Hva leter du etter?
  • Personvern
  • Generelle personvernsretningslinjer for partnere som bruker “Min arbeidsplass”
...
  • Personvern
  • Generelle personvernsretningslinjer for partnere som bruker “Min arbeidsplass”

Generelle bruksbetingelser for “Min arbeidsplass” for partnere

Schüco International KG (heretter kalt «Schüco») driver nettportalen «Min arbeidsplass» for produksjon av produkter fra selskaper i Schüco Group (heretter kalt «produsenter»). Denne nettportalen gir produsentene informasjon som Schüco-kataloger, produktinformasjon (heretter kalt «innhold»), databaser og diverse programvareverktøy og programmer tilgjengelig på nettet for styring og presentasjon av innhold og data (begge programvareelementene vil heretter bli kalt «programvare» ) med det formål å legge til rette for arbeidet med oppdatering og planleggingen av Schüco-produkter på internett. Schüco-gruppen inkluderer alle selskaper tilknyttet Schüco i samsvar med §15 og videre av den tyske aksjeselskapsloven og som bruker nettportalen.


1. GENERELT

1.1
Schüco gjør det mulig for produsentens brukere å få tilgang til nettportalen «Min arbeidsplass» via nettadressen www.schueco.com (heretter kalt «nettportalen») og bruke innholdet i samsvar med de generelle bruksbetingelsene.


1.2
Disse generelle bruksbetingelsene gjelder for alt innhold, programvare og/eller databaser som Schüco gjør tilgjengelig via nettportalen, med mindre det foreligger separate bruksvilkår for innhold, programvare og/eller databaser. Skulle separate bruksvilkår gjelde for innhold, programvare og/eller databaser, bør disse prioriteres i forhold til de generelle bruksbetingelsene.


2. TILGANG

2.1
For å kunne bruke nettportalen skal brukeren i utgangspunktet gjøre en forespørsel om bruk. Som bruker skal han/hun fremlegge en anmodning om godkjenning på vegne av produsenten (heretter kalt «brukeren»). Forespørselsskjemaet blir gjort tilgjengelig på internett av Schüco. Den som ønsker brukertilgang må oppgi sin e-postadresse knyttet til produsenten. Ved innsending av forespørselen erklærer brukeren seg i samsvar med gyldigheten av disse generelle bruksbetingelsene.


Brukeren skal forsikre seg om at han/hun er autorisert til å handle i navn og på vegne av produsenten, særlig når det gjelder å gjøre hensiktserklæringer. Ved bruk av portalen skal brukeren også fungere som en representant for produsenten.


2.2
Schüco skal gjennomgå ovennevnte forespørsel i rimelig tid. Hvis denne forespørselen godkjennes, skal brukeren, spesifisert i forespørselen, motta en meldingen via e-post om at tilgangen er etablert for produsenten og kan bli brukt av ham/henne.


2.3
Dataene som brukeren får tilgang til må behandles strengt konfidensielt og må ikke overføres til tredjepart. Dersom en tredjepart får kunnskap om informasjonen, skal Schüco informeres umiddelbart.


2.4
Schüco har rett til å blokkere tilgang dersom data er blitt registret feil tre ganger, eller hvis tilgangen ikke har blitt benyttet i løpet av tre måneder.


3. BRUK

3.1
Brukeren er berettiget til å bruke innhold, programvare og/eller databaser fra nettportalen på vegne av produsenten med formålet å legge til rette for arbeid med, referanser til og/eller markedsføring, oppdatering og planlegging av XXX-produkter. Videre er enhver annen bruk av databaser, programvare og/eller innhold utover bruken som er regulert i setning 1 i denne paragraf 3.1, forbudt.


3.2
Schüco eier eksklusivt alle rettigheter (spesielt alle elementer beskyttet av opphavsrett og tilhørende beskyttelsesrettigheter, inkludert rettighetene til databaseprodusenten samt alle andre rettigheter, inkludert juridiske stillinger for tilleggsvern av rettigheter i henhold til lov om opphavsrett) relatert til innhold, databaser og programvare tilgjengelig på nettet.


Schüco skal gi produsenten en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett til å bruke innholdet og/eller databasene som er tilgjengelige innenfor rammen av vanlig bruk av nettportalen for de formål som er nevnt i punkt 3.1. Hver handling med kopiering, lagring til filer, elektronisk databehandlingsutstyr og/eller lagringsmedia av noe slag og/eller overføring av databaser og/eller innhold, med unntak av mellomlagring på hovedminnet eller harddisken hos produsenten som er teknisk nødvendig under normal hentingsprosess, er ikke tillatt uten uttrykkelig samtykke fra Schüco. Videre skal brukeren være ansvarlig for at tredjeparter ikke får tilgang til databasene og/eller innholdet «uavhengig av hensikten».


Følgende avvikende bestemmelser gjelder for anbudstekster: Tilbudsdokumenter kan benyttes, forutsatt at disse brukes sammen med Schücos produkter i en anbudsinnbydelse. Endring av anbudsteksten til dette formålet er tillatt. Dette gjelder ikke dersom karakteristiske funksjoner påvirkes av dette. Disse må ikke endres.


For programvare som produsenten bruker via nettportalen og/eller i butikkene på datamaskinen, skal Schüco overføre en enkel, ikke-overførbar rett til produsenten for bruk av programvare for de formål som er nevnt i punkt 3.1.


