Schüco søgning
  • Databeskyttelse
  • Generelle brugerbetingelser for "Min arbejdsplads" for arkitekter
...
  • Databeskyttelse
  • Generelle brugerbetingelser for "Min arbejdsplads" for arkitekter

Generelle brugerbetingelser for "Min arbejdsplads" for arkitekter

Schüco International KG (i det følgende "licensgiver") tilbyder under ”Min arbejdsplads”
 

• elektroniske kataloger, konstruktionstegner, licitationstekster, prøveattester, arkitektinformationer og lignende informationer (i det følgende: ”indhold")
• data og databaser (i det følgende: "databaser")
• forskellige softwaretools og software til administration og visning af indholdet og databaserne (i det følgende: "software")
 

til planlæggere og arkitekter (i det følgende "slutbrugere") med det formål at gøre arbejdet med, modtagelsen af og planlægningen af og med produkter fra licensgiveren lettere.


Brugen af dette tilbud forudsætter et samtykke til nedenstående bruger- og licensbetingelser:
 

1. Generelt
De generelle brugerbetingelser gælder for alt indhold, software og/eller databaser, som licensgiveren stiller til rådighed over online-portalen, såfremt der ikke eksisterer særskilte brugerbetingelser for indhold, software og/eller databaser. Hvis der er særskilte brugerbetingelser, der gælder for indhold, software og/eller databaser, så har disse forrang i forhold til de generelle brugerbetingelser.


2. Adgang
2.1
For at kunne bruge online-portalen kræver det i første omgang en tilsvarende ansøgning fra slutbrugeren. Licensgiveren stiller ansøgningsskemaet elektronisk til rådighed på internettet. Den slutbruger, der ansøger om adgang, skal angive den mailadresse i ansøgningen, vedkommende har hos slutbrugeren. Ved at indsende ansøgningen accepterer slutbrugeren gyldigheden af disse generelle brugerbetingelser.
 

2.2

Licensgiveren vil omgående kontrollere ovennævnte ansøgning. Hvis denne efterkommes, modtager den slutbruger, som er angivet i ansøgningen, en e-mail om, at der er oprettet adgang til slutbrugeren, der kan bruges af samme.
 

2.3

Login-oplysningerne skal behandles strengt fortroligt og må ikke videregives til tredjemand. I tilfælde af, at tredjemand får kendskab til login-oplysningerne, skal licensgiveren informeres om dette med det samme.
 

2.4

Hvis der er blevet tastet forkert adgangskode tre gange, eller hvis adgangen ikke er blevet brugt i tre måneder, er licensgiveren berettiget til at spærre adgangen.


3. Brug
3.1

Ophavs- og brugsrettigheder: Alle rettigheder (især alle ophavsretsbeskyttede rettigheder og beslægtede rettigheder, herunder databaseproducentens rettigheder og alle andre rettigheder, herunder retsstillingen for de supplerende konkurrenceretlige ophavsrettigheder) til indholdet, databaserne og softwaren tilfalder alene licensgiveren.


3.2

Brugstilladelse: Licensgiveren giver slutbrugeren en global, ikke eksklusiv, genkaldelig ret, som ikke kan overdrages, til at bruge indholdet, databaserne og softwaren udelukkende med det formål at gøre arbejdet med og planlægningen af produkter fra licensgiveren lettere. Brugen af indholdet, databaserne og/eller softwaren til andre end de ovennævnte formål er udtrykkeligt forbudt. Derudover er også enhver - hel eller delvis, permanent eller midlertidig - mangfoldiggørelse (med undtagelse af fremstilling af en maskinlæsbar kopi af softwaren med sikkerhedskopieringsformål), især lagring i filer, på elektroniske databehandlingsanlæg og/eller på lagermedier af enhver art og/eller videregivelse af indholdet, softwaren og/eller databaserne med undtagelse af den tekniske betingede mellemlagring i arbejdslageret eller på slutbrugerens harddisk, som er betinget af den normale hentningsproces, ulovlig uden licensgiverens udtrykkelige samtykke. Slutbrugeren skal sørge for, at en tredjemand - uanset på hvilken måde - ikke kan få adgang til indholdet, databaserne og/eller softwaren.


