Wat zoekt u?
  • Data protection
  • Algemene gebruiksvoorwaarden "Mijn werkplek" voor architecten
...
  • Data protection
  • Algemene gebruiksvoorwaarden "Mijn werkplek" voor architecten

Algemene gebruiksvoorwaarden "Mijn werkplek" voor architecten

Schüco International KG (hierna "licentiegever") biedt onder „mijn werkplek“


• elektronische catalogi, constructietekeningen, aanbestedingsteksten, controlecertificaten, architecten-en soortgelijke informatie (hierna: "inhoud"),
• data en databanken (hierna: "databases") evenals
• verschillende softwaretools en software voor het beheer en de weergave van de inhoud en databases (hierna: "Software")


aan planners en architecten (hierna "eindgebruikers") diensten aan ter vergemakkelijking van het werken met, het verwijzen naar en de planning van en met producten van de licentiegever.


Het gebruik van dit aanbod veronderstelt de instemming met de volgende gebruiks-en licentievoorwaarden:


1. Algemeen
De algemene gebruiksvoorwaarden gelden voor alle inhoud, software en/of databases die de licentiegever via het online portaal ter beschikking stelt, voor zover voor inhoud, software en/of databases geen afzonderlijke gebruiksvoorwaarden bestaan. Gelden er voor content, software en/of databases afzonderlijke gebruiksvoorwaarden, dan prevaleren deze boven de algemene gebruiksvoorwaarden.


2. Toegang
2.1
Om het online portaal te kunnen gebruiken, is eerst een overeenkomstige aanvraag van de eindgebruiker nodig. De licentiegever stelt het aanvraagformulier elektronisch beschikbaar op het internet. In de aanvraag moet de aanvragende eindgebruiker zijn e-mailadres bij de eindgebruiker aangeven. Met het indienen van de aanvraag verklaart de eindgebruiker zich akkoord met de geldigheid van deze algemene gebruiksvoorwaarden.


2.2
De licentiegever neemt het hierboven genoemde verzoek tijdig in behandeling. Bij goedkeuring ontvangt de in de aanvraag aangegeven eindgebruiker een e-mail met de mededeling, dat er voor de verwerker een toegang is geactiveerd, die door hem kan worden gebruikt.


2.3
De inloggegevens zijn strikt vertrouwelijk en mogen onder geen beding aan derden worden doorgegeven. In het geval, dat derden bekend worden met de inloggegevens, moet de licentiegever onverwijld worden geïnformeerd.


2.4
Drie keer onjuiste invoer van inloggegevens, of drie maanden geen gebruik maken van de toegang, geeft de licentiegever het recht de toegang te blokkeren.


3. Gebruik
3.1
Auteur- en gebruiksrechten: Alle rechten (in het bijzonder alle auteursrechtelijk beschermde posities en naburige rechten, met inbegrip van het recht van de vervaardiger van de database, evenals alle overige rechten, met inbegrip van de rechtsposities van de aanvullende bescherming van diensten op grond van het mededingingsrecht) m.b.t. de inhoud, databases en de software zijn exclusief voorbehouden aan de licentiegever.


3.2
Gebruiksvergunning: De licentiegever verleent de eindgebruiker het wereldwijde, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepelijke recht om de inhoud, databases en software uitsluitend te gebruiken ter vergemakkelijking van de werkzaamheden om het werken met en planning van producten van de licentieverlener. Het gebruik van de inhoud, databases en/of de software voor andere dan de bovengenoemde doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Daarnaast is ook elke - volledige of gedeeltelijke, permanente of tijdelijke - duplicatie (met uitzondering van het aanleggen van een machineleesbare kopie van de software voor back-updoelen), met name het opslaan in bestanden, elektronische gegevensverwerkingsinstallaties en/of op alle soorten opslagmedia en/of de doorgifte van de inhoud, software en/of databases met uitzondering van de tussentijdse opslag in het werkgeheugen of op de harde schijf van de eindgebruiker, die technisch veroorzaakt wordt door het normale ophaalproces zonder uitdrukkelijke toestemming van de licentiegever ontoelaatbaar. De eindgebruiker zorgt ervoor dat derden - ongeacht de gebruikte middelen - geen toegang hebben tot de inhoud, databases en/of software.


