Hva leter du etter?
  • Personvern
  • Generelle bruksbetingelser for «Min arbeidsplass» for arkitekter
...
  • Personvern
  • Generelle bruksbetingelser for «Min arbeidsplass» for arkitekter

Generelle bruksbetingelser for «Min arbeidsplass» for arkitekter

Med "Min Arbeidsplass" tilbyr Schüco International KG (heretter "lisensgiver")


• elektroniske kataloger, konstruksjonstegninger, anbudsbesvarelser, godkjenningsdokumenter, arkitekt-informasjon og annet (heretter: "innhold"),
• data og databaser (heretter: "databaser") samt
• forskjellige typer programvare og -verktøy for administrasjon og visning av innholdet og databasene (heretter: "programvare")


til planleggere og arkitekter (heretter "sluttbrukere") for å forenkle arbeidet med bruk og planlegging av lisensgivers produkter.


Bruken av dette tilbudet forutsetter samtykke til disse bruks- og lisensbetingelsene:


1. Generelt
Disse generelle bruksbetingelsene gjelder for alt innhold, programvare og/eller databaser som lisensgiver stiller til rådighet i nettportalen, forutsatt at det ikke finnes spesielle betingelser for det aktuelle innholdet, programvaren eller databasen. Hvis det finnes spesielle betingelser for innholdet, programvaren eller databasen, vil de overstyre de generelle betingelsene her.


2. Tilgang
2.1
For å kunne bruke nettportalen må sluttbruker først sende en søknad. Søknadsformularet finnes tilgjengelig på internet. Den som søker må angi e-post adressen sin i søknaden. Når sluttbruker sender inn søknadsformularet, erklærer hen seg samtidig inneforstått med de generelle bruksbetingelsene.


2.2
Lisensgiver kontroller søknaden så snart den kommer inn. Hvis den godkjennes, vil sluttbrukeren motta en melding på den e-post adressen som ble oppgitt i søknaden om at det er opprettet en brukerkonto.


2.3
Tilgangsdataene skal behandles fortrolig og ikke gis videre til utenforstående. Dersom en tredjepart får kjennskap til tilgangsdataene skal lisensgiver informeres umiddelbart.


2.4
Tre feilforsøk på innlogging eller manglende bruk i tre måneder gir lisensgiver rett til å sperre tilgangen.


3. Bruk
3.1
Copyright og bruksrettigheter: Alle rettigheter til innhold, databaser og programvare eies av lisensgiver alene (spesielt alle opphavsrettsbeskyttede og liknende rettigheter, inkl. rettigheter til database og utvidede økonomiske interesser).


3.2
Brukstillatelse: Lisensgiver gir sluttbruker rett til å bruke innholdet, databasen og programvaren til å forenkle arbeidet med bruk og planlegging av lisensgivers produkter. Rettigheten er global og ikke utelukkende; den kan ikke overdras og kan tilbakekalles. Bruk av innholdet, databasen og/eller programvaren til andre formål er uttrykkelig forbudt. Utover dette er all - helt eller delvis, varig eller midlertidig - kopiering (unntatt å lage en maskinlesbar sikkerhetskopi av programvaren), spesielt lagring i filer, EDB-systemer og/eller på lagringsmedium uansett type og/eller videreformidling av innholdet, programvaren og/eller databasen, med unntak av mellomlagring i arbeidsminne av tekniske årsaker, eller på sluttbrukers harddisk, ikke tillatt uten uttrykkelig godkjenning fra lisensgiver. Sluttbruker skal påse at tredjeparter - uansett årsak - ikke får tilgang til innhold, databaser og/eller programvare.


3.3
Bruksbegrensning: All omarbeiding (inkl. oversettelse, bearbeiding, arrangering, deling, utskilling, modifisering med add-on programmer, tilbakeutvikling, dekompilering, disassemblering og/eller forbindelse med annen programvare og/eller andre data eller databaser) av programvaren og/eller annen bearbeiding/modifisering av innholdet, databasene og/eller databaseelementer er forbudt; § 69e i tysk UrhG berøres ikke av dette. Videre er det forbudt å offentliggjøre (trådløst eller på annen måte) innholdet, databasene, programvaren og/eller tilgangsdataene på en slik måte at tredjepart kan skaffe seg tilgang. Innholdet, databasene og/eller programvaren skal ikke brukes, videreformidles, selges, leies eller lisensieres ut eller på annen måte stilles til rådighet for tredjepart, mot betaling eller ikke, varig eller begrenset; avtalepartenes plikter og rettigheter kan heller ikke overdras. Sluttbruker forplikter seg til å påse at de av hens medarbeidere og andre tilknyttede personer som har tilgang til innholdet, databasene og/eller programvaren overholder alle plikter som avtalen medfører - spesielt pliktene som fremgår av punktene 1 til 3. Videre forplikter sluttbruker seg til å påse at ingen får tilgang til innhold, databaser og/eller programvare. Hvis sluttbruker blir kjent med at innholdet, databasene og/eller programvaren brukes eller behandles i strid med denne avtalen, skal hen gjøre alt som er mulig for å hindre avtalebruddet og umiddelbart informere lisensgiver. Brudd på disse bestemmelsene gir lisensgiver rett til øyeblikkelig oppsigelse av avtalen og å trekke tilbake brukstillatelsen; det kan også medføre krav om skadeserstatning. Lisensgiver forbeholder seg alle rettigheter utfra denne avtalen og gjeldende lover; forøvrig gjøres sluttbruker oppmerksom på at brudd på disse bestemmelsene også kan innebære lovbrudd (§§ 106, 107, 108, 108a, 108b tysk UrhG).


