Co hledáte?
Udržitelnost od samého počátku

Cradle to Cradle®

Stavět znamená předvídat mnoho let dopředu. Budovy, které projektujeme v současnosti, určují, jak budou žít a pracovat budoucí generace. Cradle to Cradle je proto nedělitelnou součástí našeho konceptu 360°- udržitelnosti. Nemovitosti, které jsou založeny na principu „Cradle to Cradle“ (volně od zrození do zrození), splňují již dnes standardy budoucnosti – a slouží současně jako zásobárny drahocenných materiálů.

Filosofie Cradle to Cradle je základem vývoje všech produktů značky Schüco. Dosavadních 43 stříbrně certifikovaných systémů staví Schüco do čela těch, kteří realizují své stavební záměry na principu C2C. Všechny tyto systémy Schüco s certifikací C2C jsou standardně k dostání bez příplatku a již dnes splňují všechny standardy zítřka. Všechny nemovitosti postavené na principu C2C jsou proto progresivnější a ekonomičtější, než běžné budovy.

„Udržitelnost není trend, nýbrž postoj. To se odráží ve všech oblastech našeho podnikání. Schüco je ve stavební branži považováno za průkopníka nejen v oblasti udržitelnosti, ale také ve vývoji produktů s certifikací C2C. Předpokládáme, že poptávka po těchto certifikátech bude do budoucna výrazně růst. Neboť žádný jiný systém nepokryje požadavky udržitelnosti na produktové úrovni obšírněji a konsekventněji.“

Andreas Engelhardt, osobně ručící společník Schüco International KG

Revoluční koncept

Příroda byla kmotrem průkopnického designového konceptu, který vytvořili dva vědci, Prof. Dr. Michael Braungart a William McDonough: filosofie C2C vnímá všechny materiály jako živné látky v uzavřeném biologickém či technickém koloběhu. Tato formulace zcela přesahuje rovinu záměrů běžné recyklace, neboť materiály zůstávají zachovány v jejich základní kvalitě a nevzniká žádný odpad.

Produkty a výrobní procesy Cradle-to-Cradle vyžadují zcela nový přístup a komplexní progresivní plánování – od výroby ze základní suroviny přes fázi užívání produktu až po jeho demontáž, zpracování a opětovné použití coby základní suroviny. Základní předpokladem přitom je, aby všechny materiály prokazatelně neobsahovaly žádné škodlivé látky a jejich výroba probíhala za využití obnovitelných energií, díky čemuž budou neškodné jak člověku, tak i životnímu prostředí.

Cradle to Cradle Certified© is a registered trademark of the Cradle to Cradle Products Innovation Institute.
Cradle to Cradle Certified© is a registered trademark of the Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Kritéria C2C

Pro získání certifikace C2C Certified™ Product Standard jsou produkty hodnoceny podle pěti obsáhlých kritérií. Všechny kritéria mají stejnou váhu, avšak kritérium zdravotnost materiálu má obzvláštní význam: obsahuje-li materiál přísady, které jsou uvedeny v seznamu tzv. "Banned List", nebude certifikát udělen. U každého hodnotícího kritéria lze dosáhnout jedné z pěti úrovní certifikace: základní, bronzové, stříbrné, zlaté či platinové. Výsledek je zadokumentován na výsledkové listině Scorecard. Celkový výsledek příslušného produktu se řídí podle nejhůře hodnoceného kritéria.

Zdravotní nezávadnost materiálu

Zdravotní nezávadnost materiálu

Zdravotní nezávadnost materiálu u použitých látek

Na prvním místě je zdraví a bezpečnost člověka a přírody. Výrobci by proto měli zjišťovat obsah látek a toxikologicky je vyhodnocovat, dodržovat mezní hodnoty, nepoužívat zakázané látky a nahrazovat problematické látky nezávadnými.

