Schüco Sök
  • Dataskydd
  • Allmänna användningsvillkor för ”Min arbetsplats” för återförsäljare
...
  • Dataskydd
  • Allmänna användningsvillkor för ”Min arbetsplats” för återförsäljare

Allmänna användningsvillkor för ”Min arbetsplats” för återförsäljare

Schüco International KG (nedan: ”Schüco“) driver en online-portal med namnet ”Min arbetsplats” för återförsäljare av produkter från företag i Schüco-koncernen (nedan ”Återförsäljare“). Denna online-portal erbjuder återförsäljare Schüco-material som kan anropas på nätet; kataloger, produktinformation (nedan "innehåll"), databaser samt olika programvaruverktyg och programvaror för administration och presentation av innehåll och data (nedan båda programvaruelementen ”programvara”) i syfte att underlätta arbetet med, inköp av, uppdatering av och planering av och med Schüco-produkter även via internet. Begreppet Schüco-koncernen avser alla företag med vilka Schüco är associerat enligt §§ 15 ff. AktG och som deltager i online-portalen


1. ALLMÄNT

1.1
Schüco gör det möjligt för användaren, för den utsedda återförsäljaren, att få åtkomst till online-portalen med namnet ”Min arbetsplats” på webbadress www.schueco.com (nedan ”online-portal“) och att använda den på basis av dessa allmänna användningsvillkor.

1.2
Dessa allmänna användningsvillkor gäller för allt innehåll, programvara och/eller databaser som Schüco ställer till förfogande via online-portal, om inte särskilda användningsvillkor gäller för innehåll, programvara och/eller databaser. Om särskilda användningsvillkor gäller för innehåll, programvara och/eller databaser, har dessa prioritet i förhållande till dessa allmänna användningsvillkor.


2. ÅTKOMST

2.1
För att kunna använda online-portalen krävs det först en ansökan genom användaren. Denne ansöker om att bli godkänd som användare för sin överordnade, återförsäljaren (nedan ”användare”). Schüco tillhandahåller ansökningsformuläret elektroniskt på internet. I ansökan skall den sökande användaren ange sin e-postadress hos återförsäljaren. I och med inlämnandet av ansökan förklarar sig användaren införstådd med giltigheten hos dessa allmänna användningsvillkor.

Användaren försäkrar att denne har befogenhet att agera i återförsäljarens namn och på dennes uppdrag, i synnerhet att avge avsiktsförklaringar för återförsäljaren. Vid användning av portalen fungerar användaren även som agent för återförsäljaren.

2.2
Schüco kommer att pröva ansökningen i närtid. Om den godkänns får den i ansökan angivna användaren via e-post ett meddelande om att en åtkomst för återförsäljaren har lagts upp som kan användas.

2.3
Åtkomstuppgifterna skall behandlas strikt konfidentiellt och får inte spridas till tredje part. I det fall att tredje part får kännedom om åtkomstuppgifterna skall Schüco informeras omedelbart.

2.4
Vid en felaktig inmatning av åtkomstuppgifterna tre gånger i följd, eller om åtkomsten inte används på tre månaders tid, har Schüco rätt att spärra åtkomsten.


3. ANVÄNDNING

3.1
Användaren har för sin återförsäljares räkning rätt att använda innehåll, programvara, och/eller databaser på online-portalen i syfte att underlätta arbetet med, inköp av, uppdatering av och planering av och med Schüco-produkter. All annan användning som går utöver den användning som regleras i mening 1 i denna punkt 3.1 av databaser, programvara och/eller innehåll är förbjuden.

3.2
Alla rättigheter (i synnerhet alla upphovsrättsligt skyddade positioner och närbesläktade skyddsrättigheter, inkl. databastillverkarens rätt samt alla övriga rättigheter, inkl. de rättsliga ställningarna i det kompletterande konkurrensrättsliga fullgörandeskyddet) till det innehåll, de databaser och den programvara som kan anropas online innehas av Schüco ensamt.

Schüco ger återförsäljaren en icke exklusiv och ej överförbar rätt att använda det innehåll och/eller databaser som kan anropas på nätet inom ramen för den normala användningen av online-portalen i de syften som nämns i punkt 3.1. All kopiering, lagring i filer, elektroniska databehandlingssystem och/eller på minnesmedia, oavsett slag, och/eller spridning av databaserna och/eller innehållet, med undantag för den mellanlagring i återförsäljarens arbetsminne eller på dennes hårddisk, vilken behöver ske av tekniska skäl i den normala anropsprocessen, är förbjuden utan uttryckligt tillstånd från Schüco. Dessutom åligger det användaren att sörja för att tredje part ”oavsett sätt” inte har åtkomst till databaserna och/eller innehållet.

För upphandlingstexter gäller följande avvikande bestämmelser: Upphandlingsunderlag får användas som de syftar till en upphandling med Schüco-produkter. Det är tillåtet att ändra upphandlingstexterna i detta syfte. Detta gäller inte om det avser beskaffenhetskriterier hos Schüco-produkterna. Dessa får inte ändras.

Schüco ger återförsäljaren en enkel, ej överförbar användningsrättighet att använda programvaran i de syften som anges i punkt 3.1 avseende programvara som denne använder via online-portalen och/eller lagrar på sin dator.

