Wyszukiwarka Schüco
  • Ochrona danych
  • Ogólne warunki użytkowania dotyczące portalu „Mój pulpit roboczy” dla firm wykonawczych
...
  • Ochrona danych
  • Ogólne warunki użytkowania dotyczące portalu „Mój pulpit roboczy” dla firm wykonawczych

Ogólne warunki użytkowania dotyczące portalu „Mój pulpit roboczy” dla firm wykonawczych

Firma Schüco International KG (zwana dalej: „Schüco“) prowadzi portal internetowy pod nazwą „Mój pulpit roboczy“ dla firm wykonawczych Grupy Schüco (zwanych dalej „firma wykonawcza“). Ten portal internetowy oferuje firmom wykonawczym internetowy dostęp do katalogów, informacji o produktach Schüco (zwanych dalej „treściami”), baz danych oraz różnych narzędzi programowych i oprogramowania do zarządzania oraz prezentowania treści i danych (obydwa elementy oprogramowania zwane dalej „oprogramowaniem”) w celu ułatwiania sobie pracy z użyciem produktów Schüco, ich łatwiejszego nabywania i aktualizowania oraz projektowania produktów Schüco, a także projektowania z użyciem tych produktów, także poprzez internet. Pod nazwą Grupa Schüco należy rozumieć grupę przedsiębiorstw powiązanych z firmą Schüco zgodnie z §§ 15 i nast. niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych (AktG), które są uczestnikami portalu internetowego.


1. ZAGADNIENIA OGÓLNE

1.1
Schüco umożliwia użytkownikowi, dla podanego przez niego firmie wykonawczej, dostęp do portalu internetowego pod nazwą „Mój pulpit roboczy“ znajdującego się pod adresem www.schueco.pl (zwanego dalej „portalem internetowym“) oraz korzystanie z niego na podstawie niniejszych Ogólnych warunków użytkowania.

1.2
Niniejsze Ogólne warunki użytkowania obowiązują w stosunku do wszelkich treści, oprogramowania i/lub baz danych, udostępnianych przez Schüco poprzez portal internetowy, o ile dla treści, oprogramowania i/lub baz danych nie istnieją odrębne warunki użytkowania. Jeżeli w odniesieniu do treści, oprogramowania i/lub baz danych istnieją odrębne warunki użytkowania, mają one pierwszeństwo w stosunku do niniejszych Ogólnych warunków użytkowania.


2. DOSTĘP

2.1
Korzystanie z portalu internetowego wymaga uprzedniego złożenia odpowiedniego wniosku przez użytkownika. Użytkownik (zwany dalej „użytkownikiem”) składa wniosek o dopuszczenie do użytkowania jako użytkownik działający na rzecz zatrudniającego go firmę wykonawczą. Formularz wniosku firma Schüco udostępnia w internecie w formie elektronicznej. Użytkownik składający wniosek podaje w nim swój adres e-mailowy w firmie wykonawczej. Składając wniosek, użytkownik akceptuje obowiązywanie niniejszych Ogólnych warunków użytkowania.

Użytkownik zapewnia, że jest upoważniony do działania w imieniu i na zlecenie firmy wykonawczej, w szczególności do składania w jego imieniu oświadczeń woli. Korzystając z portalu, użytkownik działa także jako osoba wykonująca zobowiązanie firmy wykonawczej.

2.2
Schüco w odpowiednim terminie dokonuje sprawdzenia złożonego wniosku. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku użytkownik otrzymuje na adres e-mailowy podany we wniosku informację, że dostęp dla danej firmy wykonawczej został utworzony i że może on z niego korzystać.

2.3
Dane dostępowe należy traktować jako ściśle poufne i nie wolno ich przekazywać osobom trzecim. W razie uzyskania dostępu do danych dostępowych przez osoby trzecie, należy o tym niezwłocznie poinformować firmę Schüco.

2.4
Trzykrotne błędne wprowadzenie danych dostępowych lub trzymiesięczne niekorzystanie z dostępu uprawnia firmę Schüco do zablokowania dostępu.


