Co hledáte?
  • Ochrana dat
  • Všeobecné podmínky pro používání „Moje pracoviště“ pro zpracovatele
...
  • Ochrana dat
  • Všeobecné podmínky pro používání „Moje pracoviště“ pro zpracovatele

Všeobecné podmínky pro používání „Moje pracoviště“ pro zpracovatele

Společnost Schüco International KG (dále uvedena jako: „Schüco“) provozuje internetový online portál s názvem „Moje pracoviště“ pro zpracovatele výrobků podniků skupiny Schüco (dále uvedeni jako „zpracovatelé“). Prostřednictvím tohoto online portálu se nabízí zpracovatelům přístupné katalogy Schüco, informace o výrobcích (dále uvedeny jako „obsahy“), databáze, jakož i různá softwarová příslušenství a software pro správu a zobrazování obsahů a údajů (oba softwarové prvky dále uvedeny jako „software“) za účelem usnadnění práce, odběru, aktualizace a plánování výrobků Schüco a s výrobky Schüco i přes internet. Pod pojmem skupina Schüco se rozumějí všechny firmy, se kterými je společnost Schüco spojená podle §§ 15 a násl. zákona AktG (zákon o akciích) a které jsou účastníky online portálu.


1. VŠEOBECNĚ

1.1
Schüco umožňuje uživateli, aby měl za zpracovatele, kterého uvede, přístup do online portálu pod názvem „Moje pracoviště“ na internetové adrese www.schueco.com (dále uveden jako „online portál“) a mohl jej používat v souladu s těmito všeobecnými podmínkami používání.


1.2
Tyto všeobecné podmínky používání platí pro všechny obsahy, software a/nebo databáze, které poskytuje Schüco prostřednictvím online portálu, jakož i obsahy, software a/nebo databáze, pro které neexistují samostatné podmínky používání. Platí-li pro obsahy, software a/nebo databáze samostatné podmínky používání, mají tyto přednost před těmito všeobecnými podmínkami používání.


2. PŘÍSTUP

2.1
K používání online portálu musí uživatel nejdříve podat příslušnou žádost. Za svého zaměstnavatele, zpracovatele, podá žádost jako uživatel, aby mu byl povolen přístup (dále uveden jako „uživatel“). Elektronický formulář žádosti poskytuje Schüco na internetu. Uživatel, který podává žádost, uvede v žádosti svoji e-mailovou adresu, která je evidována i u zpracovatele. Společně s podáním žádosti uživatel prohlašuje, že souhlasí s platností těchto všeobecných podmínek používání.


Uživatel ujišťuje, že je zmocněný, aby jednal jménem a na základě pověření ze strany zpracovatele, především, že může odevzdávat prohlášení za zpracovatele. Uživatel jedná při používání portálu i jako pomocná síla zpracovatele.


2.2
Společnost Schüco danou žádost co nejdříve ověří. Bude-li žádost schválena, obdrží uživatel, který je uvedený v žádosti, e-mailem oznámení, že byl zřízen přístup pro zpracovatele, který může používat.


2.3
Přístupové údaje jsou přísně důvěrné a nesmějí být postoupeny třetí straně. Získá-li třetí strana přístupové údaje, musí být společnost Schüco ihned informována.


2.4
Třikrát nesprávně zadané přístupové údaje nebo tříměsíční nevyužití přístupu opravňuje společnost Schüco zablokovat přístup.


3. POUŽITÍ

3.1
Uživatel je za svého zpracovatele oprávněn používat obsahy, software a/nebo databáze online portálu za účelem usnadnění práce, odběru a/nebo distribuce, aktualizace a plánování výrobků Schüco a s výrobky Schüco. Jakékoliv jiné použití databází, softwaru a/nebo obsahů, které je v rozporu s předpisy z věty 1 tohoto bodu 3.1, je nepřípustné.


3.2
Všechna práva (obzvláště všechny autorským právem chráněné pozice a podobná ochranná práva včetně práv tvůrce databáze, jakož i všechna ostatní práva včetně právních pozicí doplňující ochrany upravující podmínky hospodářské soutěže) v online přístupných obsazích, v databázích a softwaru přináleží pouze společnosti Schüco.


Společnost Schüco přenese na zpracovatele neexkluzivní a nepřenosné právo na používání online přístupných obsahů a/nebo databází v rámci standardního používání online portálu na účely, které jsou uvedeny v odstavci 3.1. Jakékoliv kopírování, ukládání souborů, systémů elektronického zpracování údajů a/nebo na paměťová média všech typů a/nebo sdílení databází a/nebo obsahů, s výjimkou technicky odůvodněného mezioperačního ukládání do pracovní paměti nebo na pevný disk zpracovatele, není povoleno bez výslovného souhlasu společnosti Schüco. Uživatel musí zajistit, aby třetí strana nezískala „jakýmkoliv způsobem“ žádný přístup k databázím a/nebo obsahům.


Pro konkrétní texty výběrového řízení platí následující odlišná ustanovení: Podklady výběrového řízení se smějí použít pouze tehdy, pokud to slouží pro výběrové řízení s výrobky společnosti Schüco. Změna textů výběrového řízení na tento účel je povolena. To platí v případě, pokud se to týká základních vlastností kvality výrobků společnosti Schüco. Ty se nesmějí změnit.


Společnost Schüco přenese na zpracovatele jednoduché nepřenosné užívací právo na používání softwaru k účelům, které jsou uvedeny pod bodem 3.1, a sice pro software, který používá prostřednictvím online portálu a/nebo uloží na svém počítači.


