Wyszukiwarka Schüco
 • Ochrona danych
 • Data privacy statement for the “My Workspace” area
...
 • Ochrona danych
 • Data privacy statement for the “My Workspace” area

Deklaracja ochrony danych dotycząca chronionym loginem obszarów „Mój pulpit roboczy”

Dziękujemy za zainteresowanie firmą Schüco International Polska Sp. z .o. Ochrona danych osobowych jest dla nas ważna. O postępowaniu w zakresie danych osobowych w przypadku czysto informatycznego korzystania z naszej witryny internetowej informujemy w naszej Ogólnej deklaracji ochrony danych. Można ją znaleźć w obszarze „Ochrona danych” na naszej stronie. 


Oprócz czysto informatycznego korzystania z naszej witryny oferujemy różne usługi, z których można skorzystać w przypadku zainteresowania. 


Rejestracja na chronionych loginem obszarach „Mój pulpit roboczy” wymaga podania dalszych danych osobowych. Są nam one potrzebne do świadczenia danej usługi. Obowiązują zasady przetwarzania danych podane w Ogólnej deklaracji ochrony danych oraz uzupełniająco poniższa deklaracja ochrony danych. 


Ten dokument można pobrać i zarchiwizować w formacie PDF, klikając tutaj (pdf, 39,0 KB). Otwarcie pliku PDF wymaga posiadania bezpłatnego programu Adobe Reader lub porównywalnych programów obsługujących format PDF. Dokument można również wydrukować.  
 

1. Zgoda na użytkowanie danych 

Potwierdzenie przetwarzania danych w obszarze rejestracji chronionych loginem obszarów „Mój pulpit roboczy” oznacza wyrażenie zgody na zbieranie, przetwarzanie i użytkowanie Państwa danych osobowych przez firmę Schüco International Polska
Sp. z o.o., ul. Żelechowska 2, 96-321 Siestrzeń (zwaną dalej „Schüco”) do celów wymienionych w deklaracji ochrony danych. 


2. Wycofanie zgody / sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych

(1) Zgodę na zbieranie, przetwarzanie, przechowywanie i użytkowanie danych osobowych przez chronione loginem obszary „Mój pulpit roboczy” można stosownie do niniejszej deklaracji ochrony danych w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość, przesyłając e-mail na adres login@schueco.com lub powiadomienie pisemne na adres Schüco International Polska Sp. z o.o, ul. Żelechowska 2, 96-321 Siestrzeń.


(2) W każdej chwili można również wyrazić sprzeciw wobec marketingowego przetwarzania podanych przez siebie danych osobowych (kontakt przez e-mail, drogą pocztową lub telefonicznie). O sprzeciwie wobec przetwarzania danych w celach marketingowych można nas poinformować, korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 2 (1). 


(3) Wszelkie prośby i zapytania o udzielenia informacji czy sprzeciwy wobec przetwarzania danych należy kierować na adres e-mail: login@schueco.com Schüco International Polska Sp. z o.o, ul. Żelechowska 2, 96-321 Siestrzeń.


3. Usuwanie danych osobowych 

Dane osobowe zostają usunięte, o ile nie stoją temu na przeszkodzie ustawowe obowiązki przechowywania danych, jeżeli skorzystano z prawa do usunięcia danych, jeżeli dane nie są już potrzebne do celu, w którym były przechowywane, lub jeśli ich przechowywanie jest niedopuszczalne z innych powodów. 


4. Dane osobowe
Każdemu użytkownikowi, który zarejestruje się na stronie www.schueco.com, względnie na witrynie internetowej Schüco dla danego kraju w obszarze „Mój pulpit roboczy“, firma Schüco umożliwia chroniony hasłem dostęp do tego obszaru. Uprawnienia dostępowe do danych osobowych posiada wyłącznie rejestrujący się użytkownik oraz podany administrator (o ile jest on przewidziany w serwisie), a także ewentualnie użytkownik podany przez administratora, któremu administrator udzielił odpowiedniego uprawnienia w imieniu i z upoważnienia swojego zleceniodawcy. 


Wszyscy użytkownicy zobowiązują się do traktowania swoich danych dostępowych w sposób ściśle poufny oraz do nieudostępniania ich osobom trzecim, nawet jeżeli są one zatrudnione u zleceniodawcy. Administrator jest dodatkowo zobowiązany do ściśle poufnego traktowania danych użytkowników, do których ma dostęp, i nieudostępniania ich osobom trzecim.


