Čo hľadáte?
Unbenannt

Ako zmení Európska zelená dohoda stavebný sektor

„Európska zelená dohoda“ s cieľom dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu, prináša so sebou nevyhnutné zmeny v stavebných požiadavkach: CO₂ sa stáva novou menou a CO₂ hodnota budovy je hlavným kritériom pre všetky budúce investície a výberové konania.

Schueco CO₂ Neutral

Rozhodujúci faktor pre budúcu životaschopnosť: Prispôsobené riadenie dekarbonizácie

V budúcnosti sa bude hodnotenie budov odvíjať od takzvanej hodnoty GWP (i)  „Global Warming Potential“, potenciálu globálneho otepľovania budov počas celej jej životnosti. Osoby zodpovedné za proces výstavby sú od januára 2027 povinné vypočítať  „potenciál globálneho otepľovania“ pre každú  budovu ako hodnotu GWP a zverejniť ju v certifikáte energetickej náročnosti. 


Táto požiadavka sa vzťahuje na nové budovy s úžitkovou plochou nad 2000 m² a od roku 2030 všeobecne na všetky novostavby. Možnosť kontrolovať hodnotu GWP a tým aj dekarbonizáciu špecifickú pre danú nehnuteľnosť, sa stáva kľúčovou pre udržateľnosť budov. 


Schüco Carbon Control - minimalizácia CO₂ pre jednotlivé objekty vo všetkých fázach výstavby

Schüco Carbon Control umožňuje riadiť dekarbonizáciu obvodového plášťa budovy (okien, dverí, fasády). Modulárny princíp umožňuje špecifickú minimalizáciu CO₂ vo všetkých fázach výstavby - plánovanie, výstavba, prevádzka a recyklácia. Prostrednícvom nášho komplexného balíka, ktorý spája produkty a služby na znižovanie emisií CO₂ aktívne podporujeme tých, ktorí sa podieľajú na výstavbe, pomáhame dodržiavať stavebné predpisy klimatickej politiky počas celého životného cyklu budovy. 

CO₂-Minimierung

Design to Decarb

Build to Decarb

Operate to Decarb

Recycle to Decarb

Carbon Control Phase Design
Carbon Control Phase Design
Carbon Control Phase Build
Carbon Control Phase Operate
Carbon Control Phase Recycle

Podporujeme našich partnerov na ceste k CO₂-neutrálnej budúcnosti

Schüco Carbon Control umožňuje architektom, spracovateľom, prevádzkovateľom a investorom splniť rastúce zákonné a zákaznícke požiadavky na udržateľnosť, nájsť vhodné konkurenčné riešenia pre čoraz zložitejšie výberové konania a vyhnúť sa investičným rizikám.

Dekarbonisierungs-Lösungen für Architekten
Riešenia dekarbonizácie pre architektov

Schüco Carbon Control umožňuje architektom a projektantom významne ovplyvniť emisie CO₂ a tým aj udržateľnosť budovy prostredníctvom tvaru budovy, konštrukcie obvodového plášťa, materiálov a dokonca funkčnosť inštalovaných systémov.

Dekarbonisierungs-Lösungen für Verarbeiter
Riešenia dekarbonizácie pre spracovateľov

Použitím materiálov so zníženým obsahom CO₂ alebo hybridných konštrukcií umožňuje Schüco Carbon Control minimalizovať CO₂ a splniť rastúce požiadavky trhu na pokles emisií CO₂.

Riešenia dekarbonizácie pre investorov

So Schüco Carbon Control môžu investori, developeri, prevádzkovatelia a vlastníci-obyvatelia dôsledne kontrolovať túto bilanciu CO₂ od komplexného plánovania a efektívneho stavebného procesu až po ekonomickú prevádzku a materiálový cyklus. To pomáha zabezpečiť investíciu ako celok z dlhodobého hľadiska – s pevným ohľadom na vývoj výnosov a produktivitu.

Thomas Schlenker, Schüco

„Hlavný cieľ cirkulárnej ekonomiky s klimaticky neutrálnymi budovami môžeme dosiahnuť len vtedy, keď budeme budovy plánovať, stavať a prevádzkovať udržateľným spôsobom so zreteľom vrátenia použitých materiálov späť do cyklu. 


Dr. Thomas Schlenker, Senior Vice President, Digitalisation & Sustainability, Schüco

Prečo Schüco Carbon Control?

Existuje veľa dobrých dôvodov, prečo plánovať a realizovať stavebné projekty so Schüco Carbon Control. S našimi službami a produktami na znižovanie emisií CO₂ sa dekarbonizácia opláštenia budovy podľa konkrétneho projektu darí vo všetkých fázach výstavby.

Výpočet CO₂- Uhlíkovej stopy jedným stlačením tlačidla

V ktoromkoľvek bode procesu plánovania a výstavby poskytuje náš 3D kalkulačný softvér SchüCal užívateľom po prvýkrát úplnú transparentnosť, pokiaľ ide o hodnoty CO₂ použitých materiálov a konštrukčných prvkov.

Výroba energie

Budova, ktorá sa sama stane dodávateľom energie, znižuje emisie CO₂ pri svojej prevádzke. Fotovoltaické alebo BIPV moduly sú efektívnym riešením pre budúce nehnuteľnosti, ktoré sa oplatia investorom, prevádzkovateľom aj životnému prostrediu.

Materiál

Výberom správneho materiálu môžu tí, ktorí sa podieľajú na stavebnom procese, aktívne ovplyvňovať úroveň zabudovaných emisií. Nízko karbónový hliník (LC), ultranízko karbónový hliník (ULC) a PVC je naša ponuka profilov s mimoriadne nízkou hodnotou CO₂.

FAQ

Čo znamená „Európska zelená dohoda“ pre stavebný priemysel?

Čo znamená „Európska zelená dohoda“ pre stavebný priemysel?

Prostredníctvom Európskej zelenej dohody sa EU zaviazala do roku 2050 stať sa klimaticky neutrálnou. Kontrola a znižovanie CO₂ sa stáva hlavným kritériom v stavebnom priemysle a tým si splniť záväzok ponúkať budovy klimaticky optimalizované a klimaticky neutrálne. 

Prečo je kontrola CO₂ tak dôležitá?

Prečo je kontrola CO₂ tak dôležitá?

„Európska zelená dohoda“ požaduje zníženie emisií skleníkových plynov o 55 % do roku 2030 a klimatickú neutralitu do roku 2050. Požiadavka EÚ na zníženie CO₂ platí od roku 2027 pre nové budovy s úžitkovou plochou viac ako 2.000 m² a od roku 2030 pre všetky novostavby. 

Čo je hodnota GWP?

Čo je hodnota GWP?

Hodnota GWP  (Global Warming Potential)  kvantifikuje „potenciál globálneho otepľovania“ budovy počas celej jej životnosti. Základom pre stanovenie hodnoty GWP sú dva typy emisií CO₂: zabudovaný uhlík ako vnorené emisie, ktoré sú v použitých materiáloch a prevádzkový uhlík, ktorý je spôsobený prevádzkou a napr. vzniká spotrebovaná energia budovy. Hodnota GWP sa uvádza ako CO₂e – ako ekvivalent CO₂.

Čo je Carbon Control?

Čo je Carbon Control?

Carbon Control od Schüca umožňuje kontrolovať dekarbonizáciu opláštenia budov. Modulárny princíp umožňuje špecifickú minimalizáciu CO₂ vo všetkých životných cykloch budovy - plánovanie, výstavba, prevádzka a recyklácia.