Schüco Search
  • Data protection
  • Bendrosios „Mano darbo vietos“ naudojimo sąlygos architektams
...
  • Data protection
  • Bendrosios „Mano darbo vietos“ naudojimo sąlygos architektams

Bendrosios „Mano darbo vietos“ naudojimo sąlygos architektams

„Schüco International KG“ (toliau – licencijos davėjas) „Mano darbo vieta“ siūlo:
 

• elektroninius katalogus, konstrukcinius brėžinius, konkursų tekstus, bandymų sertifikatus, architektų informaciją ir panašią informaciją (toliau – turinys), 
• duomenis ir duomenų bazes (toliau – duomenų bazės), taip pat 
• įvairias programinės įrangos priemones ir programinę įrangą, skirtą turiniui ir duomenų bazėms valdyti ir rodyti (toliau – programinė įranga) 
 

planuotojams ir architektams (toliau – galutiniai naudotojai), siekiant palengvinti darbą su licencijos davėjo produktais, jų įsigijimą ir planavimą.
 

Naudojantis šiuo pasiūlymu, būtina patvirtinti toliau pateikiamas naudojimo ir licencijos sąlygas: 


1. Bendroji informacija
Šios bendrosios naudojimo sąlygos taikomos visam turiniui, programinei įrangai ir (arba) duomenų bazėms, kurias licencijos davėjas suteikia per internetinį portalą, jei nėra atskirų turinio, programinės įrangos ir (arba) duomenų bazių naudojimo sąlygų. Jei turiniui, programinei įrangai ir (arba) duomenų bazėms taikomos specialios naudojimo sąlygos, joms teikiama pirmenybė prieš šias Bendrąsias naudojimo sąlygas.


2. Prieiga
2.1
Kad galėtumėte naudotis internetiniu portalu, pirmiausia reikalinga atitinkama galutinio naudotojo paraiška. Licencijos davėjas paraiškos formą pateikia elektroniniu būdu internete. Paraišką pateikiantis galutinis naudotojas paraiškoje turi nurodyti galutinio naudotojo el. pašto adresą. Pateikdamas paraišką, galutinis naudotojas sutinka su šių Bendrųjų naudojimo sąlygų galiojimu.
 

2.2
Licencijos davėjas nedelsdamas patikrins pirmiau nurodytą paraišką. Jei ji patenkinama, paraiškoje nurodytas galutinis naudotojas elektroniniu paštu gauna pranešimą, kad galutiniam naudotojui suteikta prieiga, kuria jis gali naudotis.
 

2.3
Prieigos duomenys yra griežtai konfidencialūs ir negali būti perduodami trečiosioms šalims. Jei prieigos duomenis sužinojo trečioji šalis, būtina nedelsiant pranešti licencijos davėjui. 
 

2.4 Jei prieigos duomenys įvedami neteisingai tris kartus arba prieiga nenaudojama tris mėnesius, licencijos davėjas turi teisę blokuoti prieigą. 


3. Naudojimas
3.1
Autorių ir naudojimo teisės: Visos teisės į turinį, duomenų bazes ir programinę įrangą (ypač autorių teisių saugomos pozicijos ir gretutinės teisės, įskaitant duomenų bazės kūrėjo teisę, taip pat visos kitos teisės, įskaitant papildomos konkurencijos apsaugos teisinę padėtį) priklauso tik licencijos davėjui. 
 

3.2
Naudojimo leidimas: Licencijos davėjas suteikia galutiniam naudotojui visuotinę, neišskirtinę, neperduodamą ir atšaukiamą teisę naudoti turinį, duomenų bazes ir programinę įrangą tik siekiant palengvinti darbą su licencijos davėjo produktais ir jų planavimą. Turinį, duomenų bazes ir (arba) programinę įrangą naudoti kitiems nei pirmiau minėtiems tikslams yra aiškiai draudžiama. Be to, bet koks kopijavimas – visiškas arba iš dalies, nuolatinis ar laikinas (išskyrus kompiuteriu nuskaitomos programinės įrangos kopiją atsarginėms reikmėms), ypač saugojimas failuose, elektroninėse duomenų apdorojimo sistemose ir (arba) visose saugojimo laikmenose ir (arba) turinio, programinės įrangos ir (arba) duomenų bazių perdavimas, išskyrus tarpinį išsaugojimą pagrindinėje atmintyje arba galutinio naudotojo standžiajame diske, kuris techniškai atsiranda dėl įprastinio paieškos proceso, be licencijos davėjo sutikimo neleidžiami. Galutinis naudotojas užtikrina, kad trečiosios šalys, nepriklausomai nuo būdo, neturėtų prieigos prie turinio, duomenų bazių ir (arba) programinės įrangos. 
 