Je zakázána jakákoliv změna, přepracování, dělení/rozdělování nebo jiné modifikování databází, obsahů a/nebo softwaru (včetně modifikace pomocí programů add-on, překládání, zpětného vývinu, dekompilace, disasemblování nebo spojení s jiným softwarem a/nebo s jinými údaji nebo databázemi); § 69e německého zákona o autorských právech zůstává nedotčený. Obsahy, databáze a/nebo software nesmějí být prodány, pronajaty, dále licencovány nebo jinak zpřístupněny třetí straně za odměnu nebo jinak komerčně používány. Porušení těchto ustanovení opravňuje Schüco k okamžité výpovědi a kromě jiného je závazně spojené s náhradou škody (§ 97 německého zákona o autorských právech); takové porušení může být kromě jiného hodnoceno jako trestný čin (§§ 106, 107, 108, 108 a, 108b německého zákona o autorských právech).


4. POVINNOSTI UŽIVATELE

Aby mohl online portál fungovat s velkým počtem uživatelů, musí se dodržovat určitá pravidla. Uživatel je povinen dodržovat pravidla uvedená pod bodem 4. Zpracovatel musí zajistit, aby uživatel dodržel pravidla, která jsou uvedena pod bodem 4.


4.1
Online portál a jeho aplikace lze používat pouze na účely, které jsou uvedeny pod bodem 3.1 věta 1. Jakékoliv jiné a odlišné použití online portálu nad rámec zadaného účelu je zakázáno.


4.2
4.2.1
Rušivé zásahy do online portálu jsou zakázány. Především je zakázáno provádět taková opatření, která by mohla vést k nadměrnému zatížení online portálu nebo k nepřiměřenému obtěžování jiných uživatelů.


4.2.2
Elektronické útoky na internetový portál jakéhokoliv druhu (včetně veškerého softwaru a hardwaru, který se používá pro provoz online portálu) nebo na individuální uživatele jsou zakázány. Za takové elektronické útoky se kromě jiného považují níže uvedená opatření:


  • pokusy o hackování, tedy pokusy překonat, obejít nebo jiným způsobem vyřadit bezpečnostní opatření online portálu
  • používání a/nebo rozšiřování virů, červů, trojských koňů
  • ataků brute-force
  • jiná opatření nebo postupy, které způsobí poruchu online portálu včetně veškerého softwaru a hardwaru, který se používá pro provoz online portálu a/nebo které by mohly poškodit společnost Schüco nebo uživatele


4.2.3
Postoupení obsahů, které mají trestně-právní charakter nebo porušují práva třetí strany, ze strany uživatele je nepřípustné. Rovněž je zakázáno používání online portálu v rozporu s předpisy o hospodářské soutěži a/nebo kartelovém právu.


5. VÝPOVĚĎ

Smluvně dohodnuté používání online portálu může každá smluvní strana vypovědět s lhůtou 2 týdnů. Právo na okamžitou výpověď ze závažných důvodů podle § 314 německého občanského zákoníku zůstává nedotčena. Každá výpověď vyžaduje textovou nebo písemnou formu.


6.1 JINÉ

6.1
Společnost Schüco si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu změnit ustanovení těchto všeobecných podmínek používání za předpokladů, které jsou uvedeny dále pod bodem 6.1.1 až 6.1.3 včetně.


6.1.1
Výjimku z výše uvedeného práva na změnu výslovně tvoří každá změna popisu předmětu smlouvy podle bodu 3 všeobecných podmínek používání. Společnost Schüco proto oznámí jakékoliv změny a/nebo odchylky od přislíbených výkonů uživateli a poskytne mu možnost pokračování využívání za změněných podmínek v případě, že v důsledku změn a/nebo odchylek jsou negativně ovlivněny zájmy uživatele.


6.1.2
Jiná změněná ustanovení, která nepatří do bodu 6.1.1, budou před začátkem jejich platnosti oznámena uživateli e-mailem a/nebo dopisem a/nebo v rámci online portálu. V případě, že uživatel nevyjádří nesouhlas s platností nových všeobecných podmínek používání do šesti týdnů po doručení e-mailu, považují se změněné všeobecné podmínky používání za přijaté. Společnost Schüco se zavazuje zvlášť upozornit uživatele na význam šestitýdenní lhůty (především na to, že změněné všeobecné podmínky používání se považují za přijaté ze strany uživatele, pokud tento v rámci stanovené lhůty po doručení nevyjádří nesouhlas s novými všeobecnými podmínkami používání).


6.1.3
Vyjádří-li uživatel v rámci lhůty, která je uvedena pod bodem 6.1.2, nesouhlas s novými všeobecnými podmínkami používání, trvá oprávnění společnosti Schüco řádně odstoupit od smlouvy se zákazníkem, a sice se lhůtou čtrnácti dnů.


6.2
Společnost Schüco může na účely plnění této smlouvy a s tím spojenou realizací dlužných smluvních výkonů od společnosti Schüco pověřit třetí stranu jako tzv. pomocníky.


6.3
Třetí strana může místo společnosti Schüco plnit vyplývající práva a povinnosti celkem nebo úplně za podmínky předcházejícího upozornění s lhůtou jednoho měsíce. Uživatel je oprávněn v takovém případě zrušit smlouvu vypovězením smluvního vztahu se společností Schüco, a sice bez uvedení důvodů.


6.4
Na tyto všeobecné podmínky používání a smluvní vztahy mezi společností Schüco a zpracovatelem se aplikují pouze právní předpisy Spolkové republiky Německo.
Stav: Duben 2018