Čo hľadáte?
...

Politika manažmentu Schüco

Kvalita vyplývajúca zo zodpovednosti

Aktívne riadenie kvality, ekológie, energií a bezpečnosti práce je základným článkom politiky managementu spoločnosti Schüco. Posudzujeme pritom všetky relevantné aspekty – od nákupu tovaru a surového materiálu, cez vývoj, produkciu, marketing, predaj a logistiku, až po recykláciu.

Cieľom je, zaistiť všetkými svojimi produktami a ponúkanými službami najvyššie štandardy vo všetkých oblastiach a procesoch. To pomáha nielen eliminovať chyby, ale tiež neustále zdokonaľovať všetky produkty a procesy.

Schüco International KG sa v rámci politiky integrovaného manažmentu riadi požiadavkami medzinárodných noriem na kvalitu (DIN EN ISO 9001), ochranu životného prostredia (DIN EN ISO 14001), energetický manažment (DIN EN ISO 50001) a právnymi usmerneniami o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Príslušné národné, zákonné a legislatívne predpisy sú pritom chápané ako minimálne požiadavky. V rámci celej skupiny Schüco sa vyžaduje miera bezpečnosti, ochrany zdravia a životného prostredia, ktorá výrazne prekračuje túto úroveň.

Stredobodom je človek

Zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov a zákazníkov, ako aj sociálna zodpovednosť voči verejnosti, to sú ciele našej firmy, za ktoré zodpovedá vedenie spoločnosti. Schüco zaväzuje všetkých spolupracovníkov k dodržiavaniu všetkých zákonov, noriem a smerníc, ktoré prispievajú ku zdraviu našich zákazníkov, obchodných partnerov a spolupracovníkov, a taktiež k ochrane životného prostredia. Akékoľvek jednanie našich spolupracovníkov a zmluvných partnerov je založené na skúsenostiach, zodpovednosti a každodennom presadzovaní našich zásad.

Pokrok vyplývajúci z presvedčenia

Schüco v úzkej spolupráci so svojimi dodávateľmi kontinuálne zdokonaľuje svoje systémy a pracovné procesy, čo následne zvyšuje taktiež kvalitu výrobkov a služieb. Chceme maximálnou mierou plniť všetky požiadavky zákazníkov a prekonávať ich očakávania. Riadiaci systém Schüco, ktorého implementácia a účinnosť je pravidelne kontrolovaná, zaisťuje ďalší kontinuálny rozvoj. Všetci spolupracovníci sú vedením podniku povzbudzovaní k podávaniu podnetov a podpore inovácií zvyšujúcich efektívnosť tohto systému.

Udržateľný život

Dôležitou súčasťou firemnej politiky je ochrana životného prostredia, eliminácia jeho zaťažovania a efektívne nakladanie s existujúcimi energetickými zdrojmi.

Schüco v tomto ohľade ponúka systémové riešenia pre udržateľné vybavenie budov, ktoré prispieva k efektívnemu využívaniu energií. Možno tak buď znižovať energetickú spotrebu a/alebo lepšie využívať energie. Ochrana životného prostredia a bezpečnosť, ekonomický úspech a sociálna zodpovednosť, to všetko stavia Schüco na rovnakú úroveň.

Vedenie spoločnosti Schüco International KG sa stará o to, aby boli k dispozícii potrebné zdroje, ktoré zaistia dosiahnutie požadovaných cieľov. Je zodpovedné za definíciu, implementáciu a podobu tu vytýčených princípov, ktoré tiež kontinuálne kontroluje a aktualizuje.

UDRŽATEĽNOSŤ

Prospekty na stiahnutie

Fassade

Zistite viac o opatreniach trvalej udržateľnosti, ktorými sa spoločnosť Schüco zaväzuje riešiť globálne výzvy našej doby.