3.3
Kiti naudojimo apribojimai: Bet koks programinės įrangos keitimas (įskaitant vertimą, redagavimą, išdėstymą, skaidymą, atskyrimą, modifikavimą papildomomis programomis, apgrąžos inžineriją, dekompiliavimą, išardymą ir (arba) sujungimą su kita programine įranga ir (arba) kitais duomenimis arba duomenų bazėmis) ir (arba) kitas turinio, duomenų bazių ir (arba) duomenų bazės elementų apdorojimas / modifikavimas yra draudžiami; Autorių teisių įstatymo (vok. „UrhG“) § 69e lieka nepažeistas. Be to, draudžiama (laidiniu ar belaidžiu būdu) viešai skelbti turinį, duomenų bazes ir (arba) programinę įrangą, įskaitant padarymą viešai prieinamomis tokiu būdu, kad jos būtų prieinamos trečiosioms šalims. Be to, turinys, duomenų bazės ir (arba) programinė įranga negali būti parduodami, nuomojami, sublicencijuojami ar kitaip, kaip kad trečiosioms šalims, už mokestį arba nemokamai, visam laikui ar laikinai, perleidžiami ar kitaip perdirbami; taip pat teisės ir pareigos, kylančios iš sutartinių santykių tarp licencijos davėjo ir galutinio naudotojo nėra perleidžiamos. Galutinis naudotojas įsipareigoja užtikrinti, kad jo darbuotojai ir kiti pagal jo nurodymus veikiantys asmenys, turintys prieigą prie turinio, duomenų bazių ir (arba) programinės įrangos, laikysis visų įsipareigojimų, kylančių iš sutartinių santykių, ypač 1–3 dalyse nurodytų įsipareigojimų. Be to, galutinis naudotojas įsipareigoja užtikrinti, kad niekas negautų prieigos prie turinio, duomenų bazių ir (arba) programinės įrangos. Jei galutinis naudotojas sužino, kad turinys, duomenų bazės ir (arba) programinė įranga yra naudojami ar tvarkomi nesilaikant šios sutarties sąlygų, jis nedelsdamas dės visas pastangas, kad būtų užkirstas kelias tokiam sutarčiai prieštaraujančiam naudojimui; jis taip pat nedelsdamas apie tokius incidentus informuoja licencijos davėją. Šių nuostatų pažeidimas suteikia licencijos davėjui teisę nutraukti sutartinius santykius jiems nepasibaigus, taip pat atšaukti suteiktą naudojimo leidimą ir, be to, gali būti numatyta prievolė sumokėti nuostolius. Licencijos davėjas aiškiai pasilieka visus sutartinius ir teisinius reikalavimus; be to, galutiniam naudotojui pranešama, kad už atitinkamus pažeidimus taip pat gali būti baudžiama („UrhG“ § 106, 107, 108, 108a, 108b). 


4. Galutinio naudotojo pareigos 
Kad būtų užtikrintas tinkamas interneto portalo veikimas net ir esant dideliam galutinių naudotojų skaičiui, būtina laikytis toliau nurodytų taisyklių. Galutinis naudotojas įsipareigoja laikytis 4 skirsnyje išvardytų taisyklių. 
 

4.1 
Interneto portalas ir jo programos gali būti naudojami tik 3.1. skirsnio 1 sakinyje nurodytais tikslais. Draudžiama naudoti interneto portalą kitais tikslais. 
 

4.2 
4.2.1
Draudžiama trikdyti interneto portalo veikimą. Draudžiama imtis bet kokių veiksmų, kurie gali sukelti pernelyg didelę interneto portalo apkrovą arba nepagrįstai trukdyti kitiems galutiniams naudotojams.
 

4.2.2
Draudžiamos bet kokios elektroninės atakos prieš interneto portalą (įskaitant visą interneto portalui valdyti reikalingą aparatinę ir programinę įrangą) arba pavienius galutinius naudotojus. Tokie elektroniniai išpuoliai apima, bet neapsiriboja:
• bandymus įsilaužti, t. y. bandymus įveikti, apeiti ar kitaip pakenkti interneto portalo apsaugos mechanizmams,
• virusų, kirminų, „Trojos arklių“ naudojimą ir (arba) platinimą,
• grubios jėgos atakas,
• kitas priemones ar procedūras, trikdančias interneto portalo veikimą, įskaitant visą interneto portalui valdyti reikalingą aparatinę ir programinę įrangą, ir (arba) galinčias pakenkti „Schüco“ arba galutiniams naudotojams.
 

4.2.3
Galutiniam naudotojui draudžiama skelbti turinį, už kurį gresia baudžiamoji atsakomybė arba kuris pažeidžia trečiųjų šalių teises. Taip pat draudžiama naudoti interneto portalą pažeidžiant konkurencijos ir (arba) antimonopolinius įstatymus.


