Wyszukiwarka Schüco
  • Ochrona danych
  • Ogólne Warunki Użytkowania dotyczące portalu „Moje miejsce pracy” dla architektów
...
  • Ochrona danych
  • Ogólne Warunki Użytkowania dotyczące portalu „Moje miejsce pracy” dla architektów

Ogólne Warunki Użytkowania dotyczące portalu „Moje miejsce pracy” dla architektów

Ogólne Warunki Użytkowania dotyczące portalu „Moje miejsce pracy” dla architektów

Firma Schüco International KG (dalej zwana „licencjodawcą”) oferuje na portalu „Moje miejsce pracy”

• katalogi elektroniczne, rysunki konstrukcyjne, teksty przetargowe, świadectwa kontroli, informacje dla architektów i podobne informacje (dalej zwane: „treściami”),
• dane i bazy danych (dalej zwane: „bazami danych”), jak również
• różne narzędzia oprogramowania oraz oprogramowanie do zarządzania oraz prezentowania treści i baz danych (dalej zwane: „oprogramowaniem”)

planistom i architektom (dalej zwanymi „użytkownikami końcowymi”) w celu ułatwienia pracy z produktami licencjodawcy, zakupu i planowania produktów licencjodawcy oraz planowania z użyciem produktów licencjodawcy.

Korzystanie z tej oferty wymaga zaakceptowania poniższych warunków użytkowania i licencji:

1. Zagadnienia ogólne
Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania obowiązują w stosunku do wszelkich treści, oprogramowania i/lub baz danych, udostępnianych przez licencjodawcę za pośrednictwem portalu internetowego, o ile w odniesieniu do treści, oprogramowania i/lub baz danych nie istnieją odrębne warunki użytkowania. Jeżeli w odniesieniu do treści, oprogramowania i/lub baz danych istnieją odrębne warunki użytkowania, mają one pierwszeństwo w stosunku do niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania.

2. Dostęp
2.1
Korzystanie z portalu internetowego wymaga uprzedniego złożenia odpowiedniego wniosku przez użytkownika końcowego. Formularz wniosku licencjodawca udostępnia w Internecie w formie elektronicznej. Użytkownik końcowy, który składa wniosek, podaje w nim swój adres e-mailowy u użytkownika końcowego. Składając wniosek, użytkownik końcowy akceptuje obowiązywanie niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania.

2.2
Licencjodawca dokonuje sprawdzenia złożonego wniosku w możliwie najbliższym terminie. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku użytkownik końcowy, który został podany we wniosku, otrzymuje drogą mailową informację, że dostęp dla danego użytkownika końcowego został utworzony i że może on z niego korzystać.

2.3
Dane dostępowe należy traktować jako ściśle poufne i nie wolno ich przekazywać osobom trzecim. W razie uzyskania dostępu do danych dostępowych przez osoby trzecie należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie licencjodawcę.

2.4
Trzykrotne błędne wprowadzenie danych dostępowych lub niekorzystanie z dostępu przez okres trzech miesięcy uprawnia licencjodawcę do zablokowania dostępu.

3. Użytkowanie
3.1
Prawa autorskie i prawa do korzystania: Wszelkie prawa (w szczególności wszelkie pozycje chronione prawami autorskimi oraz pokrewne prawa ochronne, w tym prawo producentów baz danych, jak również wszelkie pozostałe prawa łącznie z pozycjami prawnymi dodatkowej ochrony usług w ramach prawa konkurencji) do treści, baz danych i oprogramowania przysługują wyłącznie licencjodawcy.

3.2
Pozwolenie na korzystanie: Licencjodawca przyznaje użytkownikowi końcowemu globalne, niewyłączne, nieprzenoszalne i odwoływalne prawo do korzystania z treści, baz danych i oprogramowania wyłącznie w celu ułatwienia pracy z produktami licencjodawcy oraz planowania produktów licencjodawcy. Korzystanie z treści, baz danych i/lub oprogramowania do innych celów niż wyżej wymienione jest w sposób wyraźny zabronione. Poza tym niedozwolone jest również każde – w całości lub fragmentarycznie, trwałe lub przejściowe – powielanie (z wyjątkiem tworzenia odczytywalnej komputerowo kopii oprogramowania w celach bezpieczeństwa), w szczególności zapisywanie w plikach, urządzeniach do elektronicznego przetwarzania danych i/lub na wszelkiego typu nośnikach pamięci i/lub przekazywanie treści, oprogramowania i/lub baz danych z wyjątkiem uwarunkowanego technicznie przez proces dostępu zapisywania na bieżąco w pamięci roboczej lub na dysku twardym użytkownika końcowego bez wyraźnej zgody licencjodawcy. Użytkownik końcowy zobowiązuje się dbać o to, aby osoby trzecie – niezależnie od sposobu – nie miały dostępu do treści, baz danych i/lub oprogramowania.

