Čo hľadáte?
Cradle to Cradle®

Udržateľnosť od samého začiatku

Stavať znamená predvídať mnoho rokov dopredu. Budovy, ktoré projektujeme v súčasnosti, určujú, ako budú žiť a pracovať budúce generácie. Cradle to Cradle je preto neoddeliteľnou súčasťou nášho konceptu 360°- udržateľnosti. Nehnuteľnosti, ktoré sú založené na princípe „Cradle to Cradle“ (voľne od zrodenia po zrodenie), spĺňajú už dnes štandardy budúcnosti – a slúžia súčasne ako zásobárne drahocenných materiálov.

Filozofia Cradle to Cradle je základom vývoja všetkých produktov značky Schüco. Doterajších 43 strieborných certifikovaných systémov stavia Schüco do čela tých, ktorí realizujú svoje stavebné zámery na princípe C2C. Všetky tieto systémy Schüco s certifikáciou C2C sú štandardne k dispozícii bez príplatku a už dnes spĺňajú všetky štandardy zajtrajška. Všetky nehnuteľnosti postavené na princípe C2C sú preto progresívnejšie a ekonomickejšie, než bežné budovy.

„Pokiaľ chceme pozitívne ovplyvniť budúcnosť našej planéty, musíme prehodnotiť taktiež udržateľnosť. Cradle to Cradle nahrádza filozofiu ‚menej škoď‘ filozofiou ‚viac úžitku‘. C2C sa zameriava na výrobu inteligentných produktov, ktoré môžu bez straty hodnoty nekonečne cirkulovať v technickom kolobehu.

Stavebné odvetvie môže v rámci tejto novej zmeny paradigmy hrať veľmi dôležitou úlohu. Okolo 50 percent celosvetovej spotreby materiálu pripadá sektoru výstavby budov. Túto skutočnosť by sme mali uchopiť ako šancu pre inovácie a vývoj produktov, ktoré je možné kompletne recyklovať.”


Prof. Dr. Michael Braungart, spoluzakladateľ dizajnového konceptu Cradle to Cradle

Revolučný koncept

Príroda bola kmotrom priekopníckeho dizajnového konceptu, ktorý vytvorili dvaja vedci, Prof. Dr. Michael Braungart a William McDonough: filozofia C2C považuje všetky materiály za živiny v uzavretých biologických alebo technických cykloch. Tento prístup ďaleko presahuje bežné predstavy o recyklácii, pretože materiály si zachovávajú svoju kvalitu a nevzniká žiadny odpad.

Produkty a výrobní procesy Cradle-to-Cradle vyžadujú radikálne nový prístup a komplexné pokrokové plánovanie – od výroby zo základnej suroviny cez fázu používania produktu až po jeho demontáž, spracovanie a opätovné použitie ako základnej suroviny. Základným predpokladom pritom je, aby všetky materiály preukázateľne neobsahovali žiadne škodlivé látky a ich výroba prebiehala s využitím obnoviteľných energií, vďaka čomu budú neškodné jak pre človeka, tak aj pre životné prostredie.

Cradle to Cradle Certified je registrovaná ochranná známka inštitútu Cradle to Cradle Products Innovation Institute.
Cradle to Cradle Certified je registrovaná ochranná známka inštitútu Cradle to Cradle Products Innovation Institute.
cycles_c2c

V koncepte Cradle to Cradle hrajú cykly ústrednú úlohu. Existuje biologický cyklus pre spotrebný tovar a technický cyklus pre tovar dlhodobej spotreby. Spotrebný tovar je počas svojho životného cyklu vystavený neustálemu opotrebovaniu, a preto by mal byť aj 100% biologicky odbúrateľný. Biologicky odbúrateľný plast použitý ako východiskový materiál pre produkt nepredstavuje žiadne riziko pre životné prostredie – cirkuluje ako živina v nepretržitom biologickom cykle. Naproti tomu tovar dlhodobej spotreby nie je vystavený žiadnemu takémuto opotrebovaniu, a to vrátane mnohých produktov Schüco. Navyše, veľa požadovaných surovín je na Zemi dostupných len v obmedzenom množstve a ich kvalita musí byť preto trvalo vysoká, aby sa mohli vrátiť späť do technického cyklu bez straty kvality.

