Schüco Sök
...

Schüco Code of Conduct

Compliance är en självklarhet för oss. Vi håller oss till lagen och tar vårt moraliska ansvar. Med vår Code of Conduct har vi definierat Schücokoncernens arbetssätt i hela världen.

Vi tar särskilt fasta på reglerna om rättvis konkurrens och fria marknader. Därför tolererar vi inte korruption eller brott mot kartellagstiftningen. Vi ser varsam användning av naturresurser och hållbara affärsmetoder i enlighet med miljölagstiftningen som en självklarhet. Vi behandlar vår medarbetare och affärspartner rättvist och med respekt. Av våra affärspartner förväntar vi oss att de respektera de principer som anges i Code of Conduct och förhåller sig därefter.


Code of Conduct (pdf, 255,0 KB)

Transparent Förfande för Klagomål

På Schüco är det mycket viktigt att kränkningar av mänskliga rättigheter, brott mot sociala normer, arbetsvillkor och miljöbestämmelser, ekonomisk brottslighet, bokföringsbrott, penningtvätt, brott mot dataskydd, skada på tillgångar eller andra typer av lagbrott och överträdelser av rättsliga bestämmelser och interna regler förhindras och utreds. För detta ändamål har vi infört ett öppet klagomålssystem där överträdelser av lagar och Complianceregler kan rapporteras.

Vem är Systemet avsett för?

Vem är Systemet avsett för?

Schücos anställda och alla som direkt eller indirekt påverkas av Schücos affärsverksamhet, t.ex. kunder, leverantörer, tjänsteleverantörer och deras respektive anställda och andra berörda parter, kan kontakta Schücos ombudsman (förtroendeadvokat) direkt. Ombudsmannen är en advokat som är helt fristående och oberoende av Schüco. Han är inte föremål för några instruktioner från Schüco om hur han ska hantera innehållet i de tips som han får om överträdelser av lagar eller interna regler hos Schüco.


Schüco garanterar sekretess i alla sina rapporteringskanaler. Förtroendeadvokaten är tillgänglig för alla Whistleblowers utan kostnad.


External reference portal: www.report-tvh.com 

Tillvägagångssätt

Tillvägagångssätt

Efter att en rapport lämnats kommer visselblåsaren att få ett mottagningsbevis så snart som möjligt, vanligtvis inom 48 timmar, men senast 7 dagar efter mottagandet av rapporten. Först då är det säkerställt att rapporten tagits emot på ett korrekt sätt.


I en muntlig diskussion bestämmer visselblåsaren själv om förtroendemannen får vidarebefordra informationen till sin kontaktperson på Schüco och om det behövs. Informationen lämnas endast till Schüco med visselblåsarens samtycke. Vid behov förklarar förtroendeadvokaten det rättsliga läget och eventuella nästa steg för visselblåsaren.


Inom Schüco granskas alla rapporter noggrant i enlighet med gällande lagstiftning, interna regler och med hänsyn till alla inblandade parters intressen. Beroende på rapportens innehåll utförs den interna utredningen av ansvarig avdelning inom Schüco. Detta kan vara Schüco Group Compliance Office, Chief Compliance Officer eller dataskyddsorganisationen. Även här tas beaktas alla berörda parters intressen. Den interna utredningsprocessen och resultatet rapporteras till och utvärderas av Schüco Group Compliance Committee.


När utredningen är avslutad, men senast inom tre månader efter mottagandet av rapporten, informerar förtroendeadvokaten visselblåsaren om resultatet i den mån han juridiskt sett har möjlighet att göra det. Vissleblåsaren kan naturligtvis när som helst fråga förtroendeadvokaten om statusen för deras rapport.

Reference portal Schücos Förtroendeadvocat

External reference portal: www.report-tvh.com


Schüco garanterar sekretess i alla sina rapporteringskanaler. Förtroendeadvokaten är tillgänglig för alla Whistleblowers utan kostnad.

Kontakt

Dr. Carsten Thiel von Herff, LL.M.

Schücos Förtroendeadvocat

Cell: 00800 – Ombudsmannen

+49 521 557 333 0 c.thielvonherff@thielvonherff.de www.report-tvh.com

Schüco Compliance Office

Du kan kontakta vår organisation för Compliance på följande adress: 

Schüco International KG - Compliance Office
Karolinenstraße 1-15
D-33609 Bielefeld

compliance@schueco.com +49 521 783 7300