1. Spracovatelia
  2. Erstregistrierung

Registrácia  Partneri

Contact data

Registration

Conditions of use and licence conditions

Užívateľské a licenčné podmienky Schüco International KG (v ďalšom "poskytovateľ licencie")
na využitie online dostupných obsahov, databánk a softvéru (online-licencie). Poskytovateľ licencie ponúka online dostupné Schüco-katalógy, konštrukčné výkresy, propozičné texty, osvedčenia o skúškach a architektonické informácie (v ďalšom "obsahy"), databanky ako aj rôzne softvérové pomôcky a softvér na administratívu a na zobrazenie obsahov a dát (v ďalšom oba softvérové prvky "softvéry") vašim zákazníkom (v ďalšom "koncovým užívateľom") za účelom uľahčenia práce so Schüco produktmi, ich odberu, projektovania Schüco produktov a projektovania s nimi aj cez internet online (v ďalšom "webová stránka").


Využívanie tejto online-ponuky predpokladá súhlas s nasledujúcimi užívateľskými a licenčnými podmienkami. Autorské a užívateľské práva: Všetky práva (najmä všetky autorsko-právne chránené položky a príbuzné ochranné práva vrátane práva zostavovateľa databanky, ako aj všetky ostatné práva vrátane právnej pozície doplňujúcej konkurenčne legálnej ochrany výkonu) na online dostupné obsahy, databanky a softvéry prináležia výlučne poskytovateľovi licencie. Povolenie na využívanie: Poskytovateľ licencie prenáša na koncového užívateľa teritoriálne na územie Spolkovej republiky Nemecko obmedzené, nevýhradné a neprenosné právo používať online dostupné obsahy, dátové banky a softvéry v rámci obvyklého využívania webovej stránky na účely uľahčenia práce s produktmi a projektovania produktov poskytovateľa licencie. Každé kopírovanie, ukladanie do databáz, zariadení na elektronické spracovanie dát a/alebo na pamäťové médiá každého druhu a/alebo poskytovanie softvéru a/alebo databánk a/alebo obsahov s výnimkou v normálnej procedúre prístupu technicky podmieneného dočasného uloženia do operačnej pamäte alebo na pevný disk koncového užívateľa, je bez výslovného súhlasu poskytovateľa licencie neprípustné. Koncový užívateľ sa ďalej postará o to, aby žiadna tretia osoba, "nezávisle od toho akou cestou", nemala prístup k softvéru a/alebo databankám a/alebo obsahom. Ďalšie obmedzenia používania: Každá zmena, prepracovanie, delenie/oddelenie a iné modifikácie softvéru a/alebo databánk a/alebo obsahov (vrátane modifikácie cez add-on-programy, prekladu, spätného vývoja, odkompilovania, disasemblovania, alebo spojenia s inými softvérmi a/alebo inými dátami alebo databankami) je neprípustné; § 69e UrhG ostáva nedotknutý. Softvér a/alebo obsahy a/alebo databanky nesmú byť postúpené, prenajaté, sublicencované alebo inou spoplatnenou formou poskytnuté tretej strane alebo iným spôsobom komerčne použité. Porušenie tejto dohody oprávňuje poskytovateľa licencie k jej okamžitému vypovedaniu a zaväzuje o.i. k náhrade škôd (§ 97 UrhG); takéto porušenie môže byť navyše aj trestné (§§ 106, 107, 108, 108 a, 108b UrhG). Záruka: Pri množstve údajov v online dostupných dátach a databázach sa napriek maximálne pozornému spracovaniu a kontrole ojedinele môžu vyskytnúť chybné údaje. Preto nemôže byť preberaná žiadna záruka za správnosť. Vzhľadom na technické pomery nemožno, napriek starostlivému zostavovaniu, celkom vylúčiť softvérové chyby. Konečný užívateľ preto prijme primerané opatrenia pre prípad, že softvérový tovar celkom alebo čiastočne riadne nepracuje. Vlastník licencie touto dohodou nepreberá žiadnu povinnosť ručenia alebo náhrady škody. Vlastník licencie a konečný užívateľ sa zhodujú najmä na tom, že používanie softvéru, databánk ako aj obsahov nenahrádza odborné poradenstvo. Aplikované právo: Súdne procesu podľa tejto dohody podliehajú právu Spolkovej republiky Nemecko s vylúčením predpisov medzinárodného občianskeho práva. Príslušným miestnym súdom pre všetky spory zo súvislosťou alebo v súvislosti s touto dohodou je, pokiaľ je zákazníkom obchodník, Bielfeld.

Prejsť na verziu na tlač

Informovaný súhlas

Áno, súhlasím so Všeobecným vyhlásením o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov spoločnosti Schüco, ako aj s vyhlásením o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov pre oblasti chránené prihlasovaním „Moje pracovisko" spoločnosti Schüco a s použitím mojich osobných údajov z tohto prihlásenia na účely, ktoré sú uvedené v ustanoveniach o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Prijímam podmienky použitia.

Chcem dostávať informácie (reklamu) o najnovších výrobkoch s službách spoločnosti Schüco a chcem byť informovaný nasledovnými spôsobmi:

Tieto údaje sú dobrovoľné. Informovaný súhlas s posielaním je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailovej adresy login@schueco.com alebo kontaktných údajov, ktoré sú uvedené v tiráži. Spracovanie Vašich údajov sa vykonáva zodpovedajúco vyššie uvedeným vyhláseniam o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.