Zdravotná nezávadnosť materiálu

Na prvom mieste je zdravie a bezpečnosť človeka a prírody. Výrobcovia by preto mali zisťovať obsah látok a toxikologicky ich vyhodnocovať, dodržiavať hraničné hodnoty, nepoužívať zakázané látky a nahrádzať problematické látky nezávadnými.

Kolobeh materiálu

Výrobcovia sú povinní vyrábať produkty s vysokým potenciálom opätovného použitia. Tieto produkty musia byť schopné dobrej recyklácie, obsahovať veľký podiel druhotných surovín pre implementáciu do recyklačných procesov.

Obnoviteľná energia

Cieľom je využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Za týmto účelom by výrobcovia mali zaznamenávať emisie skleníkových plynov, na produkciu používať obnoviteľné energie a emisie spôsobené spotrebou energií kompenzovať príslušnými certifikátmi.

Vodné hospodárstvo

Je dôležité svedomito nakladať s vodnými zdrojmi. Predpokladom je stratégiu zodpovedného vodného hospodárstva, vykonávania vodných auditov a odstránenie problémov so zásobovaním a kvalitou vody.

Sociálna zodpovednosť

Mala by sa rešpektovať ľudská dôstojnosť a integrita prírodných systémov. Na tento účel je potrebné vykonať interné audity alebo audity tretích strán, napraviť sociálne problémy v dodávateľskom reťazci a implementovať stratégie pozitívneho vplyvu.

Schüco systémy s certifikáciou Cradle to Cradle

Schüco systémy so striebornou certifikáciou

Schüco systémy so striebornou certifikáciou

Striebornú certifikáciu C2C má 46 systémov Schüco.  Z toho 29 okenných systémov, 7 stĺpikovo-priečnikových systémov, 7 dverných systémov a 3 systémy protislnečnej ochrany. Tu si môžete stiahnuť jednotlivé certifikáty. 

strieborná certifikácia (pdf, 156,2 KB)

Okenné systémy

Fasádne systémy

Dverné systémy

Protislnečná ochrana

AWS 50 NI

FWS 35 PD.HI

AD UP 75

ALB large louvre blades passive

AWS 57 RO

FWS 50.SI

AD UP 75 BL

ALB C-/Z-louvre blades

AWS 65

FWS 50 S.SI

AD UP 90

CSB (Concealed Shaped Blind)

AWS 65 RL

FWS 50 SG.SI

AD UP 90.SI

AWS 65 SL

FWS 60.SI

ADS 70 HD

AWS 65 MC

FWS 60 SG.SI

ADS 75 HD.HI

AWS 65 BS

AF UDC 80

ADS 90 FR 30

AWS 65 WF

AWS 70.HI

AWS 70 RL.HI

AWS 70 SL.HI

AWS 70 ST.HI

AWS 70 BS.HI

AWS 70 WF.HI

AWS 75.SI+

AWS 75 RL.SI+

AWS 75 BS.HI+

AWS 75 BS.SI+

AWS 75 WF.SI+

AWS 90.SI+

AWS 90 BS.SI+

AWS 120 CC.SI

AWS 65 VV

AWS 70 VV.HI

AWS 75 VV.SI+

AWS 90 VV.SI+

AWS 90.SI UZD

AWS 75 SI+ RAG

AWS 65 NL


Schüco systémy s bronzovou certifikáciou

Schüco systémy s bronzovou certifikáciou

Deväť systémov Schüco bolo certifikovaných bronzovým certifikátom C2C - 2 okenné systémy, 3 fasádne, 3 posuvné systémy a jeden dverný systém. Tu si môžete stiahnuť jednotlivé certifikáty

bronzová certifikácia (pdf, 157,5 KB)

