Co hledáte?
  • Ochrana dat
  • Všeobecné podmínky pro používání „Moje pracoviště“ pro architekty
...
  • Ochrana dat
  • Všeobecné podmínky pro používání „Moje pracoviště“ pro architekty

Všeobecné podmínky pro používání „Moje pracoviště“ pro architekty

Společnost Schüco International KG (dále jen „poskytovatel licence“) nabízí pod „Moje pracoviště“


• elektronické katalogy, projektové výkresy, texty pro veřejnou soutěž, osvědčení o zkouškách, informace o architektech a podobné informace (dále jen: „obsahy"),

• data a databáze (dále jen: „databáze“) a

• různé softwarové nástroje a software pro správu a zobrazování obsahů a databází (dále jen: „software“)

projektanty a architekty (dále jen „koneční uživatelé“) s cílem usnadnění práce týkající se výrobků poskytovatele licence a jejich plánování.

Využití této nabídky vyžaduje schválení následujících podmínek používání a licence:


1. Všeobecně


Tyto všeobecné podmínky používání platí pro všechny obsahy, software a/nebo databáze, které poskytovatel licence nabízí prostřednictvím online portálu, pokud pro obsahy, software a/nebo databáze neexistují samostatné podmínky používání. Platí-li pro obsahy, software a/nebo databáze samostatné podmínky používání, mají tyto přednost před těmito všeobecnými podmínkami používání.


2. Přístup


2.1
K používání online portálu musí konečný uživatel nejdříve podat příslušnou žádost. Poskytovatel licence dává k dispozici formulář žádosti na internetu. Konečný uživatel, který podává žádost, uvede v žádosti svoji e-mailovou adresu u konečného uživatele. Společně s podáním žádosti konečný uživatel prohlašuje, že souhlasí s platností těchto všeobecných podmínek používání.


2.2
Poskytovatel licence danou žádost co nejdříve ověří. Bude-li žádost schválena, obdrží konečný uživatel, který je uvedený v žádosti, e-mailem oznámení, že byl zřízen přístup pro konečného uživatele, který může používat.


2.3
Přístupové údaje jsou přísně důvěrné a nesmějí být postoupeny třetí straně. Získá-li třetí strana přístupové údaje, musí být poskytovatel licence ihned informován.


2.4
Třikrát nesprávně zadané přístupové údaje nebo tříměsíční nevyužití přístupu opravňuje poskytovatele licence zablokovat přístup.


3. Použití


3.1
Autorská a uživatelská práva: Všechna práva (obzvláště všechny autorským právem chráněné pozice a podobná ochranná práva včetně práv tvůrce databáze, jakož i všechna ostatní práva včetně právních pozicí doplňující ochrany upravující podmínky hospodářské soutěže) na obsahy, databáze a software přináleží pouze poskytovateli licence.


3.2
Povolení k používání: Poskytovatel licence uděluje koncovému uživateli celosvětové, nevýhradní, nepřenosné a odvolatelné právo používat obsahy, databáze a software výhradně na účely usnadnění práce s výrobky poskytovatele licence a jejich plánování Použití obsahů, databází a/nebo softwaru na jiné účely, než jsou výše uvedené, je výslovně zakázáno. Kromě toho jakékoliv reprodukování (celé nebo částečné, trvalé nebo dočasné) (s výjimkou vyhotovení strojově čitelné kopie softwaru na účely zálohování), zejména ukládání v souborech, systémech ke zpracování elektronických údajů a/nebo na paměťových médiích všech druhů a/nebo na přenos obsahů, softwaru a/nebo databází s výjimkou technicky podmíněného vyvolání z důvodu mezioperačního ukládání do pracovní paměti nebo na pevný disk koncového uživatele, není povoleno bez výslovného souhlasu poskytovatele licence. Koncový uživatel musí zajistit, aby třetí strana nezískala - jedno jakým způsobem - žádný přístup k databázím a/nebo softwaru.


