Schüco Arama
  • Gizlilik
...
  • Gizlilik

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Yazısı

SCHÜCO İSTANBUL ULUSLARARASI İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metninin amacı ; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) kapsamında - Kanununun 10.uncu maddesi uyarınca - kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, işlenme yöntemi ve amacı, hukuki nedenleri, kimlere hangi amaçla aktarılabileceği ve ilgili kanun kapsamındaki haklarınız konusunda dernek üyeleri olarak sizleri en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 Sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; Veri Sorumlusu sıfatı ile SCHÜCO İSTANBUL ULUSLARARASI İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ("Schüco" veya "Şirket") tarafından aşağıda açıklanan surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlenebilecektir:

1) Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi, Toplanma Yöntemi, İşlenme Amacı Ve Hukuki Sebebi

Schüco tarafından verilen hizmet, ürün veya ticari faaliyetler sebebi ile, ayrıca yasadan kaynaklanan ve yetkili kurumlar ve otoritelerce emredilen yükümlülükleri eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirebilmek amacı ile Schüco’ya iletmiş olduğunuz veya Şirket'in gerçekleştirdiği faaliyet ve işlemler çerçevesinde edinmiş olduğu her türlü kişisel verilerinizi; KVKK gereğince ve KVKK’da çizilen sınırlar dahilinde otomatik olan veya otomatik olmayan yöntemlerle, gerek Şirket merkezi aracılığı ile gerekse internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalar ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak elde edebilecek, kaydedilecek, depolanabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, KVKK'nın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Schüco’nun ve Schüco ile ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirket tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, Şirket tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirket’in faaliyet ve hizmetleri ile ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Schüco’nun hizmet politikalarının yürütülmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel Verileriniz Schüco tarafından müşterilerine, çalışanlarına ve diğer üçüncü kişilere farklı kanallarla ve farklı hizmetler sunabilmek, Şirket’in düzenlediği organizasyon ve etkinlikleri duyurabilmek ve bu kapsamdaki faaliyetleri yürütmek amacıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan Kişisel Verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

2) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabileceği :

Toplanan kişisel verileriniz, Şirket'imiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirket'imiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirket'imizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirket'imizin ve Şirket'imizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirket'imizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, ilişki içerisinde olduğumuz diğer 3. kişi gerçek kişi ve/veya tüzel kişilere(yurt içinde ve yurt dışında) ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3) Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. Maddesi Çerçevesinde Hakları :

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni'nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Schüco’ya iletmeniz durumunda, Şirket'imiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri Şirket'imize başvurmak sureti ile ;
a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
e) Kişisel verileriniz KVKK ve ilgili diğer Kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirket'imize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVKK gereğince, yazılı olarak Şirket'imize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirket'imize KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.schueco.com/web2/tr adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını I.D.T.M. Blokları, A1 Blok, Kat 15, No: 451-452 34149 Yeşilköy – Istanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK'da belirtilen diğer yöntemlerle gönderebilir veya ilgili formu info@schueco.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.