Wat zoekt u?
  • Data protection
  • Algemene gebruiksvoorwaarden "Mijn werkplek" voor verwerkers
...
  • Data protection
  • Algemene gebruiksvoorwaarden "Mijn werkplek" voor verwerkers

Algemene gebruiksvoorwaarden "Mijn werkplek" voor verwerkers

Schüco International KG (hierna "Schüco" genoemd) beheert een internetportaal onder de naam "Mijn werkplek". Dit online portaal is bedoeld voor gevelbouwers van producten van de Schüco Groep (hierna "Gevelbouwer" genoemd). Dit internetportaal verstrekt gevelbouwers toegang tot de online beschikbare Schüco-catalogi, productinformatie (hierna "Content" genoemd) en databases, evenals tot diverse tools en software (hierna beide "Software" genoemd) voor beheer en weergave van de inhoud en de gegevens met het doel om het werk met betrekking tot de actualisering en de planning van en met Schüco-producten via het internet te vergemakkelijken. Onder de Schüco-groep vallen alle ondernemingen waarmee Schüco overeenkomstig § 15 ff. en volgende nv's verbonden is en die op het internetportaal actief zijn.


1. ALGEMEEN

1.1
Schüco verstrekt de gebruiker namens de gevelbouwer toegang tot haar internetportaal "Mijn werkplek" onder het webadres www.schueco.com (hierna "Internetportaal" genoemd) en het gebruik ervan op basis van de algemene gebruiksvoorwaarden.


1.2
De algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle content, software en/of databases die Schüco via het internetportaal ter beschikking stelt, in zoverre er geen afzonderlijke gebruiksvoorwaarden bestaan voor content, software en/of databases. Gelden er voor content, software en/of databases afzonderlijke gebruiksvoorwaarden, dan prevaleren deze boven de algemene gebruiksvoorwaarden.


2. TOEGANG

2.1
Om gebruik te kunnen maken van het internetportaal moet de gebruiker een verzoek indienen. Hij dient dit verzoek in om namens zijn werkgever, de gevelbouwer, te worden toegelaten (hierna "Gebruiker" genoemd). Schüco stelt het aanvraagformulier elektronisch beschikbaar op het internet. De gebruiker moet zijn e-mailadres bij de gevelbouwer in zijn verzoek vermelden. Met het indienen van het verzoek gaat de gebruiker akkoord met de geldigheid van de algemene gebruiksvoorwaarden.


De gebruiker verklaart dat hij bevoegd is om in naam en voor rekening van de gevelbouwer op te treden, in het bijzonder met betrekking tot het afgeven van intentieverklaringen. De gebruiker treedt bij het gebruik van het portaal tevens op als plaatsvervanger van de gevelbouwer.


2.2
Schüco neemt het hierboven genoemde verzoek onmiddellijk in behandeling. Bij goedkeuring ontvangt de in het verzoek opgegeven gebruiker een e-mail met de mededeling dat er voor de gevelbouwer een toegang is geactiveerd.


2.3
De inloggegevens zijn strikt vertrouwelijk en mogen onder geen beding aan derden worden doorgegeven. Mochten de inloggegevens toch in handen vallen van een derde partij, dan dient Schüco onmiddellijk hierover geïnformeerd te worden.


2.4
Bij drie keer onjuiste invoer van inloggegevens of na drie maanden inactiviteit op het portaal heeft Schüco het recht de toegang te blokkeren.


3. GEBRUIK

3.1
De gebruiker is namens de gevelbouwer gerechtigd gebruik te maken van de content, software en/of databases van het internetportaal met het doel het werk met, de inkoop en/of distributie van, de actualisering en/of de planning van en met Schüco producten te vergemakkelijken. Het gebruik van de databases, software en/of content anders dan bedoeld in punt 3.1 zin 1 is niet toegestaan.


3.2
Alle rechten (in het bijzonder alle auteursrechtelijk beschermde posities en naburige rechten, met inbegrip van het recht van de vervaardiger van de database, evenals alle overige rechten, met inbegrip van de rechtsposities van de aanvullende bescherming van diensten op grond van het mededingingsrecht) m.b.t. de online beschikbare content, databases en software zijn exclusief voorbehouden aan Schüco.


Schüco verleent de gevelbouwer het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om gebruik te maken van de online beschikbare content en/of databases voor doeleinden als vermeld onder punt 3.1. Iedere vorm van dupliceren, opslaan in bestanden, op elektronische gegevensverwerkingssystemen en/of andere informatiedragers, en/of het doorgeven van databases en/of content, met uitzondering van de technische, bij een normaal oproepproces vereiste tussentijdse opslag in het werkgeheugen of op de harde schijf van de gevelbouwer, is zonder uitdrukkelijke toestemming van Schüco niet toegestaan. De gebruiker zorgt er tevens voor dat derden "op welke wijze dan ook" geen toegang hebben tot de databases en/of content.


Voor bestekteksten gelden de volgende afwijkende bepalingen: De bestekdocumenten mogen worden gebruikt in zoverre het een aanbesteding met Schüco-producten betreft. Hiervoor is een wijziging in de bestekteksten toegestaan. Dit geldt niet voor de kwaliteitskenmerken van Schüco-producten. Deze dienen onveranderd te blijven.


Schüco verleent de gevelbouwer een eenvoudig, niet-overdraagbaar gebruikersrecht voor de software die hij via het internetportaal en/of op zijn computer opslaat voor doeleinden als vermeld onder punt 3.1.