3.3
Pozostałe ograniczenia użytkowania: Niedozwolone jest każde przetworzenie (w tym również tłumaczenie, edycja, aranżacja, podzielenie, rozdzielenie, modyfikacja przez programy add-on, rozwój wsteczny, dekompilacja, deasemblacja i/lub połączenie z innym oprogramowaniem i/lub innymi danymi lub bazami danych) oprogramowania i/lub inna edycja/modyfikacja treści, baz danych i/lub elementów baz danych; § 69e niemieckiej ustawy o prawie autorskim (UrhG) pozostaje nienaruszony. Poza tym niedozwolone jest również (przewodowe lub bezprzewodowe) publiczne odtwarzanie treści, baz danych i/lub oprogramowania wraz z publicznym udostępnianiem w taki sposób, że stają się one dostępne osobom trzecim. Treści, baz danych i/lub oprogramowania nie wolno sprzedawać, wynajmować, podlicencjonować lub w jakikolwiek inny sposób – odpłatnie lub nieodpłatnie, na stałe lub tymczasowo – udostępniać lub przekazywać osobom trzecim bądź też wykorzystywać w inny sposób; prawa i obowiązki wynikające ze stosunku umownego pomiędzy licencjodawcą a użytkownikiem końcowym również nie podlegają przenoszeniu. Użytkownik końcowy zobowiązuje się zapewnić, że jego pracownicy oraz pozostałe osoby mu podlegające, które mają dostęp do treści, baz danych i/lub oprogramowania, będą przestrzegać wszystkich obowiązków wynikających ze stosunku umownego – w szczególności obowiązków z punktów od 1 do 3). Ponadto użytkownik końcowy zobowiązuje się zapewnić, że nikt nie uzyska dostępu do treści, baz danych i/lub oprogramowania. Jeżeli użytkownik końcowy dowie się, że treści, bazy danych i/lub oprogramowanie wykorzystuje się lub traktuje wbrew postanowieniom niniejszej umowy, bezzwłocznie podejmie on wszelkie będące w jego mocy działania, aby powstrzymać niezgodne z umową użytkowanie; bezzwłocznie poinformuje on również licencjobiorcę o tego typu incydentach. Naruszenie powyższych postanowień uprawnia licencjodawcę do wypowiedzenia istniejącego stosunku umownego ze skutkiem natychmiastowym, jak również do cofnięcia przyznanego pozwolenia na użytkowanie, a ponadto może pociągnąć za sobą zobowiązanie do odszkodowania. Licencjodawca zastrzega sobie w sposób wyraźny wszelkie roszczenia umowne i ustawowe; ponadto użytkownikowi końcowemu zwraca się uwagę, że niektóre naruszenia mogą być również karalne (§§ 106, 107, 108, 108a, 108b UrhG).

4. Obowiązki użytkownika końcowego
Aby portal internetowy mógł działać z dużą liczbą użytkowników końcowych, muszą oni stosować się do określonych zasad. Użytkownik końcowy jest zobowiązany do przestrzegania zasad podanych poniżej w punkcie 4.

4.1
Użytkowanie portalu internetowego oraz jego aplikacji dozwolone jest wyłącznie do celów podanych w punkcie 3.1, zdanie 1. Wszelkie użytkowanie zmierzające do korzystania z portalu, które wykracza poza te cele, jest zabronione.

4.2
4.2.1
Działania o negatywnym wpływie na portal internetowy są zabronione. W szczególności zabrania się podejmowania takich środków, które mogłyby prowadzić do nadmiernego obciążenia portalu internetowego lub niedopuszczalnych niedogodności dla innych użytkowników końcowych.

4.2.2
Wszelkiego rodzaju elektroniczne ataki na portal internetowy (w tym również wszelki sprzęt i oprogramowanie stosowane do prowadzenia portalu internetowego) lub na jego poszczególnych użytkowników końcowych są zabronione. Za ataki elektroniczne uważa się między innymi wymienione poniżej działania:
• próby hakerskie, tj. próby złamania, obejścia lub innego wyłączenia mechanizmów bezpieczeństwa portalu internetowego,
• stosowanie i/lub rozsiewanie wirusów, robaków, trojanów,
• ataki brute force,
• inne działania lub metody, które mogą mieć negatywny wpływ na portal internetowy, w tym również wszelki sprzęt i oprogramowanie stosowane do prowadzenia portalu internetowego i/lub mogą szkodzić firmie Schüco lub użytkownikowi końcowemu.