3.3
Verdere gebruiksbeperkingen: Elke wijziging (inclusief de vertaling, de bewerking, het arrangement, de splitsing, de scheiding, de modificatie door add-on-programma's, de reverse engineering, de decompilatie, de de-assemblage en/of de verbinding met andere software en/of andere gegevens of databases) van de software en/of andere bewerking/modificatie van de inhoud, de databases en/of de database-elementen is ontoelaatbaar; § 69e UrhG blijft onaangetast. Ontoelaatbaar is verder is de (bekabelde of draadloze) openbare weergave van de inhoud, databases en/of de software inclusief het openbaar toegankelijk maken op een manier, dat deze voor derden toegankelijk is. De inhoud, databases en/of de software mogen verder niet worden verkocht, verhuurd, in sublicentie gegeven of anderszins ter beschikking worden gesteld aan derden tegen een vergoeding of kosteloos, permanent of tijdelijk, overgedragen of anderszins gebruikt; ook zijn de rechter en verplichtingen uit de contractuele verhouding tussen licentiegever en de eindgebruiker niet overdraagbaar. De eindgebruiker verplicht zich te verzekeren, dat zijn medewerkers en andere personen onder zijn gezag, die toegang hebben tot de inhoud, de databases en/of de software, alle verplichtingen uit de contractuele verhouding - met name de verplichtingen uit de punten 1. tot 3.) nakomen. Verder verplicht de eindgebruiker zich te verzekeren, dat niemand zich toegang verschaft tot de inhoud, databases en/of de software. Wordt het de eindgebruiker bekend, dat de inhoud, databases en/of de software in strijd met de bepalingen van deze overeenkomst gebruikt of behandeld worden, zal hij onmiddellijk alles doen wat in zijn macht ligt, om dit illegale gebruik te voorkomen; hij stelt verder de licentiegever onmiddellijk in kennis van dergelijke incidenten. Een schending van deze bepalingen geeft de licentiegever het recht om de bestaande contractuele relatie zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen en om de verleende toestemming om de software te gebruiken te herroepen en kan daarnaast ook een verplichting tot schadevergoeding tot gevolg hebben. De licentiegever behoudt zich uitdrukkelijk alle contractuele en wettelijke aanspraken voor; overigens wordt de eindgebruiker erop gewezen dat dergelijke schendingen ook strafbaar kunnen zijn (§§ 106, 107, 108, 108a, 108b UrhG).


4. Verplichtingen van eindgebruikers
Om het online portaal met het grote aantal eindgebruikers te laten functioneren, moeten door hen bepaalde regels in acht worden genomen. De eindgebruiker is verplicht, de hierna punt 4 vermelde regels in acht te nemen.


4.1
Het gebruik van het internetportaal en zijn toepassingen is alleen toegestaan voor de in punt 3.1 zin 1 vermelde doeleinden. Ieder gebruik dat tot doel heeft het internetportaal te benutten voor andere doeleinden is verboden.


4.2
4.2.1
Ingrepen die het internetportaal verstoren, zijn verboden. Het is met name verboden, maatregelen te nemen die kunnen leiden tot een buitensporige belasting van het online portaal of tot een onredelijke intimidatie van andere eindgebruikers.


4.2.2
Elektronische aanvallen van welke aard dan ook op het online portaal (inclusief de voor het beheer van het online portaal ingezette hard- en software) of op individuele eindgebruikers zijn verboden. Dergelijke elektronische aanvallen kunnen bestaan uit (maar niet beperkt tot):
• Hacken, d.w.z. pogingen om de beveiligingsmechanismen van het internetportaal te ontregelen, te omzeilen of anderszins te saboteren.
• Gebruik en/of verspreiding van virussen, wormen, en/of trojans.
• Nietsontziende aanvallen.
• andere maatregelen of procedures, die verstorend in het online portaal inclusief alle voor het gebruik van het online portaal ingezette hard- en software ingrijpen en/of Schüco of eindgebruikers kunnen schaden.


