Čo hľadáte?
Trvalá udržateľnosť v Schüco
Trvalá udržateľnosť v Schüco
Trvalá udržateľnosť v Schüco

Konať udržateľne

Prevziať zodpovednosť

Stanoviť si ciele

Udržateľnosť nie je trend, je to postoj, ktorý my v Schüco vyžadujeme a praktizujeme každý deň. Konať trvalo udržateľne je pre nás povinnosťou aj motiváciou – naša „zelená motivácia“. Ako spoločnosť v stavebnom priemysle preberáme dlhodobú zodpovednosť a používame naše produkty a služby, aby sme aktívne prispievali k udržateľnejšiemu svetu. Naša misia: byť priekopníkmi v efektívnej udržateľnosti pre stavebný priemysel.

© United Nations
© United Nations

Udržateľnosť je pre nás viac ako ochrana životného prostredia a klímy

Udržateľnosť je kľúčom k dobrej životnej úrovni pre každého. Preto sme sa pripojili k cieľom trvalo udržateľného rozvoja stanoveným Organizáciou spojených národov a pracujeme na dosiahnutí týchto cieľov našou odbornosťou, chápaním kvality a našou vášňou pre vytváranie výnimočných budov. Pohľad na hranice planéty jasne ukazuje, že viaceré limity zaťaženia zemského ekosystému už boli prekročené. Ak budeme takto pokračovať, ohrozujeme vlastné živobytie a ekonomickú základňu. Preto pre nás neexistuje žiadna alternatíva k udržateľnému podnikaniu.

„Realita už presahuje tie najhoršie klimatické scenáre. Preto musíme okamžite konať. Ochrana klímy a zachovanie zdrojov patria medzi najdôležitejšie úlohy mojej generácie – pretože teraz máme zodpovednosť za zmenu. Stavebný priemysel k tomu dnes môže zásadne prispieť energeticky úspornými a recyklovateľnými výrobkami.“

Andreas Engelhardt, Managing Partner of Schüco International KG

Holistický prístup – v piatich oblastiach činnosti

Udržateľnosť ide nad rámec ochrany klímy a životného prostredia; vnímame to ako výzvu vo všeobecnosti. Je preto našou povinnosťou pri využívaní toho, čo máme k dispozícii, konať svedomito vo všetkých oblastiach. Udržateľnosť nie je abstraktná myšlienka, ale konkrétny bod programu, ktorému sa venujeme každý deň prostredníctvom každej z našich piatich definovaných oblastí činností: produkty, dodávateľský reťazec, životné prostredie, zamestnanci a spoločnosť.

Produkty

Produkty

Ako spoločnosť podnikajúca v stavebnom priemysle si myslíme, že je dôležité, aby naše produkty a služby aktívne prispievali k udržateľnejšiemu svetu – niečo, čo nás odlišuje od mnohých iných odvetví a spoločností. Aby sme to dosiahli, zameriavame sa na kvalitu, šetrenie zdrojov a recyklovateľné produkty. Takto už dnes pomáhame neustále zlepšovať budovy pre budúce generácie.

M22 - Benefits Icon 4

Zásobovací reťazec

Zásobovací reťazec

Preberáme zodpovednosť: pokiaľ sa jedná o ľudí a životné prostredie, kriticky skúmame každú fázu nášho dodávateľského reťazca a implementujeme ju udržateľne s našimi dodávateľmi a partnermi. Spoločne si plníme nielen svoju povinnosť starostlivosti, ale rozvíjame riadenie dodávateľského reťazca, ktoré zohľadňuje dlhodobé ekologické, sociálne a ekonomické aspekty. 