5. Garantija
Dėl informacijos gausos turinyje, duomenų bazėse ir programinėje įrangoje retkarčiais gali pasitaikyti netikslios informacijos, net ir itin kruopščiai atliekant jos apdorojimą ir patikrą; garantija dėl tikslumo nesuteikiama. Net ir naudojant pažangiausias technologijas ir kruopščiai atliekant parengimo darbus, negalima atmesti klaidų programinėje įrangoje ir duomenų bazėse tikimybės. Todėl galutinis naudotojas turi imtis pagrįstų atsargumo priemonių tuo atveju, kai tinkamai neveikia visa programinė įranga arba jos dalis. Licencijos davėjas pagal šį susitarimą neprisiima jokių garantinių ar žalos atlyginimo įsipareigojimų. Licencijos davėjas ir galutinis naudotojas sutinka, kad programinės įrangos duomenų bazių naudojimas ir turinys nepakeičia specialistų patarimų. 


6. Sutarties nutraukimas 
Sutartyje numatytas interneto portalo naudojimas gali būti nutrauktas, bet kuriai šaliai pranešus prieš 2 savaites. Pagal Vokietijos civilinio kodekso (vok. BGB) 314 paragrafą galiojanti teisė nutraukti sutartį dėl svarbios priežasties lieka nepaveikta. Bet koks prašymas nutraukti sutartį turi būti pateikiamas tekstine ar rašytine forma. 


7. Kitos sąlygos 
7.1
Licencijos davėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu, neįvardydamas priežasčių, keisti šių Bendrųjų naudojimo sąlygų nuostatas, atsižvelgdamas į 7.1.1–7.1.3 skirsniuose (imtinai) pateiktas sąlygas.
 

7.1.1
Pirmiau minėta teisė keisti sąlygas negalioja jokiam sutarties objekto aprašymo keitimui pagal Bendrųjų naudojimo sąlygų 3 skirsnio nuostatas. Todėl licencijos davėjas galutinį naudotoją informuos apie bet kokius pasikeitimus ir (arba) nukrypimus nuo pažadėtų paslaugų ir siūlys tęsti naudojimo santykius galiojant toms pasikeitusioms sąlygoms, jei dėl pasikeitimų ir (arba) nukrypimų nebus pakenkta galutinio naudotojo interesams.
 

7.1.2
Apie visas kitas pakeistas ir 7.1.1 skirsnyje nenurodytas sąlygas galutinis naudotojas prieš joms įsigaliojant turi būti informuotas el. laišku ir (arba) laišku ir (arba) per interneto portalą. Jei galutinis naudotojas per šešias savaites nuo el. laiško gavimo neišreiškia prieštaravimo naujų Bendrųjų naudojimo sąlygų įsigaliojimui, laikoma, kad pakeistos Bendrosios naudojimo sąlygos buvo priimtos. Licencijos davėjas įsipareigoja atskirai informuoti galutinį naudotoją apie šešių savaičių laikotarpio reikšmę (ypač apie tai, kad pakeistos Bendrosios sąlygos laikomos priimtinomis galutiniam naudotojui, jei jis per nustatytą laikotarpį po informacijos gavimo neišreiškia joms prieštaravimo).
 

7.1.3
Jei galutinis naudotojas per 7.1.2 punkte nurodytą laikotarpį išreiškia prieštaravimą naujų Bendrųjų naudojimo sąlygų įsigaliojimui, licencijos davėjas turi teisę nutraukti sutartinius santykius su klientu, apie tai jį įspėjęs prieš keturiolika dienų.
 

7.2
„Schüco“ taip pat gali naudotis trečiųjų šalių, vadinamųjų pagalbininkų, paslaugomis, kad įvykdytų sutartyje numatytas prievoles ir suteiktų sutartyje su „Schüco“ numatytas paslaugas.
 

7.3
Vietoje licencijos davėjo trečiosios šalys gali visiškai ar iš dalies perimti teises ir pareigas, kurios šioje sutartyje suteikiamos „Schüco“, jei apie tai pranešama per mėnesį. Tokiu atveju galutinis naudotojas turi teisę atsisakyti sutartinių santykių su „Schüco“, nenurodydamas sutarties nutraukimo priežasties.
 

7.4
Šias Bendrąsias naudojimo sąlygas ir sutartinius santykius tarp licencijos davėjo ir galutinio naudotojo apibrėžia tik Vokietijos Federacinės Respublikos įstatymai. Jei klientas yra verslininkas, visų dėl šio susitarimo kilusių ar su juo susijusių ginčų teismo buvimo vieta yra Bylefeldo miestas.
 

Įsigaliojimo data: 2019 m. birželio mėn.