Schüco zoeken
Duurzaamheid bij Schüco
Duurzaamheid bij Schüco

Duurzaamheid bij Schüco

Duurzaamheid in zwart-wit

Duurzaamheid is geen trend, het is een houding die we bij Schüco elke dag in de praktijk brengen. Duurzaam handelen is voor ons zowel een plicht als een drijfveer – onze 'Groene motivatie'. Als bedrijf in de bouw nemen we onze verantwoordelijkheid voor de lange termijn en leveren we met onze producten en diensten een actieve bijdrage aan een duurzamere wereld. Onze visie: wij willen leiderschap tonen in effectieve verduurzaming van de bouwsector.

© United Nations
© United Nations

Wij vinden dat duurzaamheid verder gaat dan alleen de bescherming van milieu en klimaat.

Duurzaamheid is de sleutel tot een goede levensstandaard voor iedereen. Daarom hebben we ons aangesloten bij de Sustainable Development Goals opgericht door de Verenigde Naties en werken wij aan het bereiken van deze doelen met onze expertise. Met ons streven naar kwaliteit en onze passie voor het creëren van hoogwaardige gebouwen. Een blik op de grenzen van onze planeet maakt duidelijk dat een aantal van deze grenzen van het aardse ecosysteem al overschreden zijn. Als we op deze manier doorgaan, brengen we het fundament van ons leven en onze economie in gevaar. Voor ons is er dus geen alternatief; wij gaan voor duurzaam ondernemen.

Lees meer over onze bijdrage aan de Sustainable Development Goals.

"De realiteit van de situatie heeft de slechtste klimaatscenario's al overschreden. Daarom moeten we onmiddellijk handelen. Het beschermen van het klimaat en het behoud van natuurlijke bronnen zijn de belangrijkste taken van mijn generatie, omdat het onze verantwoordelijkheid is om nu verandering teweeg te brengen. De bouwsector kan daar vandaag de dag een cruciale bijdrage aan leveren met energiebesparende en recyclebare producten."

Andreas Engelhardt, Managing Partner of Schüco International KG

Een holistische benadering – over zes actiegebieden

Duurzaamheid gaat verder dan klimaat- en milieubescherming; wij zien het over de hele linie als een grote uitdaging. Het is dan ook onze plicht om op alle gebieden gewetensvol te handelen, gebruikmakend van wat we tot onze beschikking hebben. Duurzaamheid is geen abstract idee, maar een concreet agendapunt dat we dagelijks aan de orde stellen via elk van onze zes gedefinieerde actiegebieden milieu, producten, bedrijfsontwikkeling, toeleveringsketen, medewerkers en samenleving. Omdat we niet alles in één keer kunnen doen, hebben we naast onze actiegebieden zes projecten gedefinieerd die de duurzaamheidsfocuspunten van Schüco nog verder verfijnen en die momenteel onze belangrijkste focus zijn. Hier hebben we elk actiegebied toegewezen aan een van deze focusprojecten.

Onze focus gebieden

Nul-emissie

Nul-emissie

Focus: milieu 

In ons actiegebied 'Milieu' richten we ons op de gebieden klimaatbescherming, water en afvalwater, biodiversiteit en landgebruik, afval en energieverbruik. Onze duurzaamheidsstrategie is gericht op klimaatbescherming en het behoud van natuurlijke bronnen. We pakken deze problemen dan ook actief aan in onze samenwerking met het WWF.
 

Focus: nul-emissie
Met onze focus 'Nul-emissie' gaan we specifiek in op onze CO2-reductiedoelstellingen. Deze doelstellingen zijn in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs, dat de opwarming van de aarde wil beperken tot 1,5 graad Celsius. Daartoe willen we onze totale uitstoot tegen 2025 met 30 procent verminderen ten opzichte van het referentiejaar 2018 en tegen 2040 geen uitstoot meer genereren die schadelijk is voor het milieu. Deze ambitieuze doelstellingen werden samen met het WWF en hun doeltreffendheid is gevalideerd door het Science Based Targets-initiatief (SBTi).

Ga voor circulair

Ga voor circulair

Focus: producten

Als bedrijf in de bouw vinden we het belangrijk dat onze producten en diensten een actieve bijdrage leveren aan een duurzamere wereld. Iets waarmee we ons onderscheiden van vele andere industrieën en bedrijven. Om ervoor te zorgen dat we dit bereiken, richten we ons op kwaliteit, het besparen van natuurlijke bronnen en recyclebare producten. Zo helpen we vandaag al om gebouwen continu te verbeteren voor toekomstige generaties.


Focus: ga voor circulair

Centraal in ons focusproject "Ga voor circulair" staat het idee dat gebouwen de grondstofvoorraad van de toekomst zijn. Daarom stimuleren we in dit project actief de transitie van een lineaire naar een circulaire bouwmethode, oftewel naar gesloten materiaalkringlopen. We willen doorgaan met het vergroten van het aantal van onze producten die na gebruik eenvoudig weer in de materiaalkringloop kunnen worden teruggevoerd. Dit is onze bijdrage aan het vergroten van de circulaire economie en hoe we het verantwoord gebruik van waardevolle hulpbronnen bevorderen.

Ondernemen innoveren

Ondernemen innoveren

Focus: bedrijfsontwikkeling

Onze focus op 'Bedrijfsontwikkeling' omvat het aanvullen van onze kernactiviteiten met bedrijfsmodellen en innovatieve producten met een duidelijke focus op duurzaamheid. Evenals het bevorderen van onderzoek en ontwikkeling van onze producten en materialen. Daartoe spelen we in op veranderende eisen van de klanten die worden veroorzaakt door de voortschrijdende klimaatverandering. Deze nieuwe oplossingen vragen een volledige verandering van de mentaliteit.