Iedere wijziging, bewerking, splitsing/verbreking of andere aanpassing aan de databases, de content en/of de software (inclusief modificatie door add-ons, vertalingen, reverse engineering, decompilatie, demontage of verbinding met andere software en/of gegevens of databases) is niet toegestaan. § 69e "Auteursrecht" blijft van kracht. De content, databases en/of software mogen niet worden verkocht, verhuurd, in sublicentie of op andere wijze aan derden ter beschikking worden gesteld of anderszins commercieel worden geëxploiteerd. Schüco heeft het recht om bij schending van deze bepalingen de overeenkomst zonder opzegtermijn te beëindigen en een schadevergoeding te eisen (§ 97 "Auteursrecht"). Een dergelijke schending kan bovendien ook wettelijk strafbaar zijn (§ 106, 107, 108, 108 a, 108b "Auteursrecht").


4. VERPLICHTINGEN GEBRUIKER

Zodat het internetportaal met zijn grote aantal gebruikers goed functioneert, dienen de volgende regels in acht te worden genomen. De gebruiker is verplicht tot naleving van de volgende regels onder punt 4. De gevelbouwer ziet erop toe dat de gebruiker de in punt 4 opgevoerde regels naleeft.


4.1
Het gebruik van het internetportaal en zijn toepassingen is alleen toegestaan voor de in punt 3.1 zin 1 vermelde doeleinden. Ieder gebruik dat tot doel heeft het internetportaal te benutten voor andere doeleinden is verboden.


4.2
4.2.1
Ingrepen die het internetportaal verstoren, zijn verboden. Handelingen die kunnen leiden tot een overbelasting van het internetportaal of een onredelijke overlast voor andere gebruikers zijn eveneens verboden.


4.2.2
Elektronische aanvallen, ongeacht van welke aard, op het internetportaal (met inbegrip van alle voor het beheer van het portaal noodzakelijke hardware en software) of op individuele gebruikers zijn verboden. Dergelijke elektronische aanvallen kunnen bestaan uit (maar niet beperkt tot):
• Hacken, d.w.z. pogingen om de beveiligingsmechanismen van het internetportaal te ontregelen, te omzeilen of anderszins te saboteren.
• Gebruik en/of verspreiding van virussen, wormen, en/of trojans.
• Nietsontziende aanvallen.
• Overige handelingen of methoden die het internetportaal kunnen destabiliseren (met inbegrip van alle voor het beheer van het portaal noodzakelijke hardware en software) en/of Schüco of gebruikers kunnen schaden.


4.2.3
Het ter beschikking stellen van strafrechtelijk relevante of schadelijke content die inbreuk maakt op de rechten van derden is niet toegestaan. Gebruik van het internetportaal dat niet in overeenstemming is met de mededingings- en/of antitrustwetgeving is eveneens verboden.

5. OPZEGGING

Het contractueel overeengekomen gebruik van het internetportaal kan door alle partijen worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 weken. Het recht op opzegging om zwaarwegende gronden conform § 314 BGB (Duits Burgelijk Wetboek) blijft onverminderd van kracht. Iedere opzegging dient schriftelijk plaats te vinden.


6. OVERIGE

6.1
Schüco behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de algemene gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder opgave van redenen te wijzigen met inachtneming van de volgende onder punt 6.1.1 tot en met punt 6.1.3 vermelde restricties.


6.1.1
Uitdrukkelijk uitgesloten van de bovenstaande wijzigingsbevoegdheid is iedere wijziging in de beschrijving van het voorwerp van de overeenkomst conform punt 3 van de algemene gebruiksvoorwaarden. Schüco zal de gebruiker derhalve op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen en/of afwijkingen in de beloofde prestatie en een voortzetting van de gebruiksverhouding onder de gewijzigde voorwaarden aanbieden, zodat de belangen van de gebruiker niet worden geschaad.


6.1.2
Overige gewijzigde, niet onder punt 6.1.1 vastgelegde bepalingen dienen voorafgaand aan hun inwerkingtreding per e-mail en/of brief en/of via het internetportaal aan de gebruiker te worden verstrekt. Indien de gebruiker binnen zes weken na ontvangst van de e-mail geen bezwaar maakt tegen de geldigheid van de nieuwe algemene gebruiksvoorwaarden, gelden de gewijzigde algemene gebruiksvoorwaarden als geaccepteerd. Schüco verplicht zich de gebruiker persoonlijk te informeren over het belang van de periode van zes weken (in het bijzonder dat ervan uit wordt gegaan dat de gebruiker de gewijzigde algemene gebruiksvoorwaarden accepteert indien hij niet binnen de vastgestelde tijd na ontvangst bezwaar maakt tegen de nieuwe algemene gebruiksvoorwaarden).


6.1.3
Indien de gebruiker binnen de onder punt 6.1.2 genoemde termijn bezwaar maakt tegen de geldigheid van de nieuwe algemene gebruiksvoorwaarden, heeft Schüco het recht de overeenkomst met de klant binnen veertien dagen te ontbinden.


6.2
Schüco kan voor de uitvoering van de overeenkomst, en daarmee voor het leveren van de door haar uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde diensten, ook een beroep doen op derden als zogenaamde plaatsvervangers.


6.3
In plaats van Schüco kunnen derden de uit deze overeenkomst voor Schüco voortvloeiende rechten en plichten geheel of gedeeltelijk overnemen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. In een dergelijk geval heeft de gebruiker het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden door opzegging van de contractuele relatie met Schüco.


6.4
Op de algemene gebruiksvoorwaarden en de contractuele betrekkingen tussen Schüco en de gevelbouwer is uitsluitend het Duitse recht van toepassing.Datum: April 2018