Schüco Search
  • Data protection
  • Bendrosios „Mano darbo vietos“ naudojimo sąlygos gamintojams
...
  • Data protection
  • Bendrosios „Mano darbo vietos“ naudojimo sąlygos gamintojams

Bendrosios „Mano darbo vietos“ naudojimo sąlygos gamintojams

„Schüco International KG“ (toliau – „Schüco“), „Schüco“ grupės įmonių produktų gamintojams (toliau – „Gamintojai“), naudoja portalą „Mano darbo vieta“ internete. Šis interneto portalas gamintojams siūlo internete esančius katalogus, informaciją apie produktus (toliau – „Turinys“), duomenų bazes ir įvairius programinės įrangos įrankius bei programinę įrangą turinio ir duomenų tvarkymui bei rodymui (toliau abu programinės įrangos elementai vadinami „Programine įranga“), siekiant palengvinti duomenų bazių kūrimą, jų gavimą, atnaujinimą ir planavimą bei darbą su „Schüco“ produktais, taip pat ir internetu. „Schüco“ grupe laikomos visos bendrovės, su kuriomis „Schüco“ yra susijusi pagal Vokietijos akcinių bendrovių įstatymą (§§ 15 ff. AktG) ir kurios dalyvauja interneto portale. 


1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1
Naudotojui, jo nurodytiems gamintojams, interneto svetainėje www.schueco.com „Schüco“ suteikia prieigą prie interneto portalo (toliau – „Interneto portalas“), pavadinimu „Mano darbo vieta“ ir leidžia juo naudotis remiantis šiomis Bendrosiomis naudojimo sąlygomis.
 

1.2
Šios Bendrosios naudojimo sąlygos taikomos visam turiniui, programinei įrangai ir (arba) duomenų bazėms, kurias „Schüco“ pateikia per interneto portalą, jei turiniui, programinei įrangai ir (arba) duomenų bazėms netaikomos specialios naudojimo sąlygos. Jei turiniui, programinei įrangai ir (arba) duomenų bazėms taikomos specialios naudojimo sąlygos, joms teikiama pirmenybė prieš šias Bendrąsias naudojimo sąlygas.


2. PRIEIGA

2.1
Kad galėtų naudotis interneto portalu, naudotojas pirmiausia turi pateikti atitinkamą paraišką. Jis pateikia paraišką kaip naudotojas už savo darbdavį – gamintoją, prašydamas priimti. Internete „Schüco“ pateikia paraiškos blanką elektronine forma. Paraiškoje prašantysis naudotojas turi nurodyti savo elektroninio pašto adresą gamintojui. Pateikdamas paraišką, naudotojas sutinka su šių Bendrųjų naudojimo sąlygų galiojimu.
 

Naudotojas užtikrina, kad jis yra įgaliotas veikti gamintojo vardu ir pavedimu, ypač išreikšti savo valią gamintojui. Naudodamasis portalu, naudotojas veikia ir kaip gamintojo pagalbininkas. 
 

2.2
„Schüco“ greitai patikrins ankščiau minėtą paraišką. Jei ji bus patenkinta, paraiškoje nurodytas naudotojas el. paštu gaus pranešimą, kad gamintojui sukurta prieiga, kuria jis gali naudotis.
 

2.3
Prieigos duomenys yra griežtai konfidencialūs ir negali būti perduodami trečiosioms šalims. Jei trečiosioms šalims taptų žinomi prieigos duomenys, apie tai reikia nedelsiant pranešti „Schüco“. 
 

2.4
Tris kartus neteisingai įvedus prieigos duomenis arba tris mėnesius nesinaudojant prieiga, „Schüco“ turi teisę užblokuoti prieigą. 


3. NAUDOJIMAS

3.1
Naudotojas įsipareigoja savo gamintojui naudoti interneto portalo turinį, programinę įrangą ir (arba) duomenų bazes, siekdamas palengvinti darbą su „Schüco“ produktų įsigijimu, atnaujinimu ir planavimu. Draudžiamas bet koks duomenų bazių, programinės įrangos ir (arba) turinio naudojimas kitokiems tikslams, nei nurodyta šio 3.1 papunkčio 1 sakinyje.
 