M22 - Benefits Icon 3

Životné prostredie

Životné prostredie

Pohľad na hranice našej planéty jasne ukazuje, že viaceré limity zaťaženia zemského ekosystému už boli prekročené. Ak budeme takto pokračovať, ohrozíme systém, ktorý je nevyhnutný pre náš vlastný život. Ochrana klímy a zodpovedný prístup k zdrojom sú preto niektoré z kľúčových bodov našej stratégie udržateľnosti. Preto sme v spolupráci s WWF vyvinuli ciele ochrany klímy založené na poznatkoch vedy. V zmysle Parížskej klimatickej dohody dosiahnuť zníženie priemernej teploty 1,5° sú naším hlavným cieľom nulové emisie do roku 2040. Naším cieľom je preto do roku 2025 znížiť naše emisie CO2 o 30 percent v porovnaní s rokom 2018 – v rámci celého hodnotového reťazca. V budúcnosti budeme prijímať konkrétne opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov systematickým znižovaním našej vlastnej uhlíkovej stopy, ako aj spotreby energie a vody, a tým chrániť životné prostredie.

M22 - Benefits Icon 5

Zamestnanci

Zamestnanci

Každý, kto si stanovuje ambiciózne ciele, potrebuje predovšetkým jednu vec: ľudí, ktorí mu pomôžu dosiahnuť ich. Preto sa v spoločnosti Schüco zameriavame na ľudí. Bezpečné pracoviská, spravodlivé pracovné podmienky, zdravé a bezpečné zamestnanie pre našich zamestnancov sú našou najvyššou prioritou. Okrem toho veríme, že je dôležité vytvoriť pre našich zamestnancov inovatívne pracovné prostredie bez miesta pre diskrimináciu. Zaviazali sme sa k rozmanitosti, solidarite a osobnému rozvoju, pretože len tak môžeme spoločne formovať budúcnosť.

M22 - Benefits Icon 1

Spoločnosť

Spoločnosť

Ako obchodná spoločnosť sme si vedomí našej spoločenskej zodpovednosti. Angažovanosť v tejto oblasti je pre nás v Schüco blízka. Keďže máme korene vo Východnom Vestfálsku, nielenže poznáme región a jeho obyvateľov, ale podporujeme aj medziregionálne a medzinárodné iniciatívy a združenia, ktoré sa zameriavajú na udržateľnosť. S WWF ako kľúčovým partnerom na našej strane tiež aktívne pracujeme na tom, aby sme efektívne prispeli k udržateľnejšiemu stavebnému priemyslu.

M22 - Benefits Icon 2

Konať transparentne a efektívne – pre našu budúcnosť

Zámerne sme mierili vysoko. Pravdaže, nie na všetko máme odpoveď, ale máme otvorenú myseľ, vyvíjame efektívne koncepty a dôsledne ich implementujeme. A zároveň transparentne informujeme o našom pokroku. Pravdepodobne na ceste urobíme aj chyby, pretože neexistuje žiadny plán pre tento druh zmeny, ktorý by sme mohli jednoducho skopírovať. Je pre nás dôležité, aby sme sa poučili z našich chýb a prijali nové výzvy, aby sme sa mohli neustále zlepšovať. Aj keď nikto nedokáže zachrániť svet sám, ako súčasť spoločnosti sme predsa zodpovední za to, že ho necháme v lepšom stave, než v akom sme ho našli. Preto si vyhŕňame rukávy a robíme zmeny, zo dňa na deň.


Jasne zdokumentovaná udržateľnosť

Správy o udržateľnosti

Na základe smerníc medzinárodne zavedeného štandardu Global Reporting Initiative (GRI), naše správy o udržateľnosti poskytujú informácie o tom, ako je v Schüco organizovaná udržateľnosť, ako udržiavame v rovnováhe ekonomické, ekologické a sociálne aktivity spoločnosti a ako definujeme ciele do budúcnosti.

Naša motivácia, náš prínos

Prospekty o trvalej udržateľnosti

Zistite viac o opatreniach trvalej udržateľnosti, ktorými sa spoločnosť Schüco zaväzuje riešiť globálne výzvy našej doby.