3.3
Další omezení používání: Je zakázáno jakékoliv přepracování (včetně překladu, zpracování, úprav, rozdělení, oddělení, modifikace pomocí programů add-on, zpětného vývinu, dekompilace, disasemblování a/nebo spojení s jiným softwarem a/nebo jinými údaji nebo databázemi) softwaru a/nebo jakékoliv další zpracování/modifikování obsahu, databází a/nebo elementů databáze; § 69e UrhG (zákon o autorských právech) zůstává nedotčený. Kromě toho je zakázáno (elektronicky nebo bezdrátově) veřejné reprodukování obsahů, databází a/nebo softwaru, včetně zpřístupnění veřejnosti takovým způsobem, aby byl možný přístup třetím stranám. Obsahy, databáze a/nebo software se dále nesmějí prodávat, pronajímat, licencovat nebo jinak zpřístupňovat třetím stranám za odplatu nebo bezplatně, trvale nebo dočasně, odevzdávat nebo jinak využívat; i práva a povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem licence a koncovým uživatelem nejsou přenosné. Koncový uživatel se zavazuje, že zajistí, aby jeho zaměstnankyně a zaměstnanci a jiné osoby, na které se vztahují jeho pokyny, které/kteří mají přístup k obsahům, databázím a/nebo softwaru, dodržovali všechny povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu zejména povinnosti stanovené v odstavcích 1. až 3.). Kromě toho se koncový uživatel zavazuje zajistit, že nikdo nezíská přístup k obsahům, databázím a/nebo softwaru. Pokud se koncový uživatel dozví, že obsahy, databáze a/nebo software se používají nebo se s nimi manipuluje v rozporu s podmínkami této dohody, okamžitě učiní vše, co je v jeho silách, aby zabránilo použití v rozporu se smlouvou; takové případy je povinen bezodkladně oznámit i poskytovateli licence. Porušení těchto ustanovení opravňuje poskytovatele licence okamžitě vypovědět stávající smluvní vztah, jakož i odvolat stanovené povolení k používání, na což se může vztahovat i povinnost náhrady škody. Poskytovatel licence si výslovně vyhrazuje všechny smluvní a právní nároky; kromě toho je koncový uživatel tímto informován, že takové porušení může být trestné (§§ 106, 107, 108, 108a, 108b UrhG /zákon o autorských právech/).


4. Povinnosti koncového uživatele


Aby mohl online portál fungovat s velkým počtem koncových uživatelů, musí se dodržovat určitá pravidla. Koncový uživatel je povinen dodržovat pravidla uvedená pod bodem 4.


4.1
Online portál a jeho aplikace lze používat pouze na účely, které jsou uvedeny pod bodem 3.1 věta 1. Jakékoliv jiné a odlišné použití online portálu nad rámec zadaného účelu je zakázáno.
uvedená pod bodem 4.


4.2
4.2.1
Rušivé zásahy do online portálu jsou zakázány. Především je zakázáno provádět taková opatření, která by mohla vést k nadměrnému zatížení online portálu nebo k nepřiměřenému obtěžování jiných koncových uživatelů.


4.2.2
Elektronické útoky na internetový portál jakéhokoliv druhu (včetně veškerého softwaru a hardwaru, který se používá pro provoz online portálu) nebo na jednotlivé koncové uživatele jsou zakázány. Za takové elektronické útoky se kromě jiného považují níže uvedená opatření:

• pokusy o hackování, tedy pokusy překonat, obejít nebo jiným způsobem vyřadit bezpečnostní opatření online portálu,
• používání a/nebo rozšiřování virů, červů, trojských koňů,
• ataků brute-force,
• jiná opatření nebo postupy, které způsobí poruchu online portálu včetně veškerého softwaru a hardwaru, který se používá pro provoz online portálu a/nebo které by mohly poškodit společnost Schüco nebo koncové uživatele.


4.2.3
Postoupení obsahů, které mají trestně-právní charakter nebo porušují práva třetí strany, ze strany koncového uživatele je nepřípustné. Rovněž je zakázáno používání online portálu v rozporu s předpisy o hospodářské soutěži a/nebo kartelovém právu.


