Schüco Search
...

Κλιματική Προστασία

Στόχος μας: Μηδενικές εκπομπές

Μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2040

Η προστασία του κλίματος είναι ένα από τα κύρια μέρη της στρατηγικής μας για την αειφορία. Σε συνεργασία με το WWF, έχουμε αναπτύξει επιστημονικούς στόχους προστασίας του κλίματος που θα συμβάλουν στον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στον 1,5 βαθμό, σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού. Ως εκ τούτου, στοχεύουμε να μην παράγουμε πλέον εκπομπές που είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον έως το 2040. Ονομάζουμε το συνοδευτικό έργο «Μηδενικές Εκπομπές».

Φιλόδοξοι κλιματικοί στόχοι – υποστηριζόμενοι από την επιστήμη

Η Schüco Γερμανίας καταγράφει συστηματικά τις εκπομπές της εταιρείας που σχετίζονται με το κλίμα από το 2011: το λεγόμενο αποτύπωμα άνθρακα. Η βάση για τους φιλόδοξους στόχους μας είναι ένα ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, το οποίο παρουσιάσαμε στην έκθεσή μας για τη βιωσιμότητα 2017-2018 – ως μία από τις λίγες εταιρείες στον κατασκευαστικό κλάδο που το πράττουν. Οι απόλυτες μειώσεις στα ισοδύναμα CO2 πίσω από τους στόχους έχουν ελεγχθεί από την πρωτοβουλία SBTi (Science Based Targets) και έχουν αναγνωριστεί ως επιστημονικά βασισμένες. Αυτό σημαίνει ότι πληρούν το επίπεδο απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές που ορίζουν οι επιστήμονες του κλίματος προκειμένου να τηρηθεί το όριο του 1,5°. Η Schüco εντάσσεται έτσι στις τάξεις των πρωτοπόρων γερμανικών επιχειρήσεων με στόχους για το κλίμα που είναι πιο φιλόδοξοι από αυτούς που θέτει η γερμανική κυβέρνηση.

Σχετικά με το εταιρικό αποτύπωμα άνθρακα (Γερμανία)

Σχετικά με το εταιρικό αποτύπωμα άνθρακα (Γερμανία)

Καταγράφοντας τακτικά και συστηματικά το εταιρικό μας αποτύπωμα άνθρακα για τη Γερμανία, θέτουμε τα θεμέλια για τη μείωση των εκπομπών CO2 και τη βελτίωση της ενεργειακής και περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η βάση για τη συλλογή δεδομένων είναι το πρότυπο DIN EN ISO 14064. Τα δεδομένα από τη διοίκηση και την παραγωγή (κατανάλωση ενέργειας, νερό και λύματα), την επιμελητεία μεταφορών (εσωτερικά και εξωτερικά), επαγγελματικά ταξίδια, ταξίδια από και προς την εργασία, καθώς και κατανάλωση χαρτιού και εκτύπωση ενσωματώνονται στο ισοζύγιο. Οι αριθμοί επαληθεύονται από το TÜV NORD CERT και επιβεβαιώνονται με την έκδοση πιστοποιητικού. Μέχρι το 2016, οι συνολικές εκπομπές που σχετίζονται με το κλίμα βυθίστηκαν στους 27.888 τόνους ισοδύναμου CO2. Από το 2017 έως το 2019, εν τούτοις, η Schüco σημείωσε αύξηση για τις γερμανικές εγκαταστάσεις της. Ο λόγος για αυτήν την εξέλιξη είναι η επέκταση των μεταφορών που σχετίζεται με την ανάπτυξη της εταιρείας καθώς και η αύξηση των επαγγελματικών ταξιδιών λόγω του μεγαλύτερου αριθμού εργαζομένων.


Οι επιτυχίες μας

Πριν αναπτύξει τους στόχους της για την προστασία του κλίματος, η Schüco έχει ήδη εφαρμόσει διάφορα μέτρα με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Για παράδειγμα, εισήχθη ένα σύστημα παρακολούθησης κτιρίων σε όλες τις τοποθεσίες, η θέρμανση σε μεγάλα τμήματα των κεντρικών γραφείων στο Bielefeld μετατράπηκε σε τηλεθέρμανση χαμηλότερων εκπομπών και εισήχθησαν νέα εργαλεία διαχείρισης συστήματος για τη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής μεταφορών. Περάσαμε στην πράσινη ενέργεια το 2012. Αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να μειώσουμε τις εκπομπές που σχετίζονται με την ενέργεια σε λιγότερο από το 10% της προηγούμενης τιμής. Συνολικά, αυτά τα μέτρα μας επέτρεψαν να μειώσουμε το αποτύπωμα άνθρακα κατά 55% από το 2011.

Σχετικά με την πρωτοβουλία Επιστημονικών Στόχων

Σχετικά με την πρωτοβουλία Επιστημονικών Στόχων

Η πρωτοβουλία Science Based Targets αναπτύχθηκε μέσω μιας συνεργασίας μεταξύ του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ, του WWF, του World Resources Institute και του μη κερδοσκοπικού οργανισμού CDP. Η πρωτοβουλία ζητά τον καθορισμό επιστημονικά τεκμηριωμένων στόχων για το κλίμα και υποστηρίζει τις εταιρείες στη μετάβαση σε μια οικονομία χωρίς άνθρακα αξιολογώντας ανεξάρτητα τους στόχους που έχουν θέσει. Εκτός από τη Schüco, περισσότερες από 1000 εταιρείες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του SBTi για τη θέσπιση επιστημονικών στόχων για το κλίμα που είναι σε αρμονία με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού για περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 1,5°C ή σημαντικά κάτω από τους 2°C.