4.2.3
De afgifte van strafrechtelijk relevante, of inhoud die inbreuk maakt op de rechten van derden door de eindgebruiker, is ontoelaatbaar. Gebruik van het internetportaal dat niet in overeenstemming is met de mededingings- en/of antitrustwetgeving is eveneens verboden.


5. Garantie
Door de overvloed aan informatie in de inhoud, databases en software kan, ondanks de meest zorgvuldige verwerking en controle, soms foutieve informatie voorkomen; er kan daarom geen garantie worden gegeven op de juistheid van de informatie. Volgens de stand van de techniek kunnen fouten in de software en databases ook bij zorgvuldige totstandkoming niet volledig worden uitgesloten. De eindgebruiker dient derhalve redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen voor het geval de software geheel of gedeeltelijk niet naar behoren functioneert. De licentiegever aanvaardt door deze overneemt geen verplichting tot garantie of schadevergoeding. Licentiegever en eindgebruiker komen in het bijzonder overeen, dat het gebruik van de software databases en de inhoud deskundig advies niet vervangt.


6. Opzegging
Het contractueel overeengekomen gebruik van het internetportaal kan door alle partijen worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 weken. Het recht op opzegging om zwaarwegende gronden conform § 314 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) blijft onverminderd van kracht. Iedere opzegging dient schriftelijk plaats te vinden.


7. Overige
7.1
De licentiegever behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder opgaaf van redenen te wijzigen, met inachtneming van de volgende onder de punten 7.1.1 tot en met 7.1.3 uiteengezette voorwaarden.


7.1.1
Uitdrukkelijk uitgesloten van de bovenstaande wijzigingsbevoegdheid is iedere wijziging in de beschrijving van het voorwerp van de overeenkomst conform punt 3 van de algemene gebruiksvoorwaarden. De licentiegever zal daarom de eindgebruiker op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen en/of afwijkingen van de toegezegde dienst en hem de voortzetting van de gebruikersrelatie onder de gewijzigde voorwaarden aanbieden, indien de belangen van de eindgebruiker als gevolg van de wijzigingen en/of afwijkingen worden geschaad.


7.1.2
Overige gewijzigde, niet onder punt 7.1.1 vastgelegde bepalingen worden de eindgebruiker via e-mail en/of brief en/of in het kader van het online portaal voor de inwerkingtreding meegedeeld. Indien de eindgebruiker niet binnen zes weken na ontvangst van de e-mail bezwaar maakt tegen de geldigheid van de nieuwe Algemene Gebruiksvoorwaarden, worden de gewijzigde Algemene Voorwaarden geacht te zijn aanvaard. De Licentiegever verbindt zich ertoe, de eindgebruiker afzonderlijk te informeren over het belang van de periode van zes weken (in het bijzonder op het feit dat de gewijzigde Algemene Gebruiksvoorwaarden geacht worden door de eindgebruiker te zijn aanvaard, indien deze geen bezwaar maakt tegen de nieuwe Algemene Gebruiksvoorwaarden binnen de termijn na ontvangst).


7.1.3
Indien de eindgebruiker binnen de in artikel 7.1.2 genoemde termijn bezwaar maakt tegen de geldigheid van de nieuwe Algemene Gebruiksvoorwaarden, blijft de licentiegever gerechtigd, de contractuele relatie met de klant correct te beëindigen met een opzegtermijn van veertien dagen.


7.2
Schüco kan voor de uitvoering van de overeenkomst, en daarmee voor het leveren van de door haar uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde diensten, ook een beroep doen op derden als zogenaamde plaatsvervangers.


7.3
In plaats van de licentiegever kunnen derden de uit deze overeenkomst voor Schüco voortvloeiende rechten en plichten geheel of gedeeltelijk overnemen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. De eindgebruiker is in een dergelijk geval gerechtigd, de contractuele relatie met Schüco zonder opgaaf van redenen te ontbinden.


7.4
Op de algemene gebruiksvoorwaarden en de contractuele betrekkingen tussen licentiegever en de eindgebruiker is uitsluitend het Duitse recht van toepassing. Bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst is, voor zover de klant Kaufmann is, Bielefeld.


Datum: Juni 2019