Co hledáte?

Jednotlivá témata

Technologické centrum Schüco v Bielefeldu patří celosvětově k největším testovacím centrům pro okenní, dveřní a fasádní technologie. Garantuje optimalizaci kvality, bezpečnosti a dlouhé životnosti všech produktů značky Schüco. 

Kalibrační laboratoř

Kalibrační laboratoř

Měření na nejvyšší úrovni

Oblast kalibrace je v rámci Technologického centra (TC) rozhraním k ostatním zkušebním oblastem, neboť zde se točí vše kolem zkušební technologie. Tedy kolem (měřících) přístrojů, zkušebních stolic, systémů a softwarů, které se používají v Technologickém centru. Hlavním úkolem této oblasti je kontrola zkušebních prostředků.

Většina kalibrací v rámci kontroly zkušebních prostředků se provádí v naší vlastní kalibrační laboratoři s akreditací DAkkS, která je schopna provádět jak precizní DAkkS-kalibrace, tak i tovární kalibrace, a to se sledovatelnými referenčními normály. Neboť díky kalibrační laboratoři s akreditací DAkkS je TC začleněno pod Fyzikálně technický spolkový institut, nejvyšší německý metrologický ústav. Kalibrace na nejvyšší úrovni je zde prováděna u elektrických měřících veličin (proud, napětí, odpor), mechanických měřících veličin (tlak), termodynamických měřících veličin (teplota, vlhkost) a průtokových měřících veličin (průtok vzduchu a vody).

Stavební akustika

Stavební akustika

Zvuková izolace originálních konstrukčních prvků

Zda zvuková izolace vůči vnějšímu hluku splňuje všechny požadavky, lze - především u složitých fasád - zjistit pouze laboratorním měřením. Navíc spolehlivá zvuková izolace mezi jednotlivými místnostmi může fungovat pouze tehdy, pokud je zabráněno přenosu zvuku vnější fasádou. Schüco dokáže v TC tyto vlastnosti na originálních konstrukčních prvcích přesně zkontrolovat. A pokud jsou zjištěny jakékoliv nedostatky, je určena jejich příčina a příslušný konstrukční prvek je pak na tomto základě adekvátně optimalizován. To je např. zvláště důležité u zvukotěsné izolace flexibilních systémů dělících příček v kancelářských budovách. Protože i po přestavbě interiéru by měla být, zejména v takto důvěrné oblasti, zachována odpovídající zvuková izolace. Pro realistická měření v oblasti stavební akustiky jsou k dispozici čtyři oddělené prostory, které jsou také akusticky separovány od vibrací zbytku TC.

Portfolio stavební akustiky mimo to obsahuje emisní měření stavebních prvků vyzařujících zvuk, jako jsou např. motoricky poháněné ventilátory a kování, jakož i akustická měření v místnosti. Schüco také poskytuje stavebníkům, výrobcům kovových konstrukcí a architektům poradenství v případech složitých stavebně akustických otázek. Schüco mimo to provádí měření přímo na staveništi, kde je nutno zajistit kvalitu výroby a montáže nebo akusticky oddělit jednotlivé řemeslné obory. Kromě toho existují sdružené zkoušky speciálních řešení nebo specifikace proveditelných akustických požadavků.

Zkoušky materiálů a stavebních prvků

Zkoušky materiálů a stavebních prvků

Při ohýbání, tahu a lisování vyjde vše najevo

Vlastní zkoušky komponentů a materiálů jsou u Schüco již tradicí. V roce 1967 byl zahájen zkušební provoz, v roce 1968 pak bylo od Technické univerzity v Berlíně zakoupeno první použité univerzální zkušební zařízení. V současnosti jsou - vedle statických a dynamických tlakových, ohýbacích a tahových zkoušek - prováděny také zkoušky mechanického chování tepelně oddělených profilů nosného rámu a křídla. Zkoušky se provádějí v uzavřené měřící místnosti, a to při pokojové teplotě a v teplotním rozsahu -20°C až + 80°C. Testováno je také stárnutí zkušebních těles za definovaného hmotnostního a teplotního vlivu v časovém intervalu až 1000 hodin.

Lze provádět také zkoušky, pro které nejsou definovány žádné normy. Jedná se například o stanovení zkušebních hodnot pro statický výpočet spojů. Ty jsou zjišťovány podle požadavků zadavatele, a to nejen u stavebních prvků a materiálů, ale často také v oblasti environmentální simulace, nebo je-li to nutné, i v dalších zkušebních oblastech TC.

Zkoušky těsnosti

Zkoušky těsnosti

Ani orkán nemá šanci

Schüco disponuje v TC největším vnitřní zkušebnou fasádních plášťů v Evropě. V nově zbudované hale vysoké 18 m lze testovat kombinované fasádní elementy až o šířce 21 m a výšce 13 m. Díky tomu může Schüco realisticky testovat větší a komplexnější konstrukce než kdykoli předtím. Tato expanze je z dlouhodobého hlediska velkým krokem k uspokojení rostoucích potřeb zákazníků. Kromě hodnocení kvality výroby a montáže umožňují tyto zkoušky posoudit konstrukční kvalitu speciálních řešení hned v jejich rané fázi. Součástí spektra nabídky Schüco jsou také analýzy chyb a široký rozsah poradenských služeb.

