Schüco Search
...

Schüco Lietuva UAB duomenų apsaugos deklaracija, naudojantis prisijungimo vardu apsaugotomis internetinės svetainės skyriaus „Mano darbo vieta“ sritimis

Džiaugiamės, kad susidomėjote Schüco Lietuva UAB. Mums svarbi jūsų asmeninių duomenų apsauga. Informacija apie jūsų asmeninių duomenų tvarkymą, jei mūsų svetainę naudojate vien informatyviai, pateikiama mūsų bendrojoje duomenų apsaugos deklaracijoje. Ji taip pat pateikiama mūsų pradinio puslapio skiltyje „Duomenų apsauga“.

Mūsų svetainę galima naudoti vien informatyviai, be to, papildomai siūlome įvairias paslaugas, kuriomis, jei jus sudomintų, galite pasinaudoti.

Registruojantis prisijungimo vardu apsaugotose skyriaus „Mano darbo vieta“ srityse reikia įrašyti papildomus asmens duomenis. Jie reikalingi teikiant atitinkamas paslaugas. Apdorojant duomenis galioja bendrosios duomenų apsaugos deklaracijos principai, papildantys šią duomenų apsaugos deklaraciją

Šį  dokumentą  galima atsisių sti ir išsaugoti PDF formatu, paspaudus č ia (pdf, 37 KB) (pdf, 18,6 KB). Norė dami atidaryti PDF failą , turite turė ti nemokamą  programą  Adobe Reader  ar panašią  programą , kuri atpažį sta PDF formatą . Dokumentą  taip pat galima išspausdinti.


1. Sutikimas naudoti duomenis
Leisdami tvarkyti duomenis prisijungimo vardu apsaugotų skyriaus „Mano darbo vieta“ sričių registracijos srityje sutinkate, kad Schüco Lietuva UAB, Upės g. 21, 08128 Vilnius (toliau – „Schüco“) rinktų, apdorotų ir naudotų jūsų asmens duomenis duomenų apsaugos deklaracijoje išvardytais tikslais.

2. Sutikimo / prieštaravimo atšaukimas. Reklamos leidimas
(1) Sutikimą dėl asmens duomenų rinkimo, apdorojimo, saugojimo ir naudojimo prisijungimo vardu apsaugotose skyriaus „Mano darbo vieta“ srityse pagal šią duomenų apsaugos deklaraciją bet kuriuo metu su poveikiu ateityje galima atšaukti elektroninio pašto adresu login@schueco.com arba raštu informavus Schüco Lietuva UAB, Upės g. 21, 08128 Vilnius.

(2) Savaime suprantama, bet kuriuo metu galite paprieštarauti dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo reklamos tikslais (kreipkitės elektroniniu paštu, telefonu, paštu). Savo atsisakymą gauti reklamą galite mums pateikti pagal 2 numeriu (1) nurodytus kontaktinius duomenis.

(3) Visi klausimai, prašymai pateikti informaciją arba prieštaravimai dėl duomenų tvarkymo turi būti siunčiami el. paštu: login@schueco.com arba Schüco Lietuva UAB, Upės g. 21, 08128 Vilnius.

3. Asmens duomenų ištrynimas
Asmens duomenys ištrinami, jei tai neprieštarauja įstatymuose numatytiems duomenų saugojimo reikalavimams, jei buvo pateiktas prašymas dėl jų ištrynimo, jei duomenys nebereikalingi, siekiant įgyvendinti tikslą, dėl kurio jie buvo saugomi, arba jei jų saugojimas yra neleistinas dėl kitų teisinių priežasčių.

4. Asmeniniai duomenys
Kiekvienam naudotojui, užsiregistravusiam adresu www.schueco.lt ar konkrečios šalies „Schüco“ interneto svetainės skyriuje „Mano darbo vieta“, „Schüco“ suteikia prieigą prie slaptažodžiu apsaugoto skyriaus „Mano darbo vieta“. Prieiga prie asmens duomenų suteikiama tik asmeniškai prisiregistravusiam naudotojui, taip pat priskirtam administratoriui (jei toks numatytas paslaugai suteikti), informacija taip pat gali būti suteikiama administratoriaus nurodytam naudotojui, kuriam administratorius savo kliento vardu ir įgaliojimu suteikė teisę susipažinti su asmens duomenimis.

Visi naudotojai įsipareigoja savo asmeninius prieigos duomenis tvarkyti griežtai konfidencialiai ir laikyti juos neprieinamus tretiesiems asmenims, net jei šie yra kliento samdomi. Be to, administratorius, turintis prieigą prie naudotojų duomenų, privalo tvarkyti juos griežtai konfidencialiai ir laikyti neprieinamus tretiesiems asmenims.

