Schüco søgning
...

Klimabeskyttelse

Vores mål: Emission Zero

Nul udledning i 2040

Klimabeskyttelse er en af ​​hoveddelene af vores bæredygtighedsstrategi. I samarbejde med WWF har vi udviklet videnskabsbaserede klimabeskyttelsesmål, som vil hjælpe med at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader i overensstemmelse med Parisaftalen. Vi sigter derfor mod ikke længere at generere udledninger, der er skadelige for miljøet i 2040. Vi kalder det medfølgende projekt "Emission Zero".

Ambitiøse klimamål – bakket op af videnskaben

Schüco Tyskland har systematisk registreret virksomhedens klimarelaterede emissioner siden 2011: det såkaldte kulstof fodaftryk. Grundlaget for vores ambitiøse mål er et neutralt CO2-fodaftryk på tværs af hele værdikæden, som vi har fastlagt i vores 2017-2018 bæredygtighedsrapport – som en af ​​de få virksomheder i byggebranchen, der gør det. De absolutte reduktioner i CO2-ækvivalenter bag målene er blevet kontrolleret af SBTi (Science Based Targets-initiativet) og anerkendt som videnskabeligt baseret. Det betyder, at de opfylder det niveau for de-karbonisering, som klimaforskere har fastsat for at nå grænsen på 1,5°. Schüco slutter sig dermed til rækken af ​​banebrydende tyske virksomheder med klimamål, der er mere ambitiøse end dem, den tyske regering har sat. 

Om virksomhedens kulstofaftryk (Tyskland)

Om virksomhedens kulstofaftryk (Tyskland)

Ved at regelmæssigt og systematisk registrere vores virksomheds CO2-fodaftryk i Tyskland lægger vi grundlaget for reduktion af CO2-udledning og forbedret energi- og miljøstyring. Grundlaget for dataindsamlingen er standarden DIN EN ISO 14064. Data fra administration og produktion ( energiforbrug, vand og spildevand), transportlogistik (internt og eksternt), forretningsrejser, ture til og fra arbejde samt papirforbrug og print er indregnet i balancen. Numrene er verificeret af TÜV NORD CERT og bekræftet ved udstedelse af et certifikat. Frem til 2016 sank de samlede klimarelaterede udledninger til 27.888 tons CO2-ækvivalenter. Fra 2017 til 2019 oplevede Schüco dog en stigning på sine tyske sites. Årsagen til denne udvikling er udvidelsen af ​​transportlogistikken forbundet med virksomhedens vækst samt en stigning i forretningsrejser som følge af et højere antal medarbejdere.


Vores succeser

Før Schüco udviklede sine klimabeskyttelsesmål, anvendte Schüco allerede forskellige foranstaltninger med det formål at reducere drivhusgasemissionerne. For eksempel blev et bygnings-overvågningssystem indført på tværs af alle steder, opvarmningen i store dele af hovedkvarteret i Bielefeld blev skiftet til fjernvarme med lavere emission, og nye systemstyringsværktøjer til optimering af transportlogistik blev introduceret. Vi skiftede til grøn energi tilbage i 2012. Det har gjort det muligt for os at sænke energirelaterede udledninger til mindre end 10 % af den tidligere værdi. Samlet set har disse tiltag gjort det muligt for os at reducere vores CO2-fodaftryk med 55 % siden 2011.

Om Science Based Targets initiativ

Om Science Based Targets initiativ

Science Based Targets-initiativet blev udviklet gennem et partnerskab mellem UN Global Compact, WWF, World Resources Institute og non-profit organisationen CDP. Initiativet opfordrer til opstilling af videnskabeligt underbyggede klimamål og støtter virksomheder i overgangen til en kulstoffri økonomi ved selvstændigt at evaluere de mål, de har sat sig. Ud over Schüco har over 1000 virksomheder besvaret SBTi's opfordring til at etablere videnskabsbaserede klimamål, der er i harmoni med Paris-aftalens mål om at begrænse den globale opvarmning til 1,5°C eller væsentligt under 2°C.

