Schüco Sök
  • Dataskydd
  • Allmänna användningsvillkor för ”Min arbetsplats” för arkitekter
...
  • Dataskydd
  • Allmänna användningsvillkor för ”Min arbetsplats” för arkitekter

Allmänna användningsvillkor för ”Min arbetsplats” för arkitekter

Schüco International KG (nedan kallad "Licensgivare") erbjuder under "min arbetsplats"

• elektroniska kataloger, konstruktionsteckningar, tendertexter, testcertifikat, arkitektinformation och liknande information (i följande: "Innehåll"), 
• Data och databaser (i följande: "Databaser") samt 
• olika programvaror och programvara för hantering och visning av innehåll och databaser (i följande "Programvara")

Planerare och arkitekter (nedan kallade "slutanvändare") för att underlätta arbetet med att förvärva och planera licensgivarens produkter och tjänster.

Användningen av detta erbjudande kräver godkännande av följande användarvillkor och licens:

1. Allmänt
Dessa allmänna användningsvillkor gäller för allt innehåll, programvara och/eller databaser som licensgivaren ställer till förfogande via online-portal, om inte särskilda användningsvillkor gäller för innehåll, programvara och/eller databaser. Om särskilda användningsvillkor gäller för innehåll, programvara och/eller databaser, har dessa prioritet i förhållande till dessa allmänna användningsvillkor.

2. Åtkomst
2.1
För att kunna använda online-portalen krävs det först en ansökan genom slutanvändaren. Licensgivaren tillhandahåller ansökningsformuläret elektroniskt på internet. I ansökan skall den sökande användaren ange sin e-postadress hos slutanvändaren. I och med inlämnandet av ansökan förklarar sig slutanvändaren införstådd med giltigheten hos dessa allmänna användningsvillkor.

2.2
Licensgivaren kommer att pröva ansökningen i närtid. Om den godkänns får den i ansökan angivna slutanvändaren via e-post ett meddelande om att en åtkomst för slutanvändaren har lagts upp som kan användas.

2.3
Åtkomstuppgifterna skall behandlas strikt konfidentiellt och får inte spridas till tredje part. I det fall att tredje part får kännedom om åtkomstuppgifterna skall licensgivaren informeras omedelbart.

2.4
Vid en felaktig inmatning av åtkomstuppgifterna tre gånger i följd, eller om åtkomsten inte används på tre månaders tid, har licensgivaren rätt att spärra åtkomsten.

3. Användning
3.1
Upphovsrätt och användarrättigheter: Alla rättigheter (i synnerhet alla upphovsrättsligt skyddade positioner och närbesläktade skyddsrättigheter, inkl. databastillverkarens rätt samt alla övriga rättigheter, inkl. de rättsliga positionerna i det kompletterande konkurrensrättsliga fullgörandeskyddet) till det innehåll, de databaser och den programvara som kan anropas online innehas av licensgivaren.

3.2
Användningstillstånd: Licensgivaren ger slutanvändaren den globala, icke-exklusiva, icke-överlåtbara och återkallelig rätten att använda innehållet, databaser och programvara enbart för att underlätta arbetet med och planering av licensgivarens produkter. Användningen av innehållet, databaser och/eller programvara för andra ändamål än de som nämns ovan är uttryckligen förbjuden. Dessutom, eventuell reproduktion (helt eller delvis, permanent eller tillfällig) (med undantag för produktion av en maskinläsbar kopia av programvaran för säkerhetskopiering), särskilt lagring i filer, elektroniska databehandlingssystem och/eller på alla typer av lagringsmedier och/eller överföring av Innehåll, programvara och/eller databaser, med undantag för caching som tekniskt beror på normal återhämtning i huvudminnet eller på slutanvändarens hårddisk utan licensgivarens uttryckliga medgivande avvisas.
Slutanvändaren ser till att tredje part inte har tillgång till innehållet, databaser och/eller programvara, oavsett hur de är åtkomliga.

3.3 Ytterligare användningsbegränsningar: Varje revision (inklusive översättning, redigering, arrangemang, uppdelning, separation, modifiering av tilläggsprogram, omvänd teknik, dekompilering, demontering och/eller association med annan programvara och/eller annan data eler databaser) av programvaran och/eller annan behandling / ändring av innehållet, databaserna och/eller databaselementen är otillåtna; § 69e UrhG förblir orörd. Vidare är den (trådbundna eller trådlösa) offentliga reproduktionen av innehållet, databaser och/eller programvaran, inklusive att göra det tillgängligt för allmänheten på ett sådant sätt att det är tillgängligt för tredje part, också förbjudet. Dessutom får innehållet, databaser och/eller programvaran inte säljas, hyras, underlicensieras eller på annat sätt göras tillgänglig för tredje part för betalning eller kostnadsfritt, permanent eller tillfälligt, överfört eller på annat sätt använt; de rättigheter och skyldigheter som följer av avtalsförhållandet mellan licensgivaren och slutanvändaren är inte heller överlåtbara. Slutanvändaren åtar sig att se till att anställda och andra personer som omfattas av sina instruktioner som har tillgång till innehållet, databaser och/eller programvara har alla skyldigheter som följer av avtalsförhållandet - i synnerhet de skyldigheter som anges i punkterna 1-3 följa.). Dessutom åtar sig slutanvändaren att se till att ingen får tillgång till innehållet, databaser och/eller programvaran. Om slutanvändaren blir medveten om att innehållet, databaser och / eller programvaran används eller hanteras i strid med villkoren i detta avtal, kommer kunden omedelbart att göra sitt yttersta för att förhindra sådan användning. Han kommer också att informera licensgivaren omedelbart om sådana händelser. Överträdelse av dessa bestämmelser ger licensgivaren rätt att säga upp uppsägning utan föregående meddelande om befintligt avtalsförhållande samt återkallande av det beviljade tillståndet och kan också leda till skyldighet att betala skadestånd. Licensgivaren förbehåller sig uttryckligen alla kontraktsliga och rättsliga krav. Dessutom informeras slutanvändaren om att sådana brott också kan straffas (§§ 106, 107, 108, 108a, 108b UrhG).