Focus: ondernemen innoveren

Ons focusproject in dit actiegebied 'Ondernemen innoveren', is gebaseerd op het uitgangspunt om de duurzame transformatie van de bouwsector niet alleen als een uitdaging te zien, maar ook als een enorme kans voor innovatieve bedrijfsontwikkelingen. We grijpen deze kans aan door nieuwe, duurzame producten en diensten toe te voegen aan onze kernactiviteiten. Samen met duurzame bedrijfsmodellen, stelt dit ons in staat om onze toekomstige focus voor het hele bedrijf te versterken.

Verantwoorde inkoop

Verantwoorde inkoop

Focus: verantwoorde inkoop

De bouwsector is afhankelijk van hulpbronnen en materialen zoals aluminium. Onze focus op de inkoop van materialen bestrijkt een reeks gebieden die van bijzonder belang zijn. Zeker voor ons als bedrijf met wereldwijde toeleveringsketens. Hier richten we ons op de uitdaging om broeikasgassen in de gehele keten te verminderen, verantwoorde inkoopmethoden na te streven, mensenrechten en het milieu te beschermen en goede relaties met onze toeleveranciers te onderhouden.


Focus: verantwoorde inkoop

Met ons focusproject 'Verantwoorde inkoop' willen we ervoor zorgen dat we op een bewuste manier met onze materialen omgaan en elk onderdeel van onze toeleveringsketen onder de loep nemen. We willen nauw samenwerken met onze directe toeleveranciers om ervoor te zorgen dat mensenrechten en het milieu worden beschermd en om onze toeleveringsketen op verantwoorde wijze te beheren.

Eerlijke bedrijfsvoering

Eerlijke bedrijfsvoering

Focus: medewerkers

In ons actiegebied 'Werknemers' richten we ons op veilige werkplekken, eerlijke arbeidsomstandigheden, gezondheid en veilige werkgelegenheid voor onze medewerkers. Deze kwesties hebben onze hoogste prioriteit. Verder vinden wij het belangrijk om voor onze medewerkers een innovatieve werkomgeving te creëren, waarin geen plaats is voor discriminatie. We zetten in op diversiteit, solidariteit en persoonlijke ontwikkeling, want alleen zo kunnen we samen de toekomst vormgeven.


Focus: eerlijke bedrijfsvoering

In ons focusproject 'eerlijke bedrijfsvoering' willen we een werkgever zijn die veilige banen biedt en een eerlijke en gelijke behandeling van alle werknemers garandeert - deze zijn fundamenteel voor een gezond bedrijf. We tolereren geen enkele vorm van discriminatie - om welke reden dan ook. We pleiten voor de diversiteit en heterogeniteit van onze medewerkers. Hiervoor ontwikkelen we een diversiteitsindex, waarmee we concrete doelen en maatregelen vaststellen.

Goed burgerschap

Goed burgerschap

Focus: maatschappij

Als commercieel bedrijf zijn we ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid in onze samenleving. Met vestigingen over de hele wereld kennen we niet alleen de regio's waar we actief zijn en de lokale bevolking, maar ondersteunen we ook regionale en internationale initiatieven en verenigingen die zich richten op duurzaamheid. Met het WWF als belangrijke partner aan onze zijde, werken we ook actief aan een effectieve bijdrage aan een duurzamere bouwsector.


Focus: goed burgerschap

Als onderdeel van onze focus op 'Goed burgerschap' willen we als bedrijf bijdragen aan een betere samenleving. En op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit gaat verder dan het creëren en behouden van waardevolle, veilige banen. Het omvat ook het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven, het inzetten voor geselecteerde verenigingen en het werken aan maatschappelijke doelen. We willen deze maatregelen verfijnen door een strategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen te ontwikkelen.

Transparant en effectief handelen – voor onze toekomst

We hebben bewust hoog ingezet. Toegegeven, we hebben niet overal een antwoord op, maar we zijn ruimdenkend, ontwikkelen effectieve concepten en voeren deze consequent uit. En daarbij rapporteren we transparant over onze voortgang. We zullen onderweg waarschijnlijk ook fouten maken, omdat er geen blauwdruk is voor dit soort wijzigingen die we gewoon kunnen kopiëren. Het is belangrijk voor ons dat we leren van onze fouten en nieuwe uitdagingen aangaan, zodat we voortdurend kunnen verbeteren. Ook al kan niemand de wereld alleen redden, als onderdeel van de samenleving zijn we er toch verantwoordelijk voor om het in een betere staat achter te laten dan toen we het aantroffen. Daarom stropen we onze mouwen op en brengen we elke dag verbeteringen aan.


Duurzaamheid duidelijk gedocumenteerd

Duurzaamheidsverslagen

Gebaseerd op de richtlijnen van de internationaal vastgestelde standaard van het Global Reporting Initiative (GRI), geven onze duurzaamheidsrapporten informatie over hoe duurzaamheid bij Schüco is georganiseerd, de economische, ecologische en sociale activiteiten van het bedrijf in evenwicht houden en doelstellingen voor de toekomst definiëren.

Onze motivatie en bijdrage

Brochure duurzaamheid

Lees meer over de maatregelen die Schüco neemt om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.