3.2
Visos teisės (visų pirma visos autorių teisių saugomos pozicijos ir gretutinės teisės, įskaitant duomenų bazės sudarytojo teises, taip pat visas kitas teises, įskaitant papildomų autorių teisių konkurencijos teisės teisinę padėtį) į internete pateikiamą turinį, duomenų bazes ir programinę įrangą yra išskirtinė „Schüco“ nuosavybė. 
 

Gamintojui „Schüco“ suteikia neišimtinę ir neperduodamą teisę naudoti internete pateikiamą turinį ir (arba) duomenų bazes, įprastai naudojant interneto portalą 3.1 papunktyje nurodytais tikslais. Be aiškaus „Schüco“ sutikimo draudžiamas bet koks duomenų kopijavimas, įrašymas į failus, visų rūšių elektroninių duomenų apdorojimo prietaisus ir (arba) saugojimo laikmenas, ir (arba) duomenų bazių ir (arba) turinio platinimas, išskyrus paieškos procese techniškai įprastą tarpinį įrašymą į darbinę atmintį arba į gamintojo standųjį diską. Naudotojas taip pat rūpinasi, kad trečiosios šalys „nesvarbu kokiu būdu“ neturėtų prieigos prie duomenų bazių ir (arba) turinio. 
 

Konkursų tekstams taikomos šios nukrypstančios nuostatos: Konkurso dokumentai gali būti naudojami tiek, kiek tai padeda dalyvauti konkurse su „Schüco“ produktais. Šiuo tikslu leidžiama keisti konkurso tekstus. Tai netaikoma, jei tai susiję su „Schüco“ produktų savybėmis. Jos negali būti keičiamos.
 

Gamintojui „Schüco“ suteikia paprastas neperduodamas teises į programinę įrangą, kurią jis naudoja interneto portale ir (arba) įrašo savo kompiuteryje, 3.1 papunktyje nurodytais tikslais. 
 

Draudžiamas bet koks duomenų bazių, turinio ir (arba) programinės įrangos keitimas, transformavimas, skaidymas / atskyrimas ar kiti pakeitimai (įskaitant modifikavimą papildomomis programomis, vertimą, apgrąžos inžineriją, dekompiliavimą, išardymą ar susijungimą su kita programine įranga ir (arba) kitais duomenimis ar duomenų bazėmis); Vokietijos autorių teisių įstatymo (UrhG) 69e str. nuostatos lieka nepakitusios. Turinys, duomenų bazės ir (arba) programinė įranga negali būti parduodami, nuomojami, sublicencijuojami ar kitaip už atlygį perduodami tretiesiems asmenims, arba kitaip naudojami komerciniais tikslais. Šių nuostatų pažeidimas „Schüco“ suteikia teisę nutraukti sutartį be įspėjimo ir, be kita ko, įpareigoja atlyginti nuostolius (Vokietijos autorių teisių įstatymo (UrhG) 97 str.); už tokį pažeidimą gali būti baudžiama (Vokietijos autorių teisių įstatymo (UrhG) 106, 107, 108, 108a, 108b str.). 


4. NAUDOTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI 

Kad interneto portalas veiktų turėdamas daugybę naudotojų, jie turi laikytis tam tikrų taisyklių. Naudotojas privalo laikytis taisyklių, išvardytų 4 punkte. Gamintojas turi užtikrinti, kad naudotojas laikytųsi 4 skyriuje išvardytų taisyklių.
 

4.1 
Interneto portalas ir jo programos gali būti naudojami tik 3.1 skirsnio 1 sakinyje nurodytais tikslais. Draudžiama naudoti interneto portalą kitais tikslais. 
 

4.2 
4.2.1
Draudžiama trikdyti interneto portalo veikimą. Ypač draudžiama imtis tokių veiksmų, kurie gali sukelti per didelį internetinio portalo apkrovimą arba nepagrįstą kitų naudotojų trukdymą.
 