5. Rinkimas, apdorojimas, naudojimas
(1) „Schüco“ apdoroja ar naudoja prisijungimo vardu apsaugotus skyriaus „Mano darbo vieta“ sričių asmens duomenis darbiniais tikslais, kaip aprašyta toliau.

Norint sukurti skyriaus „Mano darbo vieta“ prieigą, reikalingi šie duomenys. Nepateikus šių duomenų, negalima suteikti prieigos atitinkamam klientui ar naudotojui.
 

  • Nurodomas klientas (įmonė), jei reikia, per administratorių, jei jis numatytas paslaugai suteikti, arba per naudotoją
  • Kliento / naudotojo adreso duomenys
  • Administratoriaus kreipinys (jei jis numatytas paslaugai suteikti)
  • Administratoriaus vardas ir pavardė (jei jis numatytas paslaugai suteikti)
  • Administratoriaus el. pašto adresas (jei jis numatytas paslaugai suteikti)
  • Jei reikia, kaip naudotojai nurodomi kiti kliento darbuotojai
  • Jei reikia, nurodomi naudotojų kreipiniai
  • Jei reikia – naudotojo vardas ir pavardė
  • Jei reikia – naudotojo el. pašto adresas
  • IP adresas

(2) Ir administratorius (jei jis numatytas paslaugai suteikti), ir naudotojas / naudotojai turi duoti sutikimą rinkti, apdoroti, naudoti savo asmens duomenis

Administratoriui (jei jis numatytas paslaugai suteikti) ir naudotojui sutikus naudoti jų asmeninius duomenis, užbaigiama registracija, taikant vadinamąją „dvigubo pasirinkimo“ procedūrą. Tai reiškia, kad registracija užbaigiama tik tada, kai kliento įgaliotas administratorius (jei jis numatytas paslaugai suteikti) ir naudotojas patvirtina šiuo tikslu išsiųstą patvirtinimo el. laišką, spustelėdami jame esančią nuorodą.

Jei atitinkamas patvirtinimas negaunamas per 48 valandas, kliento paraiška automatiškai ištrinama iš duomenų bazės.

(3) Naudojant prisijungimo vardu apsaugotas skyriaus „Mano darbo vieta“ sritis, išsaugomi naudoti reikalingi duomenys.

Jei klientas pageidauja, kad būtų pakeisti administratoriaus arba naudotojo duomenys, pateikus užklausą elektroninio pašto adresu mydata@schueco.com atsiunčiama atitinkama paraiškos forma. Pakeitimo užklausos kopija išsiunčiama nurodytu administratoriaus ir naudotojo el. pašto adresu.

(4) Naudojant prisijungimo vardu apsaugotas skyriaus „Mano darbo vieta“ sritis, pateikiami asmens duomenys, atitinkamai pagal pritaikymo pobūdį, gali būti prieinami kitiems prisijungimo vardu apsaugotų skyriaus „Mano darbo vieta“ sričių naudotojams.

(5) Jei su prisijungimo vardu apsaugotomis skyriaus „Mano darbo vieta“ sritimis susisiekiama el. paštu arba naudojant kontaktinę formą, išsaugomas naudojamas el. pašto adresas bei vardas ir telefono numeris, kad būtų galima siųsti atsakymus į klausimus.

6. Duomenų perdavimas trečiosioms šalims
(1) Duomenys trečiosioms šalims neperduodami, nebent yra teisinių įpareigojimų (pvz., baudžiamojo persekiojimo priemonės).

(2) Kartais duomenims apdoroti „Schüco“ naudojasi išorinių paslaugų teikėjų paslaugomis. „Schüco“ juos atidžiai parenka ir pateikia užsakymą raštu. Jie įsipareigoję vykdyti „Schüco“ nurodymus ir yra reguliariai tikrinami. Paslaugų teikėjai neperduoda šių duomenų trečiosioms šalims.

7. Sekimas
Slaptažodžiu apsaugotų sričių „Mein Arbeitsplatz“ naudojimui įmonė „Schüco“ naudoja kitus slapukus, remdamasi savo teisėtu interesu pagal BDAR 6 str. 1 d. f) p. Papildomai pateikiama nuoroda į Bendrosios duomenų deklaracijos 4.(3) punktą. Norint suprasti, kaip naudotis slaptažodžiu apsaugotomis sritimis „Mein Arbeitsplatz“, įmonė „Schüco“ analizuoja naudotojo paskutinio prisijungimo momentą ir prisijungimų per keturių savaičių laikotarpį skaičių.

Versija: 2019 m. liepos mėn