Co hledáte?

FAQ

Často kladené otázky

1. Jaká je definice udržitelnosti, kde k tomu mohu získat další informace?

1. Jaká je definice udržitelnosti, kde k tomu mohu získat další informace?

1. Jaká je definice udržitelnosti, kde k tomu mohu získat další informace?
Dobré informace na téma udržitelné stavitelství nabízí webové stránky Spolkového ministerstva pro dopravu, stavitelství a rozvoj měst:
http://www.nachhaltigesbauen.de/nachhaltiges-bauen/informationsportal-nachhaltiges-bauen.html
Zde jsou podrobně a srozumitelně popsány tři základní pilíře udržitelnosti související s budovami: ekologie, ekonomie a sociálně-kulturní aspekty.

2. Existují rozdílné certfikační systémy pro budovy?

2. Existují rozdílné certfikační systémy pro budovy?

Po celém světě existuje celá řada nejrůznějších certifikačních systémů. Vyvinuty byly z různých iniciativ a řadu z nich lze použít jen regionálně. Přední z nich jsou globálně používané systémy LEED, BREEAM a DGNB. Na francouzském trhu je čelním systémem HQE.
Tři největší systémy mají rozdílné klíčové body. S jejich sblížením se zatím nepočítá. Architekti, projektanti a výrobci musí při plánování a realizaci stavby povinně zohlednit příslušné požadavky. Ve finále si příslušný certifikační systém pro svůj objekt volí stavebník.

3. Jaké požadavky pro fasády a okna je nutno zohlednit u certifikovaných budov?

3. Jaké požadavky pro fasády a okna je nutno zohlednit u certifikovaných budov?

U všech systémů pozitivně působí vysoká energetická efektivita. Další požadavky systémů jsou pak specifikovány pomocí příslušných kritérií. Certifikační instituty a projektanti poté transformují požadavky příslušného objektu do specifikace výkonů. Jelikož je tento systém velmi závislý na konceptu budovy a požadovaném kvalitativním stupni, nelze vynášet paušální výroky. Zkušenost ukazuje, že systémy Schüco jsou velmi vhodné pro certifikované objekty.

4. Je zapotřebí speciální dokumentace?

4. Je zapotřebí speciální dokumentace?

Stále více jsou jako doplňující podklady vyžadovány údaje o ekologických dopadech příslušných výrobků. Schüco k tomuto účelu poskytuje příslušné EPD (Environmental Product Declarations) z   SchüCalu pro hliníkové systémy, a pro plasty pak v branži běžně používané vzorky EPD. Speciálně u LEED jsou požadovány informace ohledně regionality a podílu recyklace.

5. Jak lze hodnotit okenní materiály hliník, plast a dřevo v ohledu jejich udržitelnosti?

5. Jak lze hodnotit okenní materiály hliník, plast a dřevo v ohledu jejich udržitelnosti?

Na konci životní fáze fasádního pláště je důležitý proces demontáže a recyklace. Dřevo je principiálně obnovitelný materiál, okenní dřevěné rámy musí být po demontáži spáleny či uloženy na skládce. Stará plastová okna jsou již dlouho recyklována organizací Rewindo a znovu používána k výrobě nových okenních profilů. Pro recyklaci starých hliníkových oken a fasád vznikla v roce 2011 z certifikovaných firem v Německu výkonná recyklační organizace pod hlavičkou A/U/F. Ze starého hliníku jsou opět vyráběny velmi kvalitní profily, tento proces lze libovolně často opakovat a je velmi energeticky efektivní. Všechen jednou zabudovaný hliník tak představuje materiálový, hodnotový a energetický zásobník pro budoucí generace, který lze pomocí recyklace nezčetněkrát použít, aniž by došlo ke snížení jeho jakosti a vlastností. Všechny tři materiály jsou ve výsledku z ekologického hlediska pro okna prakticky rovnocenné. Plastové okenní systémy nabízí ekonomické a hliníkové pak funkční a designové výhody.

Cradle to Cradle® (C2C)

6. Co znamená Cradle to Cradle (C2C)?

6. Co znamená Cradle to Cradle (C2C)?

Cradle to Cradle znamená anglicky “od zrození ke zrození” a popisuje koloběh materiálů v uzavřených, potenciálně nekonečných cyklech. V podstatě jde o to, aby se materiály již nestávaly „odpadem“, ale aby všechny obsažené látky po době jejich použití opět sloužily jako základní složky dalšího biologického nebo technického cyklu. Předpokladem je toxikologická nezávadnost všech složek - a ztvárnění produktu, které zajišťuje oddělitelnost jednotlivých složek. Formulováno jinak: Cradle to Cradle je vědeckým základem pro provádění cirkulačního hospodářství ve stavebním průmyslu.

