovom intervale až do 1000 hodín.

Sú možné aj skúšky, pre ktoré neexistujú žiadne normy. Pritom ide napríklad o vyskúmanie skúšobných hodnôt pre statické výpočty pripojení. Tieto sa zisťujú vždy po dohovore so zadávateľom zákazky, nielen pre stavebné dielce a materiály ale často aj v oblasti simulácie prostredia, a tiež v prípade potreby aj v iných skúšobných oblastiach TZ.

Skúšky tesnosti

Skúšky tesnosti

Orkány nemajú šancu
Schüco má v technickom centre k dispozícii najväčšiu indoor-fasádnu skúšobňu v Európe. V novo vybudovanej 18 m vysokej hale možno skúšať zmontované fasádne prvky do šírky 21 m a do výšky 13 m. Tým môže Schüco reálne verne skúšať väčšie a komplexnejšie konštrukcie než kedykoľvek predtým. Rozšírenie je veľký krok, umožňujúci v dlhodobom horizonte spĺňať rastúce požiadavky zákazníkov. Popri výpovediach o kvalite zhotovovania a montáže tieto skúšky umožňujú včas zhodnotiť konštruktívnu kvalitu mimoriadnych riešení. K spektru úloh Schüco patria chybové analýzy a rôznorodé poradenské výkony.

Skúšky tesnosti jednotlivých stavebných prvkov až po kompletné fasádne elementy zahŕňajú skúšky odolnosti voči dažďu, priepustnosti vzduchu a zaťaženia vetrom. Pri fasádnych skúškach sa o.i. skúša dynamické zaťaženie vetrom, pričom dodatočne k tečúcej dažďovej vode sa zvonka pridáva silný turbulentný prúd vzduchu. Navyše sa testujú tesnenia simuláciou pohybov stropu alebo bezpečnosť proti vypadnutiu pri pohyboch celej budovy.

Elektromagnetická odolnosť

Elektromagnetická odolnosť

Bezpečná elektronika a kvalitnejšia ochrana budovy
Všetky produkty od Schüco, ktoré sú vybavené elektronickými súčiastkami, alebo cudzie výrobky musia preukázať svoju elektromagnetickú odolnosť. To vyžaduje normové skúšky odolnosti voči rušeniu a merania rušivého žiarenia súčiastok. Tým sa zaistí, že sa nevyskytnú ani poruchy funkcií, ani výpadky vo funkčnosti, ani nedôjde k škodlivému vyžarovaniu elektromagnatických vĺn. Súčasne ochranné skúšky kontrolujú, či sú súčiastky dostatočne odolné voči vplyvom životného prostredia ako napr. prachu a vode a či sú nebezpečné a napätie prenášajúce časti dostatočne zabezpečené. Tým Schüco reaguje na mohutne narastajúce používanie motorizovaných, riadených a energiu produkujúcich fasád, okien a dverí. Všetky skúšky nasledujú už včas v štádiu vývoja ale aj na už hotových objektoch.

IP ochranné skúšky zahŕňajú všetky testy relevantné pre výrobky Schüco, ako odolnosť voči striekajúcej vode (IPX1, IPX2, IPX3 a IPX4), ochranu voči prístupu k nebezpečným a napätie prenášajúcim častiam (IP1X, IP2X, IP3X a IP4X) a prachotesnosť (IP5X a IP6X). Umožňujú jednoznačné posúdenie vlastných alebo cudzích produktov a zabezpečujú spoľahlivé správanie počas prevádzky.

Mechanika, životnosť a bezpečnosť

Mechanika, životnosť a bezpečnosť

Zaostrené na kvalitu a bezpečnosť
Centrálnou témou technologického centra Schüco je oblasť mechaniky, životnosti a bezpečnosti. Tu sa skúšajú na dlhodobé zaťaženie okná a dvere, závesy, otváravé zariadenia, komorové prevodovky alebo elektrické pohony. Pritom okná dosahujú 20 000 cyklov a dvere až do milióna otváracích a zatváracích cyklov. Exaktne sa tu preveruje aj funkčnosť prechodov vedení motoricky poháňaných okien a dverí. Rovnako je možné vykonať vzorové skúšky protipožiarnej odolnosti a dymotesnosti. Skúšobňa nárazových kyvadlových skúšok okien, dverí a fasádnych prvkov je nová, rovnako pre statické a dynanické skúšky odolnosti voči vlámaniu. Nepretržité skúšky kompletných kovaní sa realizujú s pomocou výkonných robotov. Priestorovým oddelením od iných odborných činností vzniká najvyššia miera diskrétnosti.


Balistické skúšky

Balistické skúšky

Bezpečné pred priestrelom
 V novej skúšobni sa skúšobné vzorky ostreľujú z rozličných uhlov a vzdialeností do 25 m rôznymi projektilmi. Ak výsledok dokáže byť v zmysle normy presvedčivý, vyplýva z toho zaradenie do jednej z balistických tried FB1 až FB7. Platia pre všetky balisticky odolné prvky, ktoré sa dajú zostaviť z okenných, dverných a fasádnych systémov od Schüco. Zabezpečí sa tým, že pri ostreľovaní projektil do interiéru nevnikne, ani na vnútornej strane skúšobného telesa neodprskne materiál alebo sklo.

Schüco vlastnými balistickými skúškami realizuje normalizovanú predbežnú skúšku. Nato je žiadúce, aby sa presne odmerala rýchlosť strely. Pri celoplášťovom náboji so špicatým projektilom dosahuje do 810 m/s, teda trojnásobok rýchlosti zvuku.

Skúšky simulácie prostredia

Skúšky simulácie prostredia

Každé klimatické prostredie pod drobnohľadom
 Keď odznievajú zaťažujúce výroky ku klimatickým otázkam v súvislosti s plášťom budovy, skúšky simulácie prostredia sú bezpodmienečné. Platí to aj pre poznatky o správaní sa materiálov, povrchov a produktov pri starnutí vplyvom tepla, chladu, vlhkosti, UV-žiarenia a korozívnych médií. Technologické centrum Schüco na to poskytuje pestré možnosti.

Celkom nová je diferenčká klimatická komora pre stavebné dielce a kompletné prvky do veľkosti 3000 x 3000 mm. V špeciálnej konštrukcii zhotovenej Schüco sa simulujú teplotné a vlhkostné rozdiely medzi interiérom a exteriérom. Dajú sa ním testovať aj objemné stavebné dielce za všetkých vlhkostných podmienok.