Co hledáte?
 • Ochrana dat
 • Prohlášení o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů pro heslem chráněné oblasti „Moje pracoviště“ od společnosti Schüco CZ s.r.o.
...
 • Ochrana dat
 • Prohlášení o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů pro heslem chráněné oblasti „Moje pracoviště“ od společnosti Schüco CZ s.r.o.

Prohlášení o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů pro heslem chráněné oblasti „Moje pracoviště“ od společnosti Schüco CZ s.r.o.

Jsme velmi potěšeni, že se zajímáte o společnost Schüco CZ s.r.o.. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. O zpracování Vašich osobních údajů při čistě informativním používání naší internetové stránky jsou uvedeny informace v našem všeobecném prohlášení o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů. Toto prohlášení naleznete v části „Ochrana fyzických osob při zpracování osobních údajů“ na naší domovské stránce. 


Vedle čistě informativního používání naší internetové stránce nabízíme i různé služby, které můžete v případě zájmu využít. 


Přihlášení do heslem chráněných oblastí „Moje pracoviště“ vyžaduje zadání dalších osobních údajů. Tyto údaje potřebujeme pro poskytnutí dané služby. Platí principy zpracování uvedené ve všeobecném prohlášení o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a doplňujícně i níže uvedené prohlášení o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů. 


Tento dokument si můžete stáhnout ve formátu PDF a archivovat kliknutím zde (pdf, 37,4 KB). Pro otevření souboru PDF4 je nutný bezplatný program Adobe Reader nebo porovnatelný program, kterými lze otevřít formát PDF. Dokument můžete i vytisknout.


1. Informovaný souhlas s použitím údajů 


Potvrzením zpracování údajů při přihlašování do heslem chráněných oblasti s názvem „Moje pracoviště“ prohlašujete vůči společnosti Schüco CZ s.r.o., Karolinska 650/1, CZ-186 00 Praha 8 (dále uvedena jako: „Schüco“), že souhlasíte se získáváním, zpracováním a používáním Vašich osobních údajů na účely, které jsou uvedeny v prohlášení o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů. 


2. Odvolání informovaného souhlasu/námitka proti informovanému souhlasu na reklamní účely


(1) Informovaný souhlas se získáváním, zpracováním, ukládáním a využíváním osobních údajů podle tohoto prohlášení o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů prostřednictvím heslem chráněných oblastí „Moje pracoviště“ lze kdykoliv odvolat s účinkem do budoucna e-mailem na adrese login@schueco.com nebo písemným oznámením na adresu Schüco CZ s.r.o., Karolinska 650/1, CZ-186 00 Praha 8.


(2) Samozřejmě můžete kdykoliv podat námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na další reklamní účely (zpráva prostřednictvím e-mailu, telefonicky, poštou). O uplatnění Vašeho nároku na vyjádření nesouhlasu se zpracováním Vašich údajů na reklamní účely nás můžete informovat pomocí  (1) kontaktních údajů uvedených pod bodem 2. 


(3) Všechny žádosti o přístup k údajům, dotazy ohledně informací nebo nesouhlas se zpracováním osobních údajů posílejte na: login@schueco.com nebo poštou na adresu Schüco CZ s.r.o., Karolinska 650/1, CZ-186 00 Praha 8. 


3. Vymazání osobních údajů 


Osobní údaje se vymažou, pokud to není v rozporu se zákonnými archivačními lhůtami, pokud byl uplatněn nárok na vymazání, pokud údaje nejsou již potřebné k plnění účelu, na který byly uloženy, nebo pokud jejich uložení není možné z jiných zákonných důvodů. 


4. Osobní údaje


Společnost Schüco zřídí pro každého uživatele, který se zaregistruje na stránce www.schueco.cz, příp. na internetové stránce společnosti Schüco dané země v oblasti „Moje pracoviště“, heslem chráněný přístup do „Moje pracoviště“. Oprávnění na přístup k osobním údajům mají pouze registrovaní uživatelé, jakož i uvedený administrátor (v případě, že je plánovaný při servisu), jakož i případně administrátorem zadaný uživatel, kterému administrátor udělil oprávnění ve jménu a na základě plné moci od jeho objednavatele. 


