Schüco Sök
 • Dataskydd
 • Dataskyddsinformation för kunder och potentiella kunder
...
 • Dataskydd
 • Dataskyddsinformation för kunder och potentiella kunder

Dataskyddsinformation för kunder och potentiella kunder

I enlighet med artiklarna 13, 14 and 21 i den allmänna dataskyddsförordningen
processar Schüco International KG din personliga data som en controller.


För detta ändamål, artikel 12 ff. i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) ger dig som registrerad vars personuppgifter är behandlade rättigheter, som vi som företag måste följa. Uppgifterna som behandlas individuellt och hur de används beror starkt på vår respektive relation med dig. Du kan ta reda på mer information eller ändringar i syfte att behandla data i relevanta avtalsdokument, formulär, samtycke (om nödvändigt) och / eller annan information som tillhandahålls dig (t.ex. inom ramen för att använda vår webbplats).


Denna dataskyddsinformation uppdateras regelbundet.


Vem är ansvarig för databehandling och vem kan du kontakta?
Namn: Schüco Sweden AB
Adress: Hesselmans Torg 5, 131 54 Nacka
E-mail: sverige@schueco.com, Tel.: +46 (0) 8 442 76 00


Kontaktuppgifter till dataskyddsombud
Adress: Hesselmans Torg 5, 131 54 Nacka
E-mail: mwinegard@schueco.com, Tel.: +46 (0) 8 442 76 00

Rättslig grund och syfte med databehandlingen
Lagring av dina uppgifter kan ha olika rättsliga grunder.
Behandlingen av dina uppgifter beror på vilken typ av tjänst vi tillhandahåller samt vilken typ av relation vi har med dig.


Artikel6(1)(b) Kontrakt eller inledande av ett kontrakt

Dina uppgifter kan behandlas för att utföra våra kontrakt med dig och genomföra dina beställningar samt för att genomföra åtgärder och aktiviteter inom ramen för kontraktsförhållanden, t.ex. med dig som en potentiell kund.
Vi kan inte uppfylla våra kontrakts- eller kontraktsuppgifter om vi inte behandlar din personliga information.

I synnerhet tjänar bearbetningen för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter i enlighet med dina beställningar och krav och inkluderar de tjänster, åtgärder och aktiviteter som krävs för detta. Dessa inkluderar i huvudsak kontraktsrelaterad kommunikation med dig, spårbarhet av transaktioner, order och andra avtal samt för kvalitetskontrollskontroller genom motsvarande dokumentation, goodwillförfaranden, åtgärder för att hantera och optimera affärsprocesser samt för att uppfylla våra allmänna vårdplikt, ledning och kontroll genom anslutna företag; statistiska utvärderingar för företagsledning, registrering av kostnader och kontroll, rapportering, intern och extern kommunikation, fakturering och skattemässig utvärdering av operativa tjänster, riskhantering, påståenden om juridiska fordringar och försvar av juridiska tvister; skydd av IT-säkerhet och allmän säkerhet, inklusive byggnads- och växtsäkerhet, skydd och medvetenhet om husregler (t.ex. med hjälp av åtkomstkontroll); säkerställa integritet, äkthet och tillgänglighet av data, förebyggande och utredning av brott; kontrollera av tillsynsnämnder eller övervakningsorgan (t.ex. revision).


Artikel 6.1 (f) Våra berättigade intressen eller tredje parts intressen
Vi kan behandla dina uppgifter (dvs som kund eller potentiell kund) utöver det faktiska genomförandet av kontrakt eller förkontrakt om det är nödvändigt för att skydda våra berättigade intressen eller tredje parts och där dina uppgifter inte förhindrar legitima intressen.