Zkoušky těsnosti jednotlivých stavebních elementů či kompletních fasádních elementů v sobě zahrnují zkoušky vodotěsnosti, průvzdušnosti a zatížení tlakem větru. Při testování fasád se m. j. testuje také dynamická vodotěsnost, přičemž je kromě stékající dešťové vody z vnějšku vytvářen silný turbulentní proud vzduchu. Kromě toho lze simulovat a testovat pohyby budov, které by mohly ovlivnit bezpečnost a těsnost fasád (např. pohyby způsobené různými nápory či zemětřesením).

Elektromagnetická kompatibilita

Elektromagnetická kompatibilita

Spolehlivá elektronika a vysoká ochrana budov

Všechny produkty Schüco, které jsou vybaveny vlastními elektronickými součástkami nebo produkty jiných výrobců, musí prokázat svou elektromagnetickou kompatibilitu. To vyžaduje normované testy na odolnost proti rušení a rušivé vyzařování stavebních prvků. Výsledky testů pak zaručují, že nebude nedocházet k závadám ani funkčním poruchám, a že nebudou vyzařovány žádné škodlivé elektromagnetické vlny. Testy třídy ochrany současně kontrolují, zda jsou stavební komponenty dostatečně odolné vůči okolním vlivům, jako např. prachu a vodě, a zda jsou nebezpečné a napětí vodivé součásti dostatečně zabezpečeny vůči okolnímu prostředí. Schüco tak reaguje na intenzivně se rozmáhající používání motorizovaných, řízených a energii produkujících fasád, oken a dveří. Všechny testy se provádějí v rané fázi vývoje, ale také u již dokončených objektů.

Zkoušky třídy ochrany IP zahrnují všechny testy relevantní pro produkty Schüco, jako je ochrana proti stříkající vodě (IPX1, IPX2, IPX3 a IPX4), ochrana proti přístupu k nebezpečným a proud vodivým částem (IP1X, IP2X, IP3X, IP4X), prachuvzdorná ochrana (IP5X a IP6X) a ponorné testy zkušebních vzorků (IPX7 a IPX8). Umožňují jednoznačné posouzení vlastních produktů nebo produktů jiných výrobců a zajišťují spolehlivé provozní vlastnosti.

Mechanika a životnost

Mechanika a životnost

Kvalita na prvním místě

Hlavním tématem Technologického centra Schüco je oblast mechaniky, životnosti a bezpečnosti. Okna a dveře, posuvné systémy, protisluneční clony nebo elektrické pohony se zde zkoušejí vytrvalostními testy. Okna zde přitom dosahují až 20.000 a dveře až jednoho milionu cyklů otevření-zavření. K dispozici jsou moderní zkušební stolice, které umožňují úhel otevření až do 180°. Kromě toho jsou k dispozici dva průmyslové roboty pro složitější pohybové sekvence a typy otevírání. Také jednotlivé dílčí testy okenních klik, komorových převodů, pojezdových kladek a trubkových motorů se provádí pomocí speciálních zkušebních stolic. Jelikož okna a dveře jsou vystavovány mnoha dalším zátěžím, provádějí se u jednotlivých stavebních komponentů různé zátěžové zkoušky, jako např. vertikálního zatížení, kroucení, nárazů či přetěžovaní.

Bezpečnostní testy

Bezpečnostní testy

Bezpečnost zajištěná odolností proti průstřelu

Na střeleckém zkušebním zařízení jsou testované vzorky postřelovány různými projektily z různých úhlů a vzdálenosti až 20 m. Pokud je výsledek přesvědčivý z hlediska příslušných norem, mohou být dané prvky zařazeny do jedné z tříd odolnosti vůči střelbě FB1 až FB7. Vztahují se na všechny elementy odolné vůči střelbě, které lze vyrobit z okenních, dveřních a fasádních systémů Schüco. To zaručuje, že při střelbě projektil nepronikne do interiéru, a že na vnitřní straně testovaného tělesa nedojde k odprýskávání materiálu či skla.

Schüco svými střeleckými zkouškami provádí předběžné testy odpovídající příslušným normám. K tomu je také nezbytné, aby byla přesně měřena rychlost projektilu. U zašpičatělých celoplášťových projektilů je to až 950 m/sek, tedy téměř trojnásobek rychlosti zvuku.

Dále jsou prováděny nárazové zkoušky kyvným rázem a zkoušky odolnosti proti vloupání až do třídy RC 5.

Tento zkušební úsek je prostorově oddělen od ostatních zkušeben, což garantuje vysokou úroveň diskrétnosti.

Simulační environmentální testy

Simulační environmentální testy

Zvládáme simulaci jakéhokoliv klimatu

U lehkých obvodových plášťů jsou často vyžadovány spolehlivé doklady ohledně působení různých klimatických vlivů. Proto je u nich nezbytné provádět simulační environmentální testy. To se týká také poznatků ohledně stárnutí materiálů, povrchů a produktů způsobené teplem, chladem, vlhkostí, UV-zářením a korozí. Technologické centrum Schüco k tomu nabízí širokou škálu možností.

Zcela nová je diferenční klimatická komora pro stavební prvky a kompletní elementy o velikosti až 3.000 x 3.000 mm. V tomto speciálním zařízení, které bylo zbudováno na zakázku Schüco, jsou simulovány teplotní a vlhkostní rozdíly mezi vnitřním a venkovním prostředím. Díky tomu lze za různých (někdy až extrémních) klimatických podmínek testovat i objemné stavební komponenty.