3.3

Andre begrænsninger for brugen: Enver ændring (inklusive oversættelse, bearbejdning, ændring i arrangementet, opdeling, adskillelse, modificering med add-on-programmer, reverse engineering, dekompilering eller disassemblering og/eller forbindelse med anden software og/eller andre data eller databaser) af softwaren og/eller anden bearbejdning/modificering af indholdet, databaserne og/eller databaseelementerne er ulovlig. § 69e i tysk lov om ophavsret (UrhG) berøres ikke. Ulovligt er desuden (trådforbundet eller trådløs) offentlig gengivelse af indholdet, databaserne og/eller softwaren inklusive offentlig tilgængeliggørelse på en måde, så dette er tilgængeligt for tredjemand. Indholdet, databaserne og/eller softwaren må desuden ikke sælges, udlejes, underlicenseres eller på anden måde mod betaling eller uden betaling, permanent eller midlertidigt stilles til rådighed for tredjemand, videregives eller bruges på anden vis. Rettighederne og forpligtelserne fra det kontraktmæssige forhold mellem licensgiveren og slutbrugeren kan heller ikke overdrages. Slutforbrugeren forpligter sig til at sikre, at vedkommendes medarbejdere samt andre personer, der er underordnet slutbrugerens instrukser, som har adgang til indholdet, databaserne og/eller softwaren, overholder alle forpligtelser fra det kontraktmæssige forhold - især forpligtelserne fra punkt 1. til 3. Desuden forpligter slutbrugeren sig til at sikre, at ingen skaffer sig adgang til indholdet, databaserne og/eller softwaren. Hvis slutbrugeren bliver bekendt med, at indholdet, databaserne og/eller softwaren bruges eller behandles i modstrid med bestemmelserne i denne aftale, vil vedkommende omgående gøre alt, hvad der står i vedkommendes magt, for at forhindre denne kontraktstridige brug. Slutbrugeren vil desuden omgående informere licensgiveren om sådanne tilfælde. En overtrædelse af disse bestemmelser berettiger licensgiveren til opsigelse af det eksisterende kontraktforhold uden varsel samt til annullering af den givne brugstilladelse og kan derudover også have en forpligtelse til skadeserstatning til følge. Licensgiveren forbeholder sig udtrykkeligt alle kontraktmæssige og lovbestemte rettigheder. I øvrigt gøres slutbrugeren opmærksom på, at tilsvarende overtrædelser derudover også kan være strafbare (§§ 106, 107, 108, 108a, 108b i tysk lov om ophavsret (UrhG)).


4. Slutbrugerforpligtelser
For at online-portalen kan fungere med sine mange slutbrugere, er der bestemte regler, der skal overholdes. Slutbrugeren er forpligtet til at overholde de regler, der efterfølgende er anført her i afsnit 4. 
 

4.1 
Brugen af online-portalen og dens applikationer må udelukkende bruges til de formål, der er nævnt i punkt 3.1, sætning 1. Enhver form for brug, der har til formål at bruge online-portalen til andre formål end disse, er forbudt.
 

4.2 
4.2.1
Forstyrrende indgreb i online-portalen er forbudt. Det er især forbudt at træffe foranstaltninger, der kan føre til en uforholdsmæssig belastning af online-portalen eller til en urimelig chikane af andre slutbrugere.
 

4.2.2
Elektroniske angreb af enhver art på online-portalen (inklusiv samtlig hard- og software, der anvendes til betjening af online-portalen) eller på enkelte slutbrugere er forbudt. Sådanne elektroniske angreb tæller blandt andet de foranstaltninger, der er oplistet i det følgende:

• forsøg på hacking, dvs. forsøg på at overvinde, at omgås eller på anden vis at sætte online-portalens sikkerhedsmekanismer ud af kraft,
• at bruge og/eller at sprede vira, orme og trojanske heste,
• brute force-angreb,
• øvrige foranstaltninger eller processer, der griber ind i online-portalen på en forstyrrende måde inklusive i samtlig hard- og software, der anvendes til betjening af online-portalen, og/eller kan skade Schüco eller slutbrugeren.
 