Besparelse af emissioner holistisk

De besparelser i CO2-ækvivalenter, som Schüco ønsker at opnå i 2040 vedrører tre områder, som er kendt som Scopes. Enkelt sagt relaterer Scope 1 sig til emissioner, som vi selv producerer gennem vores energiforbrug hos Schüco. Scope 2 forholder sig til den energi, som vi bruger f.eks. el, som vi skal bruge til belysning eller vores it-hardware. Scope 3 er det mest udfordrende område og dækker hele vores produkters livscyklus. Dette omfatter hele forsyningskæden samt fremstilling, brug og bortskaffelse af vores produkter. 99 % af emissionerne falder ind under Scope 3; 86% heraf er indkøbte varer og tjenesteydelser. Det betyder, at Schüco kun har direkte indflydelse på en meget lille del af sine emissioner, og klimabeskyttelsesmålene kan kun nås i meget tæt samarbejde med leverandører.

Status quo

Mellem 2017 og 2019 steg den absolutte mængde af drivhusgasemissioner i Tyskland på tværs af alle Scopes på trods af en tendens til lavere energiintensitet. Hovedårsagen til denne udvikling er udvidelsen af ​​transportlogistikken i forbindelse med virksomhedens vækst, samt en stigning i arbejdsrelaterede rejser som følge af et højere antal medarbejdere. Globalt set er den absolutte mængde af drivhusgasemissioner siden 2019 også blevet påvirket af et mere præcist beregningsgrundlag, som blev indført af Schüco for at udarbejde Science Based Climate Targets. I stedet for at stole på de gennemsnitlige europæiske værdier fra EPD'erne ("litteraturdata"), har vi taget højde for de faktiske emissionsdata ("primære data") for aluminiumsprofiler, der stilles til rådighed af de største presseværker. Disse tal er lidt og nogle gange væsentligt over de tidligere anvendte gennemsnitsværdier.

På grund af Covid-19-pandemien blev den modsatte tendens observeret i 2020, hvor arbejdsrejser for sælgere (Scope 1) og forretningsrejser og kørte kilometer (Scope 3) er faldet markant. Dette resulterede i, at Scope 1-emissionerne blev reduceret med 10 % til ca. 9800 t CO2e og Scope 3-emissioner med næsten 6% til 1.780.000 t CO2e. Scope 2-emissionerne faldt også, dog kun med 0,3 % til ca. 3900 t CO2e. De samlede emissioner fra alle tre Scopes for 2020 er i alt 1.793.238 t CO2e, hvilket er 5,8 % lavere end 2019.

At stå op imod udfordringer sammen

Vi er opmærksomme på det enorme potentiale i byggebranchen: miljøvenligt byggeri er påkrævet og nødvendigt for at kunne opfylde målene for Paris-aftalen. Vi ønsker, at gå foran med vores ambitiøse klimabeskyttelsesmål og drive en bæredygtig udvikling i branchen. I samarbejde med WWF vil disse mål blive omsat til konkrete tiltag og fast forankret i vores daglige forretning. Som en uafhængig miljøbeskyttelsesorganisation støtter WWF ikke kun den videreudvikling og implementering af vores foranstaltninger, den kontrollerer også hvor effektive de er. På den måde kan vi sikre, at vi fortsat arbejder målrettet mod en løsning.

KLART DOKUMENTERET BÆREDYGTIGHED

Bæredygtighedsrapporter

Baseret på retningslinjerne i den internationalt etablerede standard for Global Reporting Initiative (GRI), giver vores bæredygtighedsrapporter information om, hvordan bæredygtighed er organiseret hos Schüco, balancerer virksomhedens økonomiske, økologiske og sociale aktiviteter og definerer mål for fremtiden.

VORES MOTIVATION, VORES BIDRAG

Brochurer bæredygtighed

Få mere at vide om de bæredygtighedsforanstaltninger, Schüco tager for at tackle vor tids globale udfordringer.