7. K čemu je certifikace C2C?

7. K čemu je certifikace C2C?

Institut Cradle to Cradle Products Innovation Instituts C2CPII se sídlem v San Francisku (USA) vytvořil komplexní systém hodnocení, podle kterého lze vyvíjet, kvalifikovat a certifikovat produkty, které splňují požadavky C2C. V posledních letech neustále roste poptávka po certifikaci budov (LEED, BREEAM, DGNB), mimo to roste i poptávka po udržitelných materiálech a produktech. C2C je certifikace produktů, která představuje nezávislé stvrzení kvality těchto produktů. Certifikát je platný mimo jiné také jako doklad o nepřekračování škodlivých emisí během montáže, používání a demontáže, a může sloužit jako podklad pro výběrová řízení, která vyžadují aspekty udržitelnosti. Produkty s certifikací C2C se také již započítávají do LEED, BREEAM a DGNB.


Pro EU představuje přechod na cirkulační hospodářství ústřední budoucí strategii evropského hospodářství, která je mimo jiné od roku 2015 podporována balíčkem Circular Economy. Prokazatelně recyklovatelné produkty proto budou mít do budoucna větší význam např. v rámci vypisování veřejných zakázek.

8. Čím se vyznačuje produkt s certifikací C2C?

8. Čím se vyznačuje produkt s certifikací C2C?

Produkty s certifikátem Cradle to Cradle jsou analyzovány z toxikologického hlediska a jsou recyklovatelné ve vysoké kvalitě. V závislosti na úrovni certifikace (základní, bronzová, stříbrná, zlatá nebo platinová) bylo zkoumáno a optimalizováno 75, 95 nebo 100 hmotnostních procent obsažených složek a tím na konci životního cyklu zajištěny řádné procesy recyklace. Schüco musí zároveň prostřednictvím svých dodavatelů prokázat, že u všech komponent byly dodrženy mezní hodnoty a vyloučeny zakázané látky - zcela dle požadavků C2CPII. V tomto směru se zkoumá až na úroveň chemických substancí (100 ppm). Standard C2C kromě toho při výrobě produktů vyžaduje používání obnovitelných energií, zodpovědné nakládání s vodou a vysoké sociální standardy. Produkty s certifikací C2C jsou tak prokazatelně lepší pro lidi i životní prostředí, a jsou o krok napřed na cestě k cirkulačnímu hospodářství.

9. Jak taková certifikace probíhá?

9. Jak taková certifikace probíhá?

Certifikát je udělován nezávislým institutem Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII) se sídlem v San Francisku. K tomu musí Schüco prokázat, že byly splněny všechny požadavky certifikačního standardu, musí to mít důkladně zdokumentované a poskytnout veškeré důkazy a výsledky zkoušek. Všechny podklady jsou certifikačnímu orgánu poskytovány prostřednictvím zkoušky o shodě. Certifikát je vydáván pouze tehdy, jsou-li splněny všechny požadavky. Kromě toho je každé dva roky vyžadována opětovná certifikace. 


Jelikož testování použitých látek zasahuje hluboce do dodavatelského řetězce a složení materiálu je zkoumáno až na 100 ppm (0,01%), je nutné zapojení všech dodavatelů a subdodavatelů. 


Dodavatelé přitom mohou chránit svá obchodní tajemství - například výrobní procesy - zabezpečením důvěrných informací prostřednictvím dohod o mlčenlivosti (anglicky Non-Disclosure Agreements, NDA). Pokud jsou objeveny látky, které nesplňují přísné požadavky normy C2C, musí být nahrazeny jinými. Tento proces optimalizace produktu je důležitou součástí certifikace C2C.  


Na auditech, optimalizacích a celém procesu certifikace spolupracuje Schüco s EPEA Internationale Umweltforschung z Hamburku a Drees & Sommer SE.

10. Jaký je rozdíl mezi recyklací v obecném smyslu a v rámci C2C?

10. Jaký je rozdíl mezi recyklací v obecném smyslu a v rámci C2C?

Recyklace prováděná v současnosti je obvykle „downcycling“. To znamená, že při procesu recyklace materiálů dochází ke ztrátě jejich technické kvality. Například okenní sklo se v současnosti nerecykluje zpět na vysoce kvalitní okenní sklo, nýbrž se většinou mění na obalové sklo nebo jiné podřadné výrobky, dokud nakonec neskončí na skládce; minerální suť se používá do silničních podkladů místo toho, aby byla znovu použita pro stavební stěny a základy. Recyklace podle principu Cradle to Cradle má naopak zajistit, aby všechny materiály mohly cirkulovat ve stejné původní kvalitě. Tímto způsobem mohou být trvale zachovány hodnoty, které byly vytvořeny ve výrobních a zušlechťovacích procesech.