Všichni uživatelé se zavazují, že se svými osobními přístupovými údaji budou zacházet přísně důvěrně a nezpřístupní je třetí straně, a to ani v případě, že tato třetí strana pracuje u objednavatele. Administrátor se dodatečně zavazuje, že s údaji uživatelů, ke kterým má přístup, bude zacházet přísně důvěrně a nezpřístupní je třetí straně.


5. Získávání, zpracování, použití 


(1) Společnost Schüco zpracovává nebo používá na účely provozu osobní údaje oblastí „Moje pracoviště“, které jsou chráněny heslem, v níže uvedeném rozsahu. 


Pro vytvoření přístupu k „Moje pracoviště“ jsou potřebné následující povinné informace. Bez zadání těchto údajů nelze zřídit přístup pro daného objednavatele, případně uživatele.
 

 • údaje objednavatele (firma), eventuálně ze strany administrátora v případě, že je plánovaný pro určitý servis, nebo ze strany uživatele 
 • údaje o adrese objednavatele/uživatele
 • oslovení administrátora (pokud je plánovaný na servisní účely)
 • jméno a příjmení administrátora (pokud je plánovaný na servisní účely)
 • e-mailová adresa administrátora (pokud je plánovaný na servisní účely)
 • příp. údaje o dalších pracovnících objednavatele, kteří vystupují jako uživatelé 
 • příp. oslovení uživatele
 • příp. jméno a příjmení uživatele 
 • příp. e-mailová adresa uživatele 
 • IP adresa


(2) Jak administrátor (pokud je tento plánovaný na servisní účely), tak i případně uživatel/uživatelé má/mají souhlasit se sběrem, zpracováním a používáním jejich osobních údajů. 


Registrace bude ukončena po vyjádření informovaného souhlasu s používáním osobních údajů ze strany administrátora (pokud je plánovaný na servisní účely) a uživatele, a sice prostřednictvím tzv. postupu double-opt-in. To znamená, že registrace je ukončena až tehdy, pokud administrátor (pokud je plánovaný na servisní účely), kterého zplnomocnil objednavatel, a uživatel, potvrdili potvrzovací e-mail kliknutím na odkaz, který se v tomto e-mailu nachází. 


V případě, že se potvrzení neprovede do 48 hodin, bude přihlášení objednavatele automaticky vymazáno z databáze.


(3) Při používání heslem chráněných oblastí „Moje pracoviště“ se ukládají údaje, jichž je při používání zapotřebí. 


Pokud by objednavatel požadoval změnu administrátora nebo údajů uživatele, je k dispozici odpovídající formulář žádosti k zaslání na e-mailovou adresu mydata@schueco.com. Kopie žádost o změnu se pošle na e-mailovou adresu, která se uložila jak pro administrátora, tak i uživatele. 


(4) Při používání oblastí „Moje pracoviště“, které jsou chráněny heslem, lze zpřístupnit zadané osobní údaje podle použití aplikace případně jiným uživatelům oblastí „Moje pracoviště“, které jsou chráněny heslem.  


(5) V případě spojení s heslem chráněnými oblastmi „Moje pracoviště“ pomocí e-mailu nebo kontaktního formuláře se na účely zodpovězení otázek uloží příbuzná e-mailová adresa, jakož i jméno a Vaše telefonní číslo.


6. Postoupení údajů třetí straně


(1) Třetí straně se nepostupují žádné údaje, ledaže by existovala zákonem stanovená povinnost (např. na základě trestního stíhání).

(2) Společnost Schüco částečně využívá na zpracování údajů externí poskytovatele služeb. Tyto poskytovatele společnost Schüco pečlivě vybírá a písemně pověřuje. Jsou vázáni pokyny od společnosti Schüco a pravidelně kontrolováni. Poskytovatelé služeb neposkytují tyto údaje třetí straně. 


7. Tracking (sledování)


Společnost Schüco používá k využití oblastí „Mein Arbeitsplatz“ chráněných přihlášením další soubory cookis na základě svého oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Doplňkově k tomu se poukazuje na bod 4. (3) všeobecného prohlášení o ochraně osobních údajů. K objasnění, jak se používají oblasti „Mein Arbeitsplatz“, chráněné přihlášením, analyzuje společnost Schüco dobu posledního přihlášení uživatele, jakož i počet přihlášení v rámci období čtyř týdnů.  

Stav: červenec 2019