3. UŻYTKOWANIE

3.1
Użytkownik ma prawo do korzystania w imieniu firmy wykonawczej z treści, oprogramowania i/lub baz danych portalu internetowego w celu ułatwiania sobie pracy z użyciem produktów Schüco, ich łatwiejszego nabywania i aktualizowania oraz projektowania produktów Schüco, a także projektowania z ich użyciem. Niedopuszczalne jest wszelkie inne, wykraczające poza uregulowane w zdaniu 1 niniejszego punktu 3.1 użytkowanie baz danych, oprogramowania i/lub treści.

3.2
Wszelkie prawa (w szczególności wszelkie pozycje chronione prawami autorskimi oraz pokrewnymi prawami ochronnymi, w tym prawami producentów baz danych, jak również wszelkimi innymi prawami łącznie z pozycjami prawnymi dodatkowej ochrony usług w ramach prawa konkurencji) do dostępnych w portalu treści, baz danych i oprogramowania przysługują wyłącznie firmie Schüco.

Schüco przenosi na firmę wykonawczą niewyłączne i nieprzenoszalne prawo do korzystania z treści i/lub baz danych dostępnych w internecie w ramach zwykłego użytkowania portalu internetowego do celów podanych w punkcie 3.1. Wszelkie kopiowanie, zapisywanie do plików, na elektroniczny sprzęt przetwarzania danych i/lub dowolnego rodzaju nośniki danych i/lub redystrybucja baz danych i/lub treści – z wyjątkiem wykonywanego w ramach normalnego procesu wywoływania, technicznie uwarunkowanego buforowania danych w pamięci lub na dysku twardym przetwórcy – bez wyraźnej zgody Schüco jest zabronione. Użytkownik zobowiązuje się dbać o to, aby osoby trzecie, niezależnie od metody, nie uzyskiwały dostępu do baz danych i/lub treści.

W odniesieniu do materiałów przetargowych obowiązują następujące odmienne postanowienia: Z dokumentacji przetargowej można korzystać, o ile służy to do przetargu z użyciem produktów Schüco. Zmienianie materiałów przetargowych w tym celu jest dopuszczalne. Nie obowiązuje to, jeżeli zmiany dotyczą charakterystyki produktów Schüco. Charakterystyka produktów nie może być zmieniana.

Schüco przenosi na firmę wykonawczą w odniesieniu do oprogramowania, z którego tenże korzysta za pośrednictwem portalu internetowego i/lub zapisuje na swoim komputerze, zwykłe, nieprzenoszalne prawo użytkowania w celach podanych w punkcie 3.1.

Wszelkie zmiany, przeróbki, podziały lub inne modyfikacje baz danych, treści i oprogramowania (łącznie z modyfikacją rozszerzeń oprogramowania, tłumaczeniem, inżynierią wsteczną, dekompilacją, dezasemblacją lub połączeniem z innym oprogramowaniem i/lub innymi danymi lub bazami danych) są niedopuszczalne; § 69e niemieckiej ustawy o prawach autorskich (UrhG) pozostaje bez zmian. Zabrania się sprzedaży, najmu, udzielania sublicencji lub innej formy odpłatnego udostępniania osobom trzecim lub innego komercyjnego wykorzystywania treści, baz danych i/lub oprogramowania. Naruszenie tych postanowień uprawnia Schüco do złożenia wypowiedzenia w trybie natychmiastowym oraz nakłada na użytkownika m. in. obowiązek zapłaty odszkodowania (§ 97 UrhG), tego rodzaju naruszenie może być też karalne (§§ 106, 107, 108, 108a, 108b UrhG).


4. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Aby portal internetowy mógł działać z dużą liczbą użytkowników, muszą oni stosować się do określonych reguł. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad podanych poniżej w punkcie 4. Firma wykonawcza musi zapewnić, że użytkownik będzie stosował się do zasad podanych w punkcie 4.

4.1
Użytkowanie portalu internetowego oraz jego aplikacji dozwolone jest wyłącznie do celów podanych w punkcie 3.1, zdanie 1. Wszelkie użytkowanie zmierzające do korzystania z portalu wykraczające poza te cele jest zabronione.

4.2
4.2.1
Działania o negatywnym wpływie na portal internetowy są zabronione. W szczególności zabrania się podejmowania takich środków, które mogłyby prowadzić do nadmiernego obciążenia portalu internetowego lub niedopuszczalnych niedogodności dla innych użytkowników.

