Wat zoekt u?
  • Algemene gegevensbeschermingsverklaring
...
  • Algemene gegevensbeschermingsverklaring
Deze pagina afdrukken

Algemene gegevensbeschermingsverklaring voor Schüco International KG

1. Verzameling van uw persoonsgegevens
Wij stellen uw interesse in Schüco International KG (Schüco) zeer op prijs. Het beschermen van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, deze privacyverklaring en onze verklaring over het gebruik van cookies.


Op deze pagina wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij van u verzamelen als u onze website gebruikt. Persoonsgegevens zijn gegevens die u persoonlijk aangaan en waarmee u geïdentificeerd kunt worden, b.v. uw naam, uw adres, uw e-mailadres en uw gebruikersgedrag.


Wij bieden, naast het puur informatieve gebruik van onze website, verschillende diensten aan waarvan u kunt kiezen om deze te gebruiken, op voorwaarde dat u uw toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking (rechtsgrondslag: artikel 6, lid 1, onder a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). )), zoals de nieuwsbriefservice waarnaar wordt verwezen in paragraaf 8 van deze privacyverklaring.

Voor dit doel moet u verdere persoonlijke gegevens verstrekken die we zullen gebruiken om de relevante dienst te leveren of om contact met u op te nemen en waarop de gegevensverwerkingsprincipes uiteengezet in deze gegevensbeschermingsverklaring van toepassing zijn. Als u de vereiste informatie niet verstrekt, kunnen we onze service mogelijk niet uitvoeren.


Voor gedetailleerde zaken, zoals toestemming, bezwaar en intrekking, verwijzen wij u naar onze speciale gegevensbeschermingsverklaringen voor:

  • het beperkte gebied "Mijn werkplek"
  • de "banenruil"

Onze website maakt gebruik van SSL- of TLS-codering voor de overdracht van vertrouwelijke informatie. Wij wijzen u erop dat gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) mogelijk niet veilig is en dat een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden onmogelijk is.


U kunt dit document in PDF-formaat downloaden voor uw administratie: General data protection statement by Schüco International KG (pdf, 115,5 KB)
Om de PDF file (pdf, 115,5 KB) kunt u de gratis Adobe Reader-software gebruiken (beschikbaar op www.adobe.de ) of vergelijkbare software die het PDF-formaat uitvoert. Dit document kan ook worden uitgeprint


2. Beheerders
De verwerkingsverantwoordelijke, zoals gedefinieerd in artikel 4, lid 7, AVG, voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Schueco International KG
Karolinenstraße 1-15
33609 Bielefeld
Duitsland
Tel.: +49 521 783-0
E-Mail: info@schueco.com
Website: www.schueco.com

Contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:
Schueco International KG
Afdeling gegevensbescherming
Karolinenstraße 1-15
33609 Bielefeld
Duitsland

Als u vragen of opmerkingen heeft over gegevensbescherming, kunt u een e-mail sturen naar datenschutz@schueco.com


3. 'Logbestanden'
Elke keer dat u onze website bezoekt, verzamelen we automatisch gegevens en informatie van het systeem van uw apparaat en slaan deze op in serverlogbestanden. Deze gegevens vormen informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (in dit geval een bezoeker van onze website). De gegevens worden automatisch door uw browser verzonden wanneer u onze website bezoekt. Dit omvat de volgende gegevens:

  • het tijdstip van uw bezoek aan onze website (verzoek aan de server van de hostprovider),
  • URL van de website van waaruit u onze website bezoekt,
  • het besturingssysteem dat u gebruikt,
  • het type en de versie van de browser die u gebruikt,
  • het IP-adres van uw computer - gemaskeerd


Het doel van deze verwerking is ervoor te zorgen dat onze website toegankelijk is vanaf uw apparaat en dat onze website correct wordt weergegeven op uw apparaat of in uw browser. We gebruiken de gegevens ook om onze website te optimaliseren en om de veiligheid van onze systemen te waarborgen. We evalueren deze gegevens niet voor marketingdoeleinden. Onze verzameling van deze gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Wij hebben een legitiem belang om u een voor uw browser geoptimaliseerde website te bieden en om communicatie tussen onze server en uw eindapparaat mogelijk te maken. Vooral voor dat laatste is de verwerking van uw IP-adres van belang. We bewaren deze gegevens zeven dagen. De ontvanger van de gegevens is onze serverhost, die voor ons werkt op basis van een verwerkersovereenkomst.

