Čo hľadáte?

ISO 9001

Úspešná certifikácie Schüco systému riadenia kvality podľa DIN EN ISO 9001

Už v decembri 1992 bol Nemeckou spoločnosťou pre certifikáciu systému riadenia (DQS) prvýkrát certifikovaný systém riadenia kvality spoločnosti Schüco International KG, a to podľa medzinárodnej normy systému riadenia ISO 9001. Od tejto doby prebieha každoročné preskúšanie.


Norma ISO 9001 stanovuje požiadavky, ktoré musí spĺňať oddelenie manažérstva kvality spoločnosti. Zodpovednosti a pracovné postupy sú prezentované transparentne, pričom rámec poskytuje ISO 9001.

Od svojej revízie v októbri 2015 bola norma zosúladená so štruktúrou na vysokej úrovni. Toto je odvodené od základnej štruktúry noriem systému manažérstva, ktorá je definovaná v smerniciach ISO. Certifikovaný systém manažérstva kvality vyžaduje, aby spoločnosť plnila zákonné požiadavky, špecifikovala pravidlá a procesy a sledovala ciele v rámci spoločnosti. Jedným z cieľov je, že okrem optimalizácie interných obchodných procesov z hľadiska kvality a služieb by procesy Schüco mali podporovať aj zákazníkov a dodávateľov pri spolupráci so spoločnosťou Schüco. Berieme pritom do úvahy všetky relevantné aspekty – od obstarávania tovaru a surovín až po vývoj, výrobu, marketing, logistiku a likvidáciu odpadu. Cieľom je zabezpečiť najvyšší štandard všetkých produktov a služieb. Pomáha to nielen predchádzať chybám, ale aj neustále zlepšovať všetky produkty a procesy. Na medzinárodnom trhu je certifikát ISO 9001 DQS uznávaným dôkazom fungujúceho systému manažérstva kvality.

Norma ISO 9001 stanovuje požiadavky, ktoré musí spĺňať riadenie kvality príslušného podniku. Sú transparentne stanovené kompetencie a pracovné postupy, pričom ISO 9001 zadáva ich rámec. Od revízie v októbri 2015 sa táto norma štrukturálne zameriava na High Level Structure, základnú štruktúru noriem systému riadenia stanovenú direktívou ISO.

Certifikovaný systém riadenia vyžaduje od firiem ako dodržiavanie legislatívnych požiadaviek, tak aj definovanie pravidiel a postupov a sledovanie stanovených cieľov vo vnútri podniku.

Cieľom je nielen optimalizácia interných podnikových procesov s ohľadom na ich kvalitu a servis, procesy Schüco by okrem toho mali podporovať spoluprácu so zákazníkmi a dodávateľmi.

Certifikát DQS ISO 9001 predstavuje na medzinárodnom trhu uznávaný doklad fungujúceho systému riadenia.
 

S certifikátom DQS Schüco dokladuje, že boli zohľadnené a dodržané všetky relevantné požiadavky ISO 9001 týkajúce sa systému riadenia kvality.

Schüco certifikát ISO 9001 je dostupný v nasledujúcich jazykoch.

UDRŽATEĽNOSŤ

Prospekty na stiahnutie

Fassade

Zistite viac o opatreniach trvalej udržateľnosti, ktorými sa spoločnosť Schüco zaväzuje riešiť globálne výzvy našej doby.