4. Slutanvändarens skyldigheter 
För att onlineportalen ska fungera med mångfalden av slutanvändarna måste de följa vissa regler.
Slutanvändaren är skyldig att följa de regler som anges i avsnitt 4 nedan

4.1 
Användningen av online-portalen och dess tillämpningar får ske endast i de syften som anges i punkt 3.1 mening 1. All användning som syftar till att använda online-portalen utöver dessa ändamål, är förbjuden.

4.2 
4.2.1
Störande ingrepp i online-portalen är förbjudna. I synnerhet är det förbjudet att vidtaga sådana åtgärder som kan leda till en alltför stor belastning på online-portalen eller till orimliga besvär för andra användare.

4.2.2
Elektroniska angrepp oavsett slag på online-portalen (inkl. all maskin- och programvara som används för driften av online-portalen) eller på enskilda användare är förbjudna. Som sådana elektroniska angrepp betraktas bl.a. nedanstående åtgärder:
• Hackningsförsök, d.v.s. försök att överlista säkerhetsmekanismerna i online-portalen, att förbigå dem eller att på annat sätt sätta dem ur kraft,
• att använda och/eller sprida virus, maskar, trojaner,
• brute-force-attacker,
• övriga åtgärder eller tillvägagångssätt som ingriper på ett störande sätt i online-portalen inkl. all maskin- och programvara som används för driften av online-portalen och/eller kan skada licensgivaren eller användaren.

4.2.3
Spridning genom användaren av straffrättsligt relevant innehåll eller innehåll som kränker tredje parts rättigheter är förbjuden. Det är heller inte tillåtet att använda online-portalen för konkurrens- och/eller kartellrättsliga överträdelser.

5. Garanti
I överflöd av information i innehållet, databaser och programvara kan, trots den mest noggranna behandlingen och kontrollen, ibland felaktig information uppstå; därför kan ingen garanti ges för korrektheten. Enligt den senaste tekniken kan fel i programvaran och databaserna inte helt uteslutas, även med noggrann förberedelse. Slutanvändaren kommer därför att vidta rimliga försiktighetsåtgärder om programvaran inte fungerar helt eller delvis. Licensgivaren åtar sig ingen skyldighet att garantera eller ersätta skadestånd enligt detta avtal. I synnerhet är licensgivaren och slutanvändaren överens om att användningen av programdatabaserna samt innehållet inte ersätter expertråd.

6. Uppsägning 
Den i avtalet överenskomna användningen av online-portalen kan sägas av en part med en frist på 2 veckor. Rätten till uppsägning p.g.a. tungt vägande skäl enligt § 314 BGB påverkas inte. En uppsägning skall ske i textform eller skriftligt.

7. Övrigt 
7.1
Licensgivaren förbehåller sig rätten att när som helst och utan uppgift om skäl ändra bestämmelser i denna allmänna användningsvillkor med beaktande av de förutsättningar som nämns i punkt 7.1.1 t.o.m. 7.1.3.

7.1.1
Uttryckligen undantagen från ovanstående ändringsbehörighet är alla ändringar av beskrivningar av avtalsobjektet enligt punkt 3 i de allmänna användningsvillkoren. Eventuella ändringar och/eller avvikelser från det utlovade fullgörandet kommer att meddelas användaren av licensgivaren och denne erbjuds fortsätta användningsrelationen enligt de ändrade villkoren om användarens intressen påverkas negativt av ändringarna och/eller avvikelserna.

7.1.2
Övriga ändrade bestämmelser som ej anges i punkt 7.1.1 meddelas användaren via e-post och/eller brev och/eller inom ramen för online-portalen innan de träder i kraft. Om användaren inte protesterar mot giltigheten av de nya allmänna användningsvillkoren inom sex veckor efter mottagande av e-postmeddelandet, betraktas de ändrade allmänna användningsvillkoren som godkända. Licensgivaren åtager sig att informera användaren specifikt om betydelsen av sexveckorsfristen (i synnerhet om att de ändrade allmänna användningsvillkoren gäller som godkända av användaren om denne inte motsätter sig de nya allmänna användningsvillkoren inom fristen efter mottagandet).

7.1.3
Om användaren protesterar mot giltigheten av de nya allmänna användningsvillkoren inom den frist som anges i punkt 7.1.2 har licensgivaren rätt att säga upp avtalsförhållandet med kunden med en uppsägningstid på fjorton dagar.

7.2
I syfte att fullgöra avtalet och därmed leverera det åtagande som licensgivaren enligt avtalet har att svara för kan licensgivaren också använda sig av tredje part som s.k. agent.

7.3
I stället för licensgivaren kan tredje part träda in helt eller delvis med beaktande av en förhandsuppsägningstid på en månad i de rättigheter och skyldigheter som detta avtal innebär för licensgivaren. Användaren har rätt att i ett sådant fall genom en uppsägning av avtalsförhållandet gentemot licensgivaren utträda ur avtalet utan angivande av skäl.

7.4
För föreliggande allmänna användningsvillkor och avtalsrelaterade förhållanden mellan licensgivaren och slutanvändaren gäller endast rättsordningen i Tyskland. Domstols behörighet för alla tvister som härrör från eller i samband med detta avtal är, såvitt kunden är affärsman, Bielefeld.

Utgåva: Juni 2019