4.2.2
Draudžiami bet kokio pobūdžio elektroniniai išpuoliai prieš interneto portalą (įskaitant visą interneto portale naudojamą aparatinę ir programinę įrangą) ar atskirus naudotojus. Tokie elektroniniai išpuoliai apima, bet neapsiriboja:
• bandymus įsilaužti, t. y. bandymus įveikti, apeiti ar kitaip pakenkti interneto portalo apsaugos mechanizmams,
• virusų, kirminų, „Trojos arklių“ naudojimą ir (arba) platinimą,
• grubios jėgos atakas,
• kitas priemones ar metodus, trikdančias interneto portalo veikimą, įskaitant visą interneto portale naudojamą aparatinę ir programinę įrangą, ir (arba) galinčias pakenkti „Schüco“ ar naudotojams.
 

4.2.3
Naudotojui draudžiama pateikti kriminalinio pobūdžio ar trečiųjų asmenų teises pažeidžiantį turinį. Taip pat draudžiama naudoti interneto portalą pažeidžiant konkurencijos ir (arba) antimonopolinius įstatymus.


5. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

Sutartyje numatytas interneto portalo naudojimas gali būti nutrauktas, bet kuriai šaliai pranešus prieš 2 savaites. Teisė, nutraukti sutartį dėl svarbių priežasčių pagal Vokietijos civilinio kodekso (BGB) 314 str., lieka nepakitusi. Bet koks prašymas nutraukti sutartį turi būti pateikiamas tekstine ar rašytine forma. 


6. KITOS SĄLYGOS 

6.1
„Schüco“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir nepateikdama priežasčių, keisti šių Bendrųjų naudojimo sąlygų nuostatas, atsižvelgdama į 6.1.1–6.1.3 papunkčiuose išdėstytus reikalavimus.
 

6.1.1
Ankščiau minėta teisė keisti sąlygas negalioja jokiam sutarties objekto aprašymo keitimui, pagal Bendrųjų naudojimo sąlygų 3 punkto nuostatas. Todėl, jei dėl pakeitimų ir (arba) nukrypimų paveikiami naudotojo interesai, „Schüco“ praneša naudotojui apie bet kokius pakeitimus ir (arba) nukrypimus nuo pažadėtosios paslaugos ir pasiūlo naudotojui toliau tęsti sutartinius santykius pakeistomis sąlygomis.
 

6.1.2
Apie kitų sąlygų nenurodytų 6.1.1 papunktyje keitimą, prieš joms įsigaliojant, naudotojas informuojamas el. paštu ir (arba) laišku ir (arba) interneto portale. Jei naudotojas nepareiškia prieštaravimo dėl naujų Bendrųjų naudojimo sąlygų įsigaliojimo per šešias savaites nuo el. laiško gavimo, pakeistos Bendrosios naudojimo sąlygos laikomos priimtomis. „Schüco“ įsipareigoja atskirai informuoti naudotoją apie šešių savaičių laikotarpio reikšmę (ypač apie tai, kad pakeistos Bendrosios naudojimo sąlygos laikomos naudotojo pripažintomis, jei jis nepareiškia prieštaravimo dėl naujų Bendrųjų naudojimo sąlygų per laikotarpį nuo jų gavimo).
 

6.1.3
Jei naudotojas pareiškia prieštaravimą dėl naujų Bendrųjų naudojimo sąlygų įsigaliojimo per 6.1.2 papunktyje nurodytą laikotarpį, „Schüco“ turi teisę tinkamai nutraukti sutartinius santykius su klientu, įspėdama jį prieš keturiolika dienų.
 

6.2
„Schüco“ taip pat gali naudotis trečiųjų šalių, vadinamųjų pagalbininkų, paslaugomis, kad įvykdytų sutartyje numatytas prievoles ir suteiktų sutartyje su „Schüco“ numatytas paslaugas.
 

6.3
Vietoj „Schüco“ trečiosios šalys gali visiškai arba iš dalies perimti „Schüco“ su šia sutartimi įgyjamas teises ir pareigas, iš anksto apie tai įspėdamos prieš vieną mėnesį. Tokiu atveju naudotojas įgyja teisę nutraukti sutartinius santykius su „Schüco“, nenurodydamas sutarties nutraukimo priežasties.
 

6.4
Šioms Bendrosioms naudojimo sąlygoms ir sutartiniams santykiams tarp „Schüco“ ir gamintojo galioja išimtinai tik Vokietijos Federacinės Respublikos teisė.Būklė: 2018 m. balandžio mėn.