Enhver endring, tilpasning, deling/separering eller annen endring i databasene, innholdet og/eller programvaren (inkludert endring ved hjelp av tilleggsprogrammer, oversettelse, retroaksjon, rekompilering, demontering eller sammenkobling med annen programvare og/eller andre data eller databaser) er ikke tillatt. §69e i tysk lov om opphavsrett forblir upåvirket. Innholdet, databaser og/eller programvare må ikke selges, leies, underlisensieres eller på annen måte gjøres tilgjengelig for tredjeparter mot betaling eller via annen kommersielt bruk. Et brudd på disse bestemmelsene gir Schüco rett til oppsigelse uten varsel og skal medføre plikt til å yte erstatning blant andre forpliktelser (§ 97 i tysk lov om opphavsrett). Videre kan et brudd av denne typen også straffes (lovdekret 106, 107, 108, 108a, 108b i tysk lov om opphavsrett).


4. BRUKERENS FORPLIKTELSER

For at nettportalen skal fungere med et stort antall brukere, må de angitte reglene overholdes. Brukeren er forpliktet til å følge reglene nevnt nedenfor. Produsenten må sørge for at brukeren overholder reglene i punkt 4.


4.1
Nettportalen og dens applikasjoner kan bare brukes til de formål som er oppført i punkt 3.1 setning 1. Eventuell bruk av nettportalen utover disse formålene er forbudt.


4.2
4.2.1
Forstyrring av nettportalens funksjon er forbudt. Det er spesielt forbudt å iverksette tiltak som kan føre til overdreven last på nettportalen eller medføre stor ulempe for andre brukere.


4.2.2
Enhver form for elektroniske angrep på nettportalen (inkludert all maskinvare og programvare som brukes til drift av nettportalen) eller mot enkelte brukere er forbudt. Tiltakene som er oppført nedenfor anses å være elektroniske angrep av slik art:


• Hackingforsøk, dvs. forsøk på å overstyre, omgå eller ugyldiggjøre sikkerhetsmekanismene i nettportalen
• Bruk og/eller formidling av virus, ormer og trojaner
• Brute force-angrep
• Andre tiltak eller prosesser som forstyrrer nettportalen, inkludert all maskinvare og programvare for driften av nettportalen og/eller påfører skade på Schüco eller andre brukere.


4.2.3
Publisering av innhold som er relevant for strafferettslig forfølgelse eller som bryter tredjeparts rettigheter av brukeren, er forbudt. Bruken av nettportalen for brudd på konkurranse- og/eller antitrustloven er også forbudt.


5. KANSELLERING

Kontraktsavtalt bruk av nettportalen kan kanselleres av en av partene med 2 ukers varsel. Retten til å kansellere med god grunn i henhold til § 314 i tysk sivil lov skal forbli upåvirket. Alle kanselleringer må gjøres skriftlig.


6. ANNET

6.1
Schüco forbeholder seg retten til å foreta endringer i bestemmelsene i disse generelle bruksbetingelsene når som helst og uten å begrunne det, under hensyntagen til kravene nedenfor i klausulene 6.1.1 til 6.1.3.


6.1.1
Alle endringer i beskrivelsen av kontraktens punkter, i henhold til vilkårene i paragraf 3, er utelukket fra ovennevnte kraft for å foreta endringer. Schüco skal varsle brukeren om eventuelle endringer i og/eller avvik fra tjenesten som er utlovet og gi brukeren en videreføring av brukerforholdet i samsvar med endringsbetingelsene dersom brukerens interesser påvirkes som følge av disse endringene og/eller avvikene.


6.1.2
Andre endrede bestemmelser som ikke er angitt i pkt. 6.1.1, skal sendes til brukeren via e-post og/eller brev og/eller innenfor rammen av nettportalen før de trer i kraft. Hvis brukeren ikke protesterer mot gyldigheten av de nye generelle bruksvilkårene innen seks uker etter mottak av e-posten, anses de endrede bruksbetingelsene som akseptert. Schüco forplikter seg til å gjøre brukeren oppmerksom på betydningen av seksukersfristen (særlig det faktum at de endrede generelle bruksbetingelsene anses å være akseptert av brukeren ved uteblitt innsigelse innen tidsfristen etter mottak av den nye generelle bruksbetingelsene).


6.1.3
Skulle brukeren protestere mot gyldigheten av de nye generelle bruksvilkårene innen fristen som er angitt i paragraf 6.1.2, kan Schüco kansellere kontraktsforholdet med klienten med en frist på 14 dager.


6.2
For å oppfylle kontrakten og kunne levere kontraktstjenesten, kan Schüco også bruke tredjeparter som såkalte medhjelpere.


6.3
Tredjeparter kan helt eller delvis inngå de rettigheter og forpliktelser som resulterer for Schüco på grunn av denne kontrakten i stedet for Schüco, med forbehold om et varsel på 1 måned. I så fall er brukeren autorisert til å trekke seg fra kontrakten ved kansellering av kontraktsforholdet med Schüco uten å begrunne det.


6.4
De nåværende generelle bruksbetingelsene og kontraktsforholdene mellom Schüco og produsenten er underlagt loven i Forbundsrepublikken Tyskland.


Status per april 2018