Bearbetningen kommer särskilt att ske av följande skäl:


 • Överföring som en del av en affärsaktivitet

 • Vårt företags yttre utseende (foton och videoinspelningar vid evenemang) för marknadsföringsändamål och säljkampanjer

 • Skaffa information såväl som datautbyte med kreditbyråer om detta överstiger vår kommersiella risk


 • Vidareutveckling av tjänster och produkter samt befintliga system och processer Förbättring av våra uppgifter, till exempel genom användning eller forskning av data som är tillgängliga för allmänheten

 • Den begränsade lagring av data, om borttagning inte är möjlig eller endast möjlig med oproportionerligt hög ansträngning på grund av det speciella sättet som data sparas

 • Påståendet om rättsliga påståenden och försvar av rättsliga tvister som inte direkt kan hänföras till avtalsförhållandet
 • Statistiska utvärderingar eller marknadsanalys

 • Skydd och medvetenhet om husregler genom motsvarande åtgärder och med videoövervakning för att skydda våra kunder och anställda och för att skydda bevis i händelse av brott och deras förebyggande

 • Skicka produktinformation (direktreklam) på våra produkter som liknar dem du redan har köpt från oss, såvida du inte har invänt mot användningen av dina personuppgifter för detta ändamål.

 • Byggnads- och anläggningssäkerhet (t.ex. med hjälp av åtkomstkontroll och videoövervakning), i den mån detta går utöver den allmänna vårdplikten


 • Förebyggande och utredning av brott, om inte uteslutande för att uppfylla lagbestämmelser


Artikel 6.1 a) Samtycke

Om du har samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter (t.ex. användning av dina uppgifter i marknadsföringssyfte) utgör detta samtycke den rättsliga grunden - förutom andra där det är lämpligt - för databehandlingen. Du kan återkalla detta samtycke när som helst med verkan för framtiden genom att skicka ett brev med rubriken "Återtagande av samtycke för reklam" till Schüco International KG, avdelningen för dataskydd, Karolinenstraße 1-15, 33609 Bielefeld, Tyskland. Du kommer att informeras separat i motsvarande samtyckstext om syftena och konsekvenserna av att dra tillbaka eller inte bevilja samtycke.


Artikel 6.1 e) Rättslig efterlevnad

Liksom för alla företag som ingår i den ekonomiska processen, är vi också föremål för en rad lagliga skyldigheter. Detta är främst lagkrav (t.ex. handels- och skattelagar, social lagstiftning), men kan också vara tillsyns- eller andra officiella regler. Syftet med behandlingen kan omfatta identitets- och ålderskontroller, förebyggande av bedrägeri och penningtvätt, uppfyllande av skatterelaterade övervaknings- och rapporteringsskyldigheter samt arkivering av uppgifter för dataskydd och datasäkerhet samt revision av skatten kontor och andra myndigheter.
Dessutom kan publicering av personuppgifter krävas som en del av officiella / rättsliga åtgärder för bevisupptagning, straffrättsliga förfaranden eller påståenden av civila fordringar.


De datakategorier som behandlas av oss, om vi inte tar emot data direkt från dig, och deras ursprung

Om detta krävs för att kunna tillhandahålla våra tjänster behandlar vi personuppgifter som mottas med tillstånd från andra företag eller andra tredje parter (t.ex. kreditbyråer, adressförsäljningsföretag). Vi behandlar också personuppgifter som vi har extraherat, mottagit eller köpt med tillstånd från allmänt tillgängliga källor (t.ex. telefonkataloger, handels- och föreningsregister, civila register, gäldenärsposter, landregister, pressen, internet och andra media) och som vi får bearbeta.

Relevanta kategorier av personuppgifter kan särskilt omfatta:

 • Personliga uppgifter (namn, födelsedatum, födelseort, nationalitet, civilstånd, yrke / bransch och jämförbara uppgifter)
 • Kontaktuppgifter (adress, e-postadress, telefonnummer och jämförbara data)

 • Adress-data (transaktionsinformation och jämförbara data)

 • Betalningsbekräftelse / försäkring för bank- och kreditkort

 • Information om din ekonomiska situation (kreditvärdighetsuppgifter inklusive kreditpoäng, dvs uppgifter för bedömning av den ekonomiska risken)

 • Kundhistoria

 • Data about your use of the telemedia supplied by us (e.g. the time you have accessed our websites, apps or newsletter, pages/links of ours that you have called up and/or entries and comparable data), video data


Mottagare eller kategorier av mottagare av din data

Inom vårt företag tas dina uppgifter emot av interna avdelningar eller organisatoriska enheter som krävde det för att uppfylla våra avtalsenliga och juridiska förpliktelser eller inom ramen för bearbetning och genomförande av vårt legitima intresse.
Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras till externa kontor i samband med kontraktets genomförande och/eller efter ditt samtycke:

 • Detta för att uppfylla rättsliga bestämmelser som vi är skyldiga att uppfylla för utlämnande, rapportering eller överföring av data eller där överföring av data är i allmänhetens intresse.