5. Záruka


Při tak velkém množství informací v obsazích, databázích a softwarech, se i navzdory co nejdůkladnějšímu zpracování a kontrole mohou ojediněle vyskytnout chybné informace; z toho důvodu nelze poskytnout záruku na správnost. Podle stavu techniky není možné ani při důkladném vyhotovení zcela vyloučit chyby v softwaru a databázích. Proto koncový uživatel provede přiměřená opatření pro případ, že by software řádně nefungovalo zcela nebo částečně. Poskytovatel licence nepřevezme na základě této dohody žádnou povinnost týkající se záruky nebo náhrady škody. Poskytovatel licence a koncový uživatel se především dohodli, že používání softwarových databází, jakož i jejich obsahů, nenahrazuje odborné poradenství.


6. Výpověď


Smluvně dohodnuté používání online portálu může každá smluvní strana vypovědět s lhůtou 2 týdnů. Právo na okamžitou výpověď ze závažných důvodů podle § 314 německého občanského zákoníku zůstává nedotčena. Každá výpověď vyžaduje textovou nebo písemnou formu.


7. Jiné


7.1
Poskytovatel licence si vyhrazuje právo kdykoliv a bez uvedení důvodů změnit ustanovení těchto všeobecných podmínek používání za předpokladů, které jsou uvedeny dále pod bodem 7.1.1 až 7.1.3 včetně.


7.1.1
Výjimku z výše uvedeného práva na změnu výslovně tvoří každá změna popisu předmětu smlouvy podle bodu 3 všeobecných podmínek používání. Poskytovatel licence proto oznámí jakékoliv změny a/nebo odchylky od přislíbených výkonů koncovému uživateli a poskytne mu možnost pokračování využívání za změněných podmínek v případě, že v důsledku změn a/nebo odchylek jsou negativně ovlivněny zájmy koncového uživatele.


7.1.2
Jiná změněná ustanovení, která nepatří do bodu 7.1.1, budou před začátkem jejich platnosti oznámena koncovému uživateli e-mailem a/nebo dopisem a/nebo v rámci online portálu. V případě, že koncový uživatel nevyjádří nesouhlas s platností nových všeobecných podmínek používání do šesti týdnů po doručení e-mailu, považují se změněné všeobecné podmínky používání za přijaté. Poskytovatel licence se zavazuje zvlášť upozornit koncového uživatele na význam šestitýdenní lhůty (především na to, že změněné všeobecné podmínky používání se považují za přijaté ze strany koncového uživatele, pokud tento v rámci stanovené lhůty po doručení nevyjádří nesouhlas s novými všeobecnými podmínkami používání).


7.1.3
Vyjádří-li koncový uživatel v rámci lhůty, která je uvedena pod bodem 7.1.2, nesouhlas s novými všeobecnými podmínkami používání, trvá oprávnění poskytovatele licence řádně odstoupit od smlouvy se zákazníkem, a sice s lhůtou čtrnácti dnů.


7.2
Společnost Schüco může na účely plnění této smlouvy a s tím spojenou realizací dlužných smluvních výkonů od společnosti Schüco pověřit třetí stranu jako tzv. pomocníky.


7.3
Třetí strana může místo poskytovatele licence plnit práva a povinnosti, které vyplývají z této smlouvy pro Schüco, celkem nebo úplně za podmínky předcházejícího upozornění s lhůtou jednoho měsíce. Koncový uživatel je oprávněn v takovém případě zrušit smlouvu vypovězením smluvního vztahu se společností Schüco, a sice bez uvedení důvodů.


Na tyto všeobecné podmínky používání a smluvní vztahy mezi poskytovatelem licence a koncovým uživatelem se aplikují pouze právní předpisy Spolkové republiky Německo. Sídlem soudu pro všechny spory vyplývající z této dohody nebo v souvislosti s ní je, pokud je zákazník obchodníkem, Bielefeld.


Stav: červenec 2019