Okenné systémy

Fasádne systémy

Posuvné systémy

Dverné systémy

AWS 114.SI

FWS 60 CV

ASS 77 PD.HI manual      

ADS 90 FR 90

AWS 114 SG.SI

AF UDC 80.HI

ASE 60

AF UDC 80.SI

ASE 80.HI

„Od začiatku nového tisícročia sa intenzívne zaoberáme otázkou, ako by mohli vyzerať architektonické riešenia udržateľných budov. Medzitým naše úvahy ďaleko presiahli pôvodnú hlavnú tému energetickej účinnosti: zvyšujúci sa nedostatok zdrojov vyžaduje holistické vnímanie budov v ohľade na ich kompletný životný cyklus.

DGNB (Nemecká spoločnosť udržateľnej výstavby) vyvinula v roku 2008 doposiaľ najkomplexnejší certifikačný systém pre udržateľné budovy v kontexte ekologických a sociokultúrnych aspektov. Od vzniku poradného výboru sa v ňom aktívne podieľame na jeho činnosti. Zamerali sme sa tak na zodpovedné využívanie zdrojov. Kľúčovou myšlienkou je v tomto ohľade recyklácia stavebných produktov.

Dizajnový koncept Cradle to Cradle spája tieto zásady do jedného systému. Preto pre nás bolo logickým krokom uplatniť štandard C2C na naše modulárne okenné a fasádne systémy.“

Professor Winfried Heusler, Senior Vice President, Schüco International KG

Udržateľné plánovanie je jednoduché

Každá budova je jedinečná. Architekti a projektanti preto potrebujú riešenia, ktoré im umožnia flexibilne plánovať a konfigurovať svoje stavebné projekty. Stavebnicový systém Schüco je ideálnym základom pre vytváranie individuálnych kombinácií okenných, dverových a fasádnych systémov – a udržanie plnej kontroly nad nákladmi a kvalitou v procese.


Schüco získalo bronzovú certifikáciu C2C pre svoj modulárny systém už v roku 2016. Vďaka tomu je možné zostavovať kompletné produkty z jednotlivých štandardných položiek s bronzovou certifikáciou C2C. Modulárny systém C2C ​​má striebornú certifikáciu od roku 2018. Medzitým získalo 46 systémov striebornú certifikáciu C2C.

SchüCal: Konštrukčný software SchüCal umožňuje moderné plánovanie modulárnych systémov s individuálnu kombináciu okien, dverí a fasádnych plášťov s certifikáciou C2C. SchüCal aktuálne zohľadňuje taktiež všetky strieborne certifikované systémy Schüco a kontroluje, či je k dispozícii konfigurácia kompatibilná s C2C. Jedným kliknutím je naviac možné vygenerovať deklarácie ekologických produktov, výpočty U-hodnoty a CE-deklarácie výkonu. To poskytuje projektantom fasád a architektom maximálnu architektonickú slobodu dizajnu a spoľahlivosť pri plánovaní trvalo udržateľného plášťa budovy.


Certifikácie budov: Produkty s certifikáciou C2C sú pozitívne hodnotené systémami certifikácie budov LEED a DGNB. sú pozitívne hodnotené systémami certifikácie budov LEED a DGNB (Green Building). Schüco podporuje architektov, investorov a spracovateľov poskytovaním detailných podkladov pre všetky bežné certifikácie.

Prvé budovy

Prvou C2C-budovou v Nemecku je centrála RAG pobočky Svetového dedičstva UNESCO Zeche Zollverein v Essenu. Je vybavená hliníkovým okenným systémom Schüco AWS 75.SI+ so striebornou certifikáciou. Jednotlivé okenné prvky je možné po demontáži či prestavbe kompletne recyklovať a sú preto garanciou bezodpadovej fasády. Budova RAG získa výhľadovo platinový certifikát DGNB.


© Jens Kirchner 

UDRŽATEĽNOSŤ

Prospekty na stiahnutie

Fassade

Zistite viac o opatreniach trvalej udržateľnosti, ktorými sa spoločnosť Schüco zaväzuje riešiť globálne výzvy našej doby.