Schüco søgning
  • Databeskyttelse
  • Generelle brugerbetingelser for "Min arbejdsplads" for producenter
...
  • Databeskyttelse
  • Generelle brugerbetingelser for "Min arbejdsplads" for producenter

Generelle brugerbetingelser for "Min arbejdsplads" for producenter

Schüco International KG (herefter omtalt som "Schüco") driver en online-portal under navnet "Min arbejdsplads" for producenter af produkter fra virksomheder i Schüco-gruppen (herefter omtalt som "producenter"). Denne online-portal tilbyder producenterne online tilgængelige Schüco-kataloger, produktinformationer (i det følgende kaldet "indhold"), databaser samt forskellige software-værktøjer og software til at administrere og præsentere indhold og data (i det følgende benævnes begge softwareelementer "software") med det formål at lette arbejdet med, referere til, opdatere og planlægge Schüco-produkter også via internettet Schüco-gruppen omfatter alle virksomheder, som Schüco er forbundet med i henhold til § 15 ff. AktG (tysk aktieselskabslov) og som deltager i online-portalen.


1. GENERELT

1.1
Schüco gør det muligt for brugeren, for den som er udråbt til at være forarbejder, at få adgang til online-portalen „Min arbejdsplads“ på hjemmesiden www.schueco.com ((herefter omtalt som "online-portal“) og at bruge denne på grundlag af de generelle brugerbetingelser.
 

1.2

De generelle brugerbetingelser gælder for alt indhold, software og/eller databaser, som Schüco stiller til rådighed over online-portalen, såfremt der ikke eksisterer særskilte brugerbetingelser for indhold, software og/eller databaser. Hvis der er særskilte brugerbetingelser, der gælder for indhold, software og/eller databaser, så har disse forrang i forhold til de generelle brugerbetingelser.


2. ADGANG

2.1
For at kunne bruge online-portalen kræver det i første omgang en tilsvarende ansøgning fra brugeren. Han sender en ansøgning som bruger for sin foresatte, forarbejderen, for at få adgang (herefter omtalt som "bruger"). Schüco stiller ansøgningsskemaet elektronisk til rådighed på internettet. Den bruger, der ansøger om adgang, skal angive den mailadresse i ansøgningen, brugeren har hos forarbejderen. Ved at indsende ansøgningen accepterer brugeren gyldigheden af disse generelle brugerbetingelser.

Brugeren forsikrer, at han har fået fuldmagt til at handle i forarbejderens navn og på dennes vegne, hvilket især omfatter at afgive viljeserklæringer for forarbejderen. Ved brug af portalen handler brugeren også som medhjælper for forarbejderen.

2.2
Schüco vil omgående kontrollere ovennævnte ansøgning. Hvis denne er opfyldt, modtager den bruger, som er angivet i ansøgningen, en mail om, at der er oprettet adgang til producenten, der kan bruges af samme.
 

2.3
Login-oplysningerne skal behandles strengt fortroligt og må ikke videregives til tredjemand. I tilfælde af at tredjemand får kendskab til login-oplysningerne skal Schüco informeres om dette med det samme.
 

2.4
Hvis der er blevet tastet forkert adgangskode tre gange, eller hvis adgangen ikke er blevet brugt i tre måneder, er Schüco berettiget til at spærre adgangen.


3. BRUG

3.1
Brugeren er over for sin forarbejder berettiget til at bruge indhold, software og/eller online-portalens databaser med det formål at lette arbejdet med, referere til, opdatere og planlægge Schüco-produkter. Enhver anden form for brug af databaserne, softwaren og/eller indholdet ud over den brug, der er reguleret i afsnit 1 under punkt 3.1, er ulovligt.
 

3.2
Schüco exclusively owns all rights (particularly all items protected by copyright and related protective rights, including the rights of the database manufacturer, as well as all other rights including the legal positions of the supplementary protection of rights under copyright law) relating to content, databases and software available online.

Schüco giver forarbejderen den uindskrænkede og uoverdragelige ret til at bruge det online tilgængelige indhold og/eller databaser inden for rammerne af den øvrige brug af online-portalen til de formål, der er nævnt under afsnit 3.1. Enhver form for kopiering, lagring af filer, elektroniske databehandlingssystemer og/eller på lagringsmedier af enhver art og/eller deling af databaser og/eller indhold, med undtagelse af den teknisk betingede midlertidige lagring af data i hukommelsen eller på slutbrugerens harddisk, der sker i den almindelige download-proces, er ulovligt uden udtrykkeligt samtykke fra Schüco. Brugeren skal stadig sørge for, at en tredjemand "uanset på hvilken måde" ikke kan få adgang til databaserne og/eller indholdet.
 

Der gælder følgende afvigende bestemmelser for udbudstekster: Udbudsmateriale må anvendes, hvis dette bruges i forbindelse med et udbud, der omfatter Schüco produkter. Det er tilladt at ændre udbudsteksterne til dette formål. Dette gælder ikke, for så vidt dette har noget at gøre med de karakteristiske særpræg, der udmærker Schüco produkterne. Disse må ikke ændres.

Schüco overdrager en simpel og overdragelig brugsret, der omfatter brug af softwaren til de formål, der er nævnt under punkt 3.1, til producenten for software, som han bruger over online-portalen og/eller gemmer på sin computer.
 