5. Zbieranie, przetwarzanie, wykorzystywanie 

(1) Schüco przetwarza lub wykorzystuje dane osobowe w celu prowadzenia chronionych loginem obszarów „Mój pulpit roboczy“ w opisanym niżej zakresie. 


Aby założyć konto w obszarze „Mój pulpit roboczy”, wymagane jest podanie wymienionych niżej danych. Bez podania tych danych nie ma możliwości stworzenia dostępu dla danego zleceniodawcy, względnie użytkownika.
 

 • podanie zleceniodawcy (firmy) ewentualnie przez administratora, o ile jest on przewidziany w danym serwisie, lub przez użytkownika 
 • dane adresowe zleceniodawcy / użytkownika
 • tytuł administratora (o ile jest on przewidziany w danym serwisie)
 • imię i nazwisko administratora (o ile jest on przewidziany w danym serwisie)
 • adres e-mail administratora (o ile jest on przewidziany w danym serwisie)
 • ewent. podanie dalszych pracowników zleceniodawcy jako użytkownika 
 • ewent. tytuł użytkownika
 • ewent. imię i nazwisko użytkownika 
 • ewent. adres e-mail użytkownika 
 • adres IP


(2) Zgoda na zbieranie, przetwarzanie i korzystanie z danych osobowych musi być udzielona zarówno przez administratora (o ile jest on przewidziany w danym serwisie), jak również użytkownika / użytkowników. 


Po wyrażeniu zgody na korzystanie z danych osobowych przez administratora (o ile jest on przewidziany w danym serwisie) i użytkownika rejestracja zostaje zakończona poprzez tzw. model double-opt-in. Oznacza to, że rejestracja zostanie zakończona dopiero wtedy, kiedy upoważniony przez zleceniodawcę administrator (o ile jest on przewidziany w danym serwisie) i użytkownik potwierdzą przesłany im w tym celu e-mail potwierdzający, klikając na otrzymany w nim link. 


Jeżeli odpowiednie potwierdzenie nie nastąpi w ciągu 48 godzin, rejestracja zleceniodawcy zostanie automatycznie usunięta z bazy danych.


(3) Podczas korzystania z chronionych loginem obszarów :”Mój pulpit roboczy” przechowywane są dane konieczne do korzystania z tych obszarów. 


Gdyby zleceniodawca życzył sobie zmiany administratora lub danych użytkownika, dostępny jest w tym celu formularz wniosku, który można otrzymać, przesyłając odpowiednie zapytanie na adres e-mail mydata@schueco.com. Kopia wniosku o zmianę zostanie przesłana zarówno na adres e-mail administratora, jak i na adres użytkownika. 


(4) Podczas użytkowania chronionych loginem obszarów „Mój pulpit roboczy” podane dane osobowe odpowiednio do użytkowania aplikacji mogą być w razie potrzeby udostępniane innym użytkownikom chronionych loginem obszarów „Mój pulpit roboczy”. 


(5) Podczas kontaktowania się z chronionymi loginem obszarami „Mój pulpit roboczy” poprzez e-mail lub formularz kontaktowy używany adres e-mail oraz nazwisko i numer telefonu osoby kontaktującej się są zapisywane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania.


6. Przekazywanie danych osobom trzecim

(1) Dane nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że istnieje ustawowy obowiązek w tym zakresie (np. działania związane z egzekwowaniem prawa).


(2) Przy przetwarzaniu danych Schüco korzysta częściowo z usług zewnętrznych usługodawców. Są oni przez Schüco starannie wybierani i działają na pisemne zlecenie Schüco. Usługodawcy są związani poleceniami Schüco i podlegają regularnej kontroli. Dane nie są przekazywane przez usługodawców osobom trzecim. 
 

7. Śledzenie (tracking)

Schüco stosuje do korzystania z chronionych loginem obszarów „Mein Arbeitsplatz” inne ciasteczka na podstawie swojego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W uzupełnieniu do powyższego odsyła się do punktu 4. (3) Ogólnej Deklaracji Ochrony Danych Osobowych. Aby zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywane są chronione loginem obszary „Mein Arbeitsplatz”, Schüco analizuje czas ostatniego logowania użytkownika, jak również liczbę zalogowań w okresie 4 tygodni. 


Stan: lipiec 2019 r.