Kromě iniciativy C2C se proto Schüco intenzívně angažuje také v Iniciativitě A/U/F, aby byl udržitelně zlepšen cirkulační cyklus v oblasti výroby oken a fasád.

11. Čím se C2C liší od ostatních certifikátů?

11. Čím se C2C liší od ostatních certifikátů?

Certifikace Cradle to Cradle se oproti podnikovým certifikacím, jako je např. ISO 14001 (environmentální management), nebo certifikacím budov, jako DGNB, vztahuje více ke konkrétním produktům. Podle ISO 14024 odpovídá certifikace C2C Prohlášení o životním prostředí „typu I“, jenž je srovnatelné s deklaracemi Modrý anděl (Blaue Engel) nebo natureplus. To znamená, že definovaná kritéria jsou kontrolována a ověřována externími odborníky a výsledky jsou prostřednictvím certifikátu prezentovány jako kvalitativní a ověřitelné informace - v tomto případě ve stupních základního, bronzového, stříbrného, zlatého nebo platinového hodnocení. Na rozdíl od EPD (Environmental Product Declaration), což je environmentální prohlášení „typu III“, které lze vydat pro každý produkt, se certifikace C2C uděluje pouze produktům, které splňují vysoké standardy C2C pro zdravotnost a recyklovatelnost materiálů a také požadavky ohledně energií, nakládání s vodou a sociálních standardů.

12. Které produkty / systémy Schüco již mají certifikaci C2C?

12. Které produkty / systémy Schüco již mají certifikaci C2C?

Produkty s bronzovou C2C:  

Vytvořili jsme stavebnicový systém, který umožňuje plánování oken, dveří a fasádních systémů v konstrukčním softwaru SchüCal podle bronzového standardu C2C. Z certifikovaných komponentů je možno skládat kompletní produkty šité na míru příslušným stavebním projektům, ty pak získají osvědčení C2C. Používají se systémy Schüco AWS, Schüco ADS SimplySmart a Schüco FWS, které dosáhly bronzového standardu C2C.

Do konce roku 2017 bude stavebnicový systém optimalizován na stříbrnou úroveň. 

Produkty se stříbrnou C2C:  

Stříbrný certifikační standard C2C dosud získaly tři produkty: Schüco FWS 50.SI, Schüco AWS 75.SI+ a Schüco AWS 65 NL. 

13. Jakou podporu mi nabízí při použití SchüCal?

13. Jakou podporu mi nabízí při použití SchüCal?

Plánovací, kalkulační a objednávací software SchüCal umožňuje již dnes pohodlné C2C-ověření konečných produktů Schüco. Několikerým kliknutím zkontrolujete, zda má konfigurovaný element certifikaci C2C. Základem ověření jsou vždy stávající certifikáty jednotlivých produktů a stavebnicových systémů.

14. Budou do budoucna certifikovány další produkty Schüco?

14. Budou do budoucna certifikovány další produkty Schüco?

Ano! Schüco vyvinulo mapu C2C pro strukturování procesu neustálého zlepšování. Počátkem roku 2018 by měla být k dispozici stavebnice C2C na stříbrné úrovni. V budoucnu by měly být podle C2C certifikovány všechny hliníkové systémy Schüco. Kritéria C2C jsou také postupně integrována do vývoje nových produktů a dalších kategorií produktů. Spolupracovníci Schüco jsou intenzivně zaškolováni do tohoto tématu.

15. Co mohu dělat, pokud můj plánovaný systém dosud nemá certifikaci C2C?

15. Co mohu dělat, pokud můj plánovaný systém dosud nemá certifikaci C2C?

Pokud je v projektu vyžadována certifikace C2C a plánování neumožňuje použít vhodné produkty s certifikací C2C, existuje možnost individuální certifikace. Ta je však cenově a časově velmi náročná. U speciálních konstrukcí z hliníkových profilů výdaje nejsou tak enormní, neboť standardní hliníkové systémy Schüco jsou již certifikovány. Kontaktujte nás v této záležitosti.

Kontakt

Máte dotazy k trvalé udržitelnosti u Schüca?

Použijte prosím náš kontaktní formulář.