Enhver form for ændring, omarbejde, deling/adskillelse eller anden form for modifikation af databaserne, indholdet og/eller softwaren (inkl. modifikation via add on-programmer, oversættelse, degeneration, dekompilering, demontering eller forbindelsen med anden software og/eller andre data eller databaser) er ikke tilladt; § 69e UrhG er ikke berørt heraf. Indhold, databaser og/eller software må ikke sælges, udlejes, underlicenseres eller stilles til rådighed for tredjemand mod vederlag eller på anden måde udnyttes til et kommercielt formål. Overtrædelse af disse bestemmelser giver Schüco ret til opsigelse uden varsel og forpligter bl.a. til at betale skadeserstatning i følge tysk lov om ophavsret (§97 UrhG); sådan en overtrædelse kan derudover også være strafbar (§§ 106, 107, 108, 108 a, 108 b UrhG).


4. BRUGERNES FORPLIGTELSERSER

For at online-portalen kan fungere med sine mange brugere er der bestemte regler, der skal overholdes. Brugeren er forpligtet til at overholde de regler, der efterfølgende er anført her i afsnit 4. Forarbejderen skal sikre, at brugeren overholder de regler, der er anført her i afsnit 4.
 

4.1 
Online-portalen og dens applikationer må udelukkende bruges til de formål, der er nævnt i afsnit 3.1, punkt 1. Enhver form for brug, der har til formål at bruge online-portalen til andre formål end disse, er forbudt.
 

4.2 
4.2.1
Forstyrrende indgreb i online-portalen er forbudt. Det er især forbudt at træffe foranstaltninger, der kan føre til en uforholdsmæssig belastning af online-portalen eller til en urimelig chikane af andre brugere.
 

4.2.2
Elektroniske angreb af enhver art på online-portalen (inklusiv samtlig hard- og software, der anvendes til betjening af online-portalen) eller på enkelte brugere er forbudt. Sådanne elektroniske angreb tæller blandt andet de foranstaltninger, der er oplistet i det følgende:

• Forsøg på hacking, dvs. forsøg på at overvinde, at omgås eller på anden vis at sætte online-portalens sikkerhedsmekanismer ud af kraft,
• at bruge og/eller at sprede vira, orme og trojanske heste,
• brute force-angreb,
• øvrige foranstaltninger eller processer, der griber ind i online-portalen (inklusiv samtlig hard- og software, der anvendes til betjening af online-portalen) på en forstyrrende måde og/eller kan skade Schüco eller brugerne.
 

4.2.3

Udlevering af strafferetligt relevant indhold, eller indhold der kan skade tredjemand via brugeren, er forbudt. Det er ligeledes forbudt at bruge online-portalen til at overtræde konkurrence- og/eller kartellovgivningen.


5. OPSIGELSE

Den kontraktligt aftalte brug af online-portalen kan opsiges af begge parter med en frist på 2 uger. Retten til opsigelse af en vigtig grund i henhold til § 314 BGB berøres ikke. Opsigelsen skal ske skriftligt.


6. EVENTUELT

6.1
Schüco forbeholder sig retten til at ændre bestemmelserne i de generelle brugerbetingelser til enhver tid og uden at nævne grunden til det under hensyntagen til de forudsætninger, der er skildret under punkt 6.1.1. til og med 6.1.3.

6.1.1
Enhver ændring af beskrivelsen af kontraktens genstand i følge afsnit 3 i de generelle brugerbetingelser er udtrykkeligt undtaget af den ovennævnte ændringsbemyndigelse. Eventuelle ændringer og/eller afvigelser fra den lovede ydelse vil Schüco derfor meddele brugeren og tilbyde denne at fortsætte med den licens, der hører til de ændrede betingelser, hvis brugerens interesser som følge af ændringerne og/eller afvigelserne vil blive berørt.
 

6.1.2

Eventuelle ændrede bestemmelser, der ikke indbefatter punkt 6.1.1. vil blive fremsendt til brugeren over mail og/eller brev og/eller over online-portalen, før de træder i kraft. Hvis brugeren ikke gør indsigelse imod de nye generelle brugerbetingelser inden for 6 uger efter modtagelse af mailen, betragtes de ændrede generelle brugerbetingelser som accepteret. Schüco forpligter sig til særskilt at henvise brugeren til betydningen af 6-ugersfristen (særligt til, at de ændrede generelle brugerbetingelser betragtes som accepteret af brugeren, hvis denne ikke har gjort indsigelse imod de generelle brugerbetingelser inden for fristen fra modtagelsen af).
 

6.1.3

Hvis brugeren gør indsigelse imod gyldigheden af de nye generelle brugerbetingelser inden for den frist, der er angivet under punkt 6.1.2, har Schüco ret til at gøre opsigelsesfristen på 14 dage for kontraktsforholdet med kunden gældende.
 

6.2

Med det formål at opfylde kontrakten og dermed at erlægge Schücos kontraktlige ydelse kan Schüco også gøre brug af tredjemand som en såkaldt medhjælper.
 

6.3
En tredjemand kan indtræde i Schücos sted og overtage de rettigheder og forpligtelser helt eller delvist, der fremgår af denne kontrakt, under overholdelse af den forudgående varselsfrist på en måned. Brugeren har i sådan et tilfælde, hvor kontraktsforholdet med Schüco opsiges, ret til at bryde kontrakten uden at angive grunden til det.
 

6.4

Det er udelukkende tysk ret, der finder anvendelse på de foreliggende generelle brugerbetingelser og de kontraktlige forhold mellem Schüco og forarbejderen.


Status: April 2018