Koloběh materiálu

Koloběh materiálu

Recyklovatelnost produktu v technickém nebo biologickém koloběhu

Výrobci jsou povinni vyrábět produkty s vysokým potenciálem opětovného použití. Tyto produkty musí být schopné dobré recyklace, obsahovat velký podíl druhotných surovin pro implementaci do recyklačních procesů.

Obnovitelné energie

Obnovitelné energie

Využívání obnovitelných energií

Cílem je využívání obnovitelných zdrojů energie. Za tímto účelem by výrobci měli zaznamenávat emise skleníkových plynů, k produkci používat obnovitelné energie a emise způsobené spotřebou energií kompenzovat příslušnými certifikáty.

Vodní hospodářství

Vodní hospodářství

Zodpovědné vodní hospodářství

Je důležité svědomitě nakládat s vodními zdroji. Předpokladem je strategie zodpovědného vodního hospodářství, provádění vodních auditů a odstranění problémů s dodáváním a kvalitou vody.

Sociální odpovědnost

Sociální odpovědnost

Dodržování sociálních standardů

Je třeba respektovat lidskou důstojnost a integritu přírodních systémů. Za tímto účelem je nutno provádět vlastní nebo externí audity, odstranit případné sociální problémy v dodavatelském řetězci a zavést strategii „Positive impact“.

„Pokud chceme pozitivně ovlivnit budoucnost naší planety, musíme přehodnotit také udržitelnost. Cradle to Cradle nahrazuje filosofii ‚méně škod‘ filosofií ‚více užitku‘. C2C se zaměřuje na výrobu inteligentních produktů, které mohou bez ztráty hodnoty nekonečně cirkulovat v technickém koloběhu.

Stavební branže může v rámci této nové změny paradigmatu hrát velmi důležitou roli. Kolem 50 procent celosvětové spotřeby materiálu připadá sektoru výstavby budov. Tuto skutečnost bychom měli uchopit jako šanci pro inovace a vývoj produktů, které je možno kompletně zrecyklovat.”

Prof. Dr. Michael Braungart, spoluzakladatel designového konceptu Cradle to Cradle

Udržitelné plánování

Každá budova je jedinečná. Architekti a projektanti proto potřebují východiska, s jejichž pomocí by mohli flexibilně plánovat a konfigurovat své stavební záměry. Systémové stavebnice Schüco jsou ideální bází pro individuální kombinování okenních, dveřních a fasádních systémů – i s kontrolou jejich kvality a ceny.

Schüco získalo bronzovou certifikaci C2C své systémové stavebnice již v roce 2016. Díky tomu je možné sestavovat kompletní produkty z jednotlivých standardních položek s bronzovou certifikací C2C. V roce 2018 obdržel stavebnicový systém stříbrnou certifikaci C2C. Mezitím získalo stříbrnou certifikaci C2C již 43 systémů.

SchüCal: Konstrukční software SchüCal umožňuje moderní plánování systémových stavebnic s individuální kombinací oken, dveří a fasádních plášťů s certifikací C2C. SchüCal aktuálně zohledňuje také všechny stříbrně certifikované systémy Schüco a kontroluje, zde je k dispozici konfigurace kompatibilní s C2C. Jedním kliknutím lze navíc vygenerovat deklarace ekologických produktů, výpočty U-hodnoty a CE-deklarace výkonu. To poskytuje projektantům fasád a architektům maximální architektonickou volnost a spolehlivé plánování jejich udržitelných obvodových plášťů.


Certifikace budov: Produkty s certifikací C2C jsou kladně hodnoceny v rámci systémů certifikace budov LEED a DGNB. Tato certifikace navíc slouží jako doklad v celé řadě dalších standardů Green Building. Schüco podporuje architekty, investory a zpracovatele poskytováním detailních podkladů pro všechny běžné certifikace.