 • Om externa tjänsteleverantörer behandlar data för vår räkning som processorer eller parter som övertar vissa funktioner (t.ex. externa datacenter, support/underhåll av IT-applikationer, arkivering, dokumentbehandling, callcentertjänster, kontroll, datavalidering eller rimlighetskontroller, dataförstöring, inköp/upphandling, kundadministration, brevbutiker, marknadsföring, medieteknik, forskning, riskkontroll, fakturering, telefoni, webbplatshantering, revisionstjänster, kreditinstitut, tryckerier eller datahanteringsföretag, budtjänster, logistik)


 • Baserat på våra legitima intressen eller tredje parts legitima intressen

Dessutom kommer vi inte att vidarebefordra dina uppgifter till tredje part. Om vi beställer tjänsteleverantörer inom ramen för behandlingen kommer dina uppgifter att omfattas av samma säkerhetsstandarder hos dem som de skulle göra med oss. I andra fall får mottagarna endast använda uppgifterna för de ändamål för vilka uppgifterna har skickats till dem.


Hur lång tid din data lagras
Vi behandlar och lagrar dina uppgifter under hela vår affärsrelation. Detta inkluderar även initiering av ett avtal (före avtalsrättsligt förhållande) och genomförande av ett kontrakt.
Vidare är vi föremål för olika lagrings- och dokumentationsskyldigheter, som framgår av bland annat den tyska handelslagen (HGB) och den tyska skattelagen (AO). Där föreskrivna tidsfrister för bevarande och/eller dokumentation är upp till tio år efter affärsförhållandets eller det förkontraktuella rättsförhållandets slut.

Dessutom kan särskilda lagbestämmelser kräva en längre lagringstid, såsom skydd av bevis i samband med lagliga preskriptionstider. Enligt 195 §§ ff. i den tyska civillagen (BGB) är den vanliga preskriptionstiden tre år, men preskriptionstider på upp till 30 år kan också vara tillämpliga.

Om uppgifterna inte längre krävs för att uppfylla det relevanta behandlingssyftet raderas de regelbundet, om inte – begränsad – ytterligare behandling av dem krävs på grund av vårt övervägande berättigade intresse. Ett sådant övervägande berättigat intresse föreligger också, till exempel om det inte är möjligt att radera uppgifter på grund av hur de sparas eller det endast är möjligt att göra det med oproportionerligt stor ansträngning, och behandling för andra ändamål är utesluten av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder.


Rätten till åtkomst, radering, invändning och andra rättigheter för registrerade från artiklarna 15-22 i GDPR
Du kan också hävda dina anspråk mot oss när det gäller dina registrerade rättigheter i enlighet med artiklarna 15-22 i GDPR.

Rätt till tillträde
Du har rätt att få en bekräftelse från oss om huruvida personuppgifter som rör dig behandlas eller inte, och, i så fall, tillgång till personuppgifterna och den information som anges i artikel 15 i GDPR.

Rätt till rättelse
Du har rätt att av oss utan onödigt dröjsmål få rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och, om nödvändigt, komplettering av ofullständiga personuppgifter (artikel 16 i GDPR).

Rätt till radering
Du har rätt att av oss få radering av personuppgifter som rör dig utan onödigt dröjsmål där någon av de grunder som anges i artikel 17 i GDPR gäller, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga i förhållande till de ändamål för vilka de samlades in.

Rätt till begränsning av behandlingen
Du har rätt att av oss få begränsning av behandlingen där något av de villkor som anges i artikel 18 i GDPR gäller, t.ex. om du har invänt mot behandlingen, under den tid bedömningen pågår av oss.

Rätt att invända
Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som rör dig på grund av din speciella situation. Vi kommer inte längre att behandla personuppgifterna om vi inte visar övertygande legitima skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk (artikel 21 i GDPR).

Rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten
Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen av personuppgifter som rör dig bryter mot GDPR (artikel 77 i GDPR). Du kan hävda denna rätt hos en tillsynsmyndighet i den medlemsstat där du har din vanliga vistelseort, arbetsplats eller plats för den påstådda i