Ολιστική εξοικονόμηση εκπομπών

Οι εξοικονομήσεις σε ισοδύναμα CO2 που θέλει να επιτύχει η Schüco έως το 2040 αφορούν τρεις τομείς, οι οποίοι είναι γνωστοί ως Scopes (Πεδία). Με απλά λόγια, το Πεδίο 1 σχετίζεται με εκπομπές που παράγουμε εμείς οι ίδιοι μέσω της κατανάλωσης ενέργειας στη Schüco. Το πεδίο 2 σχετίζεται με την ενέργεια που χρησιμοποιούμε, π.χ. ηλεκτρική ενέργεια που χρειαζόμαστε για φωτισμό ή το υλικό πληροφορικής μας. Το πεδίο 3 είναι ο πιο απαιτητικός τομέας και καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων μας. Αυτό περιλαμβάνει ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού καθώς και την κατασκευή, χρήση και διάθεση των προϊόντων μας. Το 99% των εκπομπών εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 3, το 86% των οποίων είναι αγορασμένα αγαθά και υπηρεσίες. Αυτό σημαίνει ότι η Schüco έχει άμεση επιρροή σε ένα πολύ μικρό μέρος των εκπομπών της και οι στόχοι για την προστασία του κλίματος μπορούν να επιτευχθούν μόνο σε πολύ στενή συνεργασία με τους προμηθευτές. 

Παρούσα κατάσταση

Μεταξύ 2017 και 2019, το απόλυτο ποσό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη Γερμανία αυξήθηκε σε όλα τα Πεδία, παρά την τάση προς χαμηλότερη ενεργειακή ένταση. Ο κύριος λόγος αυτής της εξέλιξης είναι η επέκταση των μεταφορών που σχετίζεται με την ανάπτυξη της εταιρείας καθώς και η αύξηση των ταξιδιών που σχετίζονται με την εργασία λόγω του μεγαλύτερου αριθμού εργαζομένων. Όταν ληφθεί υπόψη παγκοσμίως, από το 2019 το απόλυτο ποσό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου επηρεάζεται επίσης από μια πιο ακριβή βάση υπολογισμού που εισήχθη από τη Schüco για την επεξεργασία των επιστημονικών στόχων για το κλίμα. Αντί να βασιζόμαστε στις μέσες ευρωπαϊκές τιμές από τα EPD («δεδομένα βιβλιογραφίας»), λάβαμε υπόψη τα πραγματικά δεδομένα εκπομπών («πρωτεύοντα δεδομένα») για διατομές αλουμινίου που διατίθενται από τις μεγαλύτερες διελάσεις. Αυτά τα στοιχεία είναι ελαφρώς, και μερικές φορές σημαντικά, πάνω από τις μέσες τιμές που χρησιμοποιήθηκαν προηγουμένως. 

Λόγω της πανδημίας του Covid-19, η αντίθετη τάση παρατηρήθηκε το 2020, με τις μετακινήσεις εργασίας από το προσωπικό πωλήσεων (Πεδίο 1) και τα επαγγελματικά ταξίδια και τα διανυόμενα χιλιόμετρα (Πεδίο 3) να έχουν μειωθεί σημαντικά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι εκπομπές του πεδίου 1 να μειωθούν κατά 10% σε περίπου 9800 t CO2e και εκπομπές του πεδίου 3 κατά σχεδόν 6% σε 1.780.000 t CO2e, που είναι 5,8% χαμηλότερο από το 2019.

Αντιμετωπίζοντας μαζί τις προκλήσεις

Γνωρίζουμε τις τεράστιες δυνατότητες στον κατασκευαστικό κλάδο: απαιτείται επειγόντως φιλική προς το περιβάλλον κατασκευή προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Συμφωνίας του Παρισιού. Θέλουμε να δώσουμε ένα καλό παράδειγμα με τους φιλόδοξους στόχους μας για την προστασία του κλίματος και να προωθήσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη στον κλάδο. Σε συνεργασία με το WWF, αυτοί οι στόχοι θα μετατραπούν σε συγκεκριμένα μέτρα και θα εδραιωθούν σταθερά στην καθημερινή μας εργασία. Ως ανεξάρτητος οργανισμός προστασίας του περιβάλλοντος, το WWF όχι μόνο υποστηρίζει την περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή των μέτρων μας, αλλά ελέγχει επίσης πόσο αποτελεσματικά είναι. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκόπιμα για μια λύση.

Σαφώς τεκμηριωμένη βιωσιμότητα

Εκθέσεις για την βιωσιμότητα

Με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του διεθνώς καθιερωμένου προτύπου της Global Reporting Initiative (GRI), οι αναφορές βιωσιμότητας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης της βιωσιμότητας στη Schüco, εξισορροπεί τις οικονομικές, οικολογικές και κοινωνικές δραστηριότητες της εταιρείας και καθορίζει τους στόχους για το μέλλον.

Το κίνητρό μας, η συνεισφορά μας

Φυλλάδια για την βιωσιμότητα

Μάθετε περισσότερα για τα μέτρα της βιωσιμότητας, τα οποία η Schüco δεσμεύεται να αντιμετωπίσει στις παγκόσμιες προκλήσεις της εποχής μας.