4. Uw rechten
U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:


a) recht op informatie
b) recht op rectificatie
c) recht op wissen (recht om vergeten te worden)
d) recht om de verwerking te beperken
e) recht op gegevensoverdraagbaarheid
f) recht van bezwaar
g) recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken


U hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over onze verwerking van uw persoonsgegevens.


5. Bewaartermijn en beperking verwerking persoonsgegevens
Tenzij in onze verklaringen over gegevensbescherming een specifiekere bewaartermijn is vermeld, worden uw persoonsgegevens verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, wordt uw IP-adres uiterlijk na zeven dagen gewist van alle systemen die worden gebruikt in verband met de werking van onze website. We kunnen u dan niet identificeren aan de hand van de overige gegevens.


Als u andere diensten op onze website gebruikt, worden uw gegevens over het algemeen in onze systemen bewaard voor gebruikersadministratiedoeleinden. We bekijken deze regelmatig om te bepalen of gegevens gewist kunnen worden. Als gegevens niet langer nodig zijn voor de relatie met een klant of belanghebbende, of als een tegenstrijdig belang zwaarder weegt dan bewaren, zullen we deze gegevens wissen, voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat.


Uw gegevens moeten ook worden gewist als het onwettig is om ze op te slaan (bijvoorbeeld als ze onjuist zijn en rectificatie onmogelijk is). Gegevens worden beperkt in plaats van gewist als er juridische of feitelijke belemmeringen zijn voor het wissen ervan (bijv. specifieke bewaarvereisten).


Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens gewist, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonlijke gegevens te bewaren (bijv. bewaartermijnen op grond van belasting- of handelsrecht); en in het laatste geval vindt verwijdering plaats nadat de redenen voor bewaring niet langer van toepassing zijn.


6. Gegevensoverdracht aan derden / gebruik van cookies
Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij uw gegevens over het algemeen niet aan derden doorgeven.


Onze website maakt gebruik van cookies. Onze verklaring met betrekking tot het gebruik van cookies verstrekt details over het gebruik van cookies op onze website.


7. Recht om in bijzondere gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens en tegen directe reclame (artikel 21 AVG)
Als we ons eigen legitieme belang of het legitieme belang van een derde partij als de wettelijke basis voor ons gebruiken om uw persoonlijke gegevens te verwerken (artikel 6, lid 1, onder f) AVG), kunt u bezwaar maken op grond van artikel 21 AVG.


Op grond van artikel 21 AVG heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. We zullen dan stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens voor direct marketing of gerelateerde profileringsdoeleinden.


We zullen ook stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens voor andere doeleinden na bezwaar, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die prevaleren boven uw belangen, rechten en vrijheden, of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen (zie artikel 21 (1) AVG, het zogenaamde "beperkte recht van bezwaar"). In dit geval moet u uw bezwaar onderbouwen met gronden die voortkomen uit uw specifieke situatie.


U kunt ook bezwaar maken, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, tegen de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig artikel 89, lid 1 AVG voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak uitgevoerd om redenen van algemeen belang (artikel 21, lid 6 AVG).


8. Nieuwsbrieven/Promoties
We gebruiken de zogenaamde dubbele opt-in-procedure om mensen te registreren voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. Dit betekent dat wij u, nadat u zich heeft geregistreerd, een e-mail sturen op het door u opgegeven e-mailadres, waarin wij u vragen te bevestigen dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u uw registratie niet binnen 48 uur bevestigt, blokkeren wij uw gegevens en verwijderen deze automatisch na een maand. Daarnaast slaan we de door u gebruikte IP-adressen en de tijdstippen van uw aanmelding en bevestiging op. Het doel van deze procedure is om uw registratie te kunnen bewijzen of, indien nodig, om mogelijk misbruik van uw persoonlijke gegevens op te lossen.


De enige informatie die we nodig hebben om u onze nieuwsbrief te kunnen sturen, is uw e-mailadres. Het verstrekken van eventuele aanvullende, afzonderlijk gemarkeerde gegevens is een kwestie van uw eigen keuze. Wij zullen deze gegevens alleen gebruiken om u persoonlijk aan te spreken of om u nadere informatie te sturen. Nadat we uw bevestiging hebben ontvangen, slaan we uw e-mailadres op om u onze nieuwsbrief te kunnen sturen. De wettelijke basis is artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG.