All förändring, omarbetning, delning/separering eller annan modifiering av databaserna, innehållet och/eller programvaran (inkl. Modifiering genom add-on-program, översättning, bakåtutveckling, dekompilering, disassemblering eller koppling med annan programvara och/eller andra data eller databaser) är förbjuden; § 69e UrhG påverkas inte. Innehållet, databaserna och/eller programvaran får inte avyttras, hyras ut, underlicensieras eller på annat sätt mot avgift göras tillgänglig för tredje part eller på annat sätt användas kommersiellt. En överträdelse av dessa bestämmelser ger Schüco rätt till en omedelbar uppsägning och medför bl.a. skadeståndsersättning (§ 97 UrhG); överträdelser av detta slag kan dessutom vara åtalbara (§§ 106, 107, 108, 108 a, 108b UrhG).


4. ANVÄNDARENS SKYLDIGHETER

För att online-portalen skall kunna fungera med de många användarna måste dessa följa vissa regler. Användaren är skyldig att följa de regler som anges under punkt 4. Återförsäljaren skall säkerställa att användaren följer de regler som anges under punkt 4.

4.1 
Användningen av online-portalen och dess tillämpningar får ske endast i de syften som anges i punkt 3.1 mening 1. All användning som syftar till att använda online-portalen utöver dessa ändamål, är förbjuden.

4.2 
4.2.1
Störande ingrepp i online-portalen är förbjudna. I synnerhet är det förbjudet att vidtaga sådana åtgärder som kan leda till en alltför stor belastning på online-portalen eller till orimliga besvär för andra användare.

4.2.2
Elektroniska angrepp oavsett slag på online-portalen (inkl. all maskin- och programvara som används för driften av online-portalen) eller på enskilda användare är förbjudna. Som sådana elektroniska angrepp betraktas bl.a. nedanstående åtgärder:

  • Hackningsförsök, d.v.s. försök att överlista säkerhetsmekanismerna i online-portalen, att förbigå dem eller att på annat sätt sätta dem ur kraft,
  • att använda och/eller sprida virus, maskar, trojaner,
  • brute-force-attacker,
  • övriga åtgärder eller tillvägagångssätt som ingriper på ett störande sätt i online-portalen inkl. all maskin- och programvara som används för driften av online-portalen och/eller kan skada Schüco eller användare.

4.2.3
Spridning genom användaren av straffrättsligt relevant innehåll eller innehåll som kränker tredje parts rättigheter är förbjuden. Det är heller inte tillåtet att använda online-portalen för konkurrens- och/eller kartellrättsliga överträdelser.


5. UPPSÄGNING

Den i avtalet överenskomna användningen av online-portalen kan sägas av en part med en frist på 2 veckor. Rätten till uppsägning p.g.a. tungt vägande skäl enligt § 314 BGB påverkas inte. En uppsägning skall ske i textform eller skriftligt.


6. ÖVRIGT

6.1
Schüco förbehåller sig rätten att när som helst och utan uppgift om skäl ändra bestämmelser i denna allmänna användningsvillkor med beaktande av de förutsättningar som nämns i punkt 6.1.1 t.o.m. 6.1.3.

6.1.1
Uttryckligen undantagen från ovanstående ändringsbehörighet är alla ändringar av beskrivningar av avtalsobjektet enligt punkt 3 i de allmänna användningsvillkoren. Eventuella ändringar och/eller avvikelser från det utlovade fullgörandet kommer att meddelas användaren av Schüco och denne erbjuds fortsätta användningsrelationen enligt de ändrade villkoren om användarens intressen påverkas negativt av ändringarna och/eller avvikelserna.

6.1.2
Övriga ändrade bestämmelser som ej anges i punkt 6.1.1 meddelas användaren via e-post och/eller brev och/eller inom ramen för online-portalen innan de träder i kraft. Om användaren inte protesterar mot giltigheten av de nya allmänna användningsvillkoren inom sex veckor efter mottagande av e-postmeddelandet, betraktas de ändrade allmänna användningsvillkoren som godkända. Schüco åtager sig att informera användaren specifikt om betydelsen av sexveckorsfristen (i synnerhet om att de ändrade allmänna användningsvillkoren gäller som godkända av användaren om denne inte motsätter sig de nya allmänna användningsvillkoren inom fristen efter mottagandet).

6.1.3
Om användaren protesterar mot giltigheten av de nya allmänna användningsvillkoren inom den frist som anges i punkt 6.1.2 har Schüco rätt att säga upp avtalsförhållandet med kunden med en uppsägningstid på fjorton dagar.

6.2
I syfte att fullgöra avtalet och därmed leverera det åtagande som Schüco enligt avtalet har att svara för kan Schüco också använda sig av tredje part som s.k. agent.

6.3
I stället för Schüco kan tredje part träda in helt eller delvis med beaktande av en förhandsuppsägningstid på en månad i de rättigheter och skyldigheter som detta avtal innebär för Schüco. Användaren har rätt att i ett sådant fall genom en uppsägning av avtalsförhållandet gentemot Schüco utträda ur avtalet utan angivande av skäl.

6.4
För föreliggande allmänna användningsvillkor och avtalsrelaterade förhållanden mellan Schüco och återförsäljaren gäller endast rättsordningen i Tyskland.


Utgåva: April 2018