4.2.2
Wszelkiego rodzaju elektroniczne ataki na portal internetowy (w tym również wszelki sprzęt i oprogramowanie stosowane do prowadzenia portalu internetowego) lub na jego poszczególnych użytkowników są zabronione. Za ataki elektroniczne uważa się między innymi wymienione poniżej działania:

  • próby hakerskie, tj. próby złamania, obejścia lub innego wyłączenia mechanizmów bezpieczeństwa portalu internetowego,
  • stosowanie i/lub rozsiewanie wirusów, robaków, trojanów,
  • ataki brute force,
  • inne działania lub postępowanie, które może mieć negatywny wpływ na portal internetowy w tym również wszelki sprzęt i oprogramowanie stosowane do prowadzenia portalu internetowego i/lub może szkodzić firmie Schüco lub użytkownikowi.

4.2.3
Podawanie przez użytkownika treści istotnych z punktu widzenia prawa karnego lub naruszających prawa osób trzecich jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest również użytkowanie portalu internetowego do naruszania prawa konkurencji i/lub prawa kartelowego.


5. WYPOWIEDZENIE

Uzgodnione umownie użytkowanie portalu internetowego może zostać wypowiedziane przez każdą ze stron w terminie 2 tygodni. Prawo do wypowiedzenia z ważnego powodu zgodnie z § 314 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) pozostaje bez zmian. Każde wypowiedzenie wymaga formy tekstowej lub pisemnej.


6. INNE

6.1
Firma Schüco zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszych Ogólnych warunków użytkowania w każdej chwili i bez podawania przyczyn z zachowaniem warunków zawartych w poniższych punktach 6.1.1 do punktu 6.1.3 włącznie.

6.1.1
Z powyższego uprawnienia do zmian wyraźnie wyłączone są wszelkie zmiany opisu przedmiotu umowy zgodnie z punktem 3 niniejszych Ogólnych warunków użytkowania. Dlatego o ewentualnych zmianach i/lub odchyleniach od przyrzeczonych świadczeń firma Schüco powiadomi użytkownika i zaoferuje mu kontynuację stosunku użytkowania na zmienionych odtąd warunkach, jeżeli na skutek zmian i/lub odchyleń naruszone zostaną jego interesy.

6.1.2
Inne zmienione postanowienia, nieujęte w punkcie 6.1.1, przekazywane będą użytkownikowi drogą e-mailową i/lub listownie i/lub w ramach portalu internetowego przed ich wejściem w życie. Jeżeli użytkownik nie zgłosi drogą e-mailową sprzeciwu co do obowiązywania nowych Ogólnych warunków użytkowania w ciągu sześciu tygodni od ich otrzymania, zmienione Ogólne warunki użytkowania zostaną uznane za przyjęte. Schüco zobowiązuje się zwrócić szczególną uwagę użytkownika na znaczenie terminu sześciotygodniowego (w szczególności na to, że zmienione Ogólne warunki użytkowania zostaną uznane za przyjęte przez użytkownika, jeżeli nie zgłosi on w tym terminie sprzeciwu wobec tych nowych warunków).

6.1.3
Jeżeli użytkownik w terminie podanym w punkcie 6.1.2 zgłosi sprzeciw wobec obowiązywania nowych Ogólnych warunków użytkowania, firma Schüco ma prawo do zwyczajnego wypowiedzenia stosunku umowy z klientem z terminem wypowiedzenia wynoszącym czternaście dni.

6.2
W celu wykonania umowy i tym samym świadczenia usług, do których firmę Schüco zobowiązuje zawarta umowa, firma Schüco może się też posłużyć osobami trzecimi jako tzw. osobami wykonującymi jej zobowiązania.

6.3
W miejsce firmy Schüco prawa i obowiązki wynikające dla Schüco z niniejszej umowy mogą objąć w całości lub częściowo osoby trzecie z zachowaniem terminu wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie wynoszącego jeden miesiąc. W takim przypadku użytkownik ma prawo do rozwiązania umowy z firmą Schüco poprzez wypowiedzenie stosunku umowy bez podawania przyczyn.

6.4
W odniesieniu do niniejszych Ogólnych warunków użytkowania oraz stosunków umownych między firmą Schüco a firmą wykonawczą ma zastosowanie wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec.


Stan: kwiecień 2018