4.2.3
Udlevering af strafferetligt relevant indhold eller indhold, der kan skade tredjemand, via slutbrugeren er forbudt. Det er ligeledes forbudt at bruge online-portalen til at overtræde konkurrence- og/eller kartellovgivningen.


5. Garanti

Med mængden af oplysninger i indholdet, databaserne og softwaren kan der på trods af meget omhyggelig bearbejdning og kontrol i enkelte tilfælde forekomme forkerte oplysninger. Der kan derfor ikke gives nogen garanti for rigtigheden. I henhold til det aktuelle tekniske niveau kan fejl i softwaren og i databaserne heller ikke udelukkes helt med en omhyggelig udarbejdelse. Slutbrugeren vil derfor træffe passende forholdsregler for det tilfælde, at softwaren helt eller delvist ikke fungerer korrekt. Licensgiveren påtager sig med denne aftale ingen forpligtelse til garanti eller til skadeserstatning. Licensgiveren og slutbrugeren er især enige om, at brug af softwaren, databaserne og indholdet ikke erstatter en fagkyndig rådgivning.


6. Opsigelse

Den kontraktligt aftalte brug af online-portalen kan opsiges af begge parter med en frist på 2 uger. Retten til opsigelse af en vigtig grund i henhold til § 314 BGB (tysk lov om borgerlige retsforhold) berøres ikke. Opsigelsen skal ske skriftligt.


7. Eventuelt

7.1
Licensgiveren forbeholder sig retten til at ændre bestemmelserne i de generelle brugerbetingelser til enhver tid og uden at nævne grunden til det under hensyntagen til de forudsætninger, der er skildret under punkt 7.1.1 til og med 7.1.3.
 

7.1.1
Enhver ændring af beskrivelsen af kontraktens genstand i følge afsnit 3 i de generelle brugerbetingelser er udtrykkeligt undtaget af den ovennævnte ændringsbemyndigelse. Eventuelle ændringer og/eller afvigelser fra den lovede ydelse vil licensgiveren derfor meddele slutbrugeren og tilbyde denne at fortsætte med den licens, der hører til de ændrede betingelser, hvis slutbrugerens interesser som følge af ændringerne og/eller afvigelserne vil blive berørt.
 

7.1.2
Eventuelle ændrede bestemmelser, der ikke er omfattet af punkt 7.1.1., vil blive fremsendt til slutbrugeren over mail og/eller med brev og/eller over online-portalen, før de træder i kraft. Hvis slutbrugeren ikke gør indsigelse imod de nye generelle brugerbetingelser inden for 6 uger efter modtagelse af mailen, betragtes de ændrede generelle brugerbetingelser som accepteret. Licensgiveren forpligter sig til særskilt at henvise slutbrugeren til betydningen af 6-ugersfristen (særligt til, at de ændrede generelle brugerbetingelser betragtes som accepteret af slutbrugeren, hvis denne ikke har gjort indsigelse imod de generelle brugerbetingelser inden for fristen fra modtagelsen af dem).
 

7.1.3
Hvis slutbrugeren gør indsigelse imod gyldigheden af de nye generelle brugerbetingelser inden for den frist, der er angivet under punkt 7.1.2, har licensgiveren ret til at gøre opsigelsesfristen på 14 dage for kontraktforholdet med kunden gældende.
 

7.2
Med det formål at opfylde kontrakten og dermed at erlægge Schücos kontraktlige ydelse kan Schüco også gøre brug af tredjemand som en såkaldt medhjælper.
 

7.3
En tredjemand kan indtræde i licensgiverens sted og overtage de rettigheder og forpligtelser for Schüco, der fremgår af denne kontrakt, helt eller delvist under overholdelse af den forudgående varselsfrist på en måned. Slutbrugeren har i sådan et tilfælde, hvor kontraktforholdet med Schüco opsiges, ret til at bryde kontrakten uden at angive grunden til det.
 

7.4
Det er udelukkende tysk ret, der finder anvendelse på de foreliggende generelle brugerbetingelser og de kontraktlige forhold mellem licensgiveren og slutbrugeren. Værnetinget for alle stridigheder ud fra eller i sammenhæng med denne aftale er, såfremt kunden er forretningsmand, Bielefeld.

Version: Juni 2019