4. Sluttbrukers forpliktelser
For at en nettportal med mange brukere skal kunne fungere, må visse regler overholdes strengt. Sluttbruker er forpliktet til å etterkomme reglene i punkt 4.


4.1
Bruken av nettportalen og programmene den inneholder skal kun skje til de formål som står oppført i punkt 3.1, setn. 1. All bruk av nettportalen utover dette, anses som ikke forskriftsmessig.


4.2
4.2.1
Forstyrrende bruk av nettportalen er forbudt. Spesielt gjelder dette handlinger som medfører sterk belastning av portalen eller som kan påføre andre sluttbrukere en urimelig belastning.


4.2.2
Alle typer elektroniske angrep på nettportalen (inkl. all program- og maskinvare som brukes for å drifte portalen) eller enkelte sluttbrukere er forbudt. Følgende handlinger anses som elektroniske angrep:


• Hackingforsøk, dvs. forsøk på å omgå sikkerhetsmekanismene i nettportalen eller å sette dem ut av kraft på annen måte,
• bruk av og/eller distribusjon av virus, trojanere osv.,
• brute-force angrep,
• andre tiltak eller handlinger som påvirker nettportalen eller maskin- og programvaren som brukes og/eller kan skade Schüco eller sluttbrukerne.


4.2.3
Sluttbrukers publisering av straffbart innhold/innhold som kan skade en tredjepart er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å bruke nettportalen til formål som strider mot konkurranse- eller kartellrett.


5. Garanti
Med tanke på mengden innhold, databaser og programvare som finnes i nettportalen, kan vi ikke garantere at det ikke sniker seg inn feil - uansett hvor nøye vi forsøker å unngå dem. Vi kan altså ikke garantere at alt er riktig. Med dagens tekniske kunnskapsnivå er det umulig helt å utelukke at det oppstår feil i programvare eller databaser. Sluttbruker må derfor treffe tiltak for tilfeller der programvaren helt eller delvis ikke fungerer som den skal. Denne avtalen pålegger ikke lisensgiver noen forpliktelse til garanti eller skadeerstatning. Lisensgiver og sluttbruker er overens om at bruken av programvare-databasen og innholdet ikke erstatter faglig rådgivning.


6. Oppsigelse
Avtalen om bruk av nettportalen kan sies opp av begge parter med 2 ukers frist. Rett til oppsigelse av en viktig årsak iht. (tysk) § 314 BGB berøres ikke av dette. En oppsigelse må være skriftlig / ha tekstform.


7. Annet
7.1
Lisensgiver forbeholder seg retten til når som helst, uten begrunnelse, å endre bestemmelser i disse generelle bruksbetingelsene, under hensyn til bestemmelsene i punkt 7.1.1 til 7.1.3.


7.1.1
Uttrykkelig unntatt fra ovenstående rett til endringer er endringer i beskrivelsen av avtaleobjektet i punkt 3 i disse bruksbetingelsene. Lisensgiver skal informere sluttbruker om eventuelle endringer og/eller avvik fra tjenesten som ble lovet, og tilby hen å fortsette bruken til de nye betingelsene dersom endringene og/eller avvikene gjør at sluttbrukers interesser påvirkes.


7.1.2
Andre endringer, som ikke omfattes av punkt 7.1.1, skal meddeles sluttbruker i e-post og/eller brev og/eller i nettportalen. Dersom sluttbruker ikke motsetter seg de nye generelle bruksbetingelsene innen seks uker etter at e-posten ble mottatt, anses de nye bruksbetingelsene som godkjent. Lisensgiver forplikter seg til å gjøre sluttbruker spesielt oppmerksom på seksukersfristen (og spesielt at de nye bruksbetingelsene anses som godkjent hvis hen ikke klager innen fristens utgang).


7.1.3
Hvis sluttbruker klager på gyldigheten av de nye generelle bruksbetingelsene innen fristen som angis i punkt 7.1.2, har lisensgiver rett til å si opp avtalen med en frist på fjorten dager.


7.2
For å oppfylle sine avtaleforpliktelser om å levere spesielle tjenester kan Schüko gjøre bruk av utenforstående kontraktsmedhjelpere.


I stedet for lisensgiver kan en tredjepart helt eller delvis tre inn i Schükos sted i de rettigheter og plikter som fremkommer av denne avtalen - under forutsetning av at det informeres om dette en måned på forhånd. I et slikt tilfelle har sluttbruker rett til å si opp avtalen med Schüko uten å oppgi noen grunn.


7.4
Disse generelle bruksbetingelsene og andre avtaleforhold mellom lisensgiver og sluttbruker underligger utelukkende tysk rett. Verneting for tvister i sammenheng med denne avtalen er Bielefeld, forutsatt at sluttbruker er en profesjonell aktør.
 

Siste revisjon: Juni 2019