První budovy

První C2C-budovou v Německu je centrála RAG pobočky Světového dědictví UNESCO Zeche Zollverein v Essenu. Je vybavena hliníkovým okenním systémem Schüco AWS 75.SI+ se stříbrnou certifikací. Jednotlivé okenní prvky lze po demontáži či přestavbě kompletně recyklovat a jsou tudíž garancí bezodpadové fasády. Budova RAG získá výhledově platinový certifikát DGNB.

Stříbrně certifikované systémy Schüco

Stříbrnou certifikaci C2C obdrželo 43 systémů Schüco.  Z toho 29 okenních systémů, 6 sloupko-příčkových systémů, 6 dveřních systémů a 2 systémy protisluneční ochrany. Zde si můžete stáhnout jednotlivé certifikáty. 

Okenní systémy

Fasádní systémy

Dveřní systémy

Protisluneční ochrana

AWS 50 NI

FWS 35 PD.HI

AD UP 75

ALB Großlamellen starr

AWS 57 RO

FWS 50.SI

AD UP 75 BL

ALB C-/Z-Lamellen

AWS 65

FWS 50 S.SI

AD UP 90

CSB

AWS 65 RL

FWS 50 SG.SI

AD UP 90.SI

AWS 65 SL

FWS 60.SI

ADS 70 HD

AWS 65 MC

FWS 60 SG.SI

ADS 75 HD.HI

AWS 65 BS

AWS 65 WF

AWS 70.HI

AWS 70 RL.HI

AWS 70 SL.HI

AWS 70 ST.HI

AWS 70 BS.HI

AWS 70 WF.HI

AWS 75.SI+

AWS 75 RL.SI+

AWS 75 BS.HI+

AWS 75 BS.SI+

AWS 75 WF.SI+

AWS 90.SI+

AWS 90 BS.SI+

AWS 120 CC.SI

AWS 65 VV

AWS 70 VV.HI

AWS 75 VV.SI+

AWS 90 VV.SI+

AWS 90.SI UZD

AWS 75 SI+ RAG

AWS 65 NL

Bronzově certifikované systémy Schüco

Čtyři systémy Schüco byly certifikovány bronzovým certifikátem C2C - 2 okenní systémy, jeden fasádní a jeden posuvný systém. Zde si můžete stáhnout jednotlivé certifikáty


Okenní systémy

Fasádní systémy

Posuvný systém

AWS 114.SI

FWS 60 CV

ASS 77 PD.HI manual

AWS 114 SG.SI

„Od počátku nového tisíciletí se intenzivně zabýváme otázkou, jak by mohla vypadat architektonická řešení udržitelných budov. Mezitím naše úvahy dalece přesáhly původní hlavní téma energetické účinnosti: zvyšující se nedostatek zdrojů vyžaduje holistické vnímání budov v ohledu na jejich kompletní životní cyklus.

DGNB (Německá společnost udržitelného stavitelství) vyvinula v roce 2008 doposud nejkomplexnější certifikační systém pro udržitelné budovy v kontextu ekologických a sociokulturních aspektů. Od vzniku poradního výboru se v něm aktivně podílíme na jeho činnosti. Zaměřili jsme se tak na odpovědné využívání zdrojů. Klíčovou myšlenkou je v tomto ohledu recyklace stavebních produktů.

Designový koncept Cradle to Cradle spojuje tyto zásady do jednoho systému. Proto pro nás bylo logickým krokem uplatnit standard C2C na naše modulární okenní a fasádní systémy.“

Prof. Dr.-Ing. Winfried Heusler, Senior Vice President Schüco International KG

Ověřovat. Plánovat. Pro lepší budoucnost.

Schüco sanační kalkulátor

S pomocí jednoduché kalkulačky si můžete snadno a rychle spočítat ekonomické dopady sanace budovy již od fáze plánování.

Trvalá udržitelnost

Stáhnout si prospekty

Fassade

Podívejte se na aktivity z oblasti trvalé udržitelnosti, kterými Schüco odpovídá na aktuální otázky dneška.