U kunt op elk moment uw toestemming voor het verzenden van onze nieuwsbrief intrekken en u hiervoor afmelden. U kunt uw herroeping kenbaar maken door op de link in elke nieuwsbriefe-mail te klikken, door een e-mail te sturen naar newsletter@schueco.com, of door een bericht te sturen naar de contactgegevens in het impressum.


Op andere delen van onze website heeft u ook de mogelijkheid om toestemming te geven voor het ontvangen van verdere aanbiedingen van ons (per e-mail, telefoon of post). Als u deze aanbiedingen wilt ontvangen, zijn de gegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer of postadres) die wij nodig hebben voor de geselecteerde vorm van contact verplicht. Als u zich registreert, gebruiken we de hierboven beschreven double-opt-in-procedure.


Natuurlijk kunt u te allen tijde (zelfs na toestemming voor promoties) bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens voor promotionele doeleinden. U kunt uw bezwaar tegen acties kenbaar maken door een e-mail te sturen naar datenschutz@schueco.com.


Als u zich afmeldt voor de nieuwsbriefdistributielijst, moeten wij of onze nieuwsbriefserviceprovider mogelijk uw e-mailadres op een zwarte lijst bewaren om toekomstige mailings naar u te voorkomen. We gebruiken hiervoor alleen gegevens van de zwarte lijst en voegen deze niet samen met andere gegevens. Hiermee dienen niet alleen uw belangen, maar ook ons ​​belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten voor het verzenden van nieuwsbrieven (een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f) AVG). Het bewaren van uw gegevens op de zwarte lijst is onbeperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen deze bewaring als uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang.


9. Schüco-partnerkaart en contactformulier
Als u ons een vraag stuurt via het contactformulier, bewaren wij de informatie die u op het formulier verstrekt, inclusief uw contactgegevens, om uw vraag te verwerken en onze reactie daarop te coördineren. Onze verwerking van de gegevens die u invult in het contactformulier is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om contact met u op te nemen (als bijvoorbeeld de door u geselecteerde partner geen contact met u opneemt) en om de kwaliteit van ons advies te verbeteren (artikel 6 lid 1 (f) AVG). Een aanvullende rechtsgrondslag kan het voorbereiden van de basis voor een contract met u zijn (Artikel 6 (1) (b) AVG).


De gegevens die u invult in het contactformulier bewaren wij totdat u ons vraagt ​​deze te verwijderen of het doel waarvoor wij ze bewaren niet meer van toepassing is.


We zullen uw gegevens ook doorgeven aan eventuele Schüco-partners die we u voorstellen voor uw specifieke bouwproject. Als geen van de door ons voorgestelde Schüco-partners uw vraag kan beantwoorden of als u de selectie van geschikte partners aan ons heeft overgelaten, zullen wij uw gegevens doorgeven aan de door ons geselecteerde Schüco-partners.


De Schüco-partners die we u voorstellen, komen overeen met filtercriteria die u eerder hebt ingesteld, zoals productselectie en materiaal. De lijst met resultaten wordt automatisch weergegeven op basis van uw afstand tot de Schüco-partners 


10. Social media iconen in de footer van onze website
De buttonfuncties die sociale netwerken bieden (zoals de Like-knop op Facebook) dragen over het algemeen persoonsgegevens over aan het betreffende sociale netwerk zodra een gebruiker een website bezoekt die een geïntegreerde social media-knop heeft.


Dat is bij ons niet het geval. De footer van onze website bevat geen plug-in-knoppen en geeft alleen pictogrammen weer. Deze verwijzen u via externe links naar de overeenkomstige socialemediaplatforms zodra u erop klikt. U maakt alleen actief verbinding met de betreffende platforms als u er zelf op klikt en u zich vervolgens bij hen registreert. Een bezoek aan onze website veroorzaakt geen overdracht van persoonsgegevens naar de sociale mediaplatforms vanwege de integratie van de pictogrammen.