4.2.3
Podawanie przez użytkownika końcowego treści istotnych z punktu widzenia prawa karnego lub naruszających prawa osób trzecich jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest również użytkowanie portalu internetowego do naruszania prawa konkurencji i/lub prawa kartelowego.

5. Gwarancja
Ze względu na ilość informacji zawartych w treściach, bazach danych i oprogramowaniu mogą – mimo najstaranniejszej edycji i kontroli – sporadycznie pojawiać się błędne informacje; dlatego wzięcie odpowiedzialności za ich prawidłowość nie jest możliwe. Zgodnie ze stanem wiedzy technicznej nie można całkowicie wykluczyć błędów oprogramowania i baz danych nawet w przypadku starannego przygotowania. Dlatego użytkownik końcowy podejmie odpowiednie środki na wypadek nieprawidłowego – całkowitego lub częściowego – działania oprogramowania. Na podstawie niniejszej umowy licencjodawca nie jest zobowiązany do zapewnienia funkcjonowania lub odszkodowania. Licencjodawca i użytkownik końcowy są w szczególności zgodni co do tego, że korzystanie z oprogramowania, baz danych oraz treści nie zastąpi fachowego doradztwa.

6. Wypowiedzenie
Uzgodnione umownie użytkowanie portalu internetowego może zostać wypowiedziane przez każdą ze stron z terminem wypowiedzenia wynoszącym 2 tygodnie. Prawo do wypowiedzenia z ważnego powodu zgodnie z § 314 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) pozostaje bez zmian. Każde wypowiedzenie wymaga formy tekstowej lub pisemnej.

7. Inne
7.1
Licencjodawca zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania w każdej chwili i bez podawania przyczyn z zachowaniem warunków zawartych w poniższych punktach od 7.1.1 do 7.1.3 włącznie.

7.1.1
Z powyższego uprawnienia do zmian wyraźnie wyłączone są wszelkie zmiany opisu przedmiotu umowy zgodnie z punktem 3 niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania. Dlatego o ewentualnych zmianach i/lub odstępstwach od przyrzeczonej specyfikacji licencjodawca powiadomi użytkownika końcowego i zaoferuje mu kontynuację stosunku użytkowania na zmienionych odtąd warunkach, jeżeli na skutek zmian i/lub odstępstw naruszone zostaną interesy użytkownika końcowego.

7.1.2
Inne zmienione postanowienia, nieujęte w punkcie 7.1.1, będą przekazywane użytkownikowi końcowemu drogą mailową i/lub listownie i/lub w ramach portalu internetowego, zanim jeszcze zaczną obowiązywać. Jeżeli użytkownik końcowy nie zgłosi drogą mailową sprzeciwu co do obowiązywania nowych Ogólnych Warunków Użytkowania w ciągu sześciu tygodni od otrzymania wiadomości mailowej, zmienione Ogólne Warunki Użytkowania zostaną uznane za przyjęte. Licencjodawca zobowiązuje się zwrócić szczególną uwagę użytkownika końcowego na znaczenie terminu sześciotygodniowego (w szczególności na to, że zmienione Ogólne Warunki Użytkowania zostaną uznane za przyjęte przez użytkownika końcowego, jeżeli nie zgłosi on w tym terminie sprzeciwu wobec nowych Ogólnych Warunków Użytkowania).

7.1.3
Jeżeli użytkownik końcowy w terminie podanym w punkcie 7.1.2 zgłosi sprzeciw wobec obowiązywania nowych Ogólnych Warunków Użytkowania, licencjodawca ma prawo do zwyczajnego wypowiedzenia stosunku umowy z klientem z zachowaniem terminu wypowiedzenia wynoszącego czternaście dni.

7.2
W celu wykonania umowy i tym samym świadczenia usług, do których firmę Schüco zobowiązuje zawarta umowa, firma Schüco może się też posłużyć osobami trzecimi jako tzw. osobami wykonującymi jej zobowiązania.

7.3
W miejsce licencjodawcy prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy dla licencjodawcy mogą objąć w całości lub częściowo osoby trzecie z zachowaniem terminu wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie, wynoszącego jeden miesiąc. W takim przypadku użytkownik końcowy ma prawo do rozwiązania umowy z firmą Schüco poprzez wypowiedzenie stosunku umowy bez podawania przyczyn.

7.4
W odniesieniu do niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania oraz stosunków umownych pomiędzy licencjodawcą a użytkownikiem końcowym ma zastosowanie wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec. Właściwością miejscową sądu dla wszelkich sporów z tytułu niniejszej umowy lub z nią związanych jest Bielefeld, o ile klientem jest handlowiec.

Stan: czerwiec 2019 r.