11. Onze aanwezigheid op sociale media (gegevensverwerking door sociale netwerken)
We onderhouden openbaar toegankelijke profielen op sociale netwerken. Details van de sociale netwerken die we gebruiken, worden hieronder uiteengezet


Sociale netwerken zoals Facebook en Twitter kunnen uw gebruikersgedrag over het algemeen volledig analyseren als u hun websites of websites met geïntegreerde sociale media-inhoud (bijv. Like-knoppen of reclamebanners) bezoekt. Het bezoeken van onze aanwezigheid op sociale media zal tal van verwerkingsoperaties in gang zetten die relevant zijn voor gegevensbescherming.


Concreet:

Als u onze aanwezigheid op sociale media bezoekt terwijl u bent ingelogd op uw sociale media-account, kan de beheerder van het sociale media-portaal uw bezoek herleiden tot uw gebruikersaccount. Uw persoonlijke gegevens kunnen echter ook in bepaalde omstandigheden worden verzameld, zelfs als u niet bent ingelogd of geen account hebt bij het relevante socialemediaportaal. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren via cookies die op uw eindapparaat worden opgeslagen of door uw IP-adres te verzamelen.


De exploitanten van de socialemediaportalen kunnen de op deze manier verzamelde gegevens gebruiken om een ​​gebruikersprofiel aan te maken waarin uw voorkeuren en interesses worden vastgelegd. Op interesses gebaseerde advertenties kunnen dan zowel binnen als buiten de specifieke aanwezigheid op sociale media aan u worden getoond. Als u een account heeft bij het sociale netwerk, kunnen de op interesses gebaseerde advertenties worden weergegeven op alle apparaten waarop u bent of was ingelogd.


Houd er ook rekening mee dat we niet alle verwerkingsprocedures op de portalen voor sociale media kunnen volgen. Afhankelijk van de aanbieder kunnen de exploitanten van de socialemediaportalen daarom verdere verwerkingen uitvoeren. Raadpleeg de gebruiksvoorwaarden en het gegevensbeschermingsbeleid van de verschillende socialemediaportalen.


Legale basis:

Onze aanwezigheid op sociale media is bedoeld om ervoor te zorgen dat onze aanwezigheid op internet zo uitgebreid mogelijk is. Dit vertegenwoordigt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. De analyseprocessen die de sociale netwerken uitvoeren, kunnen gebaseerd zijn op verschillende rechtsgronden, en de exploitanten van de sociale netwerken moeten deze specificeren (bijv. toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, onder a) AVG).


Verwerkingsverantwoordelijke en uitoefening van rechten:

Als u een van onze sociale media-aanwezigheden (bijv. Facebook) bezoekt, zijn wij samen met de exploitant van het relevante sociale media-platform verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingsoperaties die uw bezoek teweegbrengt. In principe kunt u uw rechten (op informatie, rectificatie, wissen, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en bezwaar) zowel tegen ons als tegen de exploitant van het betreffende social media-portaal (bijv. Facebook) doen gelden. Houd er rekening mee dat we, ondanks onze gezamenlijke verantwoordelijkheid met de exploitanten van de socialemediaportalen, de gegevensverwerkingsprocedures van de socialemediaportalen niet volledig kunnen beïnvloeden. Het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieders bepaalt grotendeels onze eigen keuzemogelijkheden.


Bewaartermijn:

We zullen alle gegevens die we rechtstreeks via onze aanwezigheid op sociale media verzamelen uit onze systemen wissen zodra u ons vraagt ​​om ze te wissen, u uw toestemming voor het bewaren ervan intrekt of ons doel om ze te bewaren niet langer van toepassing is. Eventueel opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze wist. Dwingende wettelijke bepalingen, waaronder bewaartermijnen, blijven van toepassing.

Wij hebben geen invloed op de periode waarin de beheerders van de sociale netwerken uw gegevens voor hun eigen doeleinden bewaren. Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met de exploitanten van de sociale netwerken (bijvoorbeeld in hun gegevensbeschermingsverklaringen, zie hieronder).


De sociale netwerken in detail:

Facebook:
We hebben een profiel op Facebook. Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Meta”) levert deze dienst. Meta heeft verklaard dat de gegevens die zij verzamelt ook worden doorgegeven aan de VS en andere derde landen. Met Meta hebben wij een gezamenlijke verwerkersovereenkomst (Controller Addendum) gesloten. In deze overeenkomst staat voor welke gegevensverwerkingen wij of Meta verantwoordelijk zijn wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt. U kunt deze overeenkomst bekijken via de volgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.


U kunt uw advertentie-instellingen zelf aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik hiervoor op de volgende link en log in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.


Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie is te vinden op
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum aen https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.


Zie het privacybeleid van Facebook voor details: https://www.facebook.com/about/privacy/


Instagram:
We hebben een profiel op Instagram. Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland biedt deze service. Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Verdere informatie is beschikbaar op:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://help.instagram.com/519522125107875 en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.


Zie het privacybeleid van Instagram voor meer informatie over hoe zij omgaan met uw persoonlijke gegevens: https://help.instagram.com/519522125107875


 

Pinterest:
We hebben een profiel op Pinterest. De exploitant is Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland. Zie het privacybeleid van Pinterest voor meer informatie over hoe zij omgaan met uw persoonlijke gegevens: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy


XING:
We have a profile on XING. The provider is New Work SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Germany. See XING's privacy policy for details of how they handle your personal data: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung


LinkedIn:
We hebben een profiel op LinkedIn. De aanbieder is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. LinkedIn maakt gebruik van advertentiecookies.

Als u de advertentiecookies van LinkedIn wilt deactiveren, gebruikt u de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out


Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie.
Details zijn beschikbaar op: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa  en https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs


Zie het privacybeleid van LinkedIn voor details over hoe zij omgaan met uw persoonlijke gegevens: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


YouTube:
We hebben een profiel op YouTube. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Zie het privacybeleid van YouTube voor meer informatie over hoe zij omgaan met uw persoonlijke gegevens: https://policies.google.com/privacy?hl=de


12. Analysesoftware voor sociale media
We gebruiken Supermetrics, een tool van Supermetrics OY, Kaivokatu 10A, 00100 Helsinki, Finland, op onze website om automatisch marketinggegevens samen te voegen.

De door de netwerkoperators van de sociale media verstrekte gegevens worden via de Supermetrics-interface aan ons doorgegeven en in de software "Google Data Studio" verwerkt. Wij hebben een legitiem belang bij het gebruik van deze software volgens art. 6 (1) f) DSGVO.


Supermetrics stelt ons in staat om de gegevens die door de netwerkoperators van sociale media worden verstrekt, rechtstreeks naar Google Data Studio te verzenden om ze daar als samenvatting in de vorm van statistieken te kunnen analyseren en visualiseren. Met behulp van Google Data Studio kunnen metingen van de social media-optredens worden geëvalueerd, inzichten in de doelgroep worden verzameld, fanbetrokkenheid en de virale verspreiding van uw eigen berichten worden verkregen.


We hebben slechts beperkte toegang tot uw gebruikersgegevens. De gebruikersgegevens zijn in wezen uw openbaar toegankelijke profielgegevens.


13. Juridische grondslagen voor onze gegevensverwerking
Artikel 6, lid 1, onder a), AVG dient als de wettelijke basis van Schüco voor verwerkingsactiviteiten waarbij we uw toestemming verkrijgen voor onze verwerking voor een specifiek doel (bijv. de nieuwsbrief, "Mijn werkplek" of de vacature-uitwisseling). Als onze verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent (zoals bij verwerkingen die nodig zijn voor de levering van goederen of het leveren van een andere prestatie of tegenprestatie), zal het op basis van artikel 6, lid 1, onder b), AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die nodig zijn om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst.


Als onze verwerking van uw gegevens nodig is om hieraan te voldoen kunnen onze verwerkingen gebaseerd zijn op artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, worden op deze basis uitgevoerd als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van onze legitieme belangen of de legitieme belangen van derden, op voorwaarde dat de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de gegevens onderwerp niet overheersend. Het is ons duidelijk toegestaan ​​om dergelijke verwerkingen uit te voeren omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. Het was van mening dat er een rechtmatig belang zou kunnen bestaan ​​wanneer de betrokkene een klant is van de verwerkingsverantwoordelijke (tweede zin van overweging 47 AVG).


Als u toestemming hebt gegeven voor het opslaan van cookies of voor toegang tot informatie op uw eindapparaat, vindt onze gegevensverwerking bovendien plaats op basis van artikel 25, lid 1, van de Duitse wet op de bescherming van telecommunicatie- en telemediagegevens (TTDSG). U kunt uw